dnes je 20.7.2024

Input:

Systém bezpečnostních opatření

22.11.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.3
Systém bezpečnostních opatření

Ing. Pavel Petrů, Ing. Miloslav Kočí a kolektiv autorů

Bezpečnost

Vytvoření předpokladů pro bezpečnost práce, tzn. pro ochranu člověka v pracovním procesu a na pracovišti, pro zachování života, zdraví a práceschopnost člověka, ochranu životního a pracovního prostředí, pro ochranu majetku a jiných ekonomických hodnot si vyžaduje vytvořit a udržovat systém legislativních, sociálních, ekonomických, organizačních, technických, výchovně vzdělávacích a zdravotně-hygienických opatření.

Legislativní opatření

Legislativní opatření, tzn. tvorba, vydávání a aktualizace předpisů, patří k jedné z rozhodujících funkcí státu. Součástí právního pořádku musí být i soustava předpisů, které určují požadavky bezpečného pracovního procesu. Jsou to právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Rozumí se jimi předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Sociální opatření

Sociálními opatřeními se rozumí souhrn státních a podnikových opatření, jakož i činnost zaměstnavatelů zaměřených na soustavné zlepšování pracovních podmínek k udržování, podpoře a všestrannému rozvoji pracovních sil. Zabezpečují se prostřednictvím pracovněprávních opatření, sociálním zabezpečením při pracovních úrazech, nemocech, budováním objektů sociální péče.

Sociální politika zaměstnavatelů je realizovaná v souladu se záměry sociální politiky státu, je vymezená hranicemi ekonomických možností zaměstnavatelů. Jejím cílem je vytvářet podmínky spokojenosti zaměstnanců, optimalizovat jejich postavení ve výrobním procesu a zabezpečit jim plnou možnost pracovní seberealizace při optimálních pracovních a životních podmínkách. Důležité je, aby se zaměstnavatelská sociální politika uskutečňovala plánovitě, aby respektovala zdůvodněné potřeby péče zaměstnavatele a zaměstnanců.

Opatření ekonomického charakteru

Opatření ekonomického charakteru sledují využití ekonomických nástrojů řízení ve prospěch zvyšovaní úrovně bezpečnosti práce.

Za optimálních podmínek by soustava ekonomických nástrojů měla působit na zaměstnavatele takovým způsobem, aby péče o zlepšování pracovního prostředí byla pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance výhodnější než nedůslednost a porušování bezpečnostních opatření.

Organizační opatření

Organizační opatření v systému opatření pro bezpečnost práce lze specifikovat ve třech zásadních skupinách.

  • Do první skupiny patří přijetí potřebných organizačních dokumentů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na všech stupních řízení hospodářských subjektů.

  • Předmětem druhé skupiny organizačních opatření je vytvoření potřebných personálních předpokladů k výkonu všech činností na úseku bezpečnosti práce. V souladu s opatřeními první skupiny se předpokládá určení

Nahrávám...
Nahrávám...