dnes je 18.6.2019
Input:

Revize kotlů, programy zlepšování kvality ovzduší a databáze odborně způsobilých osob od 1. 1. 2020 po novele zákona o ochraně ovzduší (2018)

11.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1.8
Revize kotlů, programy zlepšování kvality ovzduší a databáze odborně způsobilých osob od 1. 1. 2020 po novele zákona o ochraně ovzduší (2018)

Mgr. Pavla Bejčková

Komentář změn zákona o ochraně ovzduší týkající se imisních limitů pro obce a kraje, programů zlepšování kvality ovzduší, využívání CZT, povinných revizí kotlů, možností obcí vyhláškou zakázat spalování vybraných druhů pevných paliv, platnost novely zákona od 1. 9. 2018.

Dne 1. září 2018 nabyl účinnosti zákon č. 172/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Tato poslední novela zákona o ochraně ovzduší měla původně pouze transponovat předpisy Evropské unie týkající se snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot. V rámci projednávání v Poslanecké sněmovně však byly poslaneckými návrhy doplněny další změny dopadající i do dalších částí zákona o ochraně ovzduší.

Změny v oblasti kvality ovzduší

Zakotvení závaznosti imisních limitů také pro obce a kraje při výkonu samostatné působnosti, která by mohla mít dopad na kvalitu ovzduší (§ 3). Obce a kraje při výkonu samostatné působnosti totiž nejsou orgány ochrany ovzduší (na rozdíl od obecních a krajských úřadů při výkonu přenesené působnosti), ale přesto mohou mnohé jejich činnosti stav kvality ovzduší významným způsobem ovlivnit. Na základě novelizovaného znění zákona o ochraně ovzduší proto mají obce a kraje povinnost při veškeré své činnosti v rámci samostatné působnosti zohlednit, zda dotčená činnost může mít dopad na kvalitu ovzduší. Pokud ano, musí obec a kraj respektovat platné imisní limity stanovené v příloze č. 1 zákona o ochraně ovzduší.

Zrušení právní formy opatření obecné povahy pro vydávání programů zlepšování kvality ovzduší (§ 9). Programy budou dle novely schvalovány Ministerstvem životního prostředí ČR a vyhlašovány v jeho Věstníku. Zákon nově ukládá Ministerstvu životního prostředí ČR zpracovat programy ve spolupráci s příslušným krajem nebo obcí. Kromě toho stále platí, že Ministerstvo životního prostředí ČR musí spolupracovat také s příslušným krajským úřadem nebo obecním úřadem. Programy mají být nově ministerstvem aktualizovány jednou za 4 roky.

Obec a kraj v samostatné působnosti jsou nově povinny provádět opatření, která jim byla stanovená v programu zlepšování kvality ovzduší. Opatření ke zlepšení kvality ovzduší mají obce a kraje provádět dle svých možností, současně však tak, aby bylo co nejdříve dosaženo dodržování imisního limitu na příslušném území obce nebo kraje. Obec a kraj mají dále povinnost vypracovat a na svých webových stránkách zveřejnit časový plán pro provádění opatření stanovených jim programem. Tento časový harmonogram zpracují do 12 měsíců ode dne vyhlášení příslušného programu zlepšování kvality ovzduší ve Věstníku Ministerstva životního prostředí ČR.

Ministerstvo, krajské úřady, ale také obec a kraj v samostatné působnosti mají přímo zákonem stanoveno respektovat programem stanovené územní limity (emisní stropy podle § 9 odst. 3), provádět opatření, která jim program ukládá (§ 9 odst. 4), vycházet z programů při vydávání stanovisek, závazných stanovisek a povolení (§ 12 odst. 1) a prověřovat možnost zpřísnění povolení u programem vytipovaných zdrojů (§ 13 odst. 1).

Využívání CZT

Do ustanovení § 16 odst. 7 se doplnilo, že povinnost využít u nových staveb nebo změny stavby pro vytápění CZT nebo bezemisní zdroj tepla se nevztahuje na rodinné domy a rekreační stavby. U staveb ostatních nadále platí povinnost napojení na CZT nebo využití bezemisního zdroje tepla, pokud stavebník energetickým posudkem neprokáže, že by to pro něj bylo ekonomicky nepřijatelné. Problematika energetických posudků je upravena v § 9a a násl. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a ve vyhlášce č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku.

Změny v problematice povinných revizí kotlů

Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, provádějí tzv. odborně způsobilé osoby (§ 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.). Odborně způsobilými osobami jsou ty, které byly proškoleny výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a mají od něj udělené oprávnění k instalaci, provozu a údržbě zdroje (revizní technici).

Aby byla činnost odborně způsobilých osob kontrolovatelná, mají novelou od 1. 1. 2020 stanovenu povinnost ohlašovat Ministerstvu životního prostředí ČR prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) údaje o každé provedené kontrole kotle (§ 16 odst. 9). Údaje budou hlásit nejpozději do 60 dnů od okamžiku, kdy zkontrolují kotel a vystaví doklad o provedení kontroly. Rozsah údajů, které mají revizní technici povinnost hlásit do systému ISPOP, stanoví vyhláška č. 415/2012 Sb. Za nesplnění této povinnosti bude možné odborně způsobilým osobám uložit pokutu.

S účinností od 1. 9. 2018 byla zakotvena výjimka z povinnosti provádět pravidelnou revizi zdroje, pokud byla v daném roce provedena pravidelná kontrola provozovaného kotle podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií. Povinnost kontrol podle § 6a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, se vztahuje na zdroje se jmenovitým výkonem nad 20 kW a na související rozvody tepelné energie. Vzhledem k tomu, že předmět kontroly je v případě obou zákonů obdobný, představovalo by provádění obou kontrol neodůvodněnou zátěž na provozovatele nebo vlastníka zdroje. Vyžádá-li si obecní úřad obce s rozšířenou působností doklad o provedení kontroly podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, může mu provozovatel předložit také zprávu o pravidelné kontrole podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií. Naopak kontrola podle § 6a