dnes je 11.12.2023

Input:

Návrh novely vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem

14.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.12
Návrh novely vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem

redakce EnergetikaInfo.cz

Na základě zmocnění podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je Energetický regulační úřad povinen prováděcím právním předpisem stanovit Pravidla trhu s plynem.

V roce 2015 byla v souladu s výše uvedeným ustanovením vydána vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem (dále také "vyhláška"), která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2016. Vyhláška byla následně novelizována

  • vyhláškou č. 416/2016 Sb., s účinností ode dne 1. ledna 2017,

  • vyhláškou č. 326/2018 Sb., s účinností ode dne 1. ledna 2019 a zčásti ode dne 1. února 2019 a 1. července 2019,

  • vyhláškou č. 277/2021 Sb., s účinností ode dne 1. srpna 2021,

  • vyhláškou č. 223/2022 Sb., s účinností ode dne 1. srpna 2022, a

  • vyhláškou č. 405/2022 Sb., s účinností ode dne 1. ledna 2023.

Vyhláška stanovuje zejména pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distribuční soustavě a k zásobníku plynu, aby tím zajistila, že subjekty, kterým energetický zákon přiznává právo přístupu k jednotlivým zařízením plynárenské soustavy České republiky, mohou toto právo realizovat za předem známých podmínek.

Vyhláška dále stanovuje způsoby řešení nedostatku kapacit v plynárenské soustavě, postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací, termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s plynem a termíny uzavírání smluv, postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku, rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vyrovnávání odchylek a zúčtování a vypořádání vyrovnávacího plynu ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze, postup provozovatele zásobníku plynu při prodeji nevytěženého plynu ze zásobníku plynu po zániku smlouvy o uskladňování plynu, pravidla aukce na rezervaci nevyužité skladovací kapacity a rozsah, způsob a termíny předávání informací o velikosti a době trvání skladovacích kapacit rezervovaných jednotlivými účastníky trhu s plynem mezi provozovatelem zásobníku plynu a provozovatelem přepravní soustavy. Nově vyhláška upravuje pravidla a podmínky pro službu přeshraničního využití zásobníku plynu.

Vyhláška dále upravuje pravidla organizace krátkodobých trhů a způsoby jejich vypořádání, pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, technické požadavky na provoz pro ověření technologie, termíny a postup při změně dodavatele plynu, postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě a postup při zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance, skladbu ceny služby přepravy plynu, služby distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v plynárenství a způsob a termíny předávání údajů pro vyúčtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s plynem a také postup pro stanovení zálohových plateb.

Návrh novely vyhlášky

Návrhy úprav prováděcího právního předpisu vycházejí zejména z potřeby provést energetickým zákonem nově ustanovené zmocnění týkající se aspektu přeshraničního uskladňování plynu (vycházející ze zákona č. 362/2021 Sb.) a dále upravit ta ustanovení vyhlášky, která jsou nefunkční nebo nejednoznačná.

Novelizací energetického zákona zákonem č. 362/2021 Sb. došlo k doplnění zmocňovacích ustanovení v § 98a odst. 2 písm. i) bodě 15, na jehož základě je uložena Energetickému regulačnímu úřadu povinnost stanovit vyhláškou pravidla a podmínky pro poskytování služby přeshraničního využití zásobníku plynu.

V kontextu plánovaného připojení zásobníku plynu k české přepravní plynárenské soustavě, v současné době připojeného pouze k plynárenské soustavě sousedního státu, došlo k úpravě nadřazené legislativy, a to takovým způsobem, aby byly podzákonným předpisem stanoveny podmínky fungování tohoto typu zásobníku. Úprava definuje samotný koncept přeshraničního uskladňování a podmínky pro využití služby, která umožní předání plynu z České republiky do zahraničí a opačně za splnění předem vymezených podmínek a v daném rozsahu. Stěžejní část úpravy spočívá v precizaci rozsahu a formátu předávání a zveřejňování údajů, a to jak směrem k operátorovi trhu, tak i směrem k provozovateli přepravní soustavy.

Úprava se zaměřuje striktně na regulaci českého vstupně-výstupního systému tak, aby vyhláška svým zněním nebránila realizaci obchodních činností provozovatele zásobníku plynu ve vztahu k plynárenské soustavě sousedního členského státu, potažmo fungování trhu s plynem, tj. vyhláška nebude zasahovat do procesů, které jsou realizovány pouze na zahraniční "straně zásobníku plynu" (pouze ve vstupně-výstupním systému sousedního státu), např. ve vztahu k zajištění bezpečnosti dodávek apod.

Energetický regulační úřad dále navrhuje úpravu dlouhodobého UIOLI mechanismu formou odstranění horního limitu možnosti odebrání nevyužívané dlouhodobé přepravní kapacity.

Další úpravy vyhlášky vycházejí z podnětů účastníků trhu s plynem, případně gestorů souvisejících prováděcích právních předpisů v plynárenství.

Podněty účastníků trhu s plynem zahrnují zejména úpravu sjednocení marného uplynutí lhůty při přerušení a ukončení dodávky plynu. Dále dochází k dílčím úpravám v oblasti uskladnění (revize pravidel pro krácení skladovací kapacity a doplnění legislativně definovaného rozsahu technických jednotek při definici objemu nabízené skladovací kapacity v aukci).

Poslední skupinou podnětů jsou pak podněty gestora vyhlášky, které se týkají zejména úprav zaměřených na zjednodušení či zpřehlednění textu vyhlášky a další legislativně technické úpravy pro oblast nominací a renominací, postupů OTE pro zveřejnění EIC kódů při rychlé změně dodavatele, pravidel souvisejících s uskladňováním plynu a obchodního vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze.

Energetický regulační úřad k provedení výše uvedeného zmocnění a podmínek a práv uvedených v energetickém zákoně připravil návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o Pravidlech trhu s plynem. Novelizace vyhlášky se nabízí jako vhodnější řešení s ohledem na rozsah a četnost změn na úrovni primární legislativy, a to i přes větší množství novelizačních bodů, které ovšem svou podstatou nijak radikálně nezasahují do prostředí procesů upravovaných vyhláškou.

Největší podíl novelizačních bodů se týká úprav přeshraničního uskladňování plynu požadovaných nadřazeným předpisem. Další drobnější úpravy se pak týkají jednotlivých výše zmíněných oblastí.

Úpravy vyhlášky zásadním způsobem nenarušují fungování trhu s plynem v České republice, pouze promítají požadavky zákona č. 362/2021 Sb. a dále upřesňují nebo aktualizují některá již nyní nastavená pravidla.

Přeshraniční uskladňování plynu

Úprava zavádí koncept přeshraničního uskladňování plynu (v praxi nazývaný též cross-border storage; CBS) z energetického zákona do vyhlášky. Koncept bude uveden do praxe poté, co dojde k připojení zásobníku plynu v současnosti připojeného jen k plynárenské soustavě sousedního státu též k přepravní soustavě ČR. Tento typ zásobníku bude v budoucnu obsluhovat dva rozdílné vstupně-výstupní systémy. Vyhláška bude upravovat podmínky, postupy a náležitosti fungování tohoto typu uskladňování. Tato část rovněž naplňuje zmocnění ERÚ ve smyslu zakotvení CBS do vyhlášky. Nezbytnou náležitostí úpravy je předávání údajů a informací mezi provozovatelem zásobníku plynu, provozovatelem přepravní soustavy a v neposlední řadě i operátorem trhu, tak aby mohla být služba bilančně vyhodnocena.

Z důvodu přeshraničního předání plynu, které není realizováno skrze vstupní a výstupní body přepravní soustavy, je definován nový bod soustavy (hraniční bod zásobníku plynu). V kontextu inventarizace pohybů plynu skrze hraniční bod zásobníku plynu a v rámci zásobníku definuje návrh vyhlášky paralelní stavové podúčty pro českou a zahraniční stranu v rámci jednoho stavového účtu ukladatele. Jasně definované a vymezené podmínky pro využívání uvedené služby přeshraničního uskladňování umožní předávání plynu z ČR do zahraničí a opačně. Stěžejní část úpravy spočívá v precizaci rozsahu a formátu předávání a zveřejňování údajů, a to jak směrem k operátorovi trhu, tak i směrem k provozovateli přepravní soustavy. Rozsah předaných dat je u každé entity jiný, a to s ohledem na funkce, které plní.

Vyhláška bude nově definovat postupy, které povedou k vytvoření bilance CBS a ověření korektnosti fungování přeshraničního předávaní plynu. Nově doplněná příloha č. 21 stanovuje vzorce, jejichž aplikací dochází k zpracování a vyhodnocení předaných dat ze strany OTE.

Úprava se zaměřuje striktně na regulaci přístupu ve vztahu k českému vstupně-výstupnímu systému, tak aby vyhláška svým zněním nebránila realizaci obchodních činností provozovatele zásobníku plynu a ukladatelů na čistě zahraničním podúčtu, tj. vyhláška nemá zasahovat do procesů, které jsou realizovány pouze ve vztahu k vstupně-výstupnímu systému sousedního státu, např. zajištění bezpečnosti dodávek apod.

Úprava UIOLI u dlouhodobé přepravní kapacity

Úpravou dochází k odstranění horního limitu možnosti odebrání nevyužívané dlouhodobé přepravní kapacity (doposud max. 50 %). Tento limit představoval potenciální omezení jak pro ERÚ v případě rozhodování ve správním řízení, tak pro NET4GAS. Diskrece ERÚ bude zachována, jelikož bude rozsah odebrané kapacity, tak jako doposud, stanoven rozhodnutím ERÚ. Úpravou bude dosažen soulad vyhlášky s relevantním evropským právním předpisem.

Úprava uskladňování plynu

Rozsah navrhovaných změn lze rozdělit do dvou oblastí, a to úprava technických jednotek nabízené kapacity a revize pravidel pro krácení skladovací kapacity.

V prvním případě je předmětem legislativní úpravy rozšíření výčtu technický jednotek, kterými je možné definovat objem nabízené skladovací kapacity v aukci (MWh, MWh/den).

Legislativní úpravou bude vyhláška rovněž definovat principy pro krácení skladovacích kapacit v případě omezení nebo přerušení uskladňování plynu definované relevantním ustanovením energetického zákona, které budou dále procesně rozvinuty na úrovni řádu provozovatele zásobníku plynu.

Pravidla a postupy pro krácení skladovacích kapacit s přerušitelným výkonem, které jdou mimo rámec energetického zákona, budou nově definovány pouze na úrovni řádu provozovatele zásobníku plynu.

Návrh zachovává diskreci ERÚ při schvalování pravidel a současně poskytuje nezbytnou flexibilitu provozovatelům zásobníku plynu při navržení efektivního krácení skladovacích kapacit, které bude odpovídat provozním možnostem a obchodní strategii každého provozovatele zásobníku plynu.

Úpravy v oblasti nominací a renominací

Legislativně technické úpravy odstraňují logické nedostatky platného znění a zpřesňují jednoznačnost postupů pro oblast nominací a renominací.

Vyrovnávání odchylek ve stavu nouze

Legislativně technickou úpravou dochází k zajištění souladu vyhlášky s platným zněním EZ pro oblast obchodního vyrovnávání odchylek ve stavu nouze na celém území ČR.

Postupy OTE při zahájení rychlé změny dodavatele

Legislativně technické doplnění jednoznačněji definuje postup OTE při rychlé změně dodavatele (zpřístupnění EIC kódů odběrného místa při rychlé změně dodavatele pouze registrovaným uživatelům systému OTE).

Úprava reaguje na neodůvodněné požadavky externích subjektů na vydání seznamu EIC kódů odběrných míst, jejichž dodavatel se dostal do úpadku. Ratio zveřejnění EIC kódu je takové, že by k němu měli mít přístup jen registrovaní uživatelé systému OTE, jelikož se jedná o citlivou informaci.

Úprava napravuje nejednoznačnost výkladu ustanovení, které bylo externími subjekty zneužíváno k pokusu o získání těchto informací.

Návrhy zbylých úprav vychází z některých návrhů a požadavků ze strany účastníků trhu s plynem, které byly Energetickému regulačnímu úřadu zprostředkovány, a u kterých ERÚ rozhodl o jejich zapracování. Předmětem úprav jsou rovněž vybraná ustanovení, u kterých byla identifikována možnost nejednoznačného výkladu nebo ve kterých byla identifikována písařská nebo stylistická chyba.

Text návrh s komentářem

VYHLÁŠKA

ze dne ... 2023,

kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 176/2022 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb., vyhlášky č. 326/2018 Sb., vyhlášky č. 277/2021 Sb., vyhlášky č. 223/2022 Sb. a vyhlášky 405/2022 Sb. se mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

"r) pravidla a podmínky pro poskytování služby přeshraničního využití zásobníku plynu.".

Legislativně technická úprava spočívající v doplnění výčtu předmětu úpravy vyhlášky v návaznosti na rozšíření zmocňovacích ustanovení energetického zákona.

2. V § 2 odst. 1 písm. a) se za slova "zásobníku plynu," vkládají slova "hraničním bodu zásobníku plynu,".

3. V § 2 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) hraničním bodem zásobníku plynu – hraniční předávací místo mezi zásobníkem plynu a plynárenskou soustavou sousedního státu.".

Doplnění do definice alokačního pravidla a zavedení definice nového bodu plynárenské soustavy. Cílem je umožnit vymezení nových typů operací, které se nevejdou do dané terminologie současného znění vyhlášky. Prostřednictvím hraničního bodu zásobníku plynu bude procesně docházet k předání plynu mezi dvěma plynárenskými soustavami, čímž dojde k využití služby přeshraničního využití zásobníku plynu.

4. V § 3 odst. 2 se za slova "plynu a přepravní soustavou" vkládají slova ", předávacích míst mezi zásobníkem plynu a plynárenskou soustavou sousedního státu".

Doplnění legislativně technického charakteru, které umožní přidělit nově vzniklému hraničnímu bodu zásobníku plynu číselný kód spravovaný operátorem trhu, jenž je nezbytný pro další procesní postupy související s předáním plynu mezi zásobníkem plynu a zahraniční plynárenskou soustavou.

5. V § 5 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) hraničním bodům zásobníků plynu ve spolupráci s provozovatelem zásobníku plynu poskytujícím službu přeshraničního využití zásobníku plynu a dotčeným provozovatelem přepravní soustavy sousedního vstupně-výstupního systému.".

Legislativní úprava, která v kontextu doplnění hraničního bodu zásobníku plynu určuje zajištění číselného kódu hraničního bodu zásobníku plynu ze strany dotčeného provozovatele zásobníku plynu a provozovatele přepravní soustavy.

6. V § 30 odst. 2 písm. d) se slova "rozdílu mezi výší rezervované kapacity subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem v tomto bodě a podanou nominací" nahrazují slovy "výše podané nominace".

Oprava ustanovení pro oblast renominace přepravních kapacit, která odstraňuje nesoulad mezi stávajícím zněním vyhlášky a ustanovením přílohy I části 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005. Stávající znění vyhlášky tak v praxi neumožňuje naplnit nařízením č. 715/2009 definované cílové hodnoty nominace provedené po renominaci.

7. V § 30a odst. 5 se slova ", nejvýše však 50 % přepravní kapacity rezervované smlouvou o službě přepravy plynu" zrušují.

Úpravou dochází k odstranění doposud stanoveného horního limitu ve výši 50 %, jakožto maximální možnosti odebrání nevyužívané dlouhodobé přepravní kapacity. Ta představuje potenciální omezení v případě rozhodování ve správním řízení. V případě dlouhodobého nevyužívání podstatného množství nasmlouvané přepravní kapacity by totiž odebrání maximálního množství mohlo zanechat i po ukončení správního řízení v rukách uživatele kapacity poměrně vysoké množství, které by nemohlo být opětovně nabídnuto k využití. Úpravou bude rovněž dosažen soulad vyhlášky s relevantním evropským legislativním předpisem. Diskrece ERÚ bude zachována, jelikož bude rozsah odebrání, tak jako doposud, stanoven správním rozhodnutím ERÚ, a to ve výši, která bude odpovídat míře nevyužití.

8. V § 50 se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) V případě zásobníku plynu umožňujícího poskytování služby přeshraničního využití zásobníku plynu se převod plynu uskutečňuje pouze mezi stavovými podúčty českého vstupně-výstupního systému nebo mezi stavovými podúčty sousedního vstupně-výstupního systému. Odstavec 9 se použije pouze pro stavové podúčty českého vstupně-výstupního systému.".

Návrhem dochází k vymezení regulačního dosahu vyhlášky v oblasti přeshraničního uskladňování plynu tak, aby nepokrývala "zahraniční část" zásobníku plynu ve smyslu postupů a omezení, které by mohly mít dopad na trh s plynem v zahraniční plynárenské soustavě. Legislativními pravidly a postupy definovanými předmětnými ustanoveními tak nebudou dotčeni ti uživatelé soustavy, kteří v zásobníku plynu nabízejícího službu přeshraničního využití zásobníku plynu uskladňují plyn, který je určen pouze pro potřeby a využití v zahraniční plynárenské soustavě.

9. V § 52 odst. 3 se slova "celé m3 nebo kWh nebo kWh/den" nahrazují slovy "celé m3, kWh, kWh/den, MWh nebo MWh/den".

Úprava ustanovení rozšiřuje výčet technický jednotek, kterými je možné definovat objem nabízené skladovací kapacity v aukci, o MWh a MWh/den.

10. V §59 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Při prodeji nevytěženého plynu ze zásobníku plynu umožňujícího poskytnutí služby přeshraničního využití zásobníku plynu se odstavce 1 až 4 použijí pouze pro stavové podúčty českého vstupně-výstupního systému.".

11. V nadpisu § 60 se slova "při omezení nebo přerušení uskladňování plynu" zrušují.

12. V § 60 odst. 1 se za slova "uskladňování plynu" vkládají slova "podle § 60 odst. 1 písm. f) energetického zákona".

13. V § 60 odst. 2 se věta první nahrazuje větou "Provozovatel zásobníku plynu krátí podle odstavce 1 rezervované skladovací kapacity s přerušitelným výkonem postupem stanoveným v řádu provozovatele na základě ceny za jednotku přerušitelného vtláčecího nebo těžebního výkonu v pořadí od nejnižší ceny po nejvyšší, na základě pořadí podle časové značky přijetí žádosti o rezervaci skladovací kapacity v pořadí od nejpozději přijaté žádosti po nejdříve přijatou, na základě poměrného krácení, nebo na základě kombinace těchto principů.".

14. V § 60 odst. 3 větě první se za slovo "krátí" vkládají slova "podle odstavce 1" a větě třetí se slovo "plánované" zrušuje a za slovo "přerušení" se vkládají slova "nebo omezení".

15. V § 60 odstavec 5 zní:

"(5) V případech odlišných od odstavce 1 krátí provozovatel zásobníku plynu rezervované skladovací kapacity s přerušitelným výkonem způsobem definovaným v řádu provozovatele zásobníku plynu.".

Legislativní úpravou dochází k rozšíření, úpravě a zpřesnění postupů při krácení skladovacích kapacit. Nově bude vyhláška jasně definovat principy pro krácení skladovacích kapacit v souvislosti s provozně technickými opatřeními definovanými energetickým zákonem. Naopak pravidla a postupy krácení skladovacích kapacit s přerušitelným výkonem, které nezapadají do rámce vymezeného energetickým zákonem, budou nově stanovena v řádu provozovatele zásobníku plynu. Návrh zachovává diskreci ERÚ při schvalování pravidel a současně poskytuje nezbytnou flexibilitu provozovatelům zásobníků plynu při navržení efektivního krácení skladovacích kapacit z hlediska dopadů na ukladatele plynu.

16. V § 61 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "a v případě zásobníku plynu umožňujícího poskytnutí služby přeshraničního využití zásobníku plynu zveřejňuje tyto údaje v rozlišení za každý vstupně-výstupní systém".

Doplnění ustanovení souvisejícího s implementaci postupů a pravidel pro využití služby přeshraničního uskladňování plynu, které zajistí adekvátní a transparentní informovanost účastníků trhu s plynem o skladovacích kapacitách a jejich využití tak, aby provozovatel zásobníku plynu nabízející přeshraniční uskladňování plynu zveřejňoval informace ve stejném rozsahu pro obě přepravní soustavy, ke kterým je připojen.

17. Za § 61 se vkládá nový § 61a, který včetně nadpisu zní:

"§ 61a

Pravidla a podmínky pro poskytování služby přeshraničního využití zásobníku plynu

(1) V případě poskytování služby přeshraničního využití zásobníku plynu je pro každou smlouvu o uskladňování veden stavový účet rozdělený na stavové podúčty pro každý vstupně-výstupní systém. Provozovatel zásobníku plynu eviduje objem vtláčeného plynu v rozsahu potvrzené nominace uskladňování nebo renominace uskladňování na stavovém podúčtu odpovídajícího vstupně-výstupního systému.

(2) Provozovatel zásobníku plynu poskytuje službu přeshraničního využití zásobníku plynu do výše evidovaného množství plynu na přilehlém stavovém podúčtu vstupně-výstupního systému ukladatele v případě, že objem těženého plynu v rozsahu nominace uskladňování nebo renominace uskladňování ze stavového podúčtu odpovídajícího vstupně-výstupního systému převyšuje množství plynu evidované na tomto podúčtu a na stavovém podúčtu přilehlého vstupně-výstupního systému téhož žadatele je evidováno množství plynu umožňující

Nahrávám...
Nahrávám...