dnes je 20.2.2019
Input:

Příklad - Manuál kvality dle ISO 9001:2015

4.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.73
Příklad – Manuál kvality dle ISO 9001:2015

Ing. Monika Becková

Čl. 4 Kontext organizace

Již jsme v textu několikrát zmiňovali fakt, že nová norma nepožaduje příručku kvality v takové podobě, na jakou jsme byli dosud zvyklí.

Porovnejme v této souvislosti ještě jednou předchozí a nový požadavek příslušných článků norem ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

ISO 9001:2008, čl. 4.2.2 Příručka kvality:

Organizace musí vytvořit a udržovat příručku kvality, která obsahuje:

 • Oblast použití systému managementu kvality včetně podrobností o jakýchkoli vyloučeních….,

 • Dokumentované postupy nebo odkazy na ně, a

 • Popis vzájemného působení mezi procesy.

Naproti tomu nová úprava je formulovaná následujícím způsobem:

ISO 9001:2015, čl. 4.3 Určení rozsahu systému managementu kvality:

 • Organizace musí určit hranice a aplikovatelnost systému managementu kvality, aby vymezila jeho rozsah…., a

 • Rozsah musí být k dispozici a musí být udržován jako dokumentovaná informace uvádějící:

  1. produkty a služby,
  2. odůvodnění případných vyloučení požadavků.

a dále:

ISO 9001:2015, čl. 4.4 Systém managementu kvality a jeho procesy:

 • Organizace musí vytvořit, implementovat, udržovat a neustále zlepšovat systém managementu kvality, včetně potřebných procesů a jejich vzájemných vazeb, v souladu s požadavky normy,

 • Organizace musí určit procesy ….

 • Organizace musí udržovat dokumentované informace v rozsahu nezbytném pro podporu fungování procesů.

Z porovnání výše uvedených požadavků je vidět, že sice příručka kvality nadále není v nové normě v původním smyslu zmiňována, ale rozsah s ní souvisejících aspektů zůstává. Jinými slovy, nemusíme mít žádný dokument, který by se jmenoval „příručka kvality”, ale „oblast použití” (nyní „hranice a aplikovatelnost, rozsah”) a např. „popis vzájemného působení mezi procesy” musí být určen i nadále.

Jak se tedy zachovat ve věci příručky? Jsou nyní v podstatě dvě možnosti:

 1. zrušit příručku, rozsah systému managementu a procesy definovat jinou podobou dokumentované informace, nebo
 2. zachovat příručku, doplnit do ní nové požadavky a celkově revidovat dle nové normy.

Mezinárodní organizace ISO doporučuje v oblasti přechodu na nové požadavky resp. na revizi normy ISO 9001:2015 organizacím, které je aplikují, začít identifikací organizačních mezer a chybějících požadavků, které je třeba řešit, neboli vypracováním jakési rozdílové analýzy.

Pokud se rozhodneme si příručku kvality ponechat (např. proto, že nám dala určitou práci, stála nějaké úsilí a náklady, firma je na ní zvyklá, je základním stavebním kamenem systému managementu kvality, umožňuje provázanost navazujících dokumentů a lepší orientaci v dokumentaci, máme ji rádi), můžeme přistoupit k revizi systému managementu kvality a rozdílové analýze tak, že začneme právě příručkou a na jejím příkladě si zmapujeme, co nám ve smyslu nových požadavků normy bude chybět, co stávající příručka nezmiňuje a nemáme ani nikde jinde popsané a nikdo se tím ve firmě nezabývá.

Výsledkem může být následující podoba příručky (manuálu) kvality dle našeho příkladu, která je členěná v souladu s 10 články ISO 9001:2015, a byly do ní pro lepší představu doplněny nové požadavky.

Příklad Manuál kvality dle ISO 9001:2015

- MANUÁL KVALITY dle normy ISO 9001:2015 SQ - 01
Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Datum: Revize č.:
 1. Úvod
  1. 1.1. Obecně

Zavedení a udržování systému managementu kvality je považováno managementem naší organizace za strategické rozhodnutí. Implementaci systému managementu kvality přizpůsobujeme kontextu organizace s ohledem na možná rizika, potřebám a očekáváním zákazníků a dalších zainteresovaných stran.

 1. 1.2 Účel a smysl manuálu kvality

Účelem je představit dokumentovaný systém managementu kvality v jeho kontextu, rozsahu, struktuře procesů i dokumentace. Manuál kvality a navazující dokumentace popisuje zásady vytváření, dokumentování, uplatňování, udržování a trvalé zlepšování systému řízení kvality v souladu s požadavky ISO 9001:2015.

 1. 1.3 Informace o organizaci
     
Název:
Adresa sídla:
Kontaktní údaje:
 1. 1.4 Definice a zkratky
  1. 1.4.1 Definice pojmů

Pro účely tohoto manuálu platí (kromě dále uvedených) termíny a příslušné definice pojmů vycházející z ISO 9000:2015.

Pozn.: není-li uveden datovaný odkaz normy, platí poslední vydání normy (včetně jakýchkoli změn).

 • Zainteresovaná strana: osoba nebo organizace, která může mít vliv na určité rozhodnutí nebo činnost nebo jimi může být sama ovlivněna.

 • Riziko: vliv nejistoty na cíle kvality.

 • Dokumentované informace: informace, u kterých se požaduje, aby byly organizací řízeny a udržovány, včetně médií, na kterých jsou uloženy. V podmínkách naší organizace tento termín zahrnuje dokumenty a záznamy, a v textu dále můžou být použity tyto termíny jako rovnocenné.

 • Kontext organizace: podnikatelské prostředí, tj. kombinace interních a externích faktorů a podmínek, které mohou mít vliv (pozitivní či negativní) na organizaci.

 • Produkt: výstup, který je výsledkem činností, přičemž žádná z nich se nutně neprovádí na rozhraní mezi poskytovatelem a zákazníkem (např. vyrobený díl).

 • Služba: nehmotný výstup, který je výsledkem alespoň jedné činnosti nezbytně prováděné na rozhraní mezi poskytovatelem a zákazníkem (např. proces instalace u zákazníka nebo následný servis). Pozn.: v podmínkách naší společnosti připadají v tomto smyslu do úvahy jak produkty, tak služby. Pro zjednodušení je dále pro obě tyto skupiny souhrnně používán pojem ”produkt“, neboť jsou zahrnuty a souvisejí spolu obě uvedené skupiny.

  1. 1.4.2 Zkratky
 • IA - interní audit

 • MK: manažer kvality

 • SM – směrnice

 • QMS - systém řízení kvality

 • SWOT, FMEA – metody analýzy

 • JS – jednatel společnosti

2 Odpovědnosti a pravomoci

Odpovědnost za vytvoření, dokumentování, zavedení a udržování systému managementu kvality má v prvé řadě top management organizace. Odpovědnosti za jednotlivé procesy definované v rámci tohoto systému managementu kvality mají jednotliví vlastníci procesů, určení v rámci mapy procesů v příloze 1 Příručky. Jednotlivé dílčí odpovědnosti a pravomoci jsou dále stanoveny v navazující dokumentaci 2. a 3. vrstvy a rámcově též v pracovních náplních.

3 Popis činností

Popis procesů, souvisejících činností a způsob naplnění jednotlivých požadavků normy ISO 9001 je předmětem následujících článků této Příručky. Jejich členění pro přehlednost odpovídá číslování kapitol normy ISO 9001:2015 počínaje kapitolou 4.

4 Kontext organizace

4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu

Organizace určila interní a externí aspekty, které jsou relevantní pro její účel a strategické zaměření, a ovlivňují její schopnost dosahovat zamýšleného výsledku v systému managementu kvality.

Přehled externích a interních aspektů je uveden v samostatném dokumentu – registr aspektů.

4.2 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran

Organizace určila zainteresované strany, které jsou relevantní pro její QMS, a jejich oprávněné požadavky.

Jejich přehled je uveden v samostatném dokumentu – registr zainteresovaných stran.

4.3 Určení rozsahu systému managementu

Organizace určila hranice a aplikovatelnost svého QMS, aby vymezila jeho rozsah. Přitom zvážila:

 • externí a interní aspekty;

 • požadavky relevantních zainteresovaných stran;

 • vyráběné a dodávané produkty.

Systém managementu kvality se týká celé organizace a všech jejích pracovišť a procesů v celém rozsahu. Zahrnuje všechny funkce a útvary zobrazené v organizační struktuře. Nejsou vyloučena žádná ustanovení normy ISO 9001.

Určení rozsahu z hlediska pracovišť:

 • Sídlo organizace v ….;

 • Dočasná pracoviště (jednotlivé stavby).

Určení rozsahu z hlediska procesů:

V systému managementu kvality společnosti byly identifikovány řídicí, realizační a podpůrné procesy a byla stanovena jejich vzájemná provázanost. Podrobnosti týkající se procesů a jejich vlastníků jsou dále uvedeny v příloze 1 a návazně v mapě procesů.

4.4 Systém managementu kvality a jeho procesy

Pro jednotlivé procesy jsou vedením stanovena kritéria a určeni vlastníci. Jsou specifikovány postupy, je monitorována a měřena jejich efektivita. Zabezpečení dostupnosti naplánovaných zdrojů je v odpovědnosti vedení společnosti, vč. zabezpečení dostupnosti potřebných informací. Systém managementu kvality má rovněž vytvořeny mechanizmy na analyzování výsledků měření a monitorování procesů. Výsledky z těchto analýz slouží vedení společnosti pro rozhodování o těchto procesech a pro uplatňování závazku trvalého zlepšování.

Identifikování procesů:

Vedení společnosti identifikuje jednotlivé procesy a stanoví vlastníky těchto procesů, kteří jsou za ně odpovědni.

Řízení kvality procesů zahrnuje následně tři fáze:

 1. plánování procesů
 2. řízení procesů
 3. zlepšování procesů

Plánování procesů:

Plánování je etapou, kterou významně ovlivňuje vedení. Každý obchodní případ musí být plánován jak po stránce věcného obsahu, tak i stanovením časového omezení.

Organizace v rámci plánování určuje:

 • požadované vstupy a očekávané výstupy z procesů;

 • posloupnost a vzájemné působení procesů;

 • kritéria, metody, včetně měření, a příslušné ukazatele výkonnosti potřebné pro zajištění efektivního fungování a řízení procesů;

 • potřebné zdroje;

 • přidělení odpovědností a pravomocí;

 • rizika a příležitosti včetně vhodných opatření pro jejich řešení;

 • metody pro monitorování, pro měření a, je-li to vhodné, pro hodnocení procesů a podle potřeby pro změny procesů, aby se zajistilo, že budou dosahovat zamýšlených výsledků;

 • příležitosti pro zlepšování procesů a systému managementu kvality.

Řízení procesů:

 • představuje výkon pravomocí a stanovení odpovědností na všech úrovních řízení (určeno pomocí mapy procesů a navazující dokumentací – směrnice, postupy, pracovní náplně);

 • realizaci vstupů a výstupů z procesů, cílů kvality – mapa procesů, směrnice;

 • vybudování systému měření a monitorování procesů – přehled procesů, směrnice, postupy;

 • realizaci procesů včetně regulace – plány, směrnice, postupy;

 • zajištění zpětné vazby - informace sloužící po kontrole procesů  pro přezkoumání fungování procesů a zároveň jako informace pro zlepšování.

Zlepšování procesů:

Příručkou kvality a navazujícími postupy jsou stanoveny odpovědnosti za zlepšování kvality a vytvořen postup pro zlepšování kvality.

5 Vůdčí role

 1. 5.1 Vůdčí role a závazek
  1. 5.1.1 Vedení a závazek pro systém managementu kvality

Vedení společnosti prokazuje svou vůdčí úlohu a závazek s ohledem na QMS:

 • přijetím odpovědnosti za efektivnost QMS;

 • stanovením politiky kvality;

 • stanovením cílů kvality – plánování cílů na každý rok a jejich průběžná kontrola poradou vedení;

 • zajištěním, že politika kvality je v rámci organizace sdělována, chápána a aplikována;

 • zajištěním integrace požadavků na QMS do podnikových procesů;

 • propagováním povědomí o procesním přístupu;

 • zajištěním, že jsou k dispozici zdroje potřebné pro QMS;

 • komunikováním o důležitosti efektivního managementu kvality a dosažením shody s požadavky na QMS;

 • zajištěním toho, že QMS dosahuje svých zamýšlených výsledků;

 • zapojením, nasměrováním a podporováním osob, aby přispívaly k efektivnosti QMS;

 • propagováním neustálého zlepšování;

 • podporováním ostatních relevantních manažerských rolí k prokázání vůdčí úlohy v oblastech, za které odpovídají.

5.1.2 Zaměření na zákazníka

Zákazník je základním klíčem k prosperitě společnosti. Politikou společnosti je udržet stávající zákazníky a získat nové, proto všichni zodpovědní pracovníci zajišťují, aby potřeby a očekávání zákazníka byly stanoveny, převedeny na požadavky a plněny k plné spokojenosti zákazníka. V praxi to znamená neustálé vyhodnocování a přehodnocování informací od zákazníků a od ostatních zainteresovaných stran, včetně požadavků obecně závazných právních předpisů a norem.

Pro splnění potřeb a očekávání těchto zainteresovaných stran je věnována pozornost především:

 • identifikaci potřeb zákazníka;

 • zjišťování a řešení rizik a příležitostí, které mohou ovlivnit shodu produktů a schopnost zvýšit spokojenost zákazníka;

 • zaměřením na trvalé poskytování produktů, které splňují požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů;

 • zaměřením na zvyšování spokojenosti zákazníka.

5.2 Politika kvality

Vize a Politika kvality je strategickým dokumentem, který směřuje k střednědobému naplňování jeho vizí na období min. 1 roku. Vyjadřuje zásadní pravidla řízení kvality. Je závazná pro všechny pracovníky a určuje jejich chování při realizaci všech procesů, které mají vliv na výslednou jakost produkce.

Vizi a Politiku kvality a Cíle kvality vydává jednatel společnosti.

Politika je vedením organizace rozpracována do měřitelných cílů (plánů) kvality pro kalendářní rok vč. stanovení odpovědností za jejich plnění.

Pracovníci jsou s politikou a cíli kvality a jejích plněním seznamováni přímými nadřízenými v rámci školení o systému kvality, na provozních poradách. O seznámení jsou vedeny záznamy. Politika kvality je dostupná relevantním zainteresovaným stranám, pokud je to vhodné.

Platnost, vhodnost a aktuálnost Politiky kvality hodnotí vedení společnosti min. 1x ročně v rámci přezkoumání QMS vedením

Text politiky kvality je uveden formou samostatného dokumentu (Politika kvality).

5.3 Role, odpovědnosti a pravomoci

Pro efektivní a účinný management definuje vedení společnosti funkce a jejich vzájemné vztahy, včetně jejich povinností a pravomocí. Organizační schéma stanovené jednatelem znázorňuje organizaci řídících struktur firmy. Odpovědnosti a pravomoci jsou stanoveny Příručkou kvality a navazujícími směrnicemi, a definovány v profilech pracovních funkcí.

Vedení organizace určilo manažera kvality, který má pravomoci k řízení, monitorování, hodnocení a koordinování procesů systému managementu kvality. Odpovídá za vedení a udržování QMS dle normy ISO 9001:2015. Odpovídá za aktuálnost příručky kvality. Připravuje a shromažďuje dílčí podklady pro zprávu pro pravidelné roční přezkoumání systému managementu kvality.

6 Plánování 

Plánování QMS je ve společnosti zajištěno jednotným systémem plánování, který vychází z plánování jednotlivých procesů. Ve stávajících podmínkách společnosti dále probíhá operativní plánování, které vyplývá ze skladby a požadavků zákazníků. Součástí plánování je i definování zdrojů nezbytných k zajištění splnění Cílů kvality (personální, finanční, materiálové aj.). Podrobné informace o způsobu plánování ve společnosti jsou uvedeny v příslušných směrnicích procesů.

6.1 Opatření zaměřená na rizika a příležitostí

Při plánování QMS organizace bere v úvahu externí a interní aspekty a požadavky zainteresovaných stran, na základě nichž určuje rizika a příležitosti, které je potřeba řešit, aby se:

 • zajistilo, že QMS může dosáhnout svého zamýšleného výsledku (výsledků);

 • zabránilo nežádoucím účinkům nebo jejich snížení;

 • dosáhlo neustálého zlepšování.

Při tom vedení společnosti využívá vhodné nástroje pro analýzy rizik, jako je např.:

 • SWOT analýza

 • Metoda FMEA

Základní postup analýzy rizik a jeho hodnocení je uveden dále.

6.1.1 Proces analýzy rizika

Analýza rizik s ohledem na shodu produktu a celého QMS je týmová činnost určených pracovníků na základě rozhodnutí vedení společnosti. Vlastní analýza probíhá v následujících krocích:

 1. Stanovení rozsahu analýzy:
  • důvody (cíle, kritéria úspěšnosti),

  • definice systému (popis, rozhraní, informační toky, provozní podmínky…),

  • zdroje informací (právní, normativní, organizační, lidské...),

  • předpoklady a omezení,

  • požadované výstupy a rozhodnutí (kompetence).

 2. Identifikace nebezpečí a počáteční vyhodnocení následků:

Zde se vychází z předcházejících zkušeností s podobnými problémy. Na základě výsledků se volí z následujících postupů:

 • zavedení nápravných opatření,

 • ukončení analýzy,

 • pokračování odhadem rizika.

c. Odhad rizika:

Analyzují se všechny možné příčiny, v následujícím rozsahu:

 • analýza četnosti (odhad pravděpodobnosti výskytu např. na základě údajů z minulosti);

 • analýza následků (závažnost následků z pohledu pravděpodobného dopadu s ohledem na podobné události z minulosti),

 • výpočet rizika (vychází z matematického vyjádření rizika jako funkce dvou proměnných: R = f (p1, p2); kde p 1=pravděpodobnost výskytu, a p 2=velikost následků).

.

d. Hodnocení rizika

 • Stanovení hranice přijatelnosti rizika;

 • rozdělení rizika do dvou skupin (přijatelná rizika a nepřijatelná rizika).

Základní informace o rizicích vztahujících se k jednotlivým procesům jsou uvedena vždy v příslušné směrnici / postupu SM xx pro provádění procesu.

6.1.2 Opatření pro řešení těchto rizik a příležitostí

V závislosti na výstupu z analýzy rizika dle odst. 6.1.1 organizace musí naplánovat a implementovat opatření pro řešení rizik do procesů QMS. Opatření přijatá pro řešení rizik a příležitostí musí být přitom úměrná potenciálnímu dopadu na shodu produktů.

Cílem je poznaná počáteční rizika eliminovat, nebo snížit na úroveň zbytkového (akceptovatelného) rizika.

Není možné a mnohdy ani vhodné vyloučit všechna rizika. Rizika se také mění s časem, proto analýza rizik není jednorázová činnost, ale kontinuální proces.

Příklady možnosti řešení rizik a příležitostí:

 • vyhnout se rizikům

 • přijmout riziko, aby se využila příležitost

 • odstranit zdroj rizika

 • změnit pravděpodobnost nebo následky

 • sdílet riziko

 • zachovat riziko odpovědným rozhodnutím

Opatření ke snížení rizik jsou vždy spojena s náklady, proto rozhodování o přijetí konkrétního opatření vychází z porovnání nákladů na krytí ztrát s náklady na zavedení příslušných opatření.

Rizika, která nemohou být eliminována, jsou v závislosti na finančních možnostech organizace buď ponechána ve zbytkových rizicích a firma je vědomě nese, nebo mohou být přenesena (např. pojištěním).

6.2 Cíle kvality a plánování k jejich dosažení

Organizace stanovuje pro příslušné funkce, úrovně a procesy cíle kvality, které jsou:

 • konzistentní s politikou kvality;

 • měřitelné;

 • relevantní pro shodu produktů a zvýšení spokojenosti zákazníka;

 • monitorovány;

 • sdělovány;

 • aktualizovány, pokud je to potřeba.

Cíle kvality jsou vždy rozpracovány podrobně a zohledňují současné a budoucí potřeby společnosti a trhu.

Při plánování, jak dosáhnout svých cílů kvality, je určeno:

 • co se bude dělat;

 • jaké zdroje budou požadovány;

 • kdo bude odpovědný;

 • kdy to bude ukončeno;

 • jak se budou hodnotit výsledky.

Oddělení předkládají svá hodnocení průběžně a dle stanovených kritérií za minulé období. MK z cílů oddělení vypracovává konečný návrh cílů kvality na následující období a předkládá jej ke schválení VŘ/JS. Cíle kvality pro následující období jsou vždy vydávány písemně jednatelem společnosti jako řízený dokument.

Ke kontrole plnění cílů kvality je oprávněn MK. Cíle kvality se přezkoumávají a hodnotí jedenkrát za rok vedením.

Plnění cílů kvality je dále podkladem pro přezkoumání QMS vedením.

6.3 Plánování změn

Tam, kde organizace identifikuje potřebu změny QMS, provádí se změna plánovaným a systematickým způsobem. Organizace vždy zvažuje:

 • účel změny a všechny možné následky;

 • integritu OMS;

 • dostupnost zdrojů;

 • rozdělení nebo přerozdělení odpovědností a pravomocí.

Plánovaná změna je vždy projednávána poradou vedení a následně jsou stanoveny jednotlivé etapy změny včetně odpovědností, termínů, dílčích úkolů.

7 Podpora

 1. 7.1 Zdroje

7.1.1 Obecně

Vedení společnosti identifikuje a zajišťuje zdroje pro naplnění strategie a cílů v oblasti QMS a jeho dalšího zlepšování a zvyšování spokojenosti zákazníků jako základního prostředku pro udržení a rozvoj společnosti.

Mezi tyto zdroje patří zejména finanční zdroje, kvalifikovaní pracovníci, infrastruktura, pracovní prostředí a informace nutné pro funkci a další vývoj společnosti.

Podkladem pro kvalifikaci a kvantifikaci zdrojů v rámci ročního plánování je výsledná zpráva pro přezkoumání managementem a další informace ekonomické povahy. Na základě těchto podkladů je identifikována potřeba zdrojů a možnost jejich naplnění.

7.1.2 Lidé 

Zaměstnanci, kteří provádějí práce ovlivňující jakost produktu, musí být kompetentní na základě patřičného vzdělání, dovedností a zkušeností.

Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a školení

Společnost zajišťuje odpovídající lidské zdroje, přičemž řízení lidských zdrojů je chápáno jako rozhodující nástroj pro zvyšování výkonnosti a ekonomické úspěšnosti společnosti.

Vedením společnosti jsou veškeré činnosti související s plánováním, obstaráváním, rozmísťováním, hodnocením a odměňováním pracovníků organizovány a vyhodnocovány. Ke zvyšování způsobilosti pracovníků se provádí školení, vzdělávání a příprava pracovníků, zajišťující rovněž rozvoj odborných a manažerských dovedností u vedoucích pracovníků společnosti dle Plánu školení na kalendářní rok.

Průkaznost těchto požadavků a jejich naplnění je dána profilem funkce pro jednotlivé pracovní pozice, pracovní smlouvou a platnými osvědčeními o kvalifikaci, dosažené praxi a vzdělání. Záznamy o tom vede a archivuje v osobních spisech pracovník zajišťující personální agendu.

Podrobně je oblast řešena ve směrnici SM xx.

7.1.3 Infrastruktura

Vedení organizace identifikuje, zajišťuje a udržuje vybavení, které potřebuje pro dosažení shody produktu.

Jednotliví pracovníci předkládají svému nadřízenému požadavky na vybavení pracovišť včetně požadavků na HW a SW, dále pak na údržbu vybavení a strojního zařízení. Odsouhlasené požadavky nadřízenými předloženy JS k zvážení. Požadavky navržené k realizaci jsou realizovány na základě pokynu JS v čase podle finanční náročnosti pořízení a volných finančních prostředků.

Běžná údržba strojů a zařízení

Běžnou základní péči o stroje a zařízení a jejich čistotu provádí dle pokynu svého nadřízeného pověřený pracovník podle návodu k obsluze a údržbě.

Revizní činnosti

Revizní činnost na vyhrazených technických zařízeních vykonává oprávněný pracovník (interní popřípadě externí). Evidenci a kontrolu provedených revizí řeší směrnice SM xx.

Běžná údržba SW a HW

Provádí a eviduje externí pracovník zodpovědný za správu IT. Kromě běžné údržby je pracovník IT odpovědný za údržbu dat, jejich zálohování a antivirovou ochranu dat. Tuto činnost vykonává externí společnost na základě smlouvy.

Doprava, veškerá manipulace s materiálem, výrobky a ostatní podpůrné služby se řídí:

 • příslušnými předpisy;

 • směrnicemi;

 • pokyny a nařízeními zodpovědných řídících pracovníků.

7.1.4 Prostředí pro fungování procesů

Za zabezpečení vhodných / potřebných pracovních podmínek pro prováděné práce zodpovídají všichni vedoucí nebo řídící pracovníci v úseku výroby ve spolupráci s vedením společnosti prostřednictvím dodržování zásad BOZP a PO. Fyzické podmínky na pracovišti byly vedením společnosti posouzeny na základě identifikace vhodných podmínek pro umístění a organizování pracovního prostoru, v administrativních prostorách s ohledem na ergonomii, teplotu a osvětlení, ve výrobních prostorách s ohledem na teplotu, prašnost, hluk, osvětlení atp. na základě požadavků zákonů a předpisů, osobních zkušeností, zkušeností a požadavků dotčených pracovníků, doporučení dodavatelů a výrobců a finančních možností. Tam, kde to povaha činnosti vyžaduje, je pracovní prostředí monitorováno a řízeno.

Za zabezpečení pořádku na pracovišti odpovídá každý pracovník.

7.1.5 Zdroje pro monitorování a měření

Vedení společnosti stanovilo měření / monitorování, která se mají provádět pro stanovení a zabezpečení shody s požadavky na produkt. Určilo odpovědnou osobu za evidenci a práci s měřidly. Za tuto činnost je odpovědný pracovník hlavního skladu.

Záznamy o kalibraci jsou archivovány a jsou součástí dokumentace řízení kvality. Měřidla jsou skladována tak, aby nebyla snížena jejich přesnost a použitelnost.

Tam, kde je návaznost měření požadavkem zákonů nebo předpisů, očekáváním zákazníka nebo relevantní zainteresované strany, nebo je považována organizací za nezbytnou součást poskytování důvěry v platnost výsledků měření, jsou měřicí přístroje ve stanovených intervalech nebo před použitím ověřovány nebo kalibrovány podle etalonů navázaných na mezinárodní nebo národní etalony.

Podrobně je oblast řešena ve směrnici SM – xx.

7.1.6 Znalosti organizace

Organizace určuje znalosti potřebné pro řízení procesů a zachování shody s požadavky na produkty a služby. Tyto znalosti jsou zajištěny vlastními nebo externími zdroji.

Podrobně je oblast řešena ve směrnici SM – xx.

7.2 Kompetence

Organizace určuje potřebné kompetence osob provádějících práce ovlivňující shodu s požadavky na produkty. Zajišťuje, aby tyto osoby byly kompetentní na základě vhodného vzdělání, výcviku a zkušeností; tam, kde to potřebné, přijímá opatření pro získání potřebné kompetence a hodnotí efektivnost přijatých opatření. Jedná se o následující skupiny osob:

 • Zaměstnanci;

 • Externí spolupracovníci;

 • Dodavatelé.

Podrobně je oblast řešena ve směrnici SM – xx.

7.3 Povědomí

Osoby, které pracují pod dohledem organizace, musí mít povědomí o

 • Politice kvality;

 • relevantních cílech kvality;

 • svém přínosu k efektivnosti QMS stejně jako ke zlepšování jeho výkonnosti;

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz