Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny ve vydávání řidičského průkazu

12.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10
Změny ve vydávání řidičského průkazu

Mgr. Karel Kovář

Od 1. 7. 2018 dochází ke změně ve vydávání řidičských průkazů, kdy bude možné podat žádost o vydání:

 • řidičského průkazu,

 • mezinárodního řidičského průkazu,

 • průkazu profesní způsobilosti řidiče (zapsání kódu 95),

 • paměťové karty řidiče,

na kterékoli obci s rozšířenou působností. Žádost o vydání řidičského průkazu se podává písemnou formou a musí v ní být uvedeno:

 • jméno a příjmení žadatele,

 • datum a místo narození včetně rodného čísla,

 • adresa trvalého nebo dlouhodobého pobytu žadatele.

Při podání žádosti o vydání řidičského průkazu se předkládá doklad totožnosti (občanský průkaz), a je-li žadatel držitelem řidičského průkazu, i řidičský průkaz. Nově již nebude potřeba mít fotografii, neboť bude pořízena při podání žádosti na obci s rozšířenou působností (obdobný postup jako při podání žádosti o vydání občanského průkazu).

Změna se týká také rozsahu řidičského oprávnění skupin C, D případně C1, D1. Od 1. 7. 2018 bude nutné u vozidla určeného pro přepravu osob, jehož celková hmotnost překročí 3 500 kg, mít k jeho řízení řidičské oprávnění skupiny D nebo D1. To znamená, že nebude možné již tato vozidla řídit s řidičským oprávněním skupiny C, případně C1.

Výměna řidičského průkazu před uplynutím jeho platnosti (stát má stanovenou lhůtu pro vydání řidičského průkazu 20 kalendářních dní) se provádí bezplatně. Při podání nové žádosti po uplynutí platnosti řidičského průkazu je jeho vydání zpoplatněno. Žádost o vydání řidičského průkazu je rovněž zpoplatněna, má-li být vyřízena ve zkrácené lhůtě (5 pracovních dnů). Držitel řidičského průkazu je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na obci s rozšířenou působností, kde byla žádost podána. Rovněž je držitel řidičského průkazu povinen odevzdat řidičský průkaz, jehož platnost skončila.

Dále vzniká povinnost odevzdat řidičský průkaz v případě:

 • nabytí právní moci rozhodnutí o zákazu řídit motorová vozidla,

 • odnětí řidičských oprávnění,

 • vzdání se řidičských oprávnění,

 • jestliže se řidič zaváže zdržet se řízení motorových vozidel,

 • pozbytí odborné nebo zdravotní způsobilosti.

Lhůta na odevzdání řidičského průkazu je stanovena do 5 pracovních dnů po nabytí právní moci rozhodnutí nebo 5 pracovních dnů od obdržení výzvy k odevzdání řidičského průkazu. Je-li držitel řidičského průkazu současně držitelem mezinárodního řidičského průkazu, případně paměťové karty řidiče, má povinnost odevzdat mezinárodní řidičský průkaz, případně i paměťovou kartu řidiče.

Není-li odevzdán řidičský průkaz (mezinárodní řidičský průkaz, paměťová karta řidiče) v uvedených lhůtách, může být uložena ve správním řízení sankce ve formě pokuty v rozpětí od 2500 do 5000 Kč.

Řidičské průkazy se od 19. ledna 2013 vydávají pro:

 • skupiny AM, A1, A2, A, B, B1, B+E a T s platností na 10 let (členské státy mohou zvolit platnost až 15 let);

 • skupiny C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E s platností na let (ve všech členských státech Evropské unie).

Držitel řidičského průkazu smí být držitelem pouze jednoho platného řidičského průkazu, ať již je vydán členským státem nebo státem třetí země. K řidičskému průkazu může mít pouze mezinárodní řidičský průkaz, který se vydává na dobu 3 let, přičemž jeho platnost nesmí být delší, než je platnost řidičského průkazu. Dále je důležité upozornit na skutečnost, že mezinárodní řidičský průkaz neosvědčuje řidičská oprávnění na území ČR, to znamená, že na území České republiky se jím řidič, který má vydaný řidičský průkaz v České republice, nesmí prokazovat.

Řidiči používající paměťovou kartu řidiče do digitálních tachografů by měli zvážit současně se žádostí o vydání řidičského průkazu i podání žádosti o vydání paměťové karty řidiče, protože paměťová karta řidiče je vydávána na podkladě řidičského průkazu a její platnost se s odvoláním na ustanovení § 110a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění novel, omezuje podle platnosti

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: