dnes je 17.6.2024

Input:

Sekce báňsko-technická

30.7.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.3
Sekce báňsko-technická

Ing. Jindřich Stiebitz

Ve své působnosti 1. náměstek předsedy ČBÚ – ředitel sekce báňsko-technické zejména:

Zabezpečuje, aby při výkonu vrchního dozoru ČBÚ byly prováděny kontroly, jak OBÚ plní povinnosti vyplývající pro ně zejména ze zákona č. 44/1988 Sb., zákona č. 61/1988 Sb. a z předpisů vydaných na jejich základě, vč. interních aktů řízení technického zaměření.

Rozhoduje o

 1. vypracování věcných záměrů a návrhů horních a bezpečnostních předpisů a jejich předložení k projednání v poradě vedení ČBÚ,

 2. předkládání návrhů zadání na řešení technických problémů výzkumným ústavům, vysokým školám a dalším orgánům a organizacím, zejména v oblastech výzkumu a vývoje a o způsobu využití získaných poznatků pro činnost SBS,

 3. rozporech, které se nepodařilo vyřešit jednáním předsedů OBÚ s řediteli odborů ČBÚ v technické oblasti.

Technické odbory ČBÚ

Hlavní odbornou činností technických útvarů ČBÚ je výkon vrchního dozoru.

Technické útvary ČBÚ ve své působnosti zejména

 • metodicky řídí a koordinují činnost jednotlivých OBÚ,

 • zpracovávají a ve své kompetenci vydávají opatření ČBÚ, povolovací rozhodnutí, výjimky a odchylky z jednotlivých ustanovení horních předpisů,

 • provádějí prověrky v organizacích dozorovaných orgány SBS a přitom zjišťují, jak OBÚ plní povinnosti vyplývající pro ně z horních předpisů,

 • rozhodují o odvoláních proti rozhodnutí OBÚ po věcné stránce,

 • za podmínek stanovených správním řádem přezkoumávají rozhodnutí OBÚ, která nabyla právní moci a případně navrhují nebo povolují obnovu řízení ve spolupráci se III. odborem,

 • rozhodují, kdy organizace provádějící činnost hornickým způsobem je povinna

 • zajistit báňskou záchrannou službu,

 • zřídit útvar, popř. zaměstnance pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, nebo

 • vypracovat plány zdolávání závažných provozních nehod (havárií),

 • ustanovit zaměstnance pro řízení likvidace závažných provozních nehod (havárií).

 • plní úkoly vyplývající pro ČBÚ na úseku technické normalizace a certifikace a navrhují v oblasti působnosti odboru úkoly k zařazení do státního plánu standardizace,

 • zajišťují školení, instruktáže a semináře spadající do oblasti působnosti odboru,

 • v rozsahu své působnosti řeší žádosti občanů o poskytnutí informací, podané podle zvláštních předpisů (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím),

 • řeší stížnosti, oznámení a podněty občanů (zákon č. 500/2004 Sb., §§ 42 a 175).

Technické odbory ČBÚ dále v rámci své působnosti zejména:

Připravují

návrhy věcných záměrů a návrhy právních předpisů,

náměty a podklady z oblasti působnosti SBS pro jednání vlády ČR, pro Parlament ČR a další příslušné orgány,

náměty pro činnost výzkumných ústavů, vysokých a odborných škol, zejména v problematice bezpečnosti provozu, báňského záchranářství, důlního měřictví a geologie, trhacích prací, výroby výbušnin, racionálního dobývání ložisek a ochrany obecných zájmů před vlivy hornické činnosti, včetně organizace a koordinace řešení tématických zadání úkolů výzkumu a vývoje v působnosti SBS,

odborná vyjádření v oboru své působnosti, jsou-li o ně požádány státními orgány či soudy, rozhodnutí ČBÚ, kterými je povolováno uvést do oběhu výbušniny, které jsou určeny do rizikového prostředí (§ 24 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.),

návrhy stanovisek k aplikaci horních předpisů.

Spolupracují

s příslušnými orgány při zpracování, popř. při revizích vyhlášek, předpisů a norem upravujících problematiku, která se týká působnosti a činnosti SBS,

s výzkumnými, projekčními a vývojovými ústavy, odbornými výbory apod. při řešení úkolů souvisejících s hlavní náplní činnosti a kompetencí SBS,

s bezpečnostními složkami státu při zajišťování úkolů v oblasti krizového řízení a bezpečnosti státu,

s příslušnými útvary jiných ústředních orgánů ČR, Akademií věd, výzkumnými ústavy, vysokými a odbornými školami atd.

Vedou

evidenci odchylek od horních a bezpečnostních předpisů a opatření a rozhodnutí vydaných na úseku činnosti odboru,

spisovou agendu týkající se jejich působnosti,

evidenci, popř. dokumentaci o zkouškách, kterým se podrobili zaměstnanci dozorovaných organizací, které ČBÚ přísluší nebo které si ČBÚ vyhradil, a to v rozsahu kompetence příslušného odboru,

evidenci osvědčení, popř. průkazů vydaných ČBÚ zaměstnancům dozorovaných organizací.

Ředitelé technických útvarů ČBÚ

Ředitelé technických útvarů ČBÚ jsou technickými, koncepčními, metodickými a kontrolními vedoucími zaměstnanci, kteří řídí činnost svěřeného odboru a plně za ni odpovídají.

Ve sféře působnosti odboru zajišťují výkon státní báňské správy, vyplývající z horního zákona a právních předpisů vydaných na jeho základě nebo s ním souvisejících a Organizačního řádu. V jim svěřené působnosti jsou oprávněni samostatně rozhodovat a zastupovat SBS navenek. V technických záležitostech výkonu své činnosti jsou ředitelé odborů ČBÚ podřízeni 1. náměstkovi předsedy ČBÚ.

Při výkonu své funkce ředitelé odborů ČBÚ zejména:

konkretizují a upřesňují plán hlavních úkolů odboru, a to na základě právních předpisů, interních předpisů a plánů hlavních úkolů SBS s následným rozvržením úkolů na jednotlivé zaměstnance,

v rámci své působnosti metodicky řídí, koordinují a kontrolují činnost jednotlivých OBÚ,

stanoví prověrky pracovišť organizací podléhajících dozoru SBS, provádějí podle potřeby místní šetření,

při prověrkách, kontrolní a inspekční činnosti jsou jejich práva shodná s rozsahem práv a povinností ústředních báňských inspektorů,

navrhují doplnění, úpravu a novelizaci horních a bezpečnostních předpisů, popř. jiných předpisů,

plní další úkoly, které jsou obsaženy v jejich pracovní náplni nebo kterými jsou pověřeni předsedou ČBÚ nebo některým z náměstků předsedy ČBÚ,

ve vzájemné spolupráci řeší a rozhodují o odvoláních do rozhodnutí OBÚ ve správním řízení,

připravují podklady a věcně řeší ve správním řízení podněty v rámci obnovy řízení nebo při přezkoumávání rozhodnutí OBÚ mimo odvolací řízení,

předkládají náměstkovi předsedy ČBÚ – řediteli sekce právně-ekonomické návrhy na uzavření dohod o hmotné odpovědnosti s těmi jim podřízenými zaměstnanci ČBÚ, kterým byly svěřeny do užívání prostředky nebo hodnoty podléhající zúčtování a u nichž byly vytvořeny podmínky pro osobní odpovědnost zaměstnance.

Ústřední báňští inspektoři

Ústřední báňští inspektoři jsou koncepčními, metodickými, kontrolními a technickými zaměstnanci ČBÚ, kteří v působnosti vymezené hlavní odbornou činnosti technického odboru, ve kterém jsou zařazeni v rámci své pracovní náplně, samostatně zajišťují výkon státní báňské správy a dalších činností, vyplývajících pro ně z horního zákona a předpisů souvisejících, z ustanovení tohoto organizačního řádu a z dalších právních předpisů.

Organizačně jsou ústřední báňští inspektoři podřízeni příslušnému řediteli technického odboru ČBÚ.

Odbor I. – dobývání energetických surovin a bezpečnosti podzemních staveb

Společné úkoly odboru

Odbor má gesci za zpracování a předkládání analýz, návrhů a zpráv v oblasti úrazovosti a nehodovosti a na

Nahrávám...
Nahrávám...