dnes je 25.5.2020

Input:

Změny v harmonizované klasifikaci látek podle nařízení CLP od 1. 5. 2020

2.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.3 Změny v harmonizované klasifikaci látek podle nařízení CLP od 1. 5. 2020

Ing. Oldřich Petira, CSc.

Blíží se termín povinné implementace změn klasifikace některých látek zapsaných nebo nově zařazených do seznamu harmonizovaných klasifikací a označení, zveřejněného jako tabulka 3 v příloze VI k nařízení CLP. V návaznosti na stanovené změny klasifikace látek může docházet k potřebě změn klasifikace směsí a ke změně označení dotčených látek a směsí a k potřebě aktualizace dalších informací spojených s oprávněním k uvádění některých směsí na trh.

Nařízení (EU) 2018/1480, označované také jako 13. adaptace (13. ATP) nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP), které vstoupilo v platnost 25. října 2018, je věnováno dvěma okruhům problémů.

Formální změny v úvodu k příloze VI nařízení CLP

Nařízení zavedlo formální opravu termínu uplatnění textových změn v úvodních částech přílohy VI k nařízení CLP, spojených s odstraněním původní tabulky 3.2 obsahující harmonizovanou klasifikaci a označení látek podle směrnice 67/548/EHS. Původní termín uplatnění těchto změn vyhlášený nařízením (EU) 2017/776 na 1. prosince 2018 byl posunut zpětně na termín 1. června 2017.

Druhou formální opravou je dodatečná změna v záhlaví tabulky 3, ve které se mění označení druhého sloupce na „Chemický název” a k názvu předposledního sloupce se připojuje vysvětlující poznámka: „* ATE pro orální, dermální cestu expozice jsou vyjádřeny v mg/kg TH, což znamená miligram na kilogram tělesné hmotnosti.”

Tyto zpětné změny nijak neovlivňují práva a povinnosti výrobců, dovozců, následných uživatelů ani dodavatelů. Pro dotčené osoby ze změn nevyplývají žádné povinnosti.

Změny harmonizované klasifikace látek zapsaných do tabulky 3 v příloze VI k nařízení CLP

Druhá část nařízení (EU) 2018/1480, která vstoupila v platnost 25. října 2018, je vymahatelná (nabývá účinnosti) od 1. května 2020. Období od 25. října 2018 do konce dubna letošního roku je přechodným obdobím, které má sloužit k postupnému a hladkému splnění povinností vyplývajících ze změn harmonizované klasifikace a označení látek uvedených ve 13. adaptaci nařízení CLP.

Po 1. květnu 2020 může být již neplnění příslušných povinností vystaveno riziku udělení příslušných sankcí podle chemického nebo biocidního zákona nebo zákona o rostlinolékařské péči. Není sice vhodné upozorňovat na sankce v úvodu odborného článku, ale pro řadu potenciálně dotčených osob to může být motivující.

Změny harmonizované klasifikace a označení látek uvedených ve 13. ATP nařízení CLP jsou dvojího druhu:

a) Změny stávajících záznamů harmonizované klasifikace a označení pro 18 položek

Změny v záznamech u již existujících položek jsou různého typu. Změněny nebo doplněny jsou u některých položek záznamy o klasifikaci a označení látek, měněny nebo doplňovány jsou informace o multiplikačních faktorech nebo jsou stanoveny harmonizované hodnoty ATE.

V této skupině položek je několik účinných látek schválených pro použití v prostředcích na ochranu rostlin nebo v biocidních přípravcích. Jsou tam i látky vyskytující se v běžných chemických výrobcích. Např. změněny jsou informace pro chlornan sodný, manganistan draselný, několik různých aldehydů, cholekalciferol, směs CMIT/MIT používanou často jako konzervační látka, nikotin atd.

Pro usnadnění podrobnější rychlé orientace, k jakým změnám došlo a kterých látek se týká, je možné nahlédnout do následující tabulky, ve které je uvedeno všech 18 změněných položek s vyznačením změn. Nové nebo změněné informace jsou uvedeny tučným písmem. Informace vypuštěné zcela jsou uvedeny přeškrtnuté.Tabulka: Stávající položky v tabulce 3 části 3 přílohy VI k nařízení CLP změněné 13. ATP nařízení CLP

U položek uvedených v následující  tabulce jsou změny v klasifikaci, označení, specifických koncentračních limitech, M-faktorech a hodnotách ETA vyznačeny tučným písmem. Přeškrtnuté informace byly vypuštěny.

Indexové číslo Chemický název Číslo ES
Číslo CAS 
Klasifikace Označení Specifické koncentrační limity, multiplikační faktory a ATE Pozn. 
Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti Kódy stan-dardních vět o nebezpečnosti Kódy výstražných symbolů a signálních slov Kódy standardních vět o nebez-pečnosti Kódy doplň. standard. vět o nebez-pečnosti   
006-044-00-7  isoproturon (ISO)
3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea  
251-835-4
34123-59-6  
Carc. 2
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1  
H351
H373 (krev)
H400
H410  
GHS08
GHS09
Wng  
H351
H373 (krev)
H410  
 M = 10
M = 10 
 
015-101-00-5  phosmet (ISO) S-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl] O,O-dimethyl phosphorodithioate O,O-dimethyl-S-phthalimidomethyl phosphorodithioate  211-987-4732-11-6  Repr. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
STOT SE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1  
H361f
H332
H301
H370 (nervový systém)

H400
H410  
GHS08
GHS06
GHS09
Dgr  
H361f
H332
H301
H370 (nervový systém)
H410  
 

M = 100M = 100 
 
016-096-00-2  thifensulfuron-methyl (ISO) methyl-3-{[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}thiofen-2-karboxylát  
79277-27-3  
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1  
H400
H410  
GHS09
Wng  
H410   M = 100
M = 100
 
 
017-011-00-1  chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru … %  231-668-3 7681-52-9  Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1  
H314
H318
H400
H410  
GHS05
GHS09
Dgr  
H314
H410  
EUH031  M = 10
M = 1
EUH031: C ≥ 5 %  
B  
025-002-00-9  manganistan draselný  231-760-3
7722-64-7  
Ox. Sol. 2
Repr. 2
Acute Tox. 4 *
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1  
H272
H361d
H302
H400
H410  
GHS03
GHS08
GHS07
GHS09
Dgr  
H272
H361d
H302
H410  
   
603-180-00-4  cholekalciferol
vitamin D3  
200-673-2
67-97-0  
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
STOT RE 1  
H330
H310
H300

H372  
GHS06 GHS08
Dgr  
H330
H310
H300
H372  
 inhalační:
ATE = 0,05 mg/L (prach nebo mlha) dermální:
ATE = 50 mg/kg TH orální:
ATE = 35 mg/kg TH STOT RE 1 H372:
C ≥ 3 %
STOT RE 2 H373:
0,3 % ≤ C < 3 %
 
 
604-014-00-3  chlorkresol
4-chlor-3-methylfenol  
200-431-6
59-50-7  
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
STOT SE 3
Skin Sens. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 3
Acute Tox. 4 
H302
H314
H318
H335
H317
H400
H412
H312 
GHS07
GHS05
GHS09
Dgr  
H302
H314
H335
H317
H410


H312 
 M = 1”   
604-016-00-4  benzen-1,2-diol
pyrokatechol  
204-427-5
120-80-9  
Carc. 1Β
Muta. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2  
H350
H341
H311
H301
H315
H319  
GHS08
GHS06
Dgr
 
H350
H341
H311
H301
H315
H319  
 orální:
ATE = 300 mg/kg TH
dermální:
ATE = 600 mg/kg TH  
 
604-090-00-8  4-terc-butylfenol  202-679-0
98-54-4  
Repr. 2
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 1  
H361f
H315
H318
H410  
GHS08
GHS05
GHS09
Dgr  
H361f
H315
H318
H410  
 M = 1  
605-003-00-6  acetaldehyd
ethanal  
200-836-8
75-07-0  
Flam. Liq. 1
Carc. 1B
Muta. 2
STOT SE 3
Eye Irrit. 2  
H224
H350
H341
H335
H319  
GHS02
GHS08
GHS07
Dgr  
H224
H350
H341
H335
H319  
   
606-047-00-9  2-benzyl-2-dimethylamino-1- (4-morfolinofenyl)butan-1-on  404-360-3
119313-12-1  
Repr. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1  
H360D
H400
H410  
GHS08
GHS09
Dgr 
H360D
H410  
   
607-096-00-9  maleinanhydrid  203-571-6
108-31-6  
Acute Tox. 4
STOT RE 1
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Resp. Sens. 1
Skin Sens. 1 A  
H302
H372 (dýchací ústrojí) (vdechnutí)
H314
H318
H334
H317  
GHS07
GHS08
GHS05
Dgr  
H302
H372
(dýchací ústrojí) (vdechnutí)
H314
H334
H317  
EUH071 Skin Sens. 1 A
H317: C ≥ 0,001 %
 
 
607-103-00-5  sukcinanhydrid  203-570-0
108-30-5  
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1
Eye Dam. 1
Resp. Sens. 1
Skin Sens. 1
 
H302
H314
H318
H334
H317
 
GHS07
GHS05
GHS08 Dgr
 
H302
H314
H334
H317
 
EUH071  Eye Irrit. 2;
H319: C ≥ 1 %
STOT SE 3;
H335: C ≥ 1 %