Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vyhláška č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území

25.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.4.1
Vyhláška č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území

Mgr. Eva Mazancová

Nová vyhláška č. 45/2018 Sb. nahrazuje s účinností od 1. května 2018 dosavadní vyhlášku
č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

Nová vyhláška reaguje na změny v právní úpravě zvláště chráněných území, zejména pak v právním režimu národních parků (NP). Zákonem č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, byla do tohoto zákona vložena nová zmocnění pro Ministerstvo životního prostředí ČR stanovit vyhláškou podrobnosti některých nových institutů (obsah zásad péče, značení klidových území NP) a některá dosavadní zmocnění ministerstva k vydání prováděcí vyhlášky byla citovaným zákonem upřesněna tak, aby odpovídala současným technickým požadavkům na zpracování plánů péče, podkladů k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území (tj. zvláště chráněných území všech kategorií, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí a smluvně chráněných území).

Nový institut zásad péče o NP

Zákon č. 123/2017 Sb. především zavedl zcela nový institut zásad péče o národní parky. Zásady péče budou problematiku péče o NP řešit v menších detailech než stávající plány péče a budou určovat zásadní priority a zásady péče o jednotlivé skupiny ekosystémů, biotopy druhů, druhy a zásady využívání těchto ekosystémů tak, aby byly plněny cíle ochrany NP podle jednotlivých zón ochrany přírody. Obsah zásad péče je stanoven v § 8 a 9 vyhlášky č. 45/2018 Sb. Zásady péče budou podle těchto ustanovení obsahovat obdobné formální náležitosti jako plány péče. Oproti náležitostem plánů péče budou zásady péče obsahovat pouze základní principy péče o předměty ochrany národních parků členěné podle zón ochrany přírody, včetně řešení střetů plynoucích z odlišných nároků jednotlivých složek ekosystémů na potřebnou péči z hlediska priorit a cílů ochrany NP. Zásady péče budou obsahovat přílohy s uvedením podrobností k jednotlivým kapitolám zásad péče. Neopominutelnou mapovou přílohou zásad péče bude mapa základní cestní sítě na území NP. Zásady péče o národní parky postupně nahradí doposud zpracovávané plány péče o NP, které jsou svým obsahem obdobné.

Nový institut klidových území NP

Zákon č. 123/2017 Sb. dále zavedl institut klidových území NP, který bude novým způsobem regulovat pohyb osob na území NP. Klidová území budou vymezována v územích s výskytem ekosystémů a biotopů druhů citlivých na změny stavu vyvolané pohybem většího počtu návštěvníků. Klidová území jednotlivých NP stanoví MŽP opatřením obecné povahy. Vyhláška č. 45/2018 Sb. stanoví v § 18, jakým způsobem vyznačí správa NP v terénu hranice klidového území a informace o podmínkách pohybu na cestách nebo trasách v klidovém území NP.

Další změny v nové vyhlášce

Další změny oproti vyhlášce č. 64/2011 Sb., které byly do vyhlášky č. 45/2018 Sb. vloženy na základě zkušeností z dosavadní aplikační praxe:

  • Součástí plánů péče o maloplošná zvláště chráněná území (NPR, NPP, PR, PP) bude nově i vyhodnocení vlivů přirozených disturbančních činitelů

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: