dnes je 3.7.2020

Input:

Zvláštní a dočasná opatření v dopravní legislativě s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19

30.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3
Zvláštní a dočasná opatření v dopravní legislativě s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19

Ing. Jiří Novotný

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů; v oblasti dopravy byly provedeny úpravy následně uvedených směrnic a nařízení.

V úvodu je potřeba upozornit na rozdíly v přístupu k nařízením a směrnicím. Z těchto důvodů jsou změněné předpisy EU členěny na směrnice a nařízení. V úvodu každé části je stručně charakterizován tento rozdíl.

Nařízení vstoupilo v platnost 28. května 2020 a je účinné od 4. června 2020.

Novelizace evropských směrnic

Členské státy do stanoveného termínu přijmou a zveřejní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí. Jedná se o transpozici (promítnutí) změny právního řádu České republiky, zaměřené na dosažení cíle a účelu předpokládaného směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Referenční povinností stanoví požadavek uvedení odkazu na směrnici v právním předpisu České republiky, transponujícím směrnici.

Oblast silniční dopravy

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS

Implementačními předpisy, které transponují požadavky této směrnice do právního řádu České republiky, jsou:

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů;

 • zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

Do těchto předpisů bude promítnuta změna týkající se prodloužení platnosti osvědčení odborné způsobilosti a platnosti vyznačeného harmonizovaného kódu Unie 95 v řidičském průkazu nebo v průkazu kvalifikace řidiče, pokud platnost měla uplynout mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020. Jedná se o prodloužení o dobu sedmi měsíců od data uvedeného v řidičském průkazu nebo v průkazu kvalifikace řidiče.

Směrnice umožňuje jednotlivým státům v odůvodněných případech požádat o prodloužení uvedených lhůt. V případě, že Komise uzná uvedené důvody, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému státu povolí uplatnit prodloužení.

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech

Implementačními předpisy, které transponují požadavky této směrnice do právního řádu České republiky, jsou:

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů;

 • zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

Do těchto předpisů bude promítnuta změna týkající se prodloužení platnosti řidičských průkazů, pokud platnost měla uplynout mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020. Jedná se o prodloužení o dobu sedmi měsíců od data uvedeného v řidičském průkazu.

Směrnice umožňuje jednotlivým státům v odůvodněných případech požádat o prodloužení uvedených lhůt. V případě, že Komise uzná uvedené důvody, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému státu povolí uplatnit prodloužení.

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/45/EU ze dne 3. dubna  2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES

Implementačním předpisem, který transponuje požadavky této směrnice do právního řádu České republiky, je:

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Do tohoto předpisu bude promítnuta změna týkající se prodloužení lhůty pro technické prohlídky a platnost osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud platnost technické prohlídky a platnost technického osvědčení měla uplynout mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020. Jedná se o prodloužení o dobu sedmi měsíců od data uvedeného v osvědčení o technické způsobilosti.

Směrnice umožňuje jednotlivým státům v odůvodněných případech požádat o prodloužení uvedených lhůt. V případě, že Komise uzná uvedené důvody, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému státu povolí uplatnit prodloužení.

Pro úplnost uvádíme dále pouze seznam dotčených směrnic z oblasti železniční a vodní dopravy.

Oblast železniční dopravy

 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic

 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti

 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství

 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru

Oblast vnitrozemské vodní dopravy

 • SMĚRNICE RADY 96/50/ES ze dne 23. července 1996 o harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství

 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a ruší směrnice 2006/87/ES

 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/65/ES ze dne 26. října 2005 o zvýšení zabezpečení přístavů

Novelizace evropských nařízení

Nařízení vstupuje v platnost uvedeným dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Oblast silniční dopravy

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO