dnes je 4.10.2023

Input:

Doba řízení a doba odpočinku v odvětví silniční dopravy

6.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2
Doba řízení a doba odpočinku v odvětví silniční dopravy

Úřad pro publikace

Přehled dokumentů:

 • Nařízení (ES) č. 561/2006 o době řízení, přestávkách a době odpočinku

 • Nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech používaných v silniční dopravě

Co je cílem těchto nařízení?

 • Nařízení (ES) č. 561/2006 ve znění nařízení (EU)  2020/1054 stanovuje pravidla týkající se doby řízení, přestávek a doby odpočinku řidičů nákladních vozidel a autobusů, aby se zlepšily jejich pracovní podmínky a zvýšila bezpečnost silničního provozu.

 • Nařízení (EU) č. 165/2014 ve znění nařízení (EU) 2020/1054 stanovuje požadavky týkající se konstrukce, montáže, používání a zkoušení tachografů, které musí být namontované ve vozidlech, která spadají do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 561/2006.

Klíčové body

Nařízení (ES) č. 561/2006:

 • se vztahuje na silniční přepravu zboží vozidly s celkovou hmotností překračující 3,5 tuny a na silniční přepravu osob vozidly s úpravou pro přepravu více než 9 osob (včetně řidiče),

 • se od 1. července 2026 vztahuje na silniční přepravu zboží v mezinárodní dopravě nebo kabotážní operace vozidly (včetně přívěsů nebo návěsů) s celkovou hmotností přesahující 2,5 tuny,

 • se vztahuje na silniční dopravu v  Evropské unii (EU) a mezi členskými státy EU, Švýcarskem a zeměmi Evropského hospodářského prostoru bez ohledu na zemi registrace vozidla.

Minimální věk

Minimální věk pomocníků řidiče a průvodčích musí být 18 let, s výjimkou určitých případů, kdy je minimální věk pomocníků řidiče v zácviku 16 let (podrobněji viz článek 5).

Pravidla o době řízení, přestávkách a době odpočinku

Podrobná pravidla jsou obsažena v článcích 6, 7, 8, 8a a 9.

 • Tato pravidla zahrnují:

  1. maximální denní doba řízení je 9 hodin a může být nejvýše dvakrát týdně prodloužena na 10 hodin,
  2. maximální týdenní doba řízení je 56 hodin,
  3. maximální celková doba řízení je 90 hodin během jakýchkoliv 2 po sobě jdoucích týdnů,
  4. že po 4,5 hodinách řízení musí mít řidič nepřerušenou přestávku nejméně 45 minut, pokud mu nezačíná doba odpočinku,
  5. minimální denní doba odpočinku je 11 hodin a může být snížena na 9 hodin nanejvýš třikrát týdně během kterýchkoliv 2 týdenních dob odpočinku,
  6. běžná týdenní doba odpočinku je minimálně 45 hodin a zkrácená týdenní doba odpočinku je minimálně 24 hodin.
 • Dopravní společnosti musí práci řidičů zorganizovat tak, aby se řidič mohl v průběhu každých 4 po sobě následujících týdnů vrátit do provozovny zaměstnavatele, kde má obvyklou základnu v členském státě, nebo do svého bydliště s cílem strávit tam nejméně jednu běžnou týdenní dobu odpočinku (nebo týdenní dobu odpočinku delší než 45 hodin jako náhradu za zkrácenou týdenní dobu odpočinku).

 • Řidičům musí být umožněno strávit svůj 45hodinový týdenní odpočinek ve vhodném, genderově přizpůsobeném ubytování s náležitým vybavením pro spaní a hygienu (mimo kabinu vozidla) a náklady na toto ubytování musí hradit dopravní společnost jako zaměstnavatel.

 • Zkrácená a běžná týdenní doba odpočinku nesmí být přerušena víc než dvakrát jinými činnosti, které nepřesahují celkem 1 hodinu, pokud řidič doprovází vozidlo přepravované na trajektu nebo po železnici. To platí pouze v případě řidičů, kteří mají přístup ke spací kabině v trajektu nebo vlaku. V případě běžného týdenního odpočinku je přerušení možné pouze, pokud je cesta naplánována na 8 nebo více hodin.

 • Evropská komise přijala akt v  přenesené pravomoci , nařízení v přenesené pravomoci (EU)  2022/1012 , kterým se stanoví normy pro úroveň služeb v bezpečných a zabezpečených parkovacích oblastech pro řidiče a postupy pro certifikaci bezpečnosti a zabezpečení těchto oblastí.

Minimální podmínky pro provádění nařízení

 • Směrnice  2006/22/ES ve znění směrnice (EU)  2020/1057 stanovuje minimální podmínky pro provádění nařízení (ES) č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014 (viz část o tachografech níže).

 • Jejím cílem je zajistit řádné uplatňování a harmonizovaný výklad předpisů v sociální oblasti v silniční dopravě prostřednictvím stanovení minimálních podmínek pro jednotné a efektivní kontroly souladu s příslušnými předpisy ze strany členských států. Tyto kontroly by měly sloužit k omezení a předcházení porušování předpisů.

 • Požaduje, aby členské státy zavedly systém hodnocení rizika pro dopravní společnosti založený na relativním počtu a závažnosti porušení předpisů, kterých se daná společnost dopustila.

Nahrávám...
Nahrávám...