Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

505/1990 Sb., Zákon o metrologii, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 505/1990 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. listopadu 1990
o metrologii
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
119/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění
119/2000 Sb.
(k 1.7.2001)
§ 9a, § 23 odst. 1 písm. a) až h), pokud jde o ust. § 23 odst. 1 písm. h)
119/2000 Sb.
(k 1.5.2004)
§ 7 odst. 3, § 9 odst. 3, § 13 odst. 2, pokud jde o ust. § 14 odst. 3
13/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění (vkládá nový § 14a, a v § 23 nový odst. 2)
137/2002 Sb.
(k 15.4.2002)
mění 19 novelizačních bodů
226/2003 Sb.
(k 31.7.2003)
v § 7 ruší odst. 3, v § 9 ruší odst. 3
226/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 7 doplňuje nové odst. 3 a 4, v § 9 doplňuje nové odst. 5 a 6, v § 12 ruší posl. větu v odst. 1, ruší odst. 2
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 23 odst. 6 nahrazuje slova
481/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 6 odst. 2, § 9 odst. 1, § 14 odst. 1; vkládá nové § 24c a § 24d; nové přechodné ustanovení
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 19 a § 20; nové přechodné ustanovení
155/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
mění § 5, § 6, § 9, § 9a, § 13, § 14, § 19 odst. 1, § 23; ruší § 20; nová přechodná ustanovení
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 23
85/2015 Sb.
(k 1.4.2015)
mění, celkem 22 novelizačních bodů
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 3 a § 23 odst. 2; ruší § 14a
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 23
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST I
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Účelem zákona je úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou podnikateli, a právnických osob (dále jen „subjekty”) a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.
§ 2
(1) Subjekty a orgány státní správy jsou povinny používat základní měřicí jednotky uvedené v odstavci 2, jejich označování, násobky a díly stanovené vyhláškou, a ostatní jednotky, jejich označování, definice, násobky a díly stanovené vyhláškou. V mezinárodním styku lze použít měřicí jednotky odpovídající mezinárodním obchodním zvyklostem.
(2) Základními měřicími jednotkami jsou:
a) jednotka délky - metr (m); metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za dobu 1/299 792 458 sekundy,
b) jednotka hmotnosti - kilogram (kg); kilogram se rovná hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu,
c) jednotka času - sekunda (s); sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133,
d) jednotka elektrického proudu - ampér (A); ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 metr vyvolá mezi nimi sílu 2 x 10-7 newtonu na 1 metr délky vodičů,
e) jednotka termodynamické teploty - kelvin (K); kelvin je 1/273,16 díl termodynamické teploty trojného bodu vody,
f) jednotka látkového množství - mol (mol); mol je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v 0,012 kilogramu izotopu uhlíku 12C. Při udávání látkového množství je třeba elementární jedince (entity) specifikovat; mohou to být atomy, molekuly, ionty, elektrony, jiné částice nebo blíže určená seskupení částic,
g) jednotka svítivosti - kandela (cd); kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření s kmitočtem 540 x 1012 hertzů a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na steradián.
§ 3
Měřidla
(1) Měřidla slouží k určení hodnoty měřené veličiny. Spolu s nezbytnými pomocnými měřicími zařízeními se pro účely tohoto zákona člení na:
a) etalony;
b) pracovní měřidla stanovená (dále jen „stanovená měřidla”);
c) pracovní měřidla nestanovená (dále jen „pracovní měřidla”);
d) certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály, pokud jsou určeny k funkci etalonu nebo stanoveného nebo pracovního měřidla.
(2) Etalon měřicí jednotky anebo stupnice určité veličiny je měřidlo sloužící k realizaci a uchovávání této jednotky nebo stupnice a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti. Uchováváním etalonu se rozumí všechny úkony potřebné k zachování metrologických charakteristik etalonu ve stanovených mezích.
(3) Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo”) stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam
a) v závazkových vztazích, například při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb nebo při určení výše náhrady škody,
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: