Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zpráva Komise o provádění předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy

21.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2017.117
Zpráva Komise o provádění předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy

Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy a směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě za období 2013-2014.

I. Úvod

Tato zpráva se zabývá prováděním čtyř vzájemně souvisejících legislativních aktů, jimiž se stanoví předpisy v sociální oblasti týkající se silniční dopravy a systém jejich prosazování, ze strany členských států. Těmito legislativními akty jsou: nařízení (ES) č. 561/20061, jímž se stanoví pravidla pro doby řízení, přestávky v řízení a doby odpočinku profesionálních řidičů, směrnice 2006/22/ES2, kterou se stanoví minimální podmínky pro prosazování těchto pravidel, nařízení Rady (EHS) č. 3821/853 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, tj. hlavním nástroji pro kontrolu dodržování předpisů v sociální oblasti ze strany řidičů, a směrnice 2002/15/ES4, která zavádí doplňující ustanovení o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (dále jen „směrnice o pracovní době v silniční dopravě”). Komise v současnosti provádí hodnocení nařízení (ES) č. 561/2006 a má v úmyslu předložit v roce 2017 v rámci silniční iniciativy návrh jeho cílené revize.

Článek 17 nařízení (ES) č. 561/2006 od členských států vyžaduje, aby Komisi každé dva roky oznamovaly údaje potřebné k vypracování zprávy o uplatňování uvedeného nařízení a o vývoji v dotyčných oblastech. Článek 13 směrnice 2002/15/ES stanoví, že členské státy podávají Komisi zprávy o provádění uvedené směrnice, v nichž uvedou stanoviska sociálních partnerů. Zprávy uvedené ve směrnici 2002/15/ES a nařízení (ES) č. 561/2006 mohou být předloženy v podobě jednoho dokumentu, jelikož se oba legislativní akty vztahují na stejné dvouleté období pro podávání zpráv a jimi stanovená pravidla pro profesionální řidiče přepravující zboží nebo cestující se vzájemně doplňují.

Tato zpráva se vztahuje na období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014. Vychází především ze zpráv jednotlivých států, jež měly být předloženy do 30. září 2015. Jejím cílem je poskytnout přehled toho, jakým způsobem členské státy prováděly výše uvedený soubor legislativních aktů, a upozornit na hlavní problémy při prosazování a uplatňování platných předpisů. Zpráva obsahuje jak kvantitativní, tak kvalitativní údaje o provedených silničních kontrolách a kontrolách provozoven a o zjištěných porušeních předpisů, spolu s informacemi o provádění směrnice o pracovní době v silniční dopravě. Zprávu Komise doprovází pracovní dokument útvarů Komise, který obsahuje doplňující informace o sankcích a o spolupráci mezi členskými státy, připomínky orgánů odpovědných za prosazování a podrobné statistické údaje.

Zpráva sestává ze čtyř oddílů, které se zabývají různými hledisky provádění předpisů v sociální oblasti. Oddíl I shrnuje, nakolik byly údaje předložené členskými státy kvalitní a zda byly poskytnuty včas. Oddíl II obsahuje úplnou analýzu kvantitativních údajů o provedených kontrolách a zjištěných porušeních předpisů, které poskytly jednotlivé státy, a oddíl III popisuje, jakým způsobem členské státy provedly směrnici 2002/15/ES. Oddíl IV shrnuje hlavní závěry.

Cíle a klíčová ustanovení předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, další aspekty a podrobné statistiky výsledků provedených kontrol jsou popsány v pracovním dokumentu útvarů Komise, který doprovází tuto zprávu.

Předkládání údajů

Zprávy členských států o provádění ustanovení směrnice 2002/15/ES a nařízení (ES) č. 561/2006 by měly být předkládány na jednotném formuláři stanoveném v rozhodnutí Komise 2009/810/ES5. Tento standardní formulář v sobě spojuje požadavky na podávání zpráv podle uvedených dvou legislativních aktů a díky své interaktivní podobě umožňuje shromažďování kvantitativních i kvalitativních údajů, které jsou pro tuto zprávu stěžejním vstupem.

Komise konstatuje, že zprávy členských států jsou obecně vzato poněkud kvalitnější a bývají předkládány včas, což představuje zlepšení oproti dřívějším letům. To se týká především údajů o provádění nařízení (ES) č. 561/2005. Další zlepšení při shromažďování údajů členskými státy jsou nicméně vítána. Podrobnější charakteristika předkládání údajů je součástí pracovního dokumentu útvarů Komise, který doprovází tuto zprávu (dále jen „doprovodný dokument”).

Členské státy navíc Komisi informovaly o výjimkách z uplatňování ustanovení o době řízení, přestávkách v řízení a době odpočinku udělených v souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 561/2006. Aktualizovaný seznam výjimek je obsažen v doprovodném dokumentu a je k dispozici na internetových stránkách Komise6.

II. Analýza údajů o provádění nařízení (ES) č. 561/2006

1. Kontroly

Členské státy by v souladu s článkem 2 směrnice 2006/22/ES měly zorganizovat systém přiměřených a pravidelných kontrol, a to na silnicích i v provozovnách dopravců u všech druhů dopravy. Tyto kontroly mají každoročně zahrnovat významnou a reprezentativní část řidičů, dopravců a vozidel. Ustanovení čl. 2 odst. 3 požaduje, aby minimální počet kontrol v letech 2013 a 2014 zahrnoval nejméně 3 % pracovních dnů řidičů vozidel, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 561/20067.

Graf č. 1 – Celkový počet kontrolních pracovních dnů v jednotlivých členských státech

Graf č. 1 uvádí přehled počtu kontrolních pracovních dnů v jednotlivých členských státech ve stávajícím a v minulém období, za něž se podává zpráva. Průměrně se celkový počet kontrolních pracovních dnů v EU snížil o 4,8 % ze 158,6 milionu na 151 milionů kontrolních pracovních dnů. Je také třeba poznamenat, že v tomto období pro podávání zpráv byly poprvé zahrnuty údaje z Chorvatska, které zvýšilo počet o 0,5 milionu kontrolních pracovních dnů.

I když celkový počet kontrol zůstává vysoký, čísla v období let 2013–2014 obecně poklesla. Při bližším pohledu na počet skutečně zkontrolovaných pracovních dnů ve vztahu k minimálnímu počtu pracovních dnů, které zkontrolovány být měly (graf č. 2), je zjevné, že většina členských států provedla více kontrol, než směrnice 2006/22/ES vyžaduje. Čtyři členské státy minimální počet nenaplnily: Chorvatsko, Litva, Nizozemsko a Řecko. Zatímco první tři jmenované státy se pohybují mírně pod danou hodnotou, v Řecku je rozdíl mezi minimálním počtem a skutečně provedenými kontrolami značný. Komise proto bude vývoj v těchto členských státech nadále sledovat a počínaje nejzávažnějšími případy podnikne kroky k zajištění správného uplatňování směrnice 2006/22/ES.

Míra dodržení minimálního počtu je podrobně popsána v doprovodném dokumentu.

Graf č. 2: Procentuální podíl kontrolních pracovních dnů v jednotlivých členských státech

Pokud jde o typ kontrol, článek 2 směrnice 2006/22/ES stanoví poměr mezi počtem silničních kontrol (vyjádřeným jako počet kontrolních pracovních dnů) a počtem kontrol v provozovnách, který by měl činit nejméně 30 %, respektive 50 %. Je třeba zdůraznit, že podle článku 2 směrnice 2006/22/ES vychází výpočet tohoto podílu z počtu kontrol, které každý stát skutečně provedl, nikoli z minimálního počtu kontrolních pracovních dnů. V daném období, za něž se podává zpráva, nicméně většina kontrol proběhla na silnici. V průměru bylo 77 % všech kontrol provedeno na silnici, což představuje mírné zlepšení oproti 80 % v předchozím období. Minimálního podílu silničních kontrol (30 %) nedosáhlo pouze Irsko.

1.1 Silniční kontroly

Celkově bylo v období let 2013 až 2014 na silnici zkontrolováno více než 6,6 milionu vozidel8 a přibližně 7,4 milionu řidičů. Tyto hodnoty představují pokles o 23,9 %, resp. 15 % oproti předchozímu období a jsou známkou pokračujícího sestupného trendu zaznamenaného v minulých zprávách. Důvod, proč je počet zkontrolovaných řidičů vyšší než počet vozidel, je dvojí: jednak skutečnost, že vozidla mohou být provozována s dvěma řidiči, jednak chybějící údaje o počtu vozidel zkontrolovaných na silnici v Dánsku.

Pokles absolutního počtu řidičů zkontrolovaných na silnicích o 15 % nedoprovází odpovídající zvýšení počtu zkontrolovaných řidičů v provozovnách. Souhrnný počet řidičů zkontrolovaných na silnicích i v provozovnách tak o 13 % poklesl.

Kontroly v členských státech se většinou týkaly vozidel a řidičů z daného státu. Jednalo se o 65 % veškerých vozidel a 64 % veškerých řidičů zkontrolovaných na silnici. V šesti členských státech, konkrétně v Belgii, Francii, Lucembursku, na Maltě, v Rakousku a ve Slovinsku, je tento poměr obrácený a předmětem kontroly bylo více zahraničních vozidel než těch vnitrostátních. To lze v některých případech vysvětlit velikostí či zeměpisnou polohou těchto členských států. Podrobné podíly jsou uvedeny v doprovodném dokumentu. Jelikož je jednou z hlavních zásad Smluv EU nepřípustnost diskriminace, jež je také klíčovým požadavkem pro provádění silničních kontrol9, může Komise zvážit přijetí vhodných opatření s cílem zajistit rovné zacházení s řidiči a provozovateli v těch členských státech, kde jsou kontrolám častěji podrobováni zahraniční řidiči a provozovatelé.

1.2 Kontroly v provozovnách dopravců

Počet dopravců zkontrolovaných členskými státy zůstal stabilní. Ve srovnání s obdobím 2011–2012 byl zaznamenán přibližně jednoprocentní nárůst. Je však třeba poznamenat, že tato zpráva poprvé obsahuje údaje z Chorvatska a Finska. V současném období pro podávání zpráv bylo zkontrolováno 147 606 dopravců, což zahrnovalo kontroly téměř 756 tisíc řidičů v celé EU. V provozovnách bylo zkontrolováno přes 34,4 milionu pracovních dnů, což znamená, že se míra nárůstu zpomalila, neboť mezi obdobím 2009–2010 a 2011–2012 odpovídala 17 %, zatímco mezi předchozím a posledním obdobím to bylo 11 %. Jelikož tedy srovnatelný počet zkontrolovaných dopravců znamenal vyšší počet zkontrolovaných pracovních dní, lze předpokládat (v situaci, kdy ostatní faktory zůstaly stabilní), že se efektivita kontrol v provozovnách výrazně zvýšila.

2. Porušení předpisů

Údaje o zjištěných porušeních předpisů poskytly všechny členské státy, byť s různou mírou podrobnosti. Sestupný trend v počtu porušení předpisů, jenž začal v předchozím období 2011–2012, zůstal zachován a v současném období pro podávání zpráv byl zaznamenán pokles zjištěných porušení předpisů o 15 % oproti předchozímu období. V reálných číslech to znamená pokles z přibližně 3,9 milionu porušení oznámených v období 2011–2012 na téměř 3,3 milionu ve stávajícím období. Pokles je důsledkem významného snížení počtu porušení zjištěných v provozovnách o 25 %, spolu se snížením o 7,7 % na silnicích.

Tato změna by mohla naznačovat, že se ustanovení právních předpisů v sociální oblasti více dodržují, a to díky dobře zavedené praxi jejich prosazování a většímu povědomí o těchto předpisech mezi řidiči. Tento pozitivní účinek by však mohl být zmírněn snížením počtu zkontrolovaných pracovních dní o 4,8 % nebo jinými faktory, například praktikami manipulace s tachografem, jež zjištění z kontrol zkreslují.

Tabulka níže ukazuje, že poměr mezi jednotlivými kategoriemi porušení předpisů zůstává podobný jako v předchozích obdobích, za něž byly předloženy zprávy. Mírný pozorovaný pokles počtu porušení předpisů, pokud jde o přestávky a dobu řízení, vyvažuje nárůst počtu porušení souvisejících s dobou odpočinku, chybějícími záznamy o jiné práci a porušení týkajících se záznamového zařízení.

Období Přestávky Doby odpočinku Doba řízení Záznamy o době řízení Záznamové zařízení (Ne)dostupnost záznamů o jiné práci
2013–2014 23 % 25 % 16 % 17 % 10 % 8 %
2011–2012 26 % 24 % 19 % 17 % 8 % 6 %
2009–2010 29 % 23 % 18 % 15 % 5 % 8 %
2007–2008 30 % 25 % 20 % 14 % 10 % 1 %

Tabulka č. 1 – Kategorie porušení předpisů zjištěných při kontrolách na silnici a v provozovnách

Graf č. 3 – Kategorie porušení předpisů zjištěných při kontrolách na silnici a v provozovnách

Kategorie porušení předpisů zjištěných při kontrolách na silnici a v provozovnách jsou popsány samostatně v doprovodném dokumentu.

Ve srovnání s předchozím obdobím průměrná míra zjištěných porušení předpisů v letech 2013–2014 poklesla, a to o 11 %, a odpovídala tedy 2,17 porušení na každých 100 kontrolních pracovních dnů. Zdá se, že kontroly v provozovnách jsou i nadále účinnější než náhodně prováděné silniční kontroly, neboť míra porušení zjištěných v provozovnách je dvakrát vyšší než míra porušení zjištěných na silnici. Je nicméně nutno poznamenat, že v předchozím období byla míra porušení zjištěných v provozovnách třikrát vyšší než míra porušení zjištěných na silnici, a v období 2009–2010 dokonce pětkrát. Tato změna je zejména důsledkem významného poklesu míry porušení zjištěných v provozovnách z 5,29 v letech 2011–2012 na 3,54 v tomto období, za něž se podává zpráva. V mírách porušení zjištěných v provozovnách na každých 100 kontrolních pracovních dnů existují mezi členskými státy velké rozdíly: od 0,02 v Bulharsku, 0,03 v Lotyšsku a Portugalsku po 14,01 v Německu a 7,65 v Nizozemsku.

Zdá se, že na celounijní průměrnou míru porušení zjištěných v provozovnách má dopad značný pokles (o 29 %), k němuž už podruhé v řadě došlo v počtu vykázaných porušení předpisů v Německu, které i v tomto období dosáhlo nejvyššího podílu na veškerých porušeních předpisů zjištěných v provozovnách v Evropě (51 %).

Graf č. 4 – Počet zjištěných porušení předpisů na každých 100 kontrolních pracovních dnů v letech 2009–2010, 2011–2012 a 2013–2014

Navzdory rozdílnému vývoji počtu zjištěných porušení předpisů v různých členských státech v období, za něž se podává zpráva10, došlo v průměru ke znatelnému poklesu počtu vykázaných porušení předpisů. Míry zjištěných porušení předpisů v členských státech jsou podrobně popsány v doprovodném dokumentu. Tyto rozdíly v mírách porušení předpisů ukazují, že v Evropské unii dosud zdaleka nevznikla oblast harmonizovaného prosazování, neboť se různí zdroje, jež jsou k prosazování předpisů k dispozici, praxe při kontrole jejich dodržování i systémy sankcí.

2.1 Porušení předpisů zjištěná při silničních kontrolách

V období let 2013–2014 bylo na evropské úrovni při silničních kontrolách zjištěno 2,05 milionu případů porušení předpisů, což představuje 63 % veškerých porušení zjištěných jak na silnici, tak v provozovnách. To naznačuje množstevní pokles o téměř 172 tisíc případů, tj. o 7,7 % v porovnání s předchozím obdobím. Na každých 100 kontrolních pracovních dní bylo zjištěno 1,77 porušení předpisů oproti 1,74 v předchozím období.

V průměru bylo 66 % případů porušení zjištěno u vnitrostátních řidičů11, což odpovídá 66% podílu zkontrolovaných vnitrostátních řidičů na evropské úrovni. V některých členských státech však převažuje počet porušení předpisů zjištěných u zahraničních řidičů, jmenovitě v Lucembursku (78 %), Švédsku (67 %), Litvě (65 %), Belgii (64 %), Bulharsku (59 %), Slovinsku (58 %), Rakousku (58 %) a Francii (54 %).

Tento trend lze vysvětlit tím, že všechny výše uvedené členské státy s výjimkou Bulharska, Litvy a Švédska provedly více kontrol zahraničních řidičů. V případě těchto tří členských států jsou zjištěná porušení předpisů ze strany nerezidentů nepoměrně častější. V případě Bulharska řidiči z řad nerezidentů představovali 36 %

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: