dnes je 18.1.2019
Input:

Terminologie v oblasti silniční dopravy

15.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1.4
Terminologie v oblasti silniční dopravy

Mgr. et Mgr. Tomáš Dundr

Pro správnou aplikaci, výklad a pochopení právní úpravy zákona o silniční dopravě jsou nezbytné základní pojmy, s nimiž zákon pracuje a které pro tento účel definuje.

Definice je vymezení konkrétního obsahu daného pojmu (termínu), a to nejen pro účely toho právního předpisu, v němž je pojem definován, ale pro účely celého právního řádu nebo širší skupiny předpisů (poznat ji lze podle formulace „… je/… se rozumí”). Pojmy takto právním předpisem definované se pak dají bez dalšího definování užít i v jiných právních předpisech. Definice se zpravidla uvádějí na začátku úpravy právního předpisu. Obdobně je tomu i v zákoně o silniční dopravě a větší část hlavních pojmů z oblasti silniční dopravy používaných v zákoně je definována v úvodních ustanoveních, konkrétně v ustanovení § 2 zákona č. 111/1994 Sb.

Vedle častého používání pojmů v zákoně přímo definovaných používá právní úprava zákona některých legislativních zkratek. Legislativní zkratka je legislativní nástroj, kdy je pro delší slovní spojení, které se v právním předpisu vícekrát opakuje, použito zjednodušujícího zkráceného slovního spojení nebo třeba i jen jediného slova. Legislativní zkratka se zavádí za slovním spojením, které nahrazuje, na prvním místě výskytu takového slovní spojení v právním předpisu (s výjimkou nadpisů) a zavádí se použitím textu v závorce: „(dále jen „...”)”, přičemž slouží pouze pro nahrazení delšího slovního spojení v rámci předpisu, kde je zavedena. Text odpovídající legislativní zkratce zavedené v jednom právním předpisu nelze – na rozdíl od definovaného pojmu – používat v jiných právních předpisech, lze ji použít jen v prováděcím předpisu k zákonu, v němž byla taková legislativní zkratka zavedena.

Zákon o silniční dopravě obsahuje několik často používaných legislativních zkratek, zejména

„vozidlo” jako legislativní zkratku pro „silniční motorové vozidlo” (nikoli tedy pro veškerá vozidla, tedy např. i přípojná vozidla [návěsy], ale jen pro samotné silniční motorové vozidlo [tahač]), často v zákoně používanými legislativními zkratkami jsou také slova či slovní spojení „dopravní úřad”, „dotčený úřad”, „pověřená osoba”, „Dohoda ADR” apod.

Základní pojmy zákona o silniční dopravě

Hlavní pojmy zákona o silniční dopravě jsou obsaženy zejména v ustanovení § 2 zákona a dále v některých navazujících částech jeho úpravy.

Silniční doprava a silniční motorové vozidlo

Podle § 2 odst. 1 zákona o silniční dopravě se silniční doprava jako souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob, zvířat a věcí, uskutečňuje vozidly, což je legislativní zkratka zavedená v § 1 odst. 1 zákona pro silniční motorová vozidla. Silniční motorové vozidlo je fakticky motorem poháněný silniční dopravní prostředek (vozidlo) a je silničním vozidlem podle § 2 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (stejně jako nemotorové vozidlo), pokud je vyrobeno za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. A protože § 1 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb. stanoví v předmětu jeho působnosti, že zákon upravuje podmínky pro provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly, lze z této formulace dovodit, že naopak na přepravu osob nebo nákladu nemotorovým vozidlem (např. rikša, povoz nebo kočár taženým koňmi) nebo sice motorovým vozidlem, které však není vyrobeno za účelem přepravy osob nebo nákladu na pozemních komunikacích (např. kombajn nebo traktor), se úprava zákona o silniční dopravě nevztahuje.

Druhy silniční dopravy

Zákon v § 2 zejména vymezuje různé druhy silniční dopravy. Silniční dopravu lze členit podle více kritérií – podle toho, kdo či co je přepravován nebo přepravováno, čí potřeby se při provádění dopravy uspokojují, podle území, kde se doprava realizuje, nebo podle charakteru takové přepravní činnosti.

Základním kritériem dělení silniční dopravy je předmět přepravní činnosti, podle nějž se silniční doprava dělí na nákladní a osobní (jejich rozlišení se blíže věnuje již kapitola 3.2.1.1); toto dělení zákon zmiňuje přímo v § 2 odst. 1.

Podle subjektu, jehož přepravní potřeba se zajišťuje (uspokojuje), se silniční doprava rozděluje na silniční dopravu pro vlastní nebo pro cizí potřeby (jejich rozlišení je opět blíže uvedeno v kapitole 3.2.1.1); tyto kategorie zákon definuje v § 2 odst. 2 a 3.

Podle území, na němž je doprava realizována, se silniční doprava dále člení na vnitrostátní a mezinárodní.

Vnitrostátní silniční doprava je podle § 2 odst. 5 zákona doprava, kdy výchozí a cílové místo a celá dopravní cesta leží na území jednoho státu. Za vnitrostátní silniční dopravu se podle tohoto ustanovení považuje i doprava, u níž výchozí místo a cílové místo leží na území jednoho členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) nebo Švýcarské konfederace (dále též „členský stát”), ale část jízdy se uskuteční na území jiného členského státu, pokud na území jiného členského státu není umístěna zastávka pro nástup nebo výstup cestujících nebo nedojde k nakládce nebo vykládce zvířat nebo věcí.

Takže kromě dopravy uskutečněné zcela na území České republiky půjde i o dopravu uskutečněnou zcela na území jiného členského státu a dokonce i o dopravu, kdy se část jízdy uskuteční na území jiného členského státu, než je členský stát výchozího a současně cílového místa dopravy, a to za podmínky, že při tomto „průjezdu” nedojde k nakládání či vykládání nákladu (věcí či zvířat) nebo na něm není umístěna zastávka pro nástup či výstup cestujících (přepravovaných osob). Naopak platí, že jízdy začínající i končící na území členského státu, jejichž část se, byť bez zastávky nebo nakládky či vykládky, uskuteční po nečlenských státech (státech, které nejsou členskými státy Evropské unie, smluvními Dohody o EHP nebo se nejedná o Švýcarsko), jsou mezinárodní dopravou. Tato situace sice v podmínkách České republiky, která nesousedí s nečlenským státem, fakticky nastávat spíše nebude, nicméně shodně je vnitrostátní a mezinárodní doprava vymezena i v ostatních členských státech, např. i na Slovensku nebo v Polsku, které již s nečlenským státem sousedí.

Mezinárodní silniční doprava je podle definice uvedené v § 2 odst. 6 zákona doprava, při níž místo výchozí a cílové místo dopravy leží na území dvou různých států, nebo doprava, při níž místo výchozí a cílové sice leží na území téhož státu, ale část jízdy se uskuteční na území jiného státu, nejde-li o vnitrostátní silniční dopravu (viz výše). To znamená, že mezinárodní doprava je doprava, při níž se doprava započne a zakončí na území jiných států (např. z České republiky do Spolkové republiky Německo nebo z České republiky na Ukrajinu) nebo doprava, jejíž výchozí a cílové místo sice leží ve stejném státě Evropské unie, ale jízda proběhne zčásti i na území jiného členského státu, na němž dojde k nakládce nebo vykládce nákladu nebo na něm je umístěna zastávka pro nástup nebo výstup cestujících (např. z České republiky do České republiky přes Slovensko s nakládkou a vykládkou části zboží i na Slovensku) anebo i doprava, jejíž výchozí a cílové místo sice leží ve stejném státě Evropské unie, ale jízda proběhne zčásti přes území nečlenského státu Evropské unie, i když tam nedojde k nakládce nebo vykládce nákladu ani tam není umístěna zastávka pro nástup nebo výstup cestujících (v podmínkách České republiky to fakticky není pravděpodobné, ale šlo by např. o přejezd ze Slovenska na Slovensko přes Ukrajinu apod.).

Definice vnitrostátní silniční dopravy v zákoně o silniční dopravě prošla dílčí změnou v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení ES č. 1072/2009; konkrétně jde o výše zmíněné rozšíření vnitrostátní silniční dopravy i na dopravu s výchozím a cílovým místem na území jednoho členského státu, kdy se část jízdy uskuteční na území jiného členského státu, pokud na území tohoto jiného členského státu není umístěna zastávka pro nástup nebo výstup cestujících nebo nedojde k nakládce nebo vykládce zvířat nebo věcí. Přes toto rozšíření definice vnitrostátní silniční dopravy nicméně lze doporučit, aby dopravce i pro jízdy za hranice státu bez nakládky a vykládky vybavil řidiče opisem eurolicence, je-li jejím držitelem, protože se dá očekávat, že řidič v nákladní dopravě bude obtížně kontrolním orgánům jiného státu vysvětlovat, že nebude na území cizího státu provádět nakládku či vykládku, a proto nemá u sebe eurolicenci.

Linková

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz