dnes je 22.7.2024

Input:

Ministerstvo životního prostředí - podpora výzkumu v období 2007 - 2013

28.6.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7 Ministerstvo životního prostředí - podpora výzkumu v období 2007 - 2013

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Úvod

Na období 2000 - 2007 bylo podpořeno Ministerstvem životního prostředí 33 projektů VaV řešících problematiku odpadového hospodářství v celkové částce 122 mil. Kč.

Resortní program výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na období 2007 - 2013 se opírá o schválené strategické dokumenty Evropské unie a koncepční dokumenty České republiky v oblasti výzkumu a vývoje a doplňuje Národní program výzkumu a vývoje II. o specifická výzkumná témata.

Program předpokládá, že výsledky výzkumu vzešlé z realizace RPV MŽP budou šířeny a využívány odbornou i nejširší veřejností v celé EU nejen prostřednictvím mezinárodních seminářů a podobných akcí, ale zejména prostřednictvím obecně dostupných databází a elektronických služeb.

Resortní program výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí má 4 podprogramy, zahrnující 9 oblastí výzkumu.

Problematika odpadového hospodářství je součástí Podprogramu SP2 - Udržitelné využívání zdrojů, oblast výzkumu SP2f - Nakládání s odpady a prevence vzniku odpadů.

Cílem Programu bude „doporučit postupy ke zkvalitnění nakládání s odpady“, úspěšnost programu bude testována indikátory. Soubor ukazatelů úzce navazuje na indikátory zpracované pro potřebu Strategie udržitelného rozvoje a Státní politiky životního prostředí.

Výzkum problematiky životního prostředí představovaný tímto programem spadá do kategorie aplikovaného výzkumu, kde možná podpora ze státního rozpočtu může dosáhnout výše až 100 %. Ze strany ministerstva je požadována finanční spoluúčast příjemců dotace z vlastních zdrojů a předpokládá se podpora realizace většího objemu projektů s vyšší finanční spoluúčastí.

Program výzkumu v oboru odpadového hospodářství na léta 2007 - 2013

Oblast výzkumu SP2f - Nakládání s odpady a prevence vzniku odpadů
Oblast výzkumu má následující cíle, přínosy a kritéria splnění:

Cíl: Předcházet vzniku odpadů, snížit měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu 
Přínosy:
Změny výrobních postupů směrem k nízkoodpadovým technologiím.
Efektivní změny v řízení odpadového hospodářství vedoucí ke zvýšení kvality řízení a odpovědnosti při rozhodování.
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro oblast odpadového hospodářství, včetně zlepšení přístupu veřejnosti k informacím stavu odpadového hospodářství. 
Kritéria splnění:
Návrhy technologických postupů a ověřená technologie včetně případného patentu. Zpracování metodik nebo využití výsledků v koncepčních dokumentech pro oblasti životního prostředí, resp. legislativních předpisů. 
Cíl: Navrhnout maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů 
Přínosy:
Využívání odpadů jako surovinových a energetických zdrojů. 
Kritéria splnění:
Návrhy technologických postupů a ověřená technologie včetně případného patentu. Zpracování metodik nebo využití výsledků v koncepčních dokumentech pro oblasti životního prostředí, resp. legislativních předpisů. 
Cíl: Minimalizovat negativní vlivy na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady 
Přínosy:
Směrování k náhradám materiálů a výrobků, které by po ukončení životnosti při následném využívání nebo odstraňování mohly mít nepříznivý vliv na zdraví lidí a životní prostředí. 
Nahrávám...
Nahrávám...