dnes je 17.6.2024

Input:

Identifikace rizik v pracovním prostředí

29.2.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.5.2
Identifikace rizik v pracovním prostředí

PhDr. Alena Juklíčková

Součástí vytváření pracovních podmínek je eliminace rizik v pracovním prostředí Souvisí to s povinností zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci se zřetelem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, se kterými se během práce setkávají.

Ochrana před pracovními riziky se zaměřuje i na součinnost více zaměstnavatelů na jednom pracovišti.

Zaměstnavatelé jsou povinni k zabezpečení bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti zajišťovat prevenci.

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům a zamezit nebo alespoň minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Zaměstnavatel je proto povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k odstranění těchto rizik. Má proto za povinnost pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale také výskyt rizikových faktorů pracovních podmínek a tyto rizikové faktory musí dle zvláštních předpisů hodnotit.

Pokud nelze rizika spolehlivě odstranit, je zaměstnavatel povinen je hodnotit a přijímat opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo pokud možno co nejmenší.

Při preventivních opatřeních je třeba zaměřit se především na:

  • předcházení vzniku rizik,

  • vytváření únosnosti pracovních podmínek za účelem omezení působení negativních vlivů práce na zdraví, změnou nebezpečných technologií, pracovních surovin a materiálů za méně nebezpečné nebo méně rizikové,

  • omezování počtu zaměstnanců vystavených působení faktorů překračujících nejvyšší přípustné hodnoty a omezování dalších škodlivých faktorů na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu, realizace opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů,

Zaměstnavatel je povinen rizika hodnotit i při provedení změn v technologii výroby.

Podle zákona o ochraně veřejného zdraví je základem identifikace rizik pracovních podmínek zjištění škodlivého faktoru pracovních podmínek a jeho kvantifikace či kvalifikace. S identifikací rizik souvisí stanovení rizikových prací, které rozhodují orgány hygienické služby. Se stanovením rizikových prací bezprostředně souvisí i úprava hrazené závodní preventivní péče, o které pojednává zákon o veřejném zdravotním pojištění. Kategorizace jako způsob pro stanovení a vyhodnocení rizika a s ní i stanovení rozsahu a obsahu závodní preventivní péče se ukázaly jako účinná metoda pro ochranu zdraví zaměstnanců.

Z těchto všech důvodů je v zákoníku práce uloženo provádět prevenci rizik. Na tento proces identifikace rizik bezprostředně navazuje i povinnost provádět kategorizaci prací. Zákoník práce definuje pojem "prevence rizik“. Pod pojmem prevence rizik se rozumí veškerá ustanovení nebo opatření, která jsou zavedena nebo se plánují na všech stupních činnosti podniku k prevenci nebo snížení pracovních rizik. Opatření, jejichž cílem je minimalizace rizika se nazývá hodnocením a řízením rizik. První část, která se zabývá identifikací, hodnocením a srovnáváním rizik, přináší podklady potřebné pro druhou část analýzy, ve které jsou přijímána opatření pro jejich snížení na minimální míru. Zaměstnavatel si proto sám musí na každém pracovišti, resp. u každého zaměstnance vyhodnotit

Nahrávám...
Nahrávám...