dnes je 4.6.2023

Input:

Zdravotní způsobilost vysokoškoláků ke studiu, praktické výuce a praxi

21.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3.6.3
Zdravotní způsobilost vysokoškoláků ke studiu, praktické výuce a praxi

MUDr. Dana Kuklová, Mgr. Michal Barák

Vysokoškolský zákon

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon o vysokých školách") oproti zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen "školský zákon") dlouhodobě neupravoval zdravotní způsobilost studentů a ev. stanovení požadavků na zdravotní způsobilost studentů ponechával na volní úvaze jednotlivých vysokých škol nebo fakult.

Novela z roku 2016

Ke změně, která danou problematiku řeší alespoň částečně, došlo až od 1. 9. 2016 v souvislosti s účinností zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tímto zákonem byla po doplnění § 49 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách vysokým školám nebo fakultám (dále jen "vysokým školám") dána právní opora pro stanovení další podmínky přijetí ke studiu, a to požadavku na zdravotní způsobilost ke studiu. Posouzení, zda je třeba k přijetí na vysokou školu prokázat zdravotní způsobilost, zákon ponechává na vysoké škole, na rozdíl od školského zákona nejsou podmínky zdravotní způsobilosti součástí příslušného studijního programu a nepodléhají tak revizi při jeho akreditaci.

Požadavky na zdravotní způsobilost vysokoškoláků

Požadavky na zdravotní způsobilost ke studiu v příslušného studijního programu má vysoká škola dle § 49 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách povinnost zveřejňovat v dostatečném předstihu. Současně je uchazeči uložena povinnost text zveřejněných požadavků na zdravotní způsobilost předložit před posouzením zdravotní způsobilosti ke studiu v příslušném studijním programu poskytovateli zdravotních služeb.

Oprávněný poskytovatel zdravotní služeb

V souladu s obecnou právní úpravou, kterou je zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění (dále jen "zákon o specifických zdravotních službách"), zákon o vysokých školách k posouzení zdravotní způsobilosti a vydání lékařského posudku určuje posuzujícího poskytovatele a specializovanou způsobilost posuzujícího lékaře. Oprávněným poskytovatelem je poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost; není-li uchazeč o studium u takového poskytovatele registrován, zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává kterýkoliv poskytovatel v uvedených oborech.

Posuzující lékař

Posuzujícím lékařem je lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud jde o studium ve studijním programu se zaměřením na sport nebo tělesnou výchovu, vydává lékařský posudek poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství. V tomto případě však zákon o vysokých školách nestanoví odbornou způsobilost lékaře, čímž do určení posuzujícího lékaře vnáší prvek zmatečnosti. S ohledem na specifický obor tělovýchovného lékařství se totiž výslovně nabízí, že by posuzujícím lékařem mohl být právě tělovýchovný lékař, nicméně zákon jej jako příslušného lékaře neuvádí, pročež nezbývá než vycházet závěru, že posuzujícím lékařem může být i v tomto případě pouze lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Postup při posuzování zdravotní způsobilosti

Postup při posuzování zdravotní způsobilosti a vydávání lékařských posudků upravuje zákon o specifických zdravotních službách. Při posuzování zdravotní způsobilosti je vždy třeba posoudit, zda posuzovaná osoba je při zjištěném zdravotním stavu schopna bez újmy na zdraví svém nebo dalších osob vykonávat činnost, a to včetně vzdělávání, s konkrétní zdravotní náročností a za konkrétních podmínek. V daném případě posuzující lékař v rámci stanovení zdravotní náročnosti a hodnocení konkrétních podmínek může vycházet pouze z informací uveřejněných vysokou školou v rozsahu poskytnutém uchazečem o studium, čímž se vysoká škola významně podílí nejenom na kvalitě posudkové péče, ale i významně ovlivňuje bezpečnost a ochranu zdraví v souvislosti se studiem příslušného studijního programu. Při stanovení požadavků na zdravotní způsobilost by vysoká škola proto měla co do rozsahu podaných informací přihlížet analogicky k požadavkům na informace potřebné pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci nebo studiu dle § 15 a § 15a vyhlášky č. 79/2013 Sb.,  o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), v platném znění, a současně ve spolupráci s lékařem příslušné odbornosti i rámcově vymezit nemoci a stavy, které studium příslušného studijního programu vylučují nebo omezují.

Zdravotní způsobilost k praktické výuce a praxi

Pokud je součástí studijního programu praktická výuka, pak musí vysoká škola s ohledem na obecné postupy při posudkové péči jako nedílnou součást podaných informací

Nahrávám...
Nahrávám...