dnes je 22.7.2024

Input:

2658/87, Nařízení Rady (EHS) o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

10.9.1987, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1987.2658 2658/87, Nařízení Rady (EHS) o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Úřední věstník Evropské unie

Konsolidované znění nařízení (EHS) č. 2658/87.

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

(Úř. věst. L 256 7.9.1987, s. 1)

Ve znění:

        Úřední věstník  
  Č.   Strana   Datum  
>M1   NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3528/89 ze dne 23. listopadu 1989,     L 347   1   28.11.1989  
 M2   COUNCIL REGULATION (EEC) No 3845/89 of 18 December 1989 (*)     L 374   2   22.12.1989  
>M3   NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992,     L 302   1   19.10.1992  
>M4   NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1969/93 ze dne 19. července 1993,     L 180   9   23.7.1993  
>M5   NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 254/2000 ze dne 31. ledna 2000,     L 28   16   3.2.2000  
>M6   NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013,     L 269   1   10.10.2013  

(*) Tento akt nebyl nikdy publikován v češtině.

▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Článek 1

▼M5

1. Komise zavede nomenklaturu zboží (dále jen „kombinovaná nomenklatura” anebo zkráceně „KN”), která splňuje požadavky jak společného celního sazebníku, tak statistiky zahraničního obchodu Společenství a jiných politik Společenství týkajících se dovozu a vývozu zboží.

▼B

2. Kombinovaná nomenklatura se skládá z:

a) nomenklatury harmonizovaného systému;

b) dalšího třídění Společenství k této nomenklatuře (dále jen „podpoložky KN”), pokud je specifikována celní sazba;

c) předběžných ustanovení, doplňkových poznámek ke třídám a kapitolám a poznámek pod čarou vztahujících se k podpoložkám KN.

▼M5

3. Kombinovaná nomenklatura je uvedena v příloze I. Sazby cel společného celního sazebníku a případné doplňkové statistické jednotky, jakož i další nezbytné informace, jsou uvedeny v této příloze.

Příloha uvádí smluvní celní sazby.

Jsou-li však autonomní celní sazby nižší než smluvní nebo se smluvní celní sazby neuplatňují, jsou v příloze uvedeny rovněž autonomní celní sazby.

Článek 2

Komise zavede integrovaný sazebník Evropských společenství (dále jen „Taric”), jenž splňuje požadavky společného celního sazebníku, statistiky zahraničního obchodu a obchodní, zemědělské a jiných politik Společenství týkajících se dovozu nebo vývozu zboží.

Tento sazebník se zakládá na kombinované nomenklatuře a skládá se z

a) opatření stanovených v tomto nařízení;

b) doplňkového třídění Společenství (dále jen „podpoložky Taricu”), nezbytného k provádění specifických opatření Společenství uvedených v příloze II;

c) jakýchkoli jiných informací nezbytných pro uplatňování nebo správu kódů Taricu a doplňkových kódů vymezených v čl. 3 odst. 2 a 3;

d) sazeb cel a jiných dovozních nebo vývozních poplatků, včetně osvobození od cla a preferenčních cel uplatňovaných při dovozu nebo vývozu specifického zboží;

e) opatření uplatňovaných při vývozu nebo dovozu specifického zboží, uvedených v příloze II.

▼B

Článek 3

1. Každá podpoložka KN má osmimístný číselný kód:

a) prvních šest míst jsou číselné kódy vztahující se k číslům a položkám nomenklatury harmonizovaného systému;

b) sedmé a osmé místo určuje podpoložky KN. Není-li číslo nebo položka harmonizovaného systému dále roztříděna pro účely Společenství, označí se sedmé a osmé místo číslicemi „00”.

▼M4

2. Podpoložky Taricu jsou určeny devátým a desátým místem, tvořícím spolu s číselnými kódy uvedenými v odstavci 1 číselné kódy Taricu. Neexistuje-li žádné další třídění Společenství, označí se deváté a desáté místo číslicemi „00”.

3. Při provádění určitých opatření Společenství, která nejsou kódována nebo plně kódována na úrovní devátého a desátého místa, je výjimečně možné použít doplňkový čtyřmístný kód Taricu.

▼M5 —————

▼M5

Článek 5

1. Komise a členské státy používají Taric při uplatňování opatření Společenství týkajících se dovozu do Společenství a vývozu z něj.

2. Kódy Taricu a doplňkové kódy se použijí na veškerý dovoz a případně veškerý vývoz zboží zahrnutého v odpovídajících podpoložkách.

3. Členské státy mohou používat další třídění, která odpovídají jejich vlastním potřebám. Tato další třídění se označí identifikačními kódy v souladu s nařízením (EHS) č. 2454/93.

Článek 6

Komise zajišťuje zavedení, aktualizaci, správu a zveřejnění Taricu a využívá přitom podle možností prostředků automatického zpracování dat. Zejména přijme opatření nezbytná k

a) integrování opatření obsažených v tomto nařízení nebo uvedených v příloze II do Taricu;

b) zavedení kódů Taricu a doplňkových kódů;

c) neprodlené aktualizaci Taricu;

d) okamžitému zveřejnění změn Taricu v elektronickém formátu.

▼M3 —————

▼B

Článek 8

Výbor ►M3 zřízený podle článku 247 celního kodexu Společenství ◄ může jednat o kterékoli záležitosti, kterou mu přednese předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu:

a) ohledně kombinované nomenklatury;

b)

Nahrávám...
Nahrávám...