dnes je 20.2.2019
Input:

VZOR: Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb

8.2.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1
VZOR: Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb

JUDr. Anna Janáková

Vzor smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb podle úpravy zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a jeho prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb. Vzor obsahuje náplň poskytovaných pracovnělékařských služeb (preventivní prohlídky, posudková činnost, poradenství) a způsob vedení dokumentace o pracovnělékařských službách.

SMLOUVA

O POSKYTOVÁNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB

Vzor

Poskytovatel zdravotních služeb:identifikační údaje - název, sídlo, zastoupení, IČO, bankovní spojení, číslo účtu, (dále jen „poskytovatel”), zastoupený: identifikační údaje fyzické osoby, která za poskytovatele smlouvu podepisuje, pokud smlouvu nepodepisuje fyzická osoba, která je poskytovatelem

a

Zaměstnavatel: identifikační údaje - název, sídlo, zastoupení, IČO, bankovní spojení, číslo účtu,  (dále jen „příkazce”) zastoupený: identifikační údaje fyzické osoby, která za příkazce smlouvu podepisuje, pokud smlouvu nepodepisuje fyzická osoba, která je podnikatelem

uzavírají

podle ust. § 2636 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb

I.

Účel smlouvy 

Předmětem uzavírané smlouvy je poskytování pracovnělékařských služeb ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, poskytovatelem příkazci a zaměstnancům příkazce a uchazečům o zaměstnání u příkazce, žákům a studentům v souvislosti s praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou (dále jen: „pracovníci příkazce”).

II.

Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je stanovení podmínek, za kterých budou poskytovány:

 1. pracovnělékařské služby v rozsahu: zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce
 2. další dohodnuté služby (zcela záleží na dohodě mezi smluvními stranami; může se jednat například o vydávání zdravotních průkazů pracovníkům příkazce, nabídka provádění sezónních očkování pracovníkům příkazce nebo nabídka zdravotních služeb registrujícího praktického lékaře pracovníkům příkazce anebo jiné nadstandardní služby).

III.

Zdravotní služby preventivní

 1. Preventivní pracovnělékařské prohlídky, včetně hodnocení zdravotního stavu pracovníků příkazce a hodnocení vlivu pracovní činnosti a pracovního prostředí a pracovních podmínek na jejich zdraví bude prováděno v ordinaci poskytovatele: identifikační údaje ordinace nebo příslušného zdravotnického zařízení, kde se ordinace nachází, v ordinačních hodinách určených pro pracovníky příkazce: dny a hodiny určené pro pracovníky příkazce.
 2. V době nepřítomnosti poskytovatele pracovnělékařských služeb delší než jeden týden, poskytovatele v jeho ordinaci zastupuje poskytovatel zdravotních služeb, který splňuje předpoklady k poskytování pracovnělékařských služeb, stanovený poskytovatelem a předem oznámený příkazci.
 3. Poskytovatel provádí pracovnělékařské prohlídky podle platných právních předpisů a vyhotovuje lékařské posudky v souladu s požadavky zákona č. 373/2011 Sb. a s požadavky vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařskch službách a některých druzích posudkové péče.
 4. Příkazce předá do jednoho týdne od podpisu této smlouvy poskytovateli seznam pracovníků příkazce s informacemi o charakteru jejich práce, kategorii práce, pracovním zařazení a dat posledně provedených pracovnělékařských prohlídkách. Příkazce bude provádět aktualizaci tohoto seznamu a předávat ji poskytovateli: například každý měsíc.
 5. Poskytovatel zpracuje do jednoho měsíce od podpisu smlouvy termínový plán periodických prohlídek pracovníků (nejde o povinnost vyplývající z právních předpisů, ale o dohodnutou spolupráci výhodnou pro obě strany)., podle kterého bude příkazce své pracovníky k pracovnělékařským prohlídkám vysílat.

IV. Poradenství a školení

 1. Poskytovatel poskytuje příkazci poradenské služby zejména v otázkách (podle druhu činnosti u příkazce):
  1. identifikace nebezpečí a hodnocení zdravotních rizik práce a zařazování prací do kategorií podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
  2. výběru technických, technologických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výběru osobních ochranných pracovních prostředků,
  3. zpracování opatření příkazce pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně či jiná vážná nebezpečí (ust. § 102 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce),
  4. návrhů opatření k nápravě v případě zjištění závad, které mohou vést u zaměstnanců k poškození zdraví,
  5. ergonomie včetně fyziologie práce, psychologie práce, režimu práce a odpočinku, stanovení výkonových norem, při úpravách pracovních míst,
  6. zajištění pitného režimu a poskytování ochranných nápojů,
  7. v problematice pracovní rehabilitace a úpravách pracovním míst pro pracovníky příkazce, kteří mají zdravotní postižení,
  8. při projektování, výstavbě a rekonstrukci pracovišť a dalších podnikových zařízení, při zavádění nových technologií, látek a postupů, z hlediska jejich vlivu na pracovní podmínky a zdraví zaměstnanců,
 2. Poskytovatel zajišťuje poskytování poradenství zejména:
  1. účastí na příslušných jednáních organizovaných příkazcem, na které je pozván,
  2. zpracováním písemného stanoviska k písemným materiálům předložených příkazcem,
  3. poskytnutím konzultace vedoucím zaměstnancům příkazce,
  4. zpracováním vlastních podnětů na základě vlastních zjištění při poskytování pracovnělékařských služeb,
  5. poskytováním informací pracovníkům příkazce o možném negativním vlivu pracovních podmínek při pracovnělékařských prohlídkách (např. o faktorech ovlivňující plodnost, těhotenství, kvalitu mléka u kojících matek apod.).
 3. Služby poradenství budou poskytovány operativně pro dohodě s příkazcem.
 4. Poskytovatel navrhne do 1 měsíce po uzavření této smlouvy příkazci počet a vybavení lékárniček první pomoci, kterými budou vybavena pracoviště příkazce a v pravidelných intervalech (dohodnutých s příkazcem, např. jednou ročně) bude svůj návrh aktualizovat. Navrhne příkazci též vybavení pracoviště dalšími prostředky pro poskytování první pomoci, v provozovnách, kde toho je třeba.
 5. Poskytovatel provádí jednou ročně (nebo v jiném s příkazcem dohodnutém termínu) školení pracovníků určených k organizování poskytnutí první pomoci podle vlastní osnovy školení, kterou dohodne s příkazcem.

V.

Pravidelný dohled

 1. Poskytovatel vykonává pravidelný dohled nejméně v termínech stanovených v ustanovení § 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb., na pracovištích příkazce a nad pracemi vykonávanými pracovníky příkazce za účelem zjišťování a hodnocení faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek ve vztahu ke zdraví, zjišťování nebezpečí a hodnocení zdravotních rizik zátěží rizikovými faktory pracovních podmínek podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví.
 2. Poskytovatel se účastní každoroční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterou pro všechna pracoviště a zařízení organizuje příkazce
Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz