dnes je 26.8.2019
Input:

Související právní předpisy a úvod k bezpečnostním značkám, značení a signálům

16.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.7.1
Související právní předpisy a úvod k bezpečnostním značkám, značení a signálům

JUDr. Anna Janáková

Související právní předpisy:

 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ust. § 6.

 • Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, zejména ust. § 3 odst. 1 písm. p).

 • Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

 • Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, přílohy č. 1, 2 a 4.

 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zejména příloha.

 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zejména příloha č. 3.

 • Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, zejména ust. § 9.

 • Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, zejména § 9 odst. 1 písm. g).

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zejména ust. § 5 odst. 1 písm. d), § 76.

 • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), zejména ust. § 3, §§ 11, 16, 31, 41 a 46.

 • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požárních ochrany staveb, zejména ust. § 10 a ust. § 25.

 • Zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zejména ust. § 17 a § 30.

 • ČSN ISO 3864-1 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky a značení. Má čtyři části, a to:

1 - zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení,

2 - zásady navrhování bezpečnostních štítků výrobků,

3 - zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách,

4- kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek

 • ČSN ISO 17724:2004 (01 8012) Grafické značky – Slovník

 • ČSN EN ISO 7010 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

 • ČSN 01 8013 Požární tabulky

 • ČSN ISO 17 398 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení - Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostních značení

 • Směrnice Rady 92/58/EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti (devátá samostatná směrnice ve smyslu č. 16 odst. 1 rámcové směrnice 89/391/EHS).

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.


Předávání informací formou bezpečnostních značek, barev a signálů

Jak bylo vyloženo v kapitole 5/1 této příručky (poskytování informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnancům) je umístění bezpečnostních značek, bezpečnostního značení, bezpečnostních tabulek a použití bezpečnostních barev a signalizace jedním ze způsobů poskytování informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnancům. Nemůže však nahradit školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, instruktáž o BOZP, ani pracovní pokyny a pokyny k zajištění BOZP, ale vhodně tyto způsoby předávní informací k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „bezpečnostní informace” – k tomu blíže viz 5/1.2 této příručky) doplňuje.

Výhody tohoto způsobu poskytování informací o BOZP

Poskytování informací o BOZP formou bezpečnostních barev, bezpečnostní značek, značení, tabulek, případně světelných a zvukových signálů je realizováno přímo v místě výskytu rizika, má zpravidla neosobní formu, je pochopitelné pro osoby hovořící různými jazyky, informace je připravena ke sdělení trvale pro kohokoliv, kdo se vyskytne v blízkosti. Informace jsou předávány trvalé a je tak dosaženo dobré efektivnosti v informování. Na rozdíl od předešlých způsobů mají informace – sdělení podávané hlasovými signály a sdělované rukama osobní charakter.

Právní regulace a normalizace

Sdělování takovýchto bezpečnostních informací a instrukcí, které spoléhá co nejméně na použití slov, vyvolalo potřebu právně regulovat a normalizovat systém sdělování bezpečnostních informací, aby bylo minimalizováno nedorozumění a aby minimalizováno riziko nehodových situací. Právní regulace a normalizace vytvářejí podmínky pro společný způsob sdělování bezpečnostních informací.

Směrnice Rady 92/58/EHS

V Evropské unii je základní právní normou pro tuto oblast Směrnice Rady 92/58/EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti (devátá samostatná směrnice ve smyslu č. 16 odst. 1 rámcové směrnice 89/391/EHS).

Zákon č. 309/2006 Sb.

Tato směrnice byla do českého právního řádu transponována do zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V ust. § 6 citovaného ustanovení je formulován základní požadavek na bezpečnostní značky, značení a signály:

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. 


Zaměstnavatel umístí bezpečnostní značky, značení a zavede signály:

ðvždy, kdy to vyžadují právní předpisy (přehled je uveden níže),

ðkdykoliv to uzná jako vhodné opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na svých pracovištích ve smyslu ust. § 6 zákona č. 309/2006 Sb.

Zákon č. 309/2006 Sb. dále stanoví, že bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné. Pokud se týče vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů obsahuje zákon č. 309/2006 Sb. zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu.

Nařízení vlády č. 75/2017 Sb.

Tímto prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

Nevztahuje se na:

 • bezpečnostní značky pro označování nebezpečných látek nebo směsí,

 • označování výrobků anebo zařízení při jejich uvádění na trh,

pokud na citované nařízení vlády výslovně neodkazuje jiný právní předpis.

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. je právně účinné od 28. listopadu 2017 Sb. Zrušilo a nahrazuje dosavadní právní úpravu regulovanou nařízením vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. Nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

Konkrétní požadavky v souvislosti s právními požadavky na pracoviště, pracovní prostředí, pracovní postupy atd. stanoví další prováděcí předpisy vydané k zákonu č. 309/2006 Sb. a požární předpisy.

Seznámení zaměstnanců

Nestačí však rozhodnout o pořízení a umístnění bezpečnostních značek a značení a o zavedení signálů. Je nezbytné zaměstnancům poskytnout informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, související s těmito značkami a signály. Tedy informace o tom, proti jakým nebezpečím a rizikům jsou cíleny, nositeli jakých opatření k zajištění BOZP bezpečnostní značky, značení a bezpečnostní signály jsou. Informace se zaměstnancům poskytují zejména při instruktáži BOZP a při udělování pokynů k zajištění BOZP.

Kdy konkrétně právní předpisy vyžadují umístění bezpečnostních značek

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, stanoví jako minimální požadavek na bezpečný provoz a používání zařízení (v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením – v případě potřeby) označení výstražnými nebo informačními značkami, sděleními, značením nebo signalizací, které jsou srozumitelné, mají jednoznačný charakter a nesmí být poškozovány běžným provozem zařízení (ust. § 3 odst. 1 písm. p) citovaného NV).

Nařízení vlády č. 339/2017 Sb.

V nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakter, bychom rádi upozornili na požadavky při soustřeďování dříví. Při soustřeďování dříví je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby mimo jiné byly používány bezpečnostní značky, značení a signály (§ 9 citovaného NV – Soustřeďování dříví).

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb.

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je