Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

SEPNO - nejčastější dotazy

26.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.8.2
SEPNO – nejčastější dotazy

Ing. Petr Šulc

Souhrn nejčastějších dotazů a problémů, které mohou nastat při přechodu na elektronický systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO).

KDO OHLAŠUJE PŘEPRAVU NO?

  1. primárně odesílatel (původce odpadu, oprávněná osoba, provozovatel mobilního zařízení ke sběru odpadů) – § 40 odst. 2 písm. a) ZOO, § 40 odst. 3;
  2. příjemce NO (oprávněná osoba, původce odpadu při přepravě NO na jinou provozovnu původce) – § 40 odst. 4.


KDY SE NEOHLAŠUJE PŘEPRAVA NO?

  1. přeprava nebezpečných odpadů se neohlašuje, pokud nepřesahuje areál provozovny, nebo
  2. v případě, že odesílatelem je nepodnikající fyzická osoba.


KDO MŮŽE BÝT DOPRAVCEM NO V RÁMCI PŘEPRAVY NO?

  1. odesílatel NO,
  2. příjemce NO,
  3. jiná osoba, dopravce.

Kdo má po dobu přepravy NO povinnosti k NO (kdo odpovídá za plnění povinností dle zákona o odpadech ve vztahu k přepravovanému NO):

Na odesílatele se vztahují povinnosti při nakládání s NO stanovené zákonem o odpadech až do doby předání NO příjemci do zařízení (§ 40 odst. 6).


MŮŽE PŘEVÁŽET PŮVODCE ODPADU NO NA SVOU JINOU PROVOZOVNU?

Ano, pokud splní ohlašovací povinnosti dle § 40 zákona o odpadech pro ohlašování přepravy NO a současně pokud má souhlas místně příslušného krajského úřadu – ke skladování NO (§16 odst. 3).


MŮŽE PŮVODCE ODPADU SHROMAŽĎOVAT A PŘEPRAVOVAT NO BEZ SOUHLASU KÚ?

Ano, shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu KÚ § 16 odst. 3).


PODLÉHÁ PŘEPRAVA NO REGULACI DLE EVROPSKÉ DOHODY O PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (ADR)?

Tuto skutečnost je nutné ověřit v uvedené dohodě (např. zde ), u firmy zabývající se poradenstvím v oblasti ADR nebo u oprávněné osoby, které máte dle dohody nebezpečný odpad předat. Pro to, zda je v případě konkrétního odpadu nezbytná přeprava v režimu ADR, nerozhoduje pouze druh odpadu, ale i jeho množství či způsob balení.


MUSÍ BÝT KAŽDÉ VOZIDLO PŘEPRAVUJÍCÍ NEBEZPEČNÝ ODPAD OZNAČENO DLE § 24 ODST. 1 PÍSM. C)?

Označení vozidel stanovuje dle § 2 vyhlášky č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů, v platném znění:

Motorová vozidla (nevztahuje se na vozidla M1 a N1 (viz tab. níže) přepravující odpad po veřejně přístupných pozemních komunikacích musejí být označena dvěma pravoúhlými reflexními bílými výstražnými tabulkami o šířce 40 cm a výšce minimálně 30 cm s černým nápisem „A” o výšce písmene 20 cm a tloušťce 2 cm. Reflexní vlastnosti výstražných tabulek musejí splňovat požadavky homologačního předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o značení těžkých a dlouhých vozidel a jejich přípojných vozidel a během přepravy musejí být viditelně umístěny vpředu a vzadu na vozidle kolmo k jeho podélné ose. U jízdních souprav musí být zadní tabulka připevněna na zadní straně přípojného vozidla.

Výstražné tabulky musejí být k vozidlu připevněny tak, aby při provozu vozidla nemohlo dojít k jejich samovolnému uvolnění, přičemž nesmí zakrývat ostatní povinné značení vozidla, osvětlení a tabulky registrační značky.

Na níže uvedené kategorie motorových vozidel se nevztahuje povinnost označení tabulkami „A”:

Kategorie motorových  vozidel, která mají nejméně 4 kola Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES
základní kategorie M M1 – vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob (nepočítaje místo řidiče), a víceúčelová vozidla
základní kategorie N (nákladní automobily) N1 – vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg


OHLAŠUJE PŘEPRAVU NO PŮVODCE, NEBO OPRÁVNĚNÁ OSOBA, POKUD PŘEDÁ NO PROVOZOVATELI MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU NO?

Ne, při přepravě nebezpečných odpadů mobilním zařízením ke sběru odpadů může být odesílatelem pouze provozovatel mobilního zařízení.


MŮŽE PŮVODCE ODPADU ZJEDNODUŠIT OHLAŠOVÁNÍ PŘEPRAVY NO?

Pokud se původce odpadu domluví s příjemcem odpadu, může příjemce odpadu provést ohlášení přepravy a všechny související úkony v SEPNO místo původce odpadu. Tato možnost vyplývá z ustanovení § 40 odst. 5 ZOO. Většinou bude v takovém případě příjemce odpadů i dopravcem odpadu, pokud se odesílatel a příjemce takto domluví. Původci lze doporučit, aby tyto skutečnosti uvedl do objednávky anebo do smlouvy, pokud ji mají uzavřenou. Povinnost smlouvy (objednávky) ze zákona o odpadech nevyplývá. Přesto lze odesílateli doporučit její uzavření a vymezit zde odpovědnost příjemce (pokud je dopravcem) za splnění podmínek přepravy NO1 (dle zákona o odpadech) a ohlašování přepravy NO, pokud bude probíhat opakovaně – např. na základě výzvy či objednávky.


POKUD SE ODESÍLATEL DOHODNE S PŘÍJEMCEM NO, ŽE OHLÁŠENÍ PROVEDE PŘÍJEMCE NO, MOHU JAKO ODESÍLATEL ZJISTIT V SEPNO STAV PŘEPRAVY?

Ano. SEPNO v nabídce umožňuje zobrazení přehledu přeprav, jichž se subjekt (odesílatel nebo příjemce odpadu účastní). Obdobně si tedy může zobrazit přepravy NO i příjemce odpadů, jejichž přeprava byla ohlášena odesílatelem a jako příjemce byl subjekt příjemce v ohlášení uveden.


POKUD POVINNÁ OSOBA (ODESÍLATEL, PŘÍJEMCE NO) PORUŠÍ SVOU OHLAŠOVACÍ POVINNOST (I NĚKTEROU Z NICH), DOPUSTÍ SE PŘESTUPKU?

Ano, pokud odesílatel nebo příjemce nesplní či poruší některou ze zákonem stanovených povinností (zejména § 40), spadá toto porušení pod ustanovení § 66 odst. 2 písm. a), které zní: „Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nevede v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté zákona o odpadech evidenci odpadů a zařízení nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost nebo nezašle ve stanovené lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu příslušnému správnímu úřadu údaj týkající se zařízení k nakládání s odpady nebo evidenci po stanovenou dobu nearchivuje”, a podle § 66 odst. 8 písm. c) za takový přestupek může správní orgán uložit povinné osobě pokutu až do 1 000 000 Kč. Při opakovaném porušení ohlašovacích

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: