dnes je 19.6.2024

Input:

Zavádění do praxe

22.11.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.4
Zavádění do praxe

Ing. Jaromír Jaroš

Norma požaduje, aby úlohy odpovědnosti a pravomoci osob, které řídí, provádí a ověřují činnosti, mající vliv na rizika ve vztahu k aktivitám, vybavení a procesům organizace, byly být stanoveny, dokumentovány a sdělovány tak, aby byl usnadněn proces řízení.

Na odpovědnosti vedoucích pracovníků se v souladu s legislativou nic nemění. Odpovědnost zůstává na vrcholovém managementu. Normou je dána povinnost jmenovat člena vrcholového vedení jako osobu odpovědnou za to, že systém řízení je ve shodě se stanovenými požadavky uplatňován ve všech oblastech a ve všech provozech organizace. Jmenovaný představitel musí mít jednoznačně vymezenou úlohu, odpovědnost a pravomoc.

Pro naplnění je třeba využít:

 • organizační strukturu,

 • předchozí hodnocení rizik,

 • zpracované cíle,

 • popisy prací.

V praxi musí být odpovědnost a pravomoc všech osob, které se podílejí na systému řízení, definována zejména s ohledem na rozhraní mezi jednotlivými funkcemi. Proto je třeba zpracovat samostatné požadavky pro:

 • vrcholové vedení,

 • střední článek řízení,

 • za výrobní zaměstnance,

 • osoby odpovědné za výchovu a výcvik

V definování odpovědnosti vrcholového vedení nesmí být opomenuto:

 • definování celkové politiky,

 • zajištění a zavedení systému,

 • implementace systému řízení.

Střední článek řízení (provozní ved. pracovníci):

 • odpovědnost v rozsahu jejich funkcí,

 • v případě specializované funkce v BOZP organizačním uspořádáním zabránit dvojí odpovědnosti.

Odpovědnost a pravomoci zpracovat formou v organizaci obvyklou. Jako doporučení lze uvést:

 • manuály systému řízení,

 • pracovní a technologické postupy,

 • popisy činnosti,

 • osnovy zaškolování.

Pro zajištění jednotného pochopení je důležité, aby s odpovědností a pravomocemi byli seznámeni všichni na všech úrovních v celé organizaci.

Samostatnou kapitolu tvoří výcvik a odborná způsobilost. Norma požaduje, aby pracovníci byli odborně způsobilí provádět činnosti, které se odrážejí v systému řízení. Odborná způsobilost je určena na základě odborných schopností, získaného vzdělání a zkušeností. Dále se vyžaduje po organizaci zpracovat a neustále aktualizovat postupy, které zaměstnance na každé funkci seznámí s:

 • důležitostí shody stanovené politiky a systému řízení,

 • důsledky jejich činnosti na BOZP, a přínosech zlepšené činnosti,

 • úlohou a odpovědností plynoucí z nedodržení stanovených postupů.

Do procesu je třeba zahrnout následující prvky:

 • určení stupně znalostí a kvalifikace pro jednotlivé funkce,

 • stanovení postupu pro zjednání nápravy mezi skutečnou a požadovanou úrovní znalostí a kvalifikace,

 • stanovení odpovídající úrovně školení,

 • pravidelná hodnocení pracovníků, cílem hodnocení je ověřit, zda úroveň byla dosažena a nadále je doplňována,

 • vést záznamy o provedeném výcviku.

Pro podporu a dosažení stanovených cílů vytvoří organizace programu výchovy a vzdělávání. Program zahrnuje následující prvky:

 • vysvětlení systému řízení v oblasti BOZP a seznámení s odpovědností všem pracovníkům,

 • sestavení uceleného programu vzdělávání zaměstnance, a to nejen pro ty, co zůstávají na svých pozicích, ale zejména pro ty, kteří přicházejí na jiná funkční místa v rámci organizace,

 • seznámení a praktický výcvik jednání u jednotlivých rizik s ohledem na postupy, které mají být dodrženy. Podmínkou je, aby to bylo před zahájením práce.

 • specifické seznámení a praktické zacvičení, které je vyžadováno pro specializované činnosti,

 • vyžadují-li to okolnosti, specifický výcvik pro řídící pracovníky, ale i pro subdodavatele nebo jiné osoby, které po určitou dobu vykonávají svou činnost v areálu organizace. U těchto pracovníků je pak program stanoven s ohledem na úroveň rizika, kterému jsou vystaveni.

Pro funkčnost systému je nutné výslednou úroveň vyhodnotit. Na základě výsledků hodnocení provádět korekce.

Výsledky procesu jsou podkladem pro stanovení:

 • kvalifikačních požadavků, rozsah potřeb výcviku,

 • plány pro jednotlivé zaměstnance,

 • záznamy o hodnocení a účinnosti výcviku.

Požadavek normy v konzultaci a komunikaci je nastaven tak, aby organizace zpracovala postupy, které zajistí obousměrný komunikační tok a jeho propojení na další zainteresované strany.

Pracovníci musejí být:

 • zapojeni do vývoje a přezkoumání přístupů pro řízení rizik,

 • informování o změnách, které by mohly ovlivnit BOZP na pracovišti,

 • zastoupeni při jednání, které má dopad do BOZP,

 • informováni, kdo je jejich představitelem na úseku BOZP a kdo je představitelem vedení.

Na úseku dokumentace je organizaci uloženo vytvořit a udržovat informace na vhodném médiu, napře. v tištěné nebo elektronické formě.

Informace musí obsahovat základní prvky systému a jejich vzájemnou provázanost, dále musí obsahovat odkazy na navazující dokumentaci.

Při vlastním postupu je nutné, aby organizace dříve, než začne vyvíjet dokumentace nutné k podpoře BOZP, přezkoumala stávající stav. Neexistuje žádný požadavek, aby stávající dokumentace byla nahrazena. Stávající dokumentace musí však dostatečným způsobem mít řešeny

Nahrávám...
Nahrávám...