dnes je 18.7.2019
Input:

Uvádění strojů do provozu

11.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

19.3
Uvádění strojů do provozu

Martin Šturma – Igor Lüftner

Podle čl. 4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních (sále jen Směrnice) může být strojní zařízení uvedeno na trh nebo do provozu, pokud je provedeno tak, aby za předpokladu, že je řádně instalováno, udržováno a používáno pro účely, ke kterým je určeno, a za podmínek, které lze důvodně předvídat, neohrožovalo zdraví a bezpečnost osob a případně domácí zvířata, majetek a životní prostředí. Dle § 4 odst. 5 nařízení vlády č. 176/2008 Sb., se za uvedení na trh a do provozu považují i strojní zařízení vyrobená nebo dovezená pro vlastní provozní potřeby při podnikání. Pokud nelze určit výrobce strojního zařízení či neúplného strojního zařízení, potom všechny povinnosti kladené Směrnicí na výrobce se vztahují rovněž na provozovatele, který strojní zařízení uvádí do provozu (což platí zejména pro stará používaná strojní zařízení v provozu).

Před uvedením strojního zařízení na trh nebo do provozu výrobce nebo provozovatel zajišťuje dle čl. 5 Směrnice průvodní dokumentaci, tj.:

  • aby strojní zařízení splňovalo příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v příloze I Směrnice;

  • posouzení shody;

  • vydání ES prohlášení o shodě podle přílohy II části 1 oddílu A Směrnice a zajistí, aby toto prohlášení bylo přiloženo ke strojnímu zařízení a v českém jazyce;

  • opatření strojního zařízení označením CE (Conformité Européenne – evropská shoda);

  • aby byla k dispozici technická dokumentace podle přílohy VII oddílu A Směrnice;

  • potřebné informace ke strojnímu zařízení, zejména návody k údržbě, obsluze a na výměnu částí či součástí.

Dále musí být strojní zařízení vybaveno bezpečnostními tabulkami v češtině, musí mít ovládací prvky popsány v češtině, a pokud bude mít stroj dotykový ovládací panel, tak software také musí být v češtině.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Dovoz a distribuce strojních zařízení ze států mimo Evropskou unii

Výše uvedené povinnosti, jež ukládá čl. 5 Směrnice výrobci, přechází na dovozce, distributora a uživatele, kteří uvádí na trh nebo do provozu v EU strojní zařízení dovezené ze zemí mimo EU, neboť mimoevropský výrobce nemá povinnost plnit požadavky Směrnice. Pokud tedy mimoevropský výrobce nesplnil povinnosti podle čl. 5 Směrnice, potom i osoba, která si doveze do EU stroj pro vlastní použití, si všechny tyto povinnosti musí splnit sama.

Po instalaci mohou být veškerá vyhrazená elektrická zařízení přidružená ke strojům (přívod elektrické energie ke strojnímu zařízení, elektroinstalace budovy, ve které se strojní zařízení nachází) uvedena do provozu jen tehdy, byla-li na ně provedena výchozí revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed. 2 .

Současně s výchozí revizí EZ se provádí ověřování