dnes je 18.7.2024

Input:

Zavádění oborové certifikace "podnik pro nakládání s odpady v ČR

20.1.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.3.2 Zavádění oborové certifikace „podnik pro nakládání s odpady“ v ČR

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Podnikání v odpadovém hospodářství se v České republice dostává stále průkazněji na evropskou úroveň. Podle platné Odvětvové klasifikace ekonomických činností (dále jen OKEČ), která je metodicky srovnatelná s mezinárodní klasifikací ekonomických činností (NACE), jsou mezi podniky odpadového hospodářství řazeny ekonomické subjekty, jejichž hlavním předmětem podnikání je zejména

 • recyklace druhotných surovin (OKEČ 37)

  • recyklace kovového odpadu a šrotu (OKEČ 37.1)

  • recyklace nekovového odpadu (OKEČ 37.2)

 • velkoobchod s kovovým a nekovovým odpadem a šrotem a materiály pro recyklaci (OKEČ 51.57)

 • sběr a zpracování ostatních odpadů (OKEČ 90.02)

 • čištění města, sanační a podobné činnosti (OKEČ 90.03).

Podobně jako v ostatních evropských zemích zabezpečují tyto subjekty činnosti vymezené nejen rámcovou směrnicí 75/442/ES o odpadech, tedy i činnosti převzaté v ČR do zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 3 - způsoby využívání odpadů, příloha č. 4 - způsoby odstraňování odpadů).

V následující tabulce je uveden přehled ekonomických subjektů, které se v roce 2004 hlásily v ČR dle Registru ekonomických činností (RES) k podnikání v odpadovém hospodářství

  OKEČ  Počet subjektů 
označení  činnost   
3700  Recyklace druhotných surovin  1 648 
5157  Velkoobchod s kovovým a nekovovým odpadem a šrotem a materiály pro recyklaci  399 
90.02  Sběr a zpracování ostatních odpadů  1 701 
90.03  Čištění města, sanační a podobné činnosti  2 988 
  Celkem podnikání v odpadovém hospodářství  6 735 

V českém konkurenčním prostředí se stále ještě pohybují subjekty, které zdaleka nemohou prokázat záruky trvalé kvality procesů nakládání s odpady. Řada z nich se přesto účastní veřejných obchodních soutěží, ve kterých nezřídka právě v důsledku dumpingových cen vítězí.

Společným cílem hlavních dobrovolných profesních sdružení (České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) a Sdružení veřejně prospěšných služeb (SVPS) bylo zavést co nejrychleji oborovou certifikaci pro podniky odpadového hospodářství i v ČR. S tímto záměrem proto uvedená sdružení seznámila ministra životního prostředí, který je pověřil přípravou odborné certifikace v odpadovém hospodářství v ČR.

Po vyžádání podkladů od partnerských organizací v Rakousku a v Německu byl vybrán optimální model.

Výše uvedená sdružení společně založila
Sdružení pro udělování certifikátu Odborný
podnik pro nakládání s odpady SUCO.

2. 1. 2003 bylo zaregistrováno Ministerstvem
vnitra ČR. 

V roce 2004 se k těmto dvěma zakládajícím sdružením přidalo i Sdružení průmyslu druhotných surovin SPDS-APOREKO.

Účelem sdružení SUCO je

 • příprava certifikačního procesu, poskytování informací a přezkušování,

 • propůjčování certifikátu,

 • výběr vhodných auditorských společností,

 • zajištění souladu a rovnocennosti s certifikačními procesy stanovenými v EU,

Zájem o nové certifikáty u nás předčil všechna očekávání. První certifikáty mohly být uděleny již v červnu roku 2003.

K 31. 12. 2005 bylo uděleno v ČR 35 certifikátů. Jejich držiteli je již nyní většina hlavních subjektů zaměřených na odpadové hospodářství v ČR. Seznam držitelů certifikátu je uveden v části . I když tyto certifikace nepřinášejí uvedeným subjektům žádné úlevy ze zákona, přesto je o ně u nás stále větší zájem. Další podniky procházejí v současné době certifikačním procesem.

Proto sdružení SUCO připravuje

 • ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu finanční podporu těchto certifikací,

 • zakotvení přímo v plánech odpadového hospodářství jako jedné z podmínek pro výběrová řízení a případně jiná zvýhodnění.

O využití této oborové certifikace pro své potřeby uvažuje např. i autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., která by ji ráda použila pro přiznání druhého stupně své akreditace pro vyplácení peněžních prostředků obcím za sběr obalových odpadů.

Další výhody těchto certifikací se projevily se vstupem naší republiky do Evropské unie, kdy tento certifikát je prakticky nezbytným předpokladem pro oboustranně výhodnou spolupráci s odpadovými firmami v Německu, Rakousku a nově i na Slovensku. Lze očekávat, že brzy již i v dalších evropských zemích.

Zavedení oborové certifikace v podniku

Vybudování systému jakosti se zpravidla neobejde bez navázání vztahu s poradcem, který pomůže systém jakosti v souladu s evropskou normou vymezit, popsat a zavést.

1. krok

Jeho využití je účelné především pro fázi zpracování dokumentace, kde jsou podrobně popsány pravidla, požadavky, postupy a odpovědnosti v systému jakosti. Podobně podkladem pro zavedení a certifikaci systému environmentálního managementu (EMS) je úvodní environmentální přezkoumání, při kterém se provede analýza výchozího stavu podniku ve vztahu k ochraně životního prostředí. Prověří se zejména

 • stav naplnění požadavků právních předpisů,

 • stav a plnění technických státních a podnikových norem,

 • specifické místní podmínky,

 • stav ochrany životního prostředí,

 • stav ochrany pracovního prostředí,

 • další charakteristiky podniku, včetně účinnost dosavadních opatření.

Tento proces představuje celý komplex činností, programů a postupů, které pak tvoří podnikovou environmentální politiku.

Oborová certifikace podle požadavků kladených na Odborný podnik pro nakládání s odpady v sobě spojuje oba výše uvedené systémy - to je jak řízení jakosti, tak environmentálního řízení, přičemž se soustřeďuje především na specifika odpadového hospodářství. Protože s touto certifikací jsou již nyní v Německu spojeny určité úlevy (např. není nutno prokazovat ADR a jiné) a tato certifikace je uznávána automaticky ve všech státech, které jsou členy evropského spolku EVGE, a do budoucna se uvažuje o podobných úlevách a snižování administrativy i v ostatních státech, tedy i u nás, tak je jasné, že uchazeč o tento certifikát musí splňovat beze zbytku nejen všechny zákonné povinnosti, ale tato certifikace je dokonce přísnější než např. certifikace dle ISO norem řady 9000 či 14000 nebo EMAS. Například

 • vedení podniku musí předkládat navíc pravidelně i výpis z trestního rejstříku,

 • podnik musí mít dostatečnou příslušnou pojistnou ochranu,

 • či v něm musí být zajištěno pravidelné odborné vzdělávání zaměstnanců.

Nejde jen o rámec zákonných povinností, ale i o etické chování firmy, takže se může stát, že firmě, která splňuje všechny zákonné povinnosti a má i certifikát dle ISO norem nebo EMAS, nemusí být bezpodmínečně udělena i certifikace Odborný podnik pro nakládání s odpady.

2. krok

Po zpracování dokumentace nastává proces implementace, tzn. zavedení všech požadavků kladených na Odborný podnik pro nakládání s odpady do praxe certifikovaného podniku. Tyto požadavky se týkají především organizace podniku, jeho personálního vybavení, provozních deníků, pojistné ochrany, vnitřních předpisů společnosti, spolehlivosti majitelů společnosti jakož i ostatních odpovědných osob, dosaženého vzdělání zaměstnanců a jejich dalšího vzdělávání,

Nahrávám...
Nahrávám...