dnes je 4.4.2020

Input:

Směrnice EP a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech ve spojitosti s chemickými látkami a směsmi - Databáze SCIP

21.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.1 Směrnice EP a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech ve spojitosti s chemickými látkami a směsmi – Databáze SCIP

Ing. Radka Vokurková

Rámcová směrnice o odpadech č. 98/2008 stanoví opatření, která se zabývají nepříznivými dopady vzniku odpadů a nakládání s nimi na životní prostředí a lidské zdraví a zlepšením účinného využívání zdrojů, které jsou pro přechod na oběhové hospodářství zásadní.

Databáze SCIP

Revidovaná rámcová směrnice o odpadech vstoupila v platnost v červenci 2018 a v článku 9, písm. i), pověřila Agenturu ECHA úkolem vytvořit databázi zahrnující informace o předmětech, obsahujících látky vzbuzující mimořádné obavy (tzv. SVHC látky) uvedené na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH. Aktuální seznam SVHC látek je možno sledovat zde.

Tak vznikla databáze Substance of Concern In articles as such or in complex objects (Products). Aktuálně přístupné informace na stránkách Agentury ECHA.

Databáze SCIP doplňuje stávající povinnost (podle čl. 33 a čl. 7 odst. 2 nařízení REACH) pro výrobce a dovozce látky v předmětech sdělovat informace o obsahu látek ze seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV a měla by posílit dodržování těchto povinností. Týká se to předmětů, které jsou vyráběny v EU nebo dováženy ze zemí mimo EU.

Databáze SCIP má tři hlavní cíle:

  1. snížit vznik odpadů obsahujících nebezpečné látky tím, že bude podporovat nahrazování látek vzbuzujících obavy v předmětech uváděných na trh EU;
  2. zpřístupnit informace za účelem dalšího zlepšení zpracování odpadu;
  3. umožnit orgánům sledovat používání látek vzbuzujících obavy v předmětech a iniciovat patřičná opatření v průběhu celého životního cyklu předmětů, a to i ve fázi, kdy tyto předměty budou představovat odpad.

Informace obsažené v databázi pomohou zpracovatelům odpadů při třídění a recyklaci předmětů, které obsahují SVHC látky, a pomohou také spotřebitelům přijímat informovaná rozhodnutí a zvážit, jak tyto předměty co nejlépe využívat a odstraňovat. Celkově by databáze měla přispět k postupnému nahrazování látek vzbuzujících obavy v předmětech a k vývoji bezpečnějších alternativ.

Termíny

Společnosti, dodávající na trh předměty obsahující SVHC látky v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostních, musí předkládat informace o těchto výrobkách Agentuře ECHA od 5. ledna 2021.

Očekává se, že prototyp databáze bude vydán koncem února 2020 a první plná verze bude spuštěna v říjnu 2020.

Obsah databáze SCIP

Definice předmětu

Předmět je buď předmět jako takový (např. čepel, jednodílná plastová lžíce, O-kroužek), nebo složitý objekt (např. ořezávátko, pohovka, motorové vozidlo, televize apod.).

Uvedeno na příkladu:

Výrobce (dovozce) předmětu

Nejnavštěvovanější semináře