dnes je 15.7.2024

Input:

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. ze dne 26. listopadu 2001, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku

11.4.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.4 Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. ze dne 26. listopadu 2001, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

DŮLEŽITÁ DATA PŘEDPISU

Předpis: 9/2002 Sb.

Druh předpisu: Nařízení vlády

Datum přijetí: 26. listopadu 2001

Změny a doplňky předpisu:

Provedené  číslo  s účinností dnem 
nařízení vlády  342/2003 Sb.  1. 5. 2004 
nařízení vlády  198/2006 Sb.  16. 5. 2006 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 9/2002 Sb.,

ze dne 26. listopadu 2001,

kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 9/2002, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. a zákona č. , (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ

POŽADAVKY NA VÝROBKY Z HLEDISKA EMISÍ HLUKU

§ 1

 1. Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství) a upravuje z hlediska emisí hluku technické požadavky na

  1. zařízení používaná ve venkovním prostoru uvedená v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

  2. zařízení používaná ve venkovním prostoru uvedená v příloze č. 2 k tomuto nařízení, (dále jen „zařízení“) a

  3. spotřebiče pro domácnost.

 2. Za zařízení používané ve venkovním prostoru se považuje kterékoliv vlastní silou se pohybující nebo převozu schopné strojní zařízení podle zvláštního právního předpisu), jakož i strojní zařízení podle zvláštního právního předpisu) bez hnacího ústrojí používané pro průmyslové účely nebo pro účely ochrany přírody, které je bez ohledu na poháněcí část nebo části typově určeno k používání ve venkovním prostoru a které tento prostor zatěžuje hlukem, pokud je uváděno na trh jako celek a je vhodné pro použití uváděné výrobcem. Za používání ve venkovním prostoru se považuje též používání za podmínek, za kterých přenos zvuku není nebo téměř není omezen (například ve stanech, přístřešcích proti dešti, nebo v nedostavěných budovách).

 3. Toto nařízení se nevztahuje na:

  1. zařízení výrobcem určená pro dopravu zboží nebo osob po pozemních komunikacích), po železnici) a po vodních) nebo vzdušných cestách,)

  2. zařízení speciálně určená a konstruovaná pro vojenské a policejní potřeby) a pro záchrannou službu,)

  3. příslušenství zařízení bez vlastního pohonu, která jsou na trh uváděna samostatně, s výjimkou ručních bouracích a sbíjecích kladiv a hydraulických kladiv,

  4. zařízení předváděná při veletrzích, výstavách, předváděcích akcích nebo podobných příležitostech, pokud je na zařízení uvedeno, že není uváděno na trh a že nesplňuje požadavky tohoto nařízení.

 4. Činnosti výrobce, pokud je tak dále stanoveno v tomto nařízení, může zajistit jím zplnomocněná osoba se sídlem, místem podnikání nebo bydlištěm v členských státech Evropského společenství (dále jen „zplnomocněný zástupce“).

§ 2

Vymezení pojmů pro účely tohoto nařízení

 1. Stavebním výtahem na dopravu materiálu se rozumí dočasně zřízené zařízení s pohonem určené pro obsluhu osobami, které jsou oprávněny ke vstupu na staveniště a do technických zařízení stavby; stavební výtah slouží pro

  1. obsluhu určitých nakládacích míst, přičemž je vybaven plošinou, která

   1. je určena pouze pro dopravu materiálu;

   2. umožňuje vstup osob během nakládání a vykládání;

   3. umožňuje vstup a dopravu oprávněných osob při montáži, demontáži a údržbě;

   4. je obsluhována;

   5. se pohybuje svisle nebo po vedení, které se od svislého směru neodchyluje o více než 15°;

   6. je přidržována nebo nesena ocelovými lany, řetězy, pohybovými šrouby a maticemi, ozubenými hřebeny a pastorky, hydraulickými válci (přímými nebo nepřímými) nebo zvedacím kloubovým mechanismem;

   7. má nosný stožár, jenž je nebo může být podpírán zvláštní konstrukcí, nebo pro

  2. obsluhu jednoho horního nakládacího místa nebo pracovního podlaží nacházejícího se na konci vedení (například na střeše) a je vybaven nosičem břemene,

   1. který je určen pouze pro dopravu materiálu;

   2. který je konstruován tak, aby na něj nebylo nutné při nakládání nebo vykládání nebo při údržbě, montáži a demontáži vstupovat;

   3. na který nesmějí vstupovat osoby;

   4. který je obsluhován;

   5. který je konstruován pro pohyb po vedení, které se od svislého směru odchyluje nejméně o 30 °, které však může být nainstalováno v kterémkoliv libovolném úhlu;

   6. který je držen nebo nesen ocelovým lanem a mechanickým pohonem;

   7. který je ovládán tlačítkovými ovládači;

   8. který nemá protizávaží;

   9. jehož nosnost nepřesahuje 300 kg;

   10. jehož rychlost nepřesahuje 1 m/s;

   11. jehož vedení je podepřeno zvláštní konstrukcí.

 2. Strojem na zhutňování se rozumí stroj, který zhutňuje materiály, například vrstvy kameniva, zeminy nebo asfaltové směsi válcováním, pěchováním nebo vibracemi pracovního nástroje; tento stroj může být samojízdný, přívěsný, vedený nebo návěsný, přičemž může být vibrační nebo bez vibrací; stroje pro zhutňování se rozdělují na:

  1. řízené válce, kterými jsou samojízdné stroje na zhutňování s jedním nebo více kovovými válcovými tělesy (běhouny) nebo pneumatikami, u kterých je stanoviště řidiče součástí stroje,

  2. vedené válce, kterými jsou samojízdné stroje na zhutňování s jedním nebo více kovovými válcovými tělesy (běhouny) nebo pneumatikami, jejichž provozní zařízení pro ovládání pojezdu nebo jízdy, řízení směru pojezdu, brzdění a vibrace jsou uspořádány tak, že provozování stroje musí být ovládáno a řízeno obsluhou doprovázející stroj (kráčející současně s pojezdem válce) nebo dálkovým ovládáním,

  3. přívěsné válce, kterými jsou stroje na zhutňování s jedním nebo více kovovými válcovými tělesy (běhouny) nebo pneumatikami, které nemají vlastní nezávislou soustavu pohonu, přičemž stanoviště obsluhy stroje se nachází na tažném prostředku,

  4. vibrační desky a vibrační pěchy, kterými jsou stroje na zhutňování vybavené v podstatě plochými základními deskami provedenými tak, že mohou vibrovat; při provozování zajišťuje obsluhu stroje obsluha, nebo tento stroj tvoří přídavné pracovní zařízení jiného stroje, který je nese,

  5. vznětové pěchy, kterými jsou stroje na zhutňování vybavené plochou botkou jako zhutňovacím nástrojem, který je proveden tak, aby se pohyboval převážně ve svislém směru tlaku vytvářeného vznícením; obsluhu při provozování zabezpečuje strojník.

 3. Kompresorem se rozumí stroj určený k používání s vyměnitelnou výbavou, který stlačuje vzduch, plyny nebo páry na tlak vyšší, než je tlak na vstupu, přičemž se skládá z vlastního kompresoru, hlavního pohonu a jakéhokoliv dodaného dílu nebo zařízení nutného pro bezpečný provoz kompresoru; za kompresor se nepovažuje zařízení zajišťující oběh vzduchu při tlaku přepravované vzdušniny nepřevyšujícím 110 kPa, dále zařízení umožňující vyčerpání vzduchu z uzavřeného prostoru při tlaku nepřevyšujícím atmosférický tlak (vakuové vývěvy) a plynové turbíny.

 4. Ručním bouracím a sbíjecím kladivem se rozumí každé bourací a sbíjecí kladivo (na jakýkoliv pohon) určené pro práci na stavbách a staveništích.

 5. Stavebním vrátkem se rozumí dočasně namontované zdvihadlo poháněné spalovacím nebo elektrickým motorem a vybavené zařízením, které je určeno pro zdvihání a spouštění zavěšených břemen.

 6. Dozerem se rozumí samojízdný kolový nebo pásový stroj používaný k vyvíjení tlačné nebo tažné síly na přimontovaný pracovní nástroj.

 7. Damprem se rozumí samojízdný stroj na kolovém nebo pásovém podvozku s otevřenou korbou určený k dopravě a vyklápění nebo rozprostírání materiálu; součástí dampru může být vlastní nakládací zařízení.

 8. Hydraulickým rýpadlem nebo lanovým lopatovým rýpadlem se rozumí samojízdný stroj na kolovém nebo pásovém podvozku s motorem, jenž je vybavený otočnou nástavbou schopnou otáčení nejméně v úhlu 360 #, který těží, zdvihá, přenáší a vysypává materiál pomocí lopaty připevněné k násadě a výložníku nebo teleskopickému výložníku, bez pojezdu podvozku v průběhu kteréhokoliv jednotlivého cyklu stroje.

 9. Rýpadlem-nakladačem se rozumí samojízdný stroj na kolovém nebo pásovém podvozku, jehož podvozek je konstruován pro montáž nakládacího zařízení na přední části a rýpadlového zařízení na zadní části; při použití jako rýpadlo tento stroj za normálních okolností těží pod úrovní stanoviště stroje při pohybu lopaty směrem k sobě; lopata rýpadlového zařízení zdvihá, přepravuje a vysypává materiál a stroj přitom nepojíždí; v nakládacím režimu stroj nakládá nebo těží materiál pohyby směrem dopředu a materiál zdvihá, přepravuje a vysypává.

 10. Grejdrem se rozumí samojízdný stroj na kolovém podvozku s nastavitelnou radlicí umístěnou mezi přední a zadní nápravou, který podle potřeby odřezává, odstraňuje a rozhrnuje materiál.

 11. Zdrojem tlakové kapaliny se rozumí zařízení určené k použití s výměnným příslušenstvím, které slouží k zvýšení tlaku kapalin a které se skládá z hlavního pohonu čerpadla, popřípadě se zásobníkem a z příslušenství (například ovládačů, odlehčovacího ventilu).

 12. Kompaktorem odpadu s nakládacím zařízením se rozumí samojízdný stroj na kolovém podvozku s ocelovými koly (běhouny), ke kterému je vpředu připojeno nakládací zařízení s lopatou a který je především určen ke zhutňování, přemísťování, srovnávání a nakládání zeminy, štěrku, odpadních materiálů nebo odpadků.

 13. Sekačkou na trávu (žacím strojem na trávu) se rozumí sekačka na trávu vedená nebo samojízdná (se sedící obsluhou) nebo stroj s travním žacím příslušenstvím, jehož nástroj pracuje v rovině přibližně rovnoběžné se zemí, přičemž výška od země je nastavitelná pomocí kol, vzduchového polštáře nebo plazů a tak podobně, a který používá jako zdroj energie spalovací nebo elektrický motor; řezacím ústrojím jsou tuhé žací prvky nebo nekovové lanko (lanka) nebo volně rotující výkyvné žací nástroje o kinetické energii přesahující 10 J; kinetická energie se přitom určuje podle ČSN EN 786, přílohy B. Sekačkou na trávu se rozumí také vedená nebo samojízdná (se sedící obsluhou) sekačka na trávu nebo stroj s travním žacím příslušenstvím s žacími nástroji rotujícími kolem vodorovné osy, které vykonávají funkci sečení pomocí pevné žací lišty (vřetenový žací stroj).

 14. Vyžínačem trávníků nebo začišťovačem okrajů trávníků se rozumí elektricky poháněné, vedené nebo přenosné ruční nářadí na sekání trávy, jehož řezací prvek je tvořen nekovovou strunou nebo volně rotujícím nekovovým nožem o kinetické energii nepřesahující 10 J a je používán pro sekání trávy nebo obdobné měkké vegetace; řezací prvek pracuje v rovině přibližně rovnoběžné se zemí (vyžínače trávníků) nebo v rovině kolmé k zemi (začišťovače okrajů trávníků); kinetická energie se přitom určuje podle ČSN EN 786, přílohy B.

 15. Manipulačním vozíkem s protizávažím poháněným spalovacím motorem se rozumí manipulační vozík na kolovém podvozku poháněný vlastním spalovacím motorem s protizávažím a vybavený zdvihacím zařízením (nosný sloup, teleskopický rám nebo kloubová ramena); jedná se o:

  1. terénní manipulační vozíky (manipulační vozíky s protizávažím na pneumatikách určené především pro práci v neupraveném přírodním terénu a na rozrušeném terénu, například na stavbách),

  2. ostatní manipulační vozíky s protizávažím s výjimkou speciálních manipulačních vozíků s protizávažím konstruovaných speciálně pro práci se zásobníky.

 16. Nakladačem se rozumí samojízdný stroj na kolovém nebo pásovém podvozku, jehož součástí je upínací zařízení lopaty s kloubovým mechanismem; tento stroj je určen k nakládání nebo těžení materiálu pomocí pohybu stroje směrem dopředu a k zdvihání, přepravě a vysypávání materiálu.

 17. Pojízdným jeřábem se rozumí samojízdný výložníkový jeřáb, který může pojíždět s břemenem i bez břemene, aniž k tomu potřebuje upravenou dráhu, a jehož hmotnost zajišťuje stabilitu; jeřáb pracuje na pneumatikách, pásech nebo jiných pojízdných mechanismech; na stacionárním stanovišti může být podpírán výsuvnými podpěrami nebo jiným příslušenstvím zvyšujícím stabilitu; nástavba jeřábu může být plně otočná nebo s omezeným otáčením nebo neotočná; běžně je vybaven jedním nebo více zdvihacími mechanismy anebo hydraulickými válci pro zdvihání a spouštění výložníku a břemene; pojízdné jeřáby jsou vybaveny teleskopickým, článkovým nebo příhradovým výložníkem anebo výložníkem, který je jejich kombinací, konstruovaným tak, aby umožňoval snadné spouštění dolů; břemeno může být na výložníku zavěšeno pomocí kladnice s hákem nebo jiného zvláštního příslušenství pro zdvihání břemen.

 18. Motorovým kultivátorem se rozumí samojízdný ručně vedený stroj, a to buď

  1. s nosným kolem nebo bez něj, jehož pracovní části působí jako kypřicí nástroje a současně přitom zajišťuje pohyb vpřed (motorová okopávačka), nebo

  2. pohybující se vpřed pomocí jednoho nebo několika kol, která jsou poháněna přímo motorem, vybavený kypřicím nástrojem (motorový kypřič s kolovým pohonem).

 19. Finišerem na vozovky se rozumí pojízdný stroj na stavbu vozovek používaný pro pokrývání povrchu vozovek stavebním materiálem, jako jsou živičné a betonové směsi a štěrk; finišer na vozovky může být vybaven srovnávací a hutnicí lištou s velkou účinností.

 20. Elektrickým zdrojovým soustrojím se rozumí soustrojí, které se skládá ze spalovacího motoru pohánějícího rotační elektrický generátor, který nepřetržitě vyrábí a dodává elektrickou energii.

 21. Věžovým jeřábem se rozumí věžový výložníkový jeřáb, jehož výložník je přimontován k vršku věže, která při pracovním použití jeřábu stojí co nejvíce vertikálně; toto motoricky poháněné zařízení je vybaveno prostředky pro zdvihání a spouštění břemen a pro dopravu těchto břemen změnou poloměru vyložení, otáčením nebo pojezdem celého jeřábu; některé jeřáby vykonávají jen některé z těchto pohybů; jeřáby mohou být namontovány na pevné stanoviště, jiné mohou být vybaveny pro pojíždění nebo šplhání.

 22. Svařovacím generátorem se rozumí rotační stroj na výrobu svařovacího proudu.

 23. Zdvižnou pracovní plošinou se spalovacím motorem se rozumí zařízení, které se skládá nejméně z pracovní plošiny, výložníku a podvozku; pracovní plošina se zábradlím nebo košem může být se zátěží přemístěna do požadované pracovní polohy; s podvozkem spojený výložník nese pracovní plošinu; tato konstrukce umožňuje přemístění pracovní plošiny do požadované polohy.

 24. Křovinořezem se rozumí přenosné ruční nářadí poháněné spalovacím motorem a vybavené rotujícím kovovým nebo plastovým nástrojem na řezání plevele, křovin, stromků a podobné vegetace; řezací ústrojí pracuje v rovině zhruba rovnoběžné se zemí.

 25. Pásovou pilou pro staveniště se rozumí stroj s ručním podáváním o váze menší než 200 kg vybavený jedním pilovým listem tvaru nekonečného pásu namontovaného a vedeného mezi dvěma nebo více kladkami (rolnami).

 26. Kotoučovou stolovou pilou pro staveniště se rozumí stroj s ručním podáváním o váze menší než 200 kg vybavený jedním pilovým kotoučem (jiným než omítacím) o průměru 350 až 500 mm, který zaujímá v průběhu řezání stálou polohu a který je dále vybavený horizontálním stolem, který celý nebo jehož část je za provozu ve stálé poloze; pilový kotouč je za provozu připevněn k horizontálnímu nevýkyvnému vřetenu, jehož poloha se v průběhu obrábění nemění; stroj může mít kteroukoliv z dále uvedených vlastností:

  1. možnost měnit výšku kotouče nad stolem,

  2. rám stroje může být otevřený nebo uzavřený, nebo

  3. stroj může být vybaven přídavným ručně obsluhovaným posuvným stolem (nikoliv přímo u kotouče).

 27. Přenosnou řetězovou pilou se rozumí mechanizované nářadí určené pro řezání dřeva pilovým řetězem tvořící celek, který se skládá z rukojetí, pohonu a řezací části a který je konstruován pro dvouruční ovládání.

 28. Kombinovanou pojízdnou vysokotlakou myčkou s vysavačem se rozumí vozidlo, které může sloužit buď jako vysokotlaká pojízdná myčka, nebo jako pojízdný vysavač.

 29. Míchačkou na betonové směsi nebo maltu se rozumí stroj na přípravu betonové směsi nebo malty s využitím jakéhokoliv způsobu plnění, míchání a vyprazdňování, nejde-li o automíchače betonové směsi (odstavec 56).

 30. Dopravníkem a čerpadlem betonové směsi a malty se rozumí stroj na dopravu a nahazování betonu nebo malty s míchacím zařízením nebo bez něj, který dopravuje materiál na místo určení potrubím, rozváděcím zařízením nebo rozváděcím výložníkem; doprava materiálu se uskutečňuje u betonové směsi mechanicky pístovým nebo rotačním čerpadlem a u malty mechanicky pístovým, vřetenovým, hadicovým a rotačním čerpadlem nebo pneumaticky kompresorem, který je popřípadě vybaven vzdušníkem; tyto stroje mohou být namontovány na nákladních vozidlech, přívěsech nebo speciálních vozidlech.

 31. Pásovým dopravníkem se rozumí dočasně umístěný stroj vhodný pro dopravu materiálu pomocí pohyblivého pásu.

 32. Chladicím zařízením na vozidla (trakční chladicí zařízení) se rozumí zařízení pro chlazení nákladního prostoru vozidel kategorií N2, N3, O3 a O4 definovaných a členěných podle zvláštního právního předpisu), chladicí zařízení může mít vlastní pohon tvořící jeho nedílnou součást, může být poháněno samostatnou pohonnou jednotkou připevněnou ke karoserii vozidla, dále motorem vozidla, samostatným nebo pomocným zdrojem energie.

 33. Vrtnou soupravou se rozumí stroj určený k vrtání děr na stavbách pomocí

  1. nárazového vrtání,

  2. rotačního vrtání, nebo

  3. rotačního nárazového vrtání,

  který zůstává při vrtání na místě a může se vlastní silou přemísťovat z jednoho pracovního stanoviště na druhé; za samojízdnou vrtnou soupravu se považuje rovněž souprava namontovaná na nákladních vozidlech, kolových podvozcích, traktorech, strojích s pásovým podvozkem a na podstavcích přemísťovaných smykem (tažených navijákem); je-li vrtná souprava namontována na nákladní vozidla, tahače, přívěsy nebo na kolové podvozky, může být po veřejných komunikacích přepravována při vyšších rychlostech.

 34. Zařízením na plnění a vyprazdňování vozidel se zásobníky nebo cisternami se rozumí stroj s vlastním pohonem, který se přistavuje k vozidlům se zásobníky nebo cisternám za účelem naplnění nebo vyprázdnění tekutého nebo sypkého materiálu pomocí čerpadel nebo podobných zařízení.

 35. Kontejnerem na recyklované sklo se rozumí kontejner vyrobený z libovolného materiálu, který se používá pro sběr lahví a který má nejméně jeden otvor pro vhazování lahví a další otvor pro vyprazdňování zásobníku.

 36. Vyžínačem travních porostů nebo začišťovačem okrajů travních porostů se rozumí přenosné nářadí poháněné vlastním spalovacím motorem vybavené ohebným lankem, strunou nebo jiným nekovovým ohebným řezacím prvkem jako otáčejícím se řezacím nástrojem a používané pro vyžínání travního porostu, trávy nebo podobné měkké vegetace; řezací nástroj pracuje v rovině přibližně rovnoběžné se zemí (vyžínače travních porostů) nebo přibližně kolmé k zemi (začišťovače okrajů travních porostů).

 37. Přenosnými nůžkami na živé ploty s vlastním pohonem se rozumí ruční

Nahrávám...
Nahrávám...