dnes je 6.10.2022

Input:

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

9.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.12
Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

redakce EnergetikaInfo.cz

Na základě zmocnění podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je Energetický regulační úřad povinen prováděcím právním předpisem stanovit Pravidla trhu s plynem.

V roce 2015 byla v souladu s výše uvedeným ustanovením vydána vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem (dále také "vyhláška"), která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2016. Vyhláška byla následně novelizována

  • vyhláškou č. 416/2016 Sb., s účinností ode dne 1. ledna 2017,

  • vyhláškou č. 326/2018 Sb., s účinností ode dne 1. ledna 2019 a zčásti ode dne 1. února 2019 a 1. července 2019, a

  • vyhláškou č. 277/2021 Sb., s účinností ode dne 1. srpna 2021.

Vyhláška stanovuje zejména pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distribuční soustavě a k zásobníku plynu, aby tím zajistila, že subjekty, kterým energetický zákon přiznává právo přístupu k jednotlivým zařízením plynárenské soustavy České republiky, mohou toto právo realizovat za předem známých podmínek.

Vyhláška dále stanovuje způsoby řešení nedostatku kapacit v plynárenské soustavě, postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací, termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s plynem a termíny uzavírání smluv, postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku, rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vyrovnávání odchylek a zúčtování a vypořádání vyrovnávacího plynu ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze, postup provozovatele zásobníku plynu při prodeji nevytěženého plynu ze zásobníku plynu po zániku smlouvy o uskladňování plynu, pravidla organizace krátkodobých trhů a způsoby jejich vypořádání, pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, technické požadavky na provoz pro ověření technologie, termíny a postup při změně dodavatele plynu, postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě a postup při zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance.

V neposlední řadě vyhláška stanovuje skladbu ceny služby přepravy plynu, služby distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v plynárenství a způsob a termíny předávání údajů pro vyúčtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s plynem a také postup pro stanovení zálohových plateb.

Aktuálně vstoupila v platnost a účinnost novela energetického zákona (zákon č. 176/2022 Sb.), která reaguje na současnou energetickou situaci vyvolanou válečným konfliktem na Ukrajině a na hrozbu zastavení dodávek plynu z Ruské federace. Novela energetického zákona mj. v oblasti plynárenství zavádí u zásobníků plynu princip mechanismu ztráty v případě nevyužití rezervované kapacity, tzv. "use it or lose it" (UIOLI) a upravuje pravidla aukce na rezervaci nevyužité skladovací kapacity. Nově ukládá povinnost ukladatelům do zásobníků plynu využívat rezervovanou skladovací kapacitu v minimálním požadovaném rozsahu s tím, že nebude-li ukladatel plnit požadované minimální množství plynu ve stanovených časových úsecích, pozbude do konce skladovacího roku právo využívat rezervovanou skladovací kapacitu v rozsahu, ve kterém tuto povinnost nesplnil. Nevyužitá skladovací kapacita bude následně nabídnuta jiným účastníkům trhu s plynem. Účelem principu UIOLI je efektivní využití skladovacích kapacit v zásobnících plynu k zajištění bezpečnosti dodávek plynu. Novela energetického zákona v této souvislosti rozšiřuje zmocnění Energetického regulačního úřadu podle § 98 odst. 2 písm. i) energetického zákona doplněním dvou nových zmocňovacích ustanovení, podle kterých má Energetický regulační úřad stanovit

  • pravidla aukce na rezervaci nevyužité skladovací kapacity,

  • rozsah, způsob a termíny předávání informací o velikosti a době trvání skladovacích kapacit rezervovaných jednotlivými účastníky trhu s plynem mezi provozovatelem zásobníku plynu a provozovatelem přepravní soustavy.

Vzhledem ke skutečnosti, že k nabytí účinnosti novely energetického zákona došlo dnem jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů (27. června 2022), bylo nezbytné připravit příslušný prováděcí právní předpis v gesci Energetického regulačního úřadu co nejrychleji tak, aby mezi účinností novely energetického zákona a účinností tohoto prováděcího právního předpisu nedošlo k výraznější časové prodlevě.

Novela vyhlášky č. 223/2022 Sb.

Novelizací energetického zákona došlo k doplnění zmocňovacích ustanovení v § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., která ukládají Energetickému regulačnímu úřadu povinnost stanovit vyhláškou:

  • pravidla aukce na rezervaci nevyužité skladovací kapacity a

  • rozsah, způsob a termíny předávání informací o velikosti a době trvání skladovacích kapacit rezervovaných jednotlivými účastníky trhu s plynem mezi provozovatelem zásobníku plynu a provozovatelem přepravní soustavy.

Energetický regulační úřad k provedení výše uvedeného zmocnění připravil novelu vyhlášky, kterou se mění vyhláška o Pravidlech trhu s plynem. Novelizace vyhlášky se nabízí jako vhodné a (s ohledem na požadavek rychlého nabytí účinnosti vyhlášky) časově efektivní řešení. Navzdory relativně novým tématům se ve většině případů jedná o úpravy, které doplňují nebo rozšiřují stávající text ustanovení vyhlášky, a principy, na kterých účastníci trhu s plynem spolupracovali při tvorbě novely energetického zákona a které kopírují stav v jiných segmentech plynárenství (např. mechanismus ztráty v případě nevyužití rezervované kapacity je již upraven pro segment přepravy plynu).

Úpravy vyhlášky zásadním způsobem nenarušuje fungování trhu s plynem v České republice, pouze promítá požadavky novely energetického zákona a dále upřesňuje některá již nyní nastavená pravidla.

Pravidla aukce na rezervaci nevyužité skladovací kapacity

Novela energetického zákona, konkrétně § 60c, přinesl novinku ve formě aplikace principu UIOLI (mechanismus ztráty v případě nevyužití rezervované kapacity) i pro sektor uskladňování plynu. Na základě zmocnění má Energetický regulační úřad ve vyhlášce stanovit pravidla aukce, kterou provozovatel zásobníku plynu uspořádá v návaznosti na "odebrání" nevyužité skladovací kapacity. Z pohledu postupů a podmínek aukcí, které jsou již ve vyhlášce obecně definovány, bude aukce na nevyužitou skladovací kapacitu probíhat standardně/obdobně, s výjimkou určení délky povinné skladovací doby, která není předem známa a bude ji na základě technických podmínek zásobníku plynu určovat provozovatel zásobníku plynu s ohledem na povinnosti plynoucí z jiného prováděcího právního předpisu (novela vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů – aktuálně v legislativním procesu). Tento přístup je využíván proto, že nevyužitá skladovací kapacita může být na základě energetického zákona odebrána kdykoliv během skladovacího roku na základě neplnění požadovaných trajektorií vtláčení plynu do zásobníku a jeho uskladňování. V příloze č. 3 vyhlášky jsou nově uvedeny podmínky aukce nad rámec těch, které má provozovatel zásobníku plynu již povinnost uveřejnit před konáním aukce.

Informování o velikosti a době trvání rezervace skladovacích kapacit

Novela energetického zákona, konkrétně § 60 odst. 8 písm. z), rozšiřuje předávání dat mezi účastníky trhu s plynem tak, aby bylo zajištěno předávání informací potřebných k bezpečnému a spolehlivému řízení soustavy a bezpečnosti dodávek plynu z pohledu zajištění dostatečných skladovacích a přepravních kapacit. Provozovatel přepravní soustavy má nyní právo na informace o velikosti a době trvání skladovacích kapacit rezervovaných jednotlivými účastníky trhu s plynem, aby mohl vyhodnotit, zda nedochází společně s blokací skladovací kapacity i k nevyužívání přepravní kapacity. Tomu zrcadlově odpovídá povinnost provozovatele zásobníku plynu tyto informace provozovateli přepravní soustavy poskytovat. Na uvedené předávání dat navazuje povinnost provozovatele přepravní soustavy nevyužitou kapacitu nabídnout jako volnou přepravní kapacitu potenciálním zájemcům o uskladnění plynu. Vyhláška poté obsahuje detailnější úpravu této informační povinnosti a stanoví konkrétní rozsah, způsob a termíny předávání informací mezi provozovatelem zásobníku plynu a provozovatelem přepravní soustavy.

Zkrácení procesu rychlé změny dodavatele

Smyslem této úpravy je ulehčit subjektům zúčtování od skládání neúměrně vysokého finančního zajištění (garance), které nevyhnutelně doprovází zvyšující se ceny dodávky plynu, a které musí mít subjekty zúčtování vůči operátorovi trhu zajištěny v případě rychlé změny dodavatele na celkem 5 dní. Z důvodu zajištění všech možných závazků, které subjektu zúčtování plynou z dodávek, a které musí být ošetřeny vůči třetím stranám a zákazníkům, musí subjekt zúčtování složit u operátora trhu finanční záruku, která má pokrýt riziko úpadku dodavatele (pozbytí oprávnění nebo možnosti dodávat nebo absenci zajištění související služby) a spotřebu jeho zákazníků na celou dobu procesu rychlé změny dodavatele. Rychlá změna dodavatele dle stávajících pravidel trvá 3 pracovní dny, přičemž k oznámení úpadku dochází ve dni D, během D+1, D+2 a D+3 probíhá rychlá změna dodavatele, a její účinnost nastává od D+4. K vyhodnocení systémové odchylky plynárenské soustavy ovšem dochází až o den později, než odchylka vzniká, tudíž je v rámci zajištění potřeba ručit i za odchylku dne D-1, po oznámení nominací na další den, pak i za odchylku dne D. Navrhovaná úprava proto zkracuje dobu rychlé změny dodavatele ze tří na 1 pracovní den.

Přiřazení bodu výrobny plynu

Úprava reaguje na zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Změna se týká problematiky přiřazení výroben plynu do plynárenské soustavy v kontextu možného připojení výrobny plynu k jiné výrobně plynu. V současném znění vyhlášky bylo přiřazení výrobny plynu umožněno pouze k přepravní nebo distribuční soustavě podle místa připojení. Na základě navrhované úpravy je přiřazení umožněno i prostřednictvím jiné výrobny plynu. K navrhovanému upřesnění dochází v návaznosti na § 27d odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie, ve kterém je uvedeno, že jiný výrobce plynu je povinen zaregistrovat předávací místo výrobny biometanu připojené k jím provozovanému plynárenskému zařízení v systému operátora trhu.

Zbylé úpravy vyhlášky č. 349/2015 Sb. vycházejí z některých návrhů a požadavků ze strany účastníků trhu s plynem, které byly Energetickému regulačnímu úřadu zprostředkovány, a u kterých ERÚ rozhodl o jejich zapracování. Předmětem úprav jsou rovněž vybraná ustanovení, u kterých byla identifikována možnost nejednoznačného výkladu nebo ve kterých byla identifikována písařská nebo stylistická chyba.

Přehled novelizovaných ustanovení s komentářem z aplikace ODok

§ 1 Předmět úpravy

Reflexe zmocňovacích ustanovení novely energetického zákona.

§ 2 Základní pojmy

Došlo k rozšíření definice bodu výrobny plynu doplněním předávacího místa mezi výrobnou plynu a jinou výrobnou plynu, k jejímuž zařízení je připojena. Úprava je navržena v návaznosti na novelu zákona o podporovaných zdrojích energie provedenou zákonem č. 382/2021 Sb. V § 27d odst. 1 tohoto zákona je počítáno s možností připojení výrobny biometanu k plynárenskému zařízení jiného výrobce plynu.

Došlo ke zrušení ustanovení v odstavci 1 písm. y) a v odstavci 2 písm. j), která se z vyhlášky přesunula do definic energetického zákona (konkrétně § 2 odst. 2 písm. b) body 34 a 35).

Došlo ke zrušení ustanovení v odstavci 2 písm. k), které bylo do definic energetického zákona přesunuto již předchozí novelou energetického zákona provedenou zákonem č. 362/2021 Sb. (konkrétně § 2 odst. 2 písm. b) bod 32).

Dále došlo k úpravě definice stavového účtu v odstavci 3 písm. a) odstraněním dovětku "na základě uzavřené smlouvy o uskladňování" v souvislosti s problematikou převodu plynu popsanou v bodě 9.

§ 3 Trh s plynem

Úprava reaguje na zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon o podporovaných zdrojích energie. Změna se týká problematiky přiřazení výroben plynu do plynárenské soustavy v kontextu možného připojení výrobny plynu k jiné výrobně plynu.

V současném znění vyhlášky je přiřazení výrobny plynu umožněno pouze k přepravní nebo distribuční soustavě podle místa připojení. Na základě navrhované úpravy je přiřazení umožněno i prostřednictvím jiné výrobny plynu, ke které je výrobna plynu připojena. K navrhovanému upřesnění dochází v návaznosti na § 27d odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie, ve kterém je uvedeno, že jiný výrobce plynu je povinen zaregistrovat předávací místo výrobny biometanu připojené k jím provozovanému plynárenskému zařízení v systému operátora trhu a dále registrovat všechny změny v těchto údajích.

V této souvislosti bude upravena pouze textace § 3 odst. 3 a navazující problematika přidělování číselných kódů a registrace v systému operátora trhu se bude řídit současnou právní úpravou, konkrétně § 5 odst. 2 písm. b) nebo § 5 odst. 3 písm. a) vyhlášky. Rovněž i problematika zasílání alokací vyrobeného plynu do systému operátora trhu se bude řídit současnou úpravou, a to § 95 odst. 1 písm. b), resp. § 96 odst. 1 písm. c).

§ 50

Novela energetického zákona, konkrétně § 60c, přinesla provozovatelům zásobníků plynu povinnost kontrolovat a v případě nedodržení podmínek daných zákonem nebo jinou právní úpravou (nová vyhláška MPO nebo novela vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění

Nahrávám...
Nahrávám...