dnes je 17.6.2024

Input:

Vznik, zpracování a přeshraniční přeprava nebezpečných odpadů a ostatních odpadů v členských státech Evropské unie za období 2016 až 2019

23.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2018.762
Vznik, zpracování a přeshraniční přeprava nebezpečných odpadů a ostatních odpadů v členských státech Evropské unie za období 2016 až 2019

Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů.

1. Úvod

Evropská unie (dále jen "EU") je smluvní stranou Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování ze dne 22. března 1989 (dále jen "úmluva"). Cílem úmluvy je chránit lidské zdraví a životní prostředí před nepříznivými účinky nebezpečných odpadů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (dále jen "nařízení") provádí úmluvu do práva EU.1 V listopadu 2021 navrhla Komise nahradit toto nařízení novým nařízením2. Tento návrh je projednáván Evropským parlamentem a členskými státy EU.

V každém kalendářním roce předkládá každý členský stát sekretariátu úmluvy zprávu o provádění úmluvy za předchozí kalendářní rok. Kopie této zprávy (dále jen "zpráva podle Basilejské úmluvy") se rovněž zasílá Komisi spolu s dalšími informacemi, jak vyžaduje příloha IX nařízení (dále jen "dotazník EU")3.

Na základě zpráv podle Basilejské úmluvy a dotazníků EU Komise každé tři roky vypracovává zprávu o provádění nařízení. Toto je šestá zpráva o provádění nařízení za období 2016–2019; tato zpráva pokrývající čtyřleté období je výjimkou z obvyklého tříletého harmonogramu podávání zpráv. Podrobné informace o zprávách členských států lze nalézt v doprovodném pracovním dokumentu útvarů Komise.

Úmluva používá pojmy "dovoz" a "vývoz" pro přepravu do zemí nebo ze zemí, které jsou stranami úmluvy. Podle právních předpisů EU se tyto pojmy vztahují pouze na pohyb do EU nebo z EU. V tomto dokumentu se tyto pojmy používají v souladu s nařízením.

Tato zpráva o provádění obsahuje informace o přepravě oznámených odpadů, tj. odpadů, které podléhají postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu podle požadavků nařízení. Zahrnuje přepravu odpadů klasifikovaných jako nebezpečné odpady4, ostatní oznámené odpady5 a odpady neuvedené na seznamu6. Nevztahuje se na odpady, které jsou klasifikovány jako "odpad zeleného seznamu"7, neboť obchod s tímto odpadem nemusejí členské státy vykazovat. Zpráva proto neposkytuje přehled o celkovém množství odpadu přepravovaného v rámci EU, vyvezeného z EU a dovezeného do EU. Všechny číselné údaje v této zprávě jsou přibližné a byly zaokrouhleny nahoru.

2. Podávání zpráv členskými státy

Zprávy týkající se úmluvy a pokrývající všechny čtyři roky vykazovaného období 2016–2019 (podle čl. 51 odst. 1 nařízení) vypracovalo dvacet šest členských států. Některé členské státy předložily zprávy po stanoveném termínu. Další podrobnosti o tom, které členské státy předložily zprávy pozdě, lze nalézt v doprovodné příloze.

Zprávy týkající se nařízení a pokrývající všechny čtyři roky vykazovaného období 2016–2019 (podle čl. 51 odst. 2 nařízení) vypracovalo dvacet pět členských států. Některé členské státy předložily zprávy po stanoveném termínu. Další podrobnosti o tom, které členské státy předložily zprávy pozdě, lze nalézt v doprovodné příloze.

U nebezpečných i všech oznámených odpadů byly zjištěny nesrovnalosti v množství odpadů, které byly hlášeny jako přepravované z členských států EU a do členských států EU. U všech oznámených odpadů byly nejméně přesné údaje vykázané za rok 2018, kdy množství přepravovaná z členských států byla o 3,7 milionu tun vyšší než množství přepravovaná do členských států. U nebezpečných odpadů byly nejméně přesné údaje vykázané za rok 2016, kdy množství přepravovaná z členských států byla o 1,1 milionu tun vyšší než množství přepravovaná do členských států.

3. Vznik nebezpečných a ostatních oznámených odpadů

Nejnovější a nejrelevantnější údaje o vzniku nebezpečných odpadů v EU lze nalézt v publikacích a databázích, které spravuje Evropská komise8. Podle údajů vykázaných členskými státy v rámci plnění nařízení o přepravě odpadů vytvořila EU v roce 2016 celkem 95 milionů tun nebezpečných odpadů a v roce 2018 to bylo celkem 102 milionů tun. V roce 2016 činilo množství vzniklého nebezpečného odpadu na jednoho obyvatele 197 kg a v roce 2018 to bylo 210 kg.

V roce 2016 vzniklo v EU 2,2 miliardy tun oznámených odpadů a stejné množství bylo vyprodukováno v roce 2018.

4. Přeprava odpadů z členských států

Nebezpečné odpady

Průměrné množství všech oznámených odpadů přepravených z EU27 v letech 2016–2019 činilo 19,3 milionu tun ročně, z čehož v průměru 6,9 milionu tun (36 %) bylo nebezpečných. Od roku 2001 do roku 2019 se celkové množství nebezpečných odpadů přepravených v rámci EU i mimo ni zdvojnásobilo.

Celkem 65 % nebezpečných odpadů přepravených z členských států EU v letech 2016–2019 bylo využito (tj. recyklováno nebo jinak zpracováno v rámci využití odpadu). Hodnota 65 % za období 2016–2019 je nižší než hodnota za vykazované období 2013–2015, která činila 76 %. Zatímco podíl nebezpečných odpadů přepravených z členských států a následně využitých byl mezi vykazovanými obdobími 2010–2012 a 2013–2015 poměrně konstantní, nižší hodnota za období 2016–2019 představuje změnu trendu.

Naopak podíl nebezpečných odpadů přepravovaných k jejich odstranění zůstává téměř konstantní: 21 % v letech 2016–2019 oproti 22 % v letech 2013–2015. Ve stejném období došlo ke zvýšení podílu odpadů hlášených jako přepravené pro "smíšené" zpracování (tj. kombinaci odstranění a využití) (z 2 % na 13 %).

Tabulka 1 ukazuje způsoby nakládání s odpady, pro které byl nebezpečný odpad přepravován z členských států.

Tabulka 1: Nebezpečné odpady vyvezené z členských států, v členění podle způsobu nakládání s odpady (v tisících tun)

2016 2017 2018 2019
Odstranění 1594 1710 1477 1299
Využití 688 847 602 677
Recyklace 3012 4107 3 723 4279
Smíšené zpracování 802 907 1059 878
Nespecifikováno 1 0 1 0

Dvěma členskými státy, které v letech 2016–2019 vyvezly největší množství nebezpečných odpadů, byly stejně jako v předchozích vykazovaných obdobích Francie s 6,8 milionu tun a Itálie s 3,9 milionu tun přepravených za uvedené čtyřleté období. Členským státem, který vyvezl třetí největší množství, bylo s 3,6 milionu tun Německo.

Vývoz z EU

Ve vykazovaném období 2016–2019 bylo z EU vyvezeno 10 % nebezpečných odpadů. Tyto odpady byly vyváženy výhradně do zemí OECD, neboť jejich vývoz do zemí, které nejsou členy OECD, je zakázán.

Ostatní oznámené odpady

Table V tabulce 2 je uvedena přeprava ostatních oznámených odpadů v členění podle druhu odpadu. Upozorňujeme, že odpady kategorie Y46 (tj. odpady shromažďované z domácností) a odpady kategorie Y47 (zbytky vzniklé při spalování odpadů z domácností) jsou podmnožinami kategorie "ostatní oznámené odpady".

Tabulka 2: Ostatní oznámené odpady vyvezené z členských států, 2016–2019 (v tisících tun)

2016 2017 2018 2019
Ostatní oznámené odpady 10462 11960 10927 9693
Y46 1268 1355 872 826
Y47 639 546 646 739

Od roku 2001 do roku 2019 se celkové množství ostatních oznámených odpadů přepravených v rámci EU a vyvezených z EU zvýšilo o 463 %. V Table tabulce 3 je uvedena přeprava ostatních oznámených odpadů v členění podle způsobu nakládání s odpady.

Tabulka 3: Ostatní oznámené odpady vyvezené z členských států, v členění podle způsobu nakládání s odpady (v tisících tun)

2016 2017 2018 2019
Odstranění 508 542 410 350
Využití 3113 3342 2460 2714
Recyklace 6223 7539 7397 6451
Smíšené zpracování 617 528 660 178
Nespecifikováno 0 9 0 0

Odpady neuvedené na seznamu

Tato část obsahuje údaje o přepravě odpadů, které nejsou uvedeny v příslušném seznamu odpadů. Tyto odpady jsou zahrnuty buď v údajích o přepravě nebezpečných odpadů, nebo v údajích o přepravě ostatních oznámených odpadů, a to buď na základě klasifikace podle evropského seznamu odpadů, nebo na základě jiných vykazovaných informací vycházejících z údajů o přepravě, jež identifikují přepravovaný náklad jako nebezpečný, nebo nikoliv nebezpečný. V období 2016–2019 bylo přepraveno v průměru 9,5 milionu tun odpadů neuvedených na seznamu. Většina z nich byla určena pro využití.

5. Přeprava odpadů do členských států

V souladu s čl. 51 odst. 1 předložily všechny členské státy informace o odpadech dovezených na svá území za všechny čtyři roky vykazovaného období 2016–2019. Přepravu těchto odpadů v letech 2016–2019 oznámilo dvacet šest členských států a pouze Malta oznámila, že nezaznamenala žádný dovoz nebezpečných nebo ostatních oznámených odpadů.

V roce 2001 bylo do členských států EU přepraveno 7 milionů tun všech oznámených odpadů, kdežto v období 2016–2019 činilo průměrné roční množství těchto přepravených oznámených odpadů 24 milionů tun. Mezi rokem 2001 a obdobím 2016–2019 to představuje zvýšení o 231 %. Je sice pravda, že množství odpadu meziročně kolísá, ale průměr za období 2013–2015 činil 22 miliony tun a ve srovnání s předešlým vykazovaným obdobím tak došlo k 10% nárůstu. Kromě toho roky 2016 (26,1 milionu tun) a 2017 (26,6 milionu tun) vykazují nejvyšší úrovně přepravy do členských států od roku 2001. Pokračuje tak obecný trend postupně rostoucího dovozu odpadů.

Členským státem, do něhož směřovalo největší množství oznámeného odpadu, bylo stejně jako v předchozích vykazovaných obdobích Německo, kam bylo v období 2016–2019 přepraveno 24 milionů tun. Druhou zemí v pořadí za uvedené čtyřleté období byla Francie, která dovezla 18 milionů tun, a třetí bylo Švédsko s dovozem 12 milionů tun.

Téměř veškerý nebezpečný a ostatní oznámený odpad přepravovaný do členských států EU v letech 2016–2019 pocházel ze zemí EU nebo ze zemí ESVO, což ukazuje na pokračující trend zaznamenaný v předchozích vykazovaných obdobích. Uvedené dva zdroje dohromady představovaly 99 % přepravy všech těchto oznámených odpadů.

Nebezpečné odpady

V letech 2016–2019 bylo do členských států ročně přepraveno v průměru 10,2 milionů tun nebezpečných odpadů (43 % "dovezeného" oznámeného odpadu). Z členských států a zemí ESVO dohromady pocházelo 98 % nebezpečných odpadů přepravených do členských států EU v letech 2016–2019, což představuje malý nárůst oproti období 2013–2015, kdy tento podíl činil 97 %.

Množství nebezpečných odpadů dovezených ze třetích zemí, které nejsou členy OECD, se v průběhu let pohybuje mezi 1 a 2 % z celkového množství dovezených odpadů.

Množství nebezpečných odpadů přepravených do EU se od roku 2001 do roku 2019 zvýšilo o 265 %, což je o něco více, než činí procentní nárůst u všech oznámených odpadů přepravených do členských států (214 %).

V letech 2016–2019 vyvezly členské státy z EU 2,6 milionu tun nebezpečných odpadů, zatímco ve stejném období bylo z třetích zemí do EU přepraveno 11 milionů tun. EU tudíž zůstává čistým dovozcem nebezpečného odpadu.

Místem, kam směřoval největší objem dovozu nebezpečného odpadu v letech 2016–2019, byla Francie (17 milionů tun), zatímco na druhém místě bylo Německo (10 milionů tun).

V období 2016–2019 bylo 78 % nebezpečných odpadů přepravených do členských států využito, 16 % odstraněno a 6 % bylo klasifikováno jako odpady procházející "smíšeným" zpracováním. Podíl odpadů, které byly vykázány jako určené k odstranění, se od období 2013–2015 mírně snížil (o 3 %), zatímco podíl odpadů, které byly vykázány jako určené k využití, se mírně zvýšil (o 1 %).

V letech 2016–2019 bylo 53 % všech nebezpečných odpadů určených k odstranění v EU přepraveno do Německa. Jedná se o nárůst oproti období 2013–2015, kdy do Německa zamířilo 46 % všech nebezpečných

Nahrávám...
Nahrávám...