dnes je 20.4.2024

Input:

Návrh novely vyhlášky o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů

27.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7
Návrh novely vyhlášky o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů

Ministerstvo dopravy

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., je předkládán v souvislosti s přijetím zákona č. 271/2023 Sb., kterým byl mj. novelizován zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů.

Novela zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů byla provedena současně s novelou zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, která upravuje tzv. řidičský průkaz na zkoušku, který zavádí sledování řidiče po dobu 2 let od prvotního získání řidičského oprávnění. Pokud se řidič v rozhodném období dopustí protiprávního jednání, které bude ohodnoceno 6 body, tak v důsledku ověření jeho znalostí a přístupu k řízení motorových vozidel bude muset absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů v určitém časovém úseku, jinak pozbude řidičského oprávnění. Dále se bude muset popsanému školení a dopravně psychologickému pohovoru též podrobit v případě, že mu bude uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

Zákon v tomto případě, v § 52j odst. 7, zmocňuje ke stanovení obsahu a způsobu provádění školení začínajících řidičů, nejvyššího počtu účastníků školení začínajících řidičů a zároveň ke stanovení vzoru potvrzení o jeho absolvování.

Cílem návrhu je tedy provedení změn v souvislosti s novelizací zákonů č. 361/2000 a č. 247/2000 Sb., která byla provedena zákonem č. 271/2023 Sb., za účelem aplikace školení začínajících řidičů. Návrh zapracuje do již stávajícího znění prováděcího právního předpisu podmínky pro začínající řidiče, pokud se v rámci dvou let dopustí vybraného protiprávního jednání, a to vymezením školení začínajících řidičů a náležitostí s tím spojených.

VYHLÁŠKA

ze dne 2023,

kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 379/2020 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 62 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 191/2021 Sb. a zákona č. 271/2023 Sb., k provedení § 52j odst. 7 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 379/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) až p), která znějí:

"n) obsah a způsob provádění školení začínajících řidičů a nejvyšší počet jeho účastníků,

o) vzor potvrzení o absolvování školení začínajících řidičů,

p) způsob vedení evidence o uskutečněných školeních začínajících řidičů.".

Novela zákona č. 247/2000 Sb. provedená v souvislosti s novelou zákona č. 361/2000 Sb. novelizujícím zákonem č. 271/2023 Sb., zmocňuje k provedení úpravy vyhlášky v rozsahu zmocnění zde uvedeném pod novými písmeny n), o) a p). Navazuje na předmět výuky, kterým je získání a prohloubení znalostí teorie řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy a na předmět výcviku, kterým je praktická jízda pod dohledem učitele výuky a výcviku. Zapracován je také obsah a rozsah závěrečného vyhodnocení, způsob vedení evidence a nejvyšší počet účastníků školení začínajících řidičů. V příloze je uveden vzor potvrzení o absolvování školení začínajících řidičů.

2. V části první se za hlavu III vkládá nová hlava IV, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18 zní:

"HLAVA IV
ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ ÚČASTÍ NA ŠKOLENÍ ZAČÍNAJÍCÍCH ŘIDIČŮ

§ 22

Obsah a způsob provádění školení začínajících řidičů

(K § 52j odst. 7 zákona)

(1) Výuka je zaměřena na

a) rozbor podmínek a příčin, které vedly ke vzniku protiprávního jednání účastníků školení ve vztahu k zásadám defenzivní a kooperativní jízdy,

b) rozbor faktorů ovlivňujících bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména psychického stavu, únavy a vlivu alkoholu a jiných návykových látek,

c) informace o vztazích mezi účastníky silničního provozu s důrazem na zvlášť zranitelné účastníky, pravidla kooperativní jízdy a důraz na jejich respektování,

d) sociální a ekonomické následky protiprávního jednání účastníků silničního provozu.

(2) Výcvik je zaměřen na

a) techniku správného sezení řidiče a pohledu řidiče z vozidla, používání ovládacích prvků vozidla včetně pokročilých asistenčních systémů a systémů pro bezpečnost a informace o jízdě,

b) sledování a vyhodnocování situace v různé intenzitě provozu, dodržování pravidel provozu a postupů vedoucích k minimalizaci vzniku rizik,

c) schopnost předvídat nebezpečné situace v provozu a správně na ně reagovat,

d) defenzivní a kooperativní způsob jízdy v podmínkách blízkých podmínkám, při kterých došlo k závažnému porušení pravidel silničního provozu,

e) ekonomickou jízdu a užívání vozidla s ohledem na životní prostředí.

(3) Vyhodnocení chování řidiče při výcviku je zaměřeno na

a) rozbor chyb a nedostatků při řízení vozidla, poukázání na správně zvládnuté situace, upozornění na možnosti zlepšení řidičských dovedností,

b) upozornění na rizika, která se vyskytla při výcviku, a na další rizika spojená s účastí zvlášť zranitelných účastníků silničního provozu,

c) poučení o důsledcích protiprávního jednání účastníků silničního provozu,

d) poskytnutí rad směřujících k tvorbě vzorců chování řidiče, kterými se vyvaruje opakování protiprávního jednání v silničním provozu.

(4) Výcvik a vyhodnocení chování řidiče při výcviku probíhají individuálně a v jeden den. Vyhodnocení chování řidiče následuje bezprostředně po ukončení výcviku řidiče.

§ 23

(K § 52j odst. 7 zákona)

Nejvyšší počet účastníků výuky v rámci školení začínajících řidičů je 12 osob.

§ 24

(K § 52j odst. 7 zákona)

Vzor potvrzení o absolvování školení začínajících řidičů je uveden v příloze č. 11.

§ 25

Vedení evidence o uskutečněných školeních začínajících řidičů

(K § 52j odst. 7 zákona)

(1) Evidenci o uskutečněných školeních začínajících řidičů vede provozovatel autoškoly v

a) knize evidence o výuce a vyhodnocení,

b) knize evidence o výcviku v řízení vozidla podle jiného právního předpisu.

(2) V knize evidence o výuce a vyhodnocení se vedou údaje o uskutečněné výuce a vyhodnocení chování řidiče při výcviku, kterými jsou

a) jméno, příjmení a datum narození účastníka školení,

b) datum a čas zahájení výuky,

c) datum a čas ukončení vyhodnocení chování řidiče při výcviku.

(3) V knize evidence o výcviku v řízení vozidla se vedou údaje o uskutečněném výcviku, kterými jsou

a) jméno, příjmení, případný titul účastníka školení,

b) datum absolvování výcviku v řízení vozidla,

c) stav počitadla kilometrů výcvikového vozidla před zahájením výcviku v řízení vozidla a čas zahájení výcviku v řízení každého účastníka školení,

d) stav počitadla kilometrů výcvikového vozidla po ukončení výcviku v řízení vozidla a čas ukončení výcviku v řízení každého účastníka školení.

(4) Správnost údajů zapsaných v evidenci o uskutečněných školeních začínajících řidičů potvrzuje svým podpisem účastník školení. Podpis účastníka školení v knize evidence o výuce a vyhodnocení se provede bezprostředně po ukončení vyhodnocení chování řidiče při výcviku. Podpis účastníka školení v knize evidence o výcviku v řízení vozidla se provede bezprostředně po ukončení výcviku.

(5) Opravu zápisů v evidenci o uskutečněných školeních začínajících řidičů lze provádět výhradně přeškrtnutím údaje a zapsáním nového údaje tak, aby původní i nový text byly čitelné. Každá oprava se opatřuje datem a podpisem osoby, která opravu provedla.

(6) Evidence o uskutečněných školeních začínajících řidičů může být vedena i v elektronické podobě. Podpis účastníka školení se v takovém případě pořídí prostřednictvím podpisového skeneru nebo obdobného zařízení umožňujícího záznam podpisu v digitální podobě a včetně údaje o okamžiku jeho pořízení se přímo zaznamená do elektronické evidence.

(7) Evidence o uskutečněných školeních začínajících řidičů se uchová v autoškole po dobu pěti let po ukončení školení začínajících řidičů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zavedení nového druhu vzdělávání, které zákon označuje jako "školení začínajících řidičů", byla zvolena obdobná systematika značení kapitol novely tak, aby odpovídala znění zákona.

(K jednotlivým bodům výuky)

Cílem nově zaváděného institutu školení začínajících řidičů je neeliminovat začínající řidiče z kontinuálního procesu získávání řidičských dovedností například tím, že budou ve zvýšené míře trestáni zákazem činnosti spočívajícím v zákazu řízení motorových vozidel, ale právě naopak s nimi dále pracovat formou vzdělávání ve smyslu prohlubování jejich odborných kompetencí k řízení motorových vozidel. Pro zajištění efektivity a v souladu s obecnými zásadami didaktiky je první částí této formy vzdělávání výuka, na tu navazuje výcvik a závěrečnou částí je hodnocení.

Aby mohlo být školení začínajících řidičů co nejvíce prospěšné konkrétním účastníkům, je nutné v úvodu zjistit, za jakých podmínek a v jakých souvislostech došlo ke konkrétnímu protiprávnímu jednání přítomných účastníků. Konkrétnost zaměření vzdělávání vede k lepšímu vnímání probírané problematiky. Poskytnuté informace zároveň učitel autoškoly ozřejmí ve vtahu k zásadám defenzivní a kooperativní jízdy, čímž prezentuje souvislosti mezi konkrétním jednáním řidiče a jednáním ostatních účastníků silničního provozu.

Vzhledem k tomu, že začínající řidiči teprve prochází fází získávání řidičských kompetencí, je jim třeba ozřejmit význam činitelů ovlivňujících bezpečnost provozu. Začínající řidiči se dozví, co vše může ovlivnit jeho schopnost bezpečně řídit motorové vozidlo vč., mezi mladými lidmi oblíbeného, alkoholu a jiných návykových látek. Je

Nahrávám...
Nahrávám...