dnes je 18.1.2019
Input:

SEPNO - nejčastější dotazy

26.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.8.2
SEPNO – nejčastější dotazy

Ing. Petr Šulc

Souhrn nejčastějších dotazů a problémů, které mohou nastat při přechodu na elektronický systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO).

KDO OHLAŠUJE PŘEPRAVU NO?

 1. primárně odesílatel (původce odpadu, oprávněná osoba, provozovatel mobilního zařízení ke sběru odpadů) – § 40 odst. 2 písm. a) ZOO, § 40 odst. 3;
 2. příjemce NO (oprávněná osoba, původce odpadu při přepravě NO na jinou provozovnu původce) – § 40 odst. 4.


KDY SE NEOHLAŠUJE PŘEPRAVA NO?

 1. přeprava nebezpečných odpadů se neohlašuje, pokud nepřesahuje areál provozovny, nebo
 2. v případě, že odesílatelem je nepodnikající fyzická osoba.


KDO MŮŽE BÝT DOPRAVCEM NO V RÁMCI PŘEPRAVY NO?

 1. odesílatel NO,
 2. příjemce NO,
 3. jiná osoba, dopravce.

Kdo má po dobu přepravy NO povinnosti k NO (kdo odpovídá za plnění povinností dle zákona o odpadech ve vztahu k přepravovanému NO):

Na odesílatele se vztahují povinnosti při nakládání s NO stanovené zákonem o odpadech až do doby předání NO příjemci do zařízení (§ 40 odst. 6).


MŮŽE PŘEVÁŽET PŮVODCE ODPADU NO NA SVOU JINOU PROVOZOVNU?

Ano, pokud splní ohlašovací povinnosti dle § 40 zákona o odpadech pro ohlašování přepravy NO a současně pokud má souhlas místně příslušného krajského úřadu – ke skladování NO (§16 odst. 3).


MŮŽE PŮVODCE ODPADU SHROMAŽĎOVAT A PŘEPRAVOVAT NO BEZ SOUHLASU KÚ?

Ano, shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu KÚ § 16 odst. 3).


PODLÉHÁ PŘEPRAVA NO REGULACI DLE EVROPSKÉ DOHODY O PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (ADR)?

Tuto skutečnost je nutné ověřit v uvedené dohodě (např. zde ), u firmy zabývající se poradenstvím v oblasti ADR nebo u oprávněné osoby, které máte dle dohody nebezpečný odpad předat. Pro to, zda je v případě konkrétního odpadu nezbytná přeprava v režimu ADR, nerozhoduje pouze druh odpadu, ale i jeho množství či způsob balení.


MUSÍ BÝT KAŽDÉ VOZIDLO PŘEPRAVUJÍCÍ NEBEZPEČNÝ ODPAD OZNAČENO DLE § 24 ODST. 1 PÍSM. C)?

Označení vozidel stanovuje dle § 2 vyhlášky č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů, v platném znění:

Motorová vozidla (nevztahuje se na vozidla M1 a N1 (viz tab. níže) přepravující odpad po veřejně přístupných pozemních komunikacích musejí být označena dvěma pravoúhlými reflexními bílými výstražnými tabulkami o šířce 40 cm a výšce minimálně 30 cm s černým nápisem „A” o výšce písmene 20 cm a tloušťce 2 cm. Reflexní vlastnosti výstražných tabulek musejí splňovat požadavky homologačního předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o značení těžkých a dlouhých vozidel a jejich přípojných vozidel a během přepravy musejí být viditelně umístěny vpředu a vzadu na vozidle kolmo k jeho podélné ose. U jízdních souprav musí být zadní tabulka připevněna na zadní straně přípojného vozidla.

Výstražné tabulky musejí být k vozidlu připevněny tak, aby při provozu vozidla nemohlo dojít k jejich samovolnému uvolnění, přičemž nesmí zakrývat ostatní povinné značení vozidla, osvětlení a tabulky registrační značky.

Na níže uvedené kategorie motorových vozidel se nevztahuje povinnost označení tabulkami „A”:

Kategorie motorových  vozidel, která mají nejméně 4 kola Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES
základní kategorie M M1 – vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob (nepočítaje místo řidiče), a víceúčelová vozidla
základní kategorie N (nákladní automobily) N1 – vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg


OHLAŠUJE PŘEPRAVU NO PŮVODCE, NEBO OPRÁVNĚNÁ OSOBA, POKUD PŘEDÁ NO PROVOZOVATELI MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU NO?

Ne, při přepravě nebezpečných odpadů mobilním zařízením ke sběru odpadů může být odesílatelem pouze provozovatel mobilního zařízení.


MŮŽE PŮVODCE ODPADU ZJEDNODUŠIT OHLAŠOVÁNÍ PŘEPRAVY NO?

Pokud se původce odpadu domluví s příjemcem odpadu, může příjemce odpadu provést ohlášení přepravy a všechny související úkony v SEPNO místo původce odpadu. Tato možnost vyplývá z ustanovení § 40 odst. 5 ZOO. Většinou bude v takovém případě příjemce odpadů i dopravcem odpadu, pokud se odesílatel a příjemce takto domluví. Původci lze doporučit, aby tyto skutečnosti uvedl do objednávky anebo do smlouvy, pokud ji mají uzavřenou. Povinnost smlouvy (objednávky) ze zákona o odpadech nevyplývá. Přesto lze odesílateli doporučit její uzavření a vymezit zde odpovědnost příjemce (pokud je dopravcem) za splnění podmínek přepravy NO1 (dle zákona o odpadech) a ohlašování přepravy NO, pokud bude probíhat opakovaně – např. na základě výzvy či objednávky.


POKUD SE ODESÍLATEL DOHODNE S PŘÍJEMCEM NO, ŽE OHLÁŠENÍ PROVEDE PŘÍJEMCE NO, MOHU JAKO ODESÍLATEL ZJISTIT V SEPNO STAV PŘEPRAVY?

Ano. SEPNO v nabídce umožňuje zobrazení přehledu přeprav, jichž se subjekt (odesílatel nebo příjemce odpadu účastní). Obdobně si tedy může zobrazit přepravy NO i příjemce odpadů, jejichž přeprava byla ohlášena odesílatelem a jako příjemce byl subjekt příjemce v ohlášení uveden.


POKUD POVINNÁ OSOBA (ODESÍLATEL, PŘÍJEMCE NO) PORUŠÍ SVOU OHLAŠOVACÍ POVINNOST (I NĚKTEROU Z NICH), DOPUSTÍ SE PŘESTUPKU?

Ano, pokud odesílatel nebo příjemce nesplní či poruší některou ze zákonem stanovených povinností (zejména § 40), spadá toto porušení pod ustanovení § 66 odst. 2 písm. a), které zní: „Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nevede v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté zákona o odpadech evidenci odpadů a zařízení nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost nebo nezašle ve stanovené lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu příslušnému správnímu úřadu údaj týkající se zařízení k nakládání s odpady nebo evidenci po stanovenou dobu nearchivuje”, a podle § 66 odst. 8 písm. c) za takový přestupek může správní orgán uložit povinné osobě pokutu až do 1 000 000 Kč. Při opakovaném porušení ohlašovacích

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz