dnes je 18.7.2024

Input:

40/1995 Sb., Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 40/1995 Sb., Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 9. února 1995
o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 5 odst. 1 písm. d)
231/2001 Sb.
(k 4.7.2001)
mění § 3 odst. 1, § 7 písm. a)
256/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
vkládá nový § 6a
138/2002 Sb.
(k 1.6.2002)
mění, celkem 16 novelizačních bodů, též vkládá § 2a až 2c, 5a až 5f, 6b, 7a, 7b a 8a)
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 7 písm. d), (chybně c)), nahrazuje slovo „okresní” slovem „krajské”
132/2003 Sb.
(k 1.7.2004)
nové znění § 3
132/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
novelou zákona ustanovení o pozbytí účinnosti § 3 odst. 4 písm. d) zrušeno, změna neprovedena
217/2004 Sb.
(k 28.4.2004)
§ 8 odst. 6
326/2004 Sb.
(k 31.5.2004)
vkládá nový § 5g a v § 7 nové písm. d), dosavadní d) označuje jako e)
480/2004 Sb.
(k 7.9.2004)
v § 2 odst. 1 mění písm. e),
v § 7 mění slova v písm. d);
pozn. Fulsoft: nyní se jedná o písm. e), viz novela č. 326/2004 Sb.
384/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 2 odst. 1 doplňuje písm. f),
v § 2 doplňuje odst. 6
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 8 odst. 6 nahrazuje slova
25/2006 Sb.
(k 26.1.2006)
mění celkem 36 novelizačních bodů
109/2007 Sb.
(k 1.9.2007)
mění § 3 odst. 4 písm. a) a d), § 8 odst. 1 písm. d), § 8a odst. 1 písm. g), nové přechodné ustanovení
160/2007 Sb.
(k 2.7.2007)
v § 7c odst. 1 vkládá větu
36/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
mění celkem 32 novelizačních bodů
296/2008 Sb.
(k 18.10.2008)
vkládá § 5c; mění § 7 odst. 1 písm. b), § 8 odst. 1 a 4, § 8a odst. 1 a 5
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 8b
132/2010 Sb.
(k 1.6.2010)
mění § 1 odst. 3, § 2 a § 7 odst. 1 písm. a)
28/2011 Sb.
(k 23.2.2011)
vkládá § 5i; mění § 8 odst. 2 písm. b), § 8a odst. 2 písm. g) a odst. 3 písm. f)
245/2011 Sb.
(k 1.9.2011)
mění § 1 odst. 1, § 3 odst. 4 písm. e), § 5d odst. 1, § 5g a § 7c odst. 1
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 2a a § 7 odst. 1 písm. c)
275/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
vkládá v § 2 odst. 1 nové písm. g)
279/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 7 odst. 1 písm. d)
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 5i a § 7
202/2015 Sb.
(k 17.8.2015)
mění, celkem 60 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
180/2016 Sb.
(k 7.9.2016)
vkládá § 3a; mění § 5d, § 7, § 8, § 8a
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 2 odst. 1 písm. f), § 6b odst. 2, § 7 písm. h), § 8 a § 8a; vkládá § 5j
26/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 7 písm. g), § 8a odst. 2 písm. j) a odst. 3 písm. i)
66/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 6b, § 8 a § 8a
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 8, § 8a a § 8b
299/2017 Sb.
(k 1.12.2017)
mění § 5g a § 7 písm. d)
238/2020 Sb.
k 1.7.2020)
mění § 7c
90/2021 Sb.
(k 26.5.2021)
mění § 1, § 2a, § 6b, § 7, § 8 a § 8a; vkládá § 5k až § 5n; nové přechodné ustanovení
174/2021 Sb.
(k 12.5.2021)
mění § 5n odst. 1 a 2
242/2022 Sb.
(k 15.9.2022)
mění § 1 a § 7
314/2022 Sb.
(k 1.12.2022)
mění § 1, § 5h, § 7, § 8, § 8a; vkládá nový § 5o
376/2022 Sb.
(k 22.12.2022)
mění § 5k, § 5l, § 5m, § 7, § 8, § 8a
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 3 odst. 6
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie45) a upravuje regulaci reklamy, která je nekalou obchodní praktikou, reklamy srovnávací, reklamy na tabákové výrobky, na humánní léčivé přípravky, na veterinární léčivé přípravky, na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, na potraviny a na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a upravuje obecné požadavky na reklamu a její šíření včetně postihů za porušení povinností podle tohoto zákona a stanovení orgánů dozoru. Dále upravuje regulaci reklamy na alkoholické nápoje, na přípravky na ochranu rostlin, na střelné zbraně a střelivo a na činnosti v pohřebnictví.
(2)  Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky,1a) pokud není dále stanoveno jinak.
(3)  Komunikačními médii, kterými je reklama šířena, se rozumí prostředky umožňující přenášení reklamy, zejména periodický tisk2) a neperiodické publikace,3) rozhlasové a televizní vysílání3a) , audiovizuální mediální služby na vyžádání3b) , služby platforem pro sdílení videonahrávek, audiovizuální produkce,4) počítačové sítě, nosiče audiovizuálních děl, plakáty a letáky.
(4)  Sponzorováním se rozumí příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora. Sponzorem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která takový příspěvek k tomuto účelu poskytne.
(5)  Zadavatelem reklamy (dále jen „zadavatel”) je pro účely tohoto zákona právnická nebo fyzická osoba, která objednala u jiné právnické nebo fyzické osoby reklamu.
(6)  Zpracovatelem reklamy (dále jen „zpracovatel”) je pro účely tohoto zákona právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu zpracovala reklamu. Pokud zpracovatel zpracuje reklamu pro sebe, je pro účely tohoto zákona zároveň v postavení zadavatele.
(7)  Šiřitelem reklamy (dále jen „šiřitel”) je pro účely tohoto zákona právnická nebo fyzická osoba, která reklamu veřejně šíří.
(8)  Anonymním oznámením se pro účely tohoto zákona rozumí sdělení či jiná prezentace šířené komunikačními médii, neobsahuje-li údaj o osobě, která šíření sdělení či jiné prezentace objednala.
(9)  Ustanovení tohoto zákona se vztahují na anonymní oznámení týkající se voleb šířená v době od vyhlášení voleb do ukončení hlasování.
(10)  Ustanovení tohoto zákona se vztahují na sponzorování, pokud není dále stanoveno jinak.
§ 2
(1)  Zakazuje se
a)  reklama zboží, služeb
Nahrávám...
Nahrávám...