dnes je 20.6.2024

Input:

Seznam zkratek a symbolů

22.11.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5
Seznam zkratek a symbolů

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

AAAO As sociation of Accredited and Authorized Organizations – Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací
AX Doba pobytu v oblasti nebezpečí
AZK Akreditovaná zkušební laboratoř
AKL Akreditovaná kalibrační laboratoř
BIML Bureau International de Métrologie Légale (International Bureau of Legal Metrology) – Mezinárodní úřad pro legální metrologii
BIPM Mezinárodní úřad pro váhy a míry
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BS British Standard – Britská norma
B2B Business to Bussines – Vztah: dodavatel – průmyslový zákazník
B2C Business tu Customer – Vztah: dodavatel – koncový zákazník
CASCO Committee on Conformity Assessment – Výbor pro posuzování shody
CCIR International Consultative Committee on Radio Communications – Mezinárodní poradní výbor pro radiokomunikace
CCZ Česká značka shody
CE Council of Europe – Rada Evropy
CE Značka shody (Conformité Européenne)
CEFACT Centre for Trade Facilitation and Electronic Business – Centrum pro usnadnění obchodu a elektronický obchod
CEFTA Central European Free Trade Agreement – Středoevropská dohoda o volném obchodu
CECIP Comité Européen des Constructeurs d’Instruments de Pesage (European Committee of Weighing Instruments Manufacturers) – Evropský výbor výrobců vah
(Federace národních obchodních organizací reprezentující evropské výrobce vah)
CEE Mezinárodní komise pro certifikaci shody elektrických zařízení
CEMC Czech Environmental Management Centre – České ekologické manažerské centrum
CEN Evropský výbor pro normalizaci
CENELEC Evropský výbor pro elektrotechnickou normalizaci
CFA Centre for Foreign Assistance – Centrum pro zahraniční pomoc
COREPER Výbor stálých představitelů
COSMT Czech Office for Standards, Metrology and Testing – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
ČIA Český institut pro akreditaci
ČMI Český metrologický institut
ČNI Český normalizační institut
ČOI Česká obchodní inspekce
ČSN Česká technická norma
ČSN ENV Předběžná Česká technická norma
ČR Česká republika
ČSÚ Český statistický úřad
ČUBP Český úřad bezpečnosti práce
DP Dokumentovaný postup
EC Zkouška typu
ECSC European Coal and Steel Community – Evropské společenství uhlí a oceli
EDS Evropské dokumentační středisko
EEA European Economic Area – Evropský hospodářský prostor (EHP)
EEC European Economic Community – Evropské hospodářské společenství
EHK Evropská hospodářská komise
EHS Evropské hospodářské společenství
EHP Evropský hospodářský prostor
EIC Euro Info Centrum
EK Evropská komise
EMC Elektromagnetická kompatibilita
EMS Environmental Management System – Systém environmentálního managementu
EN European Standard – Evropská norma
ENV Evropská předběžná norma
EOTC Evropská organizace pro zkoušení a certifikaci
EP Evropský parlament
ER Evropská rada
ES Evropská společenství
EU Evropská unie
EURATOM Evropské společenství pro atomovou energii
EX Rozpoznání a vyhnutí se nebezpečí
FMEA Analýza způsobů a důsledku poruch
FTA Analýza stromu poruchových stavů
HD Harmonizační dokument
HW Hardware
IEC Mezinárodní elektrotechnická komise
IMS Integrated Management Systeme – Systém integrovaného managementu
IPMA International Project Management Association – Mezinárodní asociace pro projektový management
ISO Mezinárodní organizace pro standardizaci
ISŘ Integrovaný systém řízení
IS International Standard – mezinárodní norma
IS Informační systém
IT Informační technologie
MPA Metodický pokyn pro akraditaci
MPM Metodický pokyn pro metrologii
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu
NB Notifikovaná osoba (Notified Body)
NV Nařízení vlády
OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
OIML Mezinárodní organizace pro legální metrologii
OJ Office Journal EU
PECA Protokol o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (Protocol on Europe Conformity Assessment)
PJ Příručka jakosti
PX Možnost zamezení nebezpečí
QMS Systém managementu jakosti
RM Rada ministrů
SD Soudní dvůr
SI Mezinárodní soustava jednotek
SJ Systém jakosti
STO Stavebně technické osvědčení
SX Míra poškození zdraví při nebezpečí
SW Software
TBT Technical Bariers to Trade – Technické překážky obchodu
TNK Technická normalizační komise
TR Technický rozvoj
Technická údržba
ÚNMZ Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (Úřad)
WX Pravděpodobnost vzniku nebezpečí

Používané zkratky směrnic Evropské unie

Zkratka Název Číslo směrnice Název směrnice
LVD Low Voltage Electrical Equipment Directive 73/23/EHS Směrnice Rady 73/23/EHS ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro užívání v určených mezích napětí
Nahrávám...
Nahrávám...