Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled základních právních ustanovení (z pohledu BOZP) dopadající na ochranu osobních údajů zaměstnanců

25.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.1 Přehled základních právních ustanovení (z pohledu BOZP) dopadající na ochranu osobních údajů zaměstnanců

Bc. Zdeněk Šenk

1.1

Postavení OZO BOZP u zaměstnavatele

§ 9 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.

Odst. 2: Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý nebo odborně způsobilý v případech a za podmínek uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) sám, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává v pracovněprávním vztahu.

Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilý zaměstnanec zaměstnavatele nebo jiná odborně způsobilá fyzická osoba jsou odborně způsobilými osobami.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

§ 102 odst.2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Odst. 2: Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

§ 257 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

(Náhrada škody způsobené z nedbalosti – Interní OZO BOZP)

Odst. 2: Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

§ 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(Škoda způsobená informací nebo radou - Externí OZO BOZP)

Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.

Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1.2

Vyžadování údajů od zájemců o práci/od zaměstnanců

§ 30 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Odst. 2: Zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním

před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy.

§ 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Odst. 2: Zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se zvláštním právním předpisem, dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem.

Na žádost uchazeče o zaměstnání je zaměstnavatel povinen prokázat potřebnost požadovaného osobního údaje. Hlediska pro výběr zaměstnanců musí zaručovat rovné příležitosti všem fyzickým osobám ucházejícím se o zaměstnání. Ustanovení § 4 platí i zde.

Poznámka 1)

Ustanovení se vztahuje výhradně na kandidáty/uchazeče o zaměstnání.

Poznámka 2):

Doporučuje se, připravit si před začátkem výběrového řízení soubor požadovaných dokumentů/osobních údajů, které budete po kandidátech požadovat a současně je nutné upřesnit právní důvody pro získání osobních údajů (např. pozice řidiče/řidiče-referenta = řidičský průkaz, ...)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

§ 316 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Odst. 4: Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce (je předmětem kontroly OIP) a se základním pracovněprávním vztahem uvedeným v § 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Nesmí vyžadovat informace zejména o:

a) těhotenství,

b) rodinných a majetkových poměrech,

c) sexuální orientaci,

d) původu,

e) členství v odborové organizaci,

f) členství v politických stranách nebo hnutích,

g) příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti,

h) trestněprávní bezúhonnosti;

to, s výjimkou písmen c), d), e), f) a g), neplatí, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis.

Tyto informace nesmí zaměstnavatel získávat ani prostřednictvím třetích osob.

Poznámka 1)

Rodné číslo není zvláštním (citlivým) osobním údajem. Jedná se o standardní osobní údaj, na který se vztahují zákonná ustanovení (§ 13 odst. 9a§ 13c zákona č. 133/2000 Sb.).

Zaměstnavatel může rodné číslo uvést v pracovní smlouvě.

V dalších dokumentech je nutné zvažovat, zda rodné číslo není nadbytečným údajem?

Poznámka 2)

Občanský průkaz/pas ,,je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez prokazatelného souhlasu občana, ...” (§ 15a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb.).

Celý občanský průkaz nelze kopírovat, pro tento postup není opora v zákoně. Při kopírování občanského průkazu je nutné použít vhodnou šablonu (protože je zakázáno kopírovat celý občanský průkaz).

Číslo občanského průkazu, případně jméno a příjmení lze z občanského průkazu opsat, protože neexistuje zvláštní zákon, (jako pro rodná čísla), který by stanovoval pro použití čísla občanského průkazu zvláštní pravidla.

Ze stanoviska ÚOOÚ č. 3/2016 „Evidence návštěvníků při vstupech do budov a kopírování dokladů”, lze dovodit, že číslo občanského průkazu, si může zaměstnavatel/ostraha při vstupu návštěvy do budovy/areálu zapsat společně se jménem a příjmením návštěvy. Obdobné zásady platí i pro pasy a další cizinecké doklady. U pracovních návštěv by měl být přednostně zapisován (evidován) služební/pracovní průkaz vystavený vysílající organizací.

Poznámka 3)

Ostatní doklady a průkazky žádným zákonem není kopírování ostatních dokladů anebo průkazů nijak omezeno. Současně ale je nutné prokázat nezbytnost tohoto postupu – prokázat kontext (odůvodnit zvolený postup).

Po uchazeči/zaměstnanci na pozici svářeč mohu požadovat předložení svářečského průkazu (minimalizace osobních údajů) a následně si udělat i kopii průkazu (až se stane zaměstnan-cem), stejný postup platí např. i pro řidiče anebo u řidičů-referentů (řidičský průkaz), apod.

Poznámka 4)

Fotografie zaměstnance na služební průkazku = lze provést bez souhlasu zaměstnance.

Služební foto na webových stránkách firmy (např. vedoucí personálního oddělení), lze umístit bez souhlasu zaměstnance.

Stejná zásada platí při fotografiích ,,zaměstnanců/hříšníků” v rámci kontrol/prověrek/auditů BOZP = bez souhlasu. Fotografie nelze šířit mimo dispozice firmy (lze využít jen pro vnitřní potřeby zaměstnavatele).

Na všechny shora popsané případy dopadá právní důvod = oprávněný zájem zaměstnavatele/ správce osobních údajů.

Poznámka 5)

Oprávněný zájem zaměstnavatele – zpracování osobních údajů zaměstnance zaměstnavatelem je nezbytné pro ochranu práv a chráněných (oprávněných) zájmů správce (zaměstnavatele). Důvod ke zpracování osobních údajů zaměstnance však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů (zaměstnance) na ochranu jeho soukromí. Zájem firmy musí převážit (odůvodnění postupu musí být podloženo právními důvody – např. § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.).

Poznámka 6)

Foto umístěné na webu z obchodních důvodů – foto/video zaměstnance na webu z jiných např. čistě marketingových důvodů (představování výrobků firmy) musí být podloženo souhlasem zaměstnance (upozornění – souhlas lze kdykoliv odvolat).

Poznámka 7)

Hromadné foto zaměstnanců – skupinová fotografie zaměstnanců, např. ze společné akce k výročí založení firmy = není ve vztahu k vyfotografovaných zaměstnancům osobním údajem (fotografie nespadá do oblasti GDPR).

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1.3

Zákaz používání prostředků zaměstnavatele pro osobní potřebu

§ 316 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Odst. 1: Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení.

Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1.4

Narušování soukromí zaměstnance a monitoring zaměstnance

§ 316 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce

(OIP) = je předmětem kontroly OIP

Odst. 2: Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele

  • narušovat soukromí (OIP) zaměstnance na pracovištích a ve společných

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: