dnes je 20.7.2024

Input:

250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 7. července 2000
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
320/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
v § 15 doplňuje odst. 2
450/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
v § 8 odst. 1 písm. i) slovo „obce” nahrazuje slovem „kraje”
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění větu v § 22 odst. 3
421/2004 Sb.
(k 1.8.2004)
v § 17 mění odst. 4, v § 22 nahrazuje věty první a třetí
557/2004 Sb.
(k 9.11.2004)
celkem k oběma datům 14 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
557/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
vkládá § 33b
562/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění § 1, v § 23 odst. 1 doplňuje písm. e), v § 28 odst. 6 vkládá slova, vkládá § 39a
635/2004 Sb.
(k 16.1.2005)
v § 7 v odst. 1 doplňuje slova v písm. d), vkládá odst. 2 a v § 8 v odst. 1 doplňuje slova v písm. d), vkládá odst. 2,
342/2005 Sb.
(k 13.9.2005)
v § 23 doplňuje písm. f)
138/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá v § 1 odst. 4, v § 10 odst. 1 písm. k); v § 22 mění odst. 3
140/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 3 mění odst. 2
245/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
v § 23 vkládá písm. g)
270/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
mění § 22 odst. 1 a 7
27/2008 Sb.
(k 1.3.2008)
v § 28 vkládá nové odst. 2 a 3; mění § 30 odst. 2, 3 a 4
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 33 odst. 3
477/2008 Sb.
(k 1.4.2009)
mění; celkem 58 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 27 odst. 2 písm. b)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 22
421/2009 Sb.
(k 27.11.2009)
mění § 27
ÚZ 27/2010 Sb.
 
 
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 7 a § 8 - změnu již nelze uskutečnit
458/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v § 7 odst. 2 a v 8 odst. 2
465/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
mění, celkem 21 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
466/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
ruší v § 23 odst. 1 písm. g)
171/2012 Sb.
(k 1.8.2012)
mění § 28 odst. 10
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 23 odst. 1 písm. d)
24/2015 Sb.
(k 1.1.2015)
mění; nová přechodná ustanovení
24/2015 Sb.
(k 1.7.2015)
nabývá účinnosti § 10d
192/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 27
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění, celkem 46 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21. 2. 2017.
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 7, § 22a a § 22b
484/2020 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem 33 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
527/2020 Sb.
(k 1.6.2021)
mění § 10a odst. 3; nové přechodné ustanovení
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 33b
251/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 1, § 10, § 22, § 22a, § 22b, § 28, § 28; ruší § 11a; 17a; nová přechodná ustanovení
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 32 a § 33
418/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 39a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy a působnost zákona
(1)  Tento zákon upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků,1) jimiž jsou obce2) a kraje,3) a stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků. Upravuje také zřizování nebo zakládání právnických osob územních samosprávných celků.
(2)  Ustanoveními tohoto zákona se řídí také hospodaření dobrovolných svazků obcí2) (dále jen „svazek obcí”), pokud tento zákon nestanoví jinak, a zřizování příspěvkových organizací v oblasti školství svazkem obcí.
(3)  Ustanovení tohoto zákona, která se vztahují na rozpočty a finanční hospodaření obcí, platí ve statutárních městech2) a v hlavním městě Praze rovněž pro jejich městské části nebo obvody. Obsah rozpočtu městských částí nebo obvodů, včetně struktury jejich příjmů a výdajů, stanoví město ve své pravomoci.
ČÁST DRUHÁ
FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
§ 2
Nástroje finančního hospodaření
(1)  Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu.
(2)  Územní samosprávný celek a svazek obcí vede účetnictví podle zvláštního zákona.4)
(3)  V rozpočtu územního samosprávného celku a v rozpočtu svazku obcí se uplatňuje jednotné třídění příjmů, výdajů a financujících položek rozpočtu (dále jen „rozpočtová skladba”). Rozpočtová skladba určuje hlediska, podle kterých se tyto příjmy, výdaje a financující položky třídí, a stanoví jednotky třídění u těchto hledisek. Rozpočtovou skladbu stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.
§ 3
Střednědobý výhled rozpočtu
(1)  Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet (§ 4).
(2)  Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku.
(3)  Územní samosprávný celek zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích v jednotlivých letech a o dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Územní samosprávný celek současně oznámí na úřední desce, kde je návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané územního
Nahrávám...
Nahrávám...