dnes je 18.7.2024

Input:

Nařízení vlády stanovující požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

22.11.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.2 Nařízení vlády stanovující požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

DŮLEŽITÁ DATA PŘEDPISU
Předpis: 168/1997 Sb.    Částka: 60/1997 Sb. 
Druh předpisu:    Nařízení vlády Rozeslána dne: 31. července 1997 
Datum přijetí:    24. ledna 1997 Datum účinnosti: 1. září 1997 

Změny a doplňky předpisu:

provedené  číslo  s účinností dnem  Úplné znění předpisu 
nařízením vlády  281/2000 Sb.  2. července 2001   
nařízením vlády  251/2003 Sb.  vyhlášení (6. 8. 2003)   
Platnost předpisu: NE – zrušen nařízením vlády č. 17/2003 Sb.
Předpis: 17/2003 Sb.    Částka: 9/2003 Sb. 
Druh předpisu:    Nařízení vlády Rozeslána dne: 11. února 2003 
Datum přijetí:    9. prosince 2002 Datum účinnosti: 1. května 2004 

Změny a doplňky předpisu:

provedené  číslo  s účinností dnem  Úplné znění předpisu 
–  –  –  – 


NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 17/2003 Sb.

ze dne 9. prosince 2002,

kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb. (dále jen „zákon“), k provedení § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:

§ 1
Základní ustanovení

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství 1) stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

(2) Pro účely tohoto nařízení se za elektrické zařízení nízkého napětí (dále jen „elektrické zařízení“) považuje jakékoliv zařízení určené pro použití v rozsahu jmenovitých napětí od 50 V do 1000 V pro střídavý proud a jmenovitých napětí od 75 V do 1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení a jevů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona elektrická zařízení.

§ 2
Podmínky uvedení elektrického zařízení na trh

(1) Elektrické zařízení může být uvedeno na trh pouze tehdy, splňuje-li technické požadavky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení (dále jen „základní požadavky“), bylo-li vyrobeno v souladu se správnou technickou praxí z hlediska zásad bezpečnosti platných v Evropských společenstvích a neohrozí-li při správné instalaci a údržbě a používání k účelu, pro který bylo vyrobeno, bezpečnost osob, domácích a hospodářských zvířat nebo majetek.

(2) Podmínky uvedené v odstavci 1 se považují za splněné, pokud je elektrické zařízení ve shodě s bezpečnostními požadavky:

 1. harmonizovaných českých technických norem, popřípadě zahraničních technických norem přejímajících v členských státech Evropské unie harmonizované evropské normy (§ 4a zákona), nebo

 2. určených norem zahrnujících bezpečnostní ustanovení Mezinárodní organizace pro normalizaci v elektrotechnice (IEC) nebo Mezinárodní komise pro předpisy ke schvalování elektrotechnických výrobků (CEE) (§ 4a zákona), pokud normy podle písmena a) nebyly dosud vytvořeny a zveřejněny a pokud byla tato bezpečnostní ustanovení Komisí Evropských společenství (dále jen „Komise“) zveřejněna, nebo

 3. českých technických norem (§ 4 zákona), pokud neexistují technické normy podle písmena a) nebo b).

§ 3
Postup posuzování shody

(1) Elektrické zařízení lze uvést na trh pouze poté, co je posouzena jeho shoda s požadavky uvedenými v § 2 odst. 1 postupem vnitřní kontroly výroby podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a výrobce nebo zplnomocněný zástupce je opatří označením CE a vydá ES prohlášení o shodě.

(2) ES prohlášení o shodě musí obsahovat:

 1. identifikační údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo),

 2. identifikační údaje o podepsané osobě oprávněné jednat jménem výrobce nebo zplnomocněného zástupce,

 3. popis elektrického zařízení,

 4. odkaz na harmonizované normy,

 5. odkazy na specifikace, s nimiž je prohlašována shoda, pokud byly použity,

 6. poslední dvojčíslí roku, v němž bylo elektrické zařízení opatřeno označením CE.

§ 4
Označení CE a jiné označování

(1) Označení CE, jehož grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis, 2) se umisťuje přímo na elektrické zařízení nebo, pokud to není možné, na jeho obal, návod k použití nebo záruční list tak, aby toto označení bylo viditelné, snadno čitelné a nesmazatelné. Elektrické zařízení nesmí být opatřeno označením, které by mohlo kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o označení CE.

(2) Na elektrickém zařízení, jeho obalu, návodu k použití nebo záručním listu může být umístěno i jiné označení než označení CE, ale nesmí tím být snížena viditelnost, popřípadě čitelnost označení CE.

(3) Označení CE na elektrickém zařízení vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. Jestliže však jeden nebo několik právních předpisů po přechodnou dobu připouští, aby výrobce zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze s těmi právními předpisy nebo jejich ustanoveními, které výrobce použil. V tomto případě musí být v dokumentaci, upozorněních nebo návodech, požadovaných dotyčnými právními předpisy a přiložených k příslušným výrobkům, uvedeny údaje o odpovídajících právních předpisech Evropských společenství nebo jejich ustanoveních, které výrobce použil.

§ 5

(1) V případě, že bylo pro elektrické zařízení uloženo ochranné opatření podle zvláštního právního předpisu, 3) uvede se v oznámení rozhodnutí o uložení ochranného opatření podle § 7 odst. 8 zákona, zda neshoda s ustanovením § 2 odst. 1 byla způsobena:

 1. nedostatky v technických normách podle § 2 odst. 2, nebo

 2. nesprávným použitím technických norem podle § 2 odst. 2, nebo

 3. nedodržením správné technické praxe ve smyslu § 2 odst. 1.

(2) Na vyžádání Komise vydá notifikovaná osoba 4) Komisi stanovisko, v němž je uvedeno, do jaké míry nebyla u elektrického zařízení specifikovaného Komisí splněna ustanovení § 2 odst. 1.

(3) Notifikovaná osoba vydá zprávu o shodě elektrického zařízení s ustanoveními § 2 odst. 1 požádá-li o to výrobce nebo dovozce, v případě, že bylo zahájeno řízení o uložení ochranného opatření podle zvláštního zákona. 3)

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 6

(1) Platné certifikáty nebo jiné dokumenty vydané na

Nahrávám...
Nahrávám...