dnes je 22.7.2024

Input:

Legislativní souhrn: Výběr poplatků pro vozidla za užívání pozemních komunikací

11.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.2 Legislativní souhrn: Výběr poplatků pro vozidla za užívání pozemních komunikací

Úřad pro publikace

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

 • Směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly

 • Směrnice (EU) 2022/362, kterou se mění směrnice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EU) 2019/520, pokud jde o výběr poplatků pro vozidla za užívání určitých pozemních komunikací

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví, jak mohou členské státy Evropské unie (EU) účtovat vozidlům poplatky za užívání své silniční infrastruktury. Cílem poplatků je:

 • vytvořit vnitřní trh v silniční dopravě za rovných podmínek a zajistit jednotné a nediskriminační uplatňování pravidel,

 • posílit uplatňování zásad „uživatel platí” a „znečišťovatel platí”,

 • přispívat k financování silničních infrastruktur,

 • řešit kongesci a negativní dopady znečištění ovzduší a hlukového znečištění na životní prostředí a zdraví,

 • podpořit dekarbonizaci dopravy tím, že přispěje k provádění Pařížské dohody o změně klimatu a plánů EU na snížení emisí CO2.

KLÍČOVÉ BODY

 • Směrnice se vztahuje na:

  1. daně z vozidel ukládané na těžká nákladní vozidla,
  2. mýtné* a poplatky za užívání ukládané na vozidla.
 • Nevztahuje se na vozidla:

  1. používaná výhradně na územích členských států mimo Evropu,
  2. registrovaná na Kanárských ostrovech, Ceutě a Melille, Azorách nebo Madeiře, které jsou používána výhradně na těchto územích nebo na pevninské části Španělska a Portugalska.

OBECNÉ ZÁSADY ZDANĚNÍ VOZIDEL

Členské státy:

 • stanovují postupy pro vyměřování a vybírání daní,

 • musí dodržovat minimální daňové sazby stanovené ve směrnici,

 • mohou uplatňovat snížené daňové sazby nebo osvobození od daně na vozidla:

  1. používaná k národní nebo civilní obraně, k údržbě pozemních komunikací a používaná požárními a jinými záchrannými službami a policií,
  2. pouze příležitostně používající veřejné komunikace v členském státě registrace,
  3. jednomyslně schválená Radou Evropské unie ze socioekonomických důvodů.

OBECNÉ ZÁSADY POPLATKŮ

Členské státy:

 • mohou ukládat mýtné a poplatky za užívání u:

  1. transevropské silniční sítě a jiných dálnic za zvláštních podmínek stanovených ve směrnici,
  2. jiných pozemních komunikací, pokud neznevýhodňují mezinárodní dopravu nebo nevedou k narušení hospodářské soutěže mezi hospodářskými subjekty,
 • mohou uplatňovat poplatky nezávisle na různých kategoriích vozidel (těžká vozidla, těžká nákladní vozidla, autokary a autobusy, lehká vozidla, lehká užitková vozidla, minibusy a automobily),

 • mohou uplatňovat snížené poplatky nebo je zcela odstranit na určitých silničních úsecích, zejména v řídce osídlených oblastech,

 • mohou uplatňovat snížené silniční poplatky nebo osvobození pro:

  1. vozidla způsobilá pro snížení daně z vozidel nebo osvobození od daně z vozidel,
  2. vozidla používaná nebo vlastněná osobami se zdravotním postižením,
  3. vozidla s nulovými emisemi a maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla do 4,25 tuny,
  4. těžká nákladní vozidla s maximální hmotností naloženého vozidla od 3,5 do 7,5 tuny používaná k přepravě materiálu, který řidič potřebuje při výkonu svého povolání řemeslným způsobem,
  5. těžká nákladní vozidla vyňatá z působnosti nařízení o tachografech,
 • nesmí uplatňovat poplatky za užívání těžkých vozidel na hlavní transevropské dopravní síti od 25. března 2030,

 • informují Evropskou komisi nejméně šest měsíců před zavedením nových nebo podstatně změněných poplatků za pozemní komunikace,

 • mohou poskytovat slevy nebo snížení poplatku za pozemní komunikace například častým uživatelům, aby odrážely úspory správních nákladů,

 • nesmí poskytovat slevy nebo snížení žádným uživatelům ve vztahu k externím nákladům na mýtné,

 • mohou stanovovat poplatky za účelem:

  1. snižování kongesce nebo snižování dopadů silniční dopravy na životní prostředí, včetně špatné kvality ovzduší, v městských oblastech a včetně silnic transevropských sítí procházejících těmito oblastmi,
  2. financování zařízení poskytujících energii pro vozidla s nízkými a nulovými emisemi a vybírané u těchto vozidel,
 • uplatňují účinné, přiměřené a odrazující sankce za porušení této směrnice,

 • do 25. března 2025 a poté každých pět let vypracují a zveřejní zprávu o mýtném a poplatcích za užívání vybíraných na svém území.

Mýtné a poplatky za užívání:

 • nesmí diskriminovat na základě těchto skutečností:

  1. státní příslušnost uživatele silnic,
  2. domovská země provozovatele dopravy nebo registrace vozidla,
  3. původ nebo místo určení přepravovaného zboží,
 • jsou nižší pro osobní automobily, minibusy a lehká užitková vozidla, která splňují nejpřísnější normy emisí CO2 a znečišťujících látek,

 • by měly být splatné 24 hodin denně, alespoň

Nahrávám...
Nahrávám...