dnes je 15.7.2024

Input:

Kategorizace tlakových zařízení

11.4.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.2 Kategorizace tlakových zařízení

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Zařazení tlakového zařízení do příslušné kategorie je první a nejdůležitější moment pro určení příslušného postupu posuzování shody (dle evropských směrnic modulu). Tlaková zařízení se zařazují do čtyř kategorií v závislosti na stoupající míře nebezpečí. Kategorie se značí římskými číslicemi I až IV a zařazení konkrétního zařízení se provede dle grafů v příloze č. 2 NV č. 26/2003 Sb. (viz kap. Nařízení vlády č. 26/2003 Sb. ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění Nařízení vlády č. 621/2004 Sb. příručky).

Stanovení druhu tekutiny

Základním předpokladem pro určení správného grafu, a tedy i určení správného postupu posuzování shody je znalost pracovního média, které se v NV č. 26/2003 Sb. označuje jako tekutina. Tekutina jsou plyny, kapaliny a páry jak v podobě čisté fáze, tak ve směsi; tekutina může obsahovat suspenzi pevných látek. Pro účely tohoto zařazení se tekutiny dělí na dvě skupiny:

Skupina 1 zahrnuje nebezpečné tekutiny podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů). Jedná se o tekutiny, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány jako:

  • výbušné, oxidující, extrémní, hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé

  • vysoce toxické, toxické.

Skupina 2 zahrnuje všechny ostatní tekutiny neuvedené ve skupině 1.

Poznámky k určení tekutin:
NV č. 26/2003 Sb. se odvolává na § 2 odst. 8 písm. a) až g) zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů. Tento zákon je od 1. 5. 2004 nahrazen výše citovaným zákonem č. 356/2003 Sb. Tímto zákonem je dáno Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR vydat seznam dosud klasifikovaných látek.

Určení grafu posuzování shody a kategorie tlakového zařízení

Stanovenými výrobky podle § 2 odst. 2 NV č. 26/2003 Sb. jsou:

  1. nádoby,

  2. tlaková zařízení vystavená působení plamene nebo jinak vytápěná a určené pro výrobu páry nebo horké vody při teplotách vyšších než 110 °C (kotle),

  3. potrubí,

  4. bezpečnostní a tlaková výstroj určená pro tlaková zařízení podle písmen a), b), c) včetně zařízení zabudovaných do sestavy,

  5. sestavy tlakových zařízení.

S určitým zjednodušením (pozor na výjimky u jednotlivých grafů) lze graf posuzování shody pro tlaková zařízení dle písm. a) až c) stanovit z následující tabulky.

Tlak. zařízení  Stav obsahu  Skupina tekutiny  Číslo grafu 
Nádoby  plyn 
kapalina 
Kotle  není určující  není určující 
Potrubí  plyn 
kapalina 

V příslušném grafu dle přílohy č. 2 NV č. 26/2003 Sb. (jsou uvedeny viz Nařízení vlády č. 26/2003 Sb. ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění Nařízení vlády č. 621/2004 Sb. příručky) se pak v závislosti na nejvyšším dovoleném tlaku PS[bar] a objemu V[L] nebo jmenovité světlosti DN stanoví kategorie tlakového zařízení (viz např. graf č. 1 pro nádoby obsahující plyn skupiny 1 níže).

Poznámka
Poznámky k použití grafů:

  1. V grafech pro posuzování shody vyznačuje oddělovací čára horní mez pro nižší kategorii.

  2. Na tlaková zařízení, která parametry spadají do oblasti pod kategorií I, se NV č. 26/2003 Sb. nevztahuje z pohledu povinného uplatnění základních požadavků a postupů posuzování shody dle přílohy č. 3. Vyžaduje se návrh a výroba v souladu se správnou technickou praxí členského státu, aby bylo zajištěno jejich bezpečné používání. K tlakovým zařízením a/nebo sestavám musí být přiložen vhodný návod k použití a zařízení a/nebo sestavy musí být opatřeny

Nahrávám...
Nahrávám...