dnes je 2.4.2023

Input:

Endokrinní disruptory a nové třídy nebezpečnosti

6.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.17 Endokrinní disruptory a nové třídy nebezpečnosti

Ing. Radka Vokurková

V prosinci roku 2022 vyšel návrh nařízení v přenesené působnosti, kterým se mění nařízení 1272/2008 (dále "CLP"). Změna se týká části 3 a 4 Přílohy I, části 1 Přílohy III a části 1 Přílohy IV.

Obsahem změny je přidání nových tříd nebezpečnosti, EUH vět a klasifikačních kritérií pro látky a směsi s touto nebezpečností.

Jedná se o přidání těchto vlastností látkám nebezpečným pro:

a) lidské zdraví:

 • endokrinní disruptory (ED HH)

b) životní prostředí:

 • endokrinní disruptory (ED ENV)

 • perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT)

 • velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB)

 • perzistentní, mobilní a toxické (PMT)

 • velmi perzistentní a velmi mobilní (vPvM)

Potřeba identifikace těchto tříd nebezpečností vnikla na základě zkušeností a vědeckých poznatků získaných při identifikaci SVHC látek. Zároveň tento krok vyplynul ze strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek a naplnění potřeby Zelené dohody (Green Deal).

Přehled přidaných EUH vět popisujících riziko daných nebezpečností

 • Endokrinní disruptory pro zdraví člověka (ED HH)

Kategorie 1 - EUH380: Může způsobit narušení činnosti endokrinního systému u lidí.

Kategorie 2 - EUH381: Podezření, že vyvolává narušení činnosti endokrinního systému u lidí.

 • Endokrinní disruptory pro životní prostředí (ED ENV)

Kategorie 1 - EUH430: Může způsobit narušení činnosti endokrinního systému v životním prostředí.

Kategorie 2 - EUH431: Podezření, že vyvolává narušení činnosti endokrinního systému v životním prostředí.

 • PBT

EUH440: Hromadí se v životním prostředí a živých organismech včetně člověka

 • vPvB

EUH441: Silně se hromadí v životním prostředí a živých organismech včetně člověka

 • PMT

EUH450: Může způsobit dlouhodobé a difúzní znečištění vodních zdrojů

 • vPvM

EUH451: Může způsobit velmi dlouhodobé a difúzní znečištění vodních zdrojů

Tyto nebezpečnosti v tuto chvíli nejsou definovány v systému GHS (UN Globally Harmonised System). Jinými slovy nařízení CLP je definuje nad rámec celosvětově používaného systému klasifikací a označování. Odborná veřejnost včetně oborových svazů průmyslových podniků tento postup nedoporučovala s tím, že by záležitost endokrinních disruptorů bylo jednodušší řešit prostřednictvím stávajícího systému klasifikací doplněním upřesňujícího popisu stávajících tříd nebezpečnosti. Například třídy nebezpečnosti orgánové toxicity s opakovanou expozicí o dovětek působení na endokrinní systém apod. Podrobnosti se můžete dočíst v Důvodové zprávě k tomuto nařízení. Nicméně návrh nařízení již schválila Komise, nyní běží přezkum tohoto návrhu v Evropském parlamentu a Radě a probíhají kroky k prosazení zavedení těchto tříd i do systému GHS.

Co se týká výstražného symbolu k těmto nebezpečnostem, tak prozatím nebyl definován a bude se řídit systémem GHS, až dané třídy klasifikuje. Zda se bude jednat o přiřazení některých stávajících výstražných symbolů, nebo budou navrženy nové, to není v tuto chvíli jasné. Signální slovo je již přiřazeno. V případě endokrinních disruptorů (ED HH a ED ENV), kategorie 2 je to slovo Varování, ve všech ostatních třídách nebezpečnosti je to slovo Nebezpečí.

Definice endokrinních disruptorů vychází z definice Světové zdravotnické organizace (WHO) a zároveň odráží definice a

Nahrávám...
Nahrávám...