dnes je 18.7.2024

Input:

Přeprava podle 1.1.3.6 ADR (tzv. podlimitní množství)

14.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.13 Přeprava podle 1.1.3.6 ADR (tzv. podlimitní množství)

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Přeprava podlimitního množství

Dalším ustanovením, které zmírňuje povinnosti při přepravě nebezpečných věcí, je pododdíl 1.1.3.6 Dohody ADR. Zde jsou stanovena podlimitní množství nebezpečných látek v kusech, která smějí být přepravována jednou dopravní jednotkou, aniž se použijí některá ustanovení Dohody ADR.

Znamená to, že při podlimitní přepravě například dopravce:

 • nemusí použít pro přepravu řidiče, který vlastní osvědčení o školení (podle kapitoly 8.2 Dohody ADR),

 • neoznačuje vozidlo oranžovými tabulkami,

 • ve vozidle nemusejí být písemné pokyny,

 • ve vozidle nemusí být předepsaná výbava (kromě alespoň 2kg hasicího přístroje),

 • neplatí ustanovení o osádce vozidla,

 • neplatí bezpečnostní předpisy (podle kapitoly 1.10 Dohody ADR).

Pro přepravu podlimitního množství zůstává v platnosti:

 • proškolení osádky vozidla podle kapitoly 1.3 Dohody ADR,

 • schvalování obalů a značení kusů,

 • zákaz společné nakládky,

 • zajištění nákladu proti pohybu,

 • větrání vozidel (tam, kde je předepsáno),

 • zákaz kouření,

 • zákaz otevírání kusů,

 • je zakázán vstup do uzavřených vozidel s jinou svítilnou než takovou, která je konstruovaná tak, aby nemohla zapálit unikající hořlavé plyny nebo páry (svítilna do výbušného prostředí označená symbolem „EX”),

 • odesílatel je povinen vystavit a předat řidiči předepsaný přepravní doklad,

 • výbava dopravní jednotky práškovým hasicím přístrojem o obsahu 2 kg

 • a některá další.

Podlimitní množství se zjišťuje na základě zařazení nebezpečné látky do příslušné přepravní kategorie v následující tabulce, kde je v pravém sloupci uvedeno nejvyšší celkové množství na jednu dopravní jednotku, tedy maximální množství, které je tzv. podlimitní:

Kategorie podlimitních množství je přiřazena k jednotlivým UN číslům ve sloupci 15 tabulky A kapitoly 3.2 ADR.

Přepravní
kategorie   
   Látky nebo předměty, obalová skupina nebo klasifikační kód / skupina nebo UN číslo    Nejvyšší celkové
množství na jednu
dopravní jednotku   
(1)                       (2)    (3)   
0    Třída 1: 1.1A/1.1L/1.2L/1.3L a UN 0190
Třída 3: UN 3343
Třída 4.2: Látky patřící k obalové skupině I
Třída 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131,
3134, 3148, 3396, 3398 a 3399
Třída 5.1: UN 2426
Třída 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 a 3294
Třída 6.2: UN 2814, 2900 a 3549
Třída 7: UN 2912 až 2919, 2977, 2978 a 3321 až 3333
Třída 8: UN 2215 (MALEINANHYDRID, ROZTAVENÝ)
Třída 9: UN 2315, 3151, 3152 a 3432 a předměty obsahující takové látky nebo směsi a prázdné nevyčištěné obaly, kromě obalů zařazených pod UN číslo 2908, které obsahovaly látky zařazené do této přepravní kategorie   
0   
1    Látky a předměty patřící k obalové skupině I a nezařazené do přepravní kategorie 0 a látky
a předměty následujících tříd:
Třída 1: 1.1B až 1.1J a /1.2B až 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D a
Třída 2: skupiny T, TC a , TO, TF, TOC a TFC; aerosoly: skupiny C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC a TOC
Třída 4.1: UN 3221 až 3224 a 3231 až 3240, 3533 a 3534
Třída 5.2: UN 3101 až 3104 a 3111 až 3120   
20   
2    Látky a předměty patřící k obalové skupině II a nezařazené do přepravních kategorií 0, 1 nebo 4 a látky
a předměty následujících tříd:
Třída 1: 1.4B až 1.4G a 1.6N
Třída 2: skupina F; aerosoly: skupina F
Třída 4.1: UN 3225 až 3230, 3531 a 3532
Třída 4.3: UN 3292
Třída 5.1: UN 3356
Třída 5.2: UN 3105 až 3110
Třída 6.1: UN 1700, 2016 a 2017 a látky patřící k obalové skupině III
Třída 6.2: UN 3291
Třída 9: UN 3090, 3091, 3245, 3480, 3481 a 3536  
333   
3    Látky a předměty patřící k obalové skupině III a nezařazené do přepravních kategorií 0, 2 nebo 4 a látky
a předměty následujících tříd:
Třída 2: skupiny A a O; aerosoly: skupiny A a O; chemické látky pod tlakem: UN 3500
Třída 3: UN 3473
Třída 4.3: UN 3476
Třída 8: UN 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 a 3506
Třída 9: UN 2990 a 3072   
1 000   
4    Třída 1: 1.4S
Třída 4.1: UN 1331,1345,1944,1945,2254 a 2623
Třída 4.2: UN 1361 a 1362 obalová skupina III
Třída 7: UN 2908 až 2911
Třída 9: UN 3268, 3499, 3508 a 3509
a prázdné nevyčištěné obaly, které obsahovaly nebezpečné věci, kromě věcí zařazených do přepravní kategorie 0   
bez omezení   

a Pro UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 a 1017 je nejvyšší celkové množství na dopravní jednotku 50 kg.

V předchozí tabulce se největším celkovým množstvím na dopravní jednotku rozumí:

 • pro předměty jejich celková hrubá hmotnost v kilogramech bez obalu (pro předměty třídy 1 čistá hmotnost výbušné látky v

Nahrávám...
Nahrávám...