dnes je 20.7.2024

Input:

71/2000 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.7.2022

č. 71/2000 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.7.2022
ZÁKON
ze dne 24. února 2000,
kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
86/2002 Sb.
(k 1.6.2002)
ruší část šestou a sedmou
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
ruší část druhou
250/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
ruší část třetí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
Čl. I
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, se mění takto:
1. V § 1 písm. b) se za slovo „trh” vkládají slova „nebo distribuují”.
2. V § 1 písm. c) se slova „právnických nebo fyzických” a slova „(dále jen „normy”)” zrušují.
3. V § 2 písmeno b) zní:
„b)  uvedením výrobku na trh okamžik, kdy je výrobek v České republice poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Za uvedené na trh se považují i výrobky vyrobené nebo dovezené pro provozní potřeby při vlastním podnikání výrobců nebo dovozců, pokud to nařízení vlády nevylučuje. Je-li to nezbytné, vláda nařízením blíže vymezí pojem uvedení na trh pro výrobky, na které se tento technický předpis vztahuje,”.
4. V § 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c)  výrobcem osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, za který odpovídá podle tohoto zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem,”.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).
5. V § 2 písm. d) se slova „fyzická nebo právnická osoba, která” nahrazují slovy „ten, kdo”.
6. V § 2 písm. e) se slova „fyzická nebo právnická osoba, která” nahrazují slovy „ten, kdo”.
7. V § 2 písmeno f) zní:
„f)  technickými požadavky na výrobek
1.  technická specifikace obsažená v právním předpisu nebo normě, která stanoví požadované charakteristiky výrobku, jakými jsou úroveň jakosti, užitné vlastnosti, bezpečnost a rozměry, včetně požadavků na jeho název, pod kterým je prodáván, úpravu názvosloví, symbolů, zkoušení výrobku a zkušebních metod, požadavky na balení, označování výrobku nebo opatřování štítkem, postupy posuzování shody výrobku s právními předpisy nebo s normami, výrobní metody a procesy mající vliv na charakteristiky výrobků,
2.  jiné požadavky nezbytné z důvodů ochrany oprávněného zájmu nebo ochrany spotřebitele, které se týkají životního cyklu výrobku poté, co je uveden na trh, např. podmínky používání, recyklace, opětovného použití nebo zneškodnění výrobku, pokud takové podmínky mohou významně ovlivnit složení nebo povahu výrobku nebo jeho uvedení na trh.”.
8. § 3 včetně nadpisu zní:
㤠3
Technické předpisy
Technickým předpisem pro účely tohoto zákona je právní předpis, vyhlášený uveřejněním jeho plného znění ve Sbírce zákonů, obsahující technické požadavky na výrobky, popřípadě pravidla pro služby nebo upravující povinnosti při uvádění výrobku na trh, při jeho používání nebo při poskytování nebo zřizování služby nebo
Nahrávám...
Nahrávám...