dnes je 15.7.2024

Input:

Porovnání původní a nové směrnice ES o strojních zařízeních

22.11.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2 Porovnání původní a nové směrnice ES o strojních zařízeních

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Srovnávací tabulka

Směrnice 98/37/ES
(charakteristika obsahu ustanovení) 
Nová směrnice
(charakteristika obsahu ustanovení) 
Čl. 1 odst. 1
Tato směrnice se vztahuje na strojní zařízení a stanoví základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedené v příloze I.

Tato směrnice se rovněž vztahuje na bezpečnostní součásti uváděné na trh samostatně. 
Čl. 1 odst. 1
Směrnice se vztahuje na výrobky: strojní zařízení, vyměnitelná přídavná zařízení, bezpečnostní součásti, příslušenství pro zdvihání, řetězy, lana a popruhy, snímatelná mechanická převodová zařízení, neúplná strojní zařízení.

Předmět směrnice zpřesněn 
Čl. 1 odst. 2 (definice)
Pro účely této směrnice se rozumí:

a) „strojním zařízením“:
– soubor sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, z příslušných pohonných jednotek, ovládacích a silových obvodů apod., vzájemně spojených za účelem přesně stanoveného použití, zejména zpracování, úpravy, dopravy nebo balení materiálu,
– soubor strojů, které jsou za účelem dosažení stejného výsledku uspořádány a ovládány tak, aby pracovaly jako integrovaný celek,
– vyměnitelné přídavné zařízení pozměňující funkci stroje, které se uvádí na trh za účelem připojení ke stroji nebo k řadě různých strojů nebo k traktoru samotnou obsluhou, přičemž toto zařízení není náhradní díl ani nástroj;

b) „bezpečnostními součástmi“ součást za předpokladu, že nejde o vyměnitelné přídavné zařízení, kterou výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství uvádí na trh, aby při používání plnila bezpečnostní funkci a jejíž selhání nebo chybná funkce ohrožuje bezpečnost nebo zdraví ohrožených osob. 
Čl. 2 (definice)
Pro účely této směrnice jsou označeny jako „strojní zařízení“ výrobky uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) až f).

a) „Strojním zařízením“ je:
i) soubor, který je vybaven nebo má být vybaven poháněcím systémem, který nepoužívá přímo vynaloženou lidskou nebo zvířecí sílu, sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem přesně stanoveného použití,
ii) soubor uvedený v bodu i), kterému chybí pouze ty součásti, které jej spojují s místem použití nebo se zdroji energie či pohybu,
iii) soubor uvedený v bodech i) nebo ii), který je připraven k instalaci a je schopen fungovat až po namontování na dopravní prostředek nebo po instalaci v budově nebo na konstrukci,
iv) soubory strojních zařízení uvedené v bodech i), ii) nebo iii) nebo neúplná strojní zařízení podle písmene g), které jsou za účelem dosažení stejného výsledku uspořádány a ovládány tak, aby pracovaly jako integrovaný celek,
v) soubor spojených částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, které jsou vzájemně spojeny za účelem zvedání břemen a jejichž jediným zdrojem energie je přímo vynaložená lidská síla.

b) „Vyměnitelným přídavným zařízením“ je zařízení, které po uvedení strojního zařízení nebo traktoru do provozu je k tomuto strojnímu zařízení nebo traktoru připojeno samotnou obsluhou za účelem pozměnění jeho funkce nebo přidání nové funkce, přičemž toto zařízení není nástrojem;

c) „Bezpečnostní součástí“ je součást,
– která plní bezpečnostní funkci,
– která se uvádí na trh samostatně,
– jejíž selhání nebo chybná funkce ohrožuje bezpečnost osob,
– která není nezbytná k tomu, aby strojní zařízení fungovalo, nebo pomocí níž je možno nahradit běžné součásti nezbytné pro fungování strojního zařízení.

(Indikativní seznam bezpečnostních součástí je uveden v příloze V).

d) „Příslušenstvím pro zdvihání“ je součást nebo zařízení, které není připojeno ke zdvihacímu strojnímu zařízení, které umožňuje přichycení břemene a které se nachází mezi strojním zařízením a břemenem či na samotném břemeni, nebo které je určeno k tomu, aby tvořilo nedílnou součást břemene, a které se uvádí na trh samostatně; za příslušenství pro zdvihání se považují rovněž vázací prostředky a jejich součásti;

e) „Řetězy, lany a popruhy“ jsou řetězy, lana a popruhy, které jsou navrženy a konstruovány pro účely zvedání jako součást stroje nebo příslušenství pro zdvihání,

f) „Snímatelným mechanickým převodovým zařízením“ je snímatelná součást k přenosu energie mezi samojízdným strojním zařízením nebo traktorem a jiným strojem, která spojuje první pevné ložisko obou strojů. Pokud se uvádí na trh s ochranným krytem, považuje se za jeden výrobek.

g) „Neúplným strojním zařízením“ je soubor, který je téměř strojním zařízením, ale který sám o sobě nemůže plnit určitou funkci. Neúplným strojním zařízením je poháněcí systém. Neúplné strojní zařízení je určeno pouze k zabudování do jiného strojního zařízení nebo jiného neúplného strojního zařízení či zařízení nebo ke smontování s nimi, čímž se vytvoří strojní zařízení, na něž se vztahuje tato směrnice.

Rozsah definic je značně rozšířen. V dalších bodech jsou navíc pro účely této směrnice definovány: uvedení na trh, výrobce, zplnomocněný zástupce, uvedení do provozu a harmonizovaná norma. 
Čl. 1 odst. 3
Směrnice se nevztahuje na celkem 13 druhů výrobků, a to:
– strojní zařízení, jejichž jediným zdrojem energie je přímo vynaložená lidská síla, pokud se nejedná o stroj pro zdvihání nebo spouštění břemen,
– zdravotnické prostředky,
– speciální zařízení určená k použití na výstavištích a/nebo v zábavních parcích,
– parní kotle, nádrže a tlakové nádoby,
– strojní zařízení speciálně navrhovaná nebo uváděná do provozu pro jaderné účely, jejichž porucha může způsobit únik radioaktivity,
– radioaktivní zdroje tvořící část stroje,
– palné zbraně,
– skladovací nádrže a potrubí na benzín, motorovou naftu, hořlavé kapaliny a nebezpečné látky,
– dopravní prostředky, tj. vozidla a jejich přípojná vozidla, určené výhradně k přepravě osob letecky nebo po silničních, železničních nebo vodních cestách a rovněž dopravní prostředky, které jsou určeny k přepravě zboží letecky nebo po veřejných silničních, železničních nebo vodních cestách; vozidla používaná v těžebním průmyslu nejsou vyloučena,
– námořní plavidla a mobilní pobřežní jednotky společně s palubním vybavením těchto plavidel nebo jednotek,
– zařízení pro dopravu na laně, včetně pozemních lanovek, určená pro veřejnou nebo neveřejnou dopravu osob,
– zemědělské a lesnické traktory, které jsou definovány v čl. 1 odst. 1 směrnice 74/150/EHS,
– stroje speciálně konstruované a vyráběné pro vojenské nebo policejní účely,
– výtahy, jejichž klece se trvale pohybují mezi pevně stanovenými úrovněmi budov a staveb mezi vodítky, která jsou pevná a odklonění od vodorovné roviny v úhlu větším než 15 °, určené k přepravě: osob, osob a nákladů, pouze nákladů, pokud je klec přístupná, to znamená, že do ní lze bez obtíží vstoupit, a je opatřena ovládacím zařízením uvnitř klece nebo v dosahu osoby nacházející se uvnitř klece,
– prostředky pro přepravu osob používající vozidla s pohonem ozubnicí,
– důlní těžní zařízení, – jevištní výtahy,
– stavební výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů. 
Čl. 1 odst. 2
Směrnice se nevztahuje na celkem 12 druhů výrobků, a to na:
– bezpečnostní součásti, které mají být použity jako náhradní součásti k nahrazení totožných součástí a které jsou dodány výrobcem původního strojního zařízení;
– zvláštní zařízení určená k používání na výstavištích nebo v zábavních parcích;
– strojní zařízení zvláště navrhovaná nebo uváděná do provozu pro jaderné účely, jejichž porucha může způsobit únik radioaktivity;
– zbraně včetně střelných zbraní; – tyto dopravní prostředky:
• zemědělské a lesnické traktory, pokud jde o rizika, na něž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, kromě strojního zařízení namontovaného na těchto vozidlech,
• motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, na něž se vztahuje směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, kromě strojního zařízení namontovaného na těchto vozidlech,
• vozidla, na něž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, kromě strojního zařízení namontovaného na těchto vozidlech,
• motorová vozidla určená výhradně pro sportovní soutěže a
• dopravní prostředky určené k letecké nebo vodní přepravě nebo k přepravě po železničních cestách, kromě strojního zařízení namontovaného na těchto dopravních prostředcích;
– námořní plavidla a mobilní pobřežní jednotky společně s palubním vybavením těchto plavidel nebo jednotek;
– strojní zařízení zvláště navrhovaná a konstruovaná pro vojenské nebo policejní účely;
– strojní zařízení zvláště navrhovaná a konstruovaná pro výzkumné účely pro dočasné použití v laboratořích;
– důlní těžní zařízení;
– strojní zařízení jevištní techniky určená k přesunu účinkujících během představení;
– elektrické a elektronické výrobky následujících skupin, pokud se na ně vztahuje směrnice Rady 73/23/EHS ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí: spotřebiče pro domácnost určené k domácímu použití, audio a video přístroje, zařízení pro informační technologie, běžné kancelářské stroje, jističe a vypínače;
– tyto druhy vysokonapěťových elektrických zařízení: spínací a řídicí zařízení, transformátory.

Skladba výrobků, na které se nová směrnice nevztahuje, je upravena, pro některé druhy výrobků zpřesněna a rozšířena. 
Čl. 1 odst. 4
Jsou-li rizika u strojních zařízení nebo bezpečnostních součástí uvedená v této směrnici obsažena zcela nebo částečně ve specifických směrnicích Společenství, pak se tato směrnice od doby platnosti zvláštních směrnic na tato strojní zařízení nebo bezpečnostní součásti a na tato rizika nevztahuje nebo se od jejího uplatnění upustí. 
Čl. 3
Zvláštní směrnice
Pokud se u strojního zařízení na rizika uvedená v příloze I vztahují zcela nebo částečně jiné, zvláštní směrnice Společenství, tato směrnice se s ohledem na tato rizika pro strojní zařízení nepoužije nebo se přestane používat ode dne provedení těchto jiných směrnic.

Redakčně upraveno, obsahově rovnocenné. 
Čl. 1 odst. 5
Na strojní zařízení, jehož rizika jsou převážně elektrického původu, se vztahuje výhradně směrnice 73/23/EHS. 

Identický odkaz na 73/23/EHS není obsahem návrhu, jinak viz čl. 3 a čl. 1 odst. 2 písm. k. 
Čl. 2 odst. 1
Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření k tomu, aby strojní zařízení nebo bezpečnostní součásti, na něž se vztahuje tato směrnice, mohly být uváděny na trh a do provozu pouze tehdy, neohrozí-li zdraví a bezpečnost osob, popřípadě domácích zvířat nebo majetku, jsou-li náležitě instalována a udržována a jsou-li používána k určeným účelům.  
Čl. 4 odst. 1
Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření pro zajištění toho, aby strojní zařízení mohlo být uváděno na trh nebo do provozu, pouze pokud splňuje příslušná ustanovení této směrnice a neohrožuje zdraví a bezpečnost osob, a případně domácích zvířat nebo majetku, je-li náležitě instalováno a udržováno a je-li používáno k určeným účelům a za podmínek, které lze důvodně předvídat.

Redakčně upravena poslední věta, obsahově rovnocenné. 
Čl. 2 odst. 2
Tato směrnice se netýká oprávnění členských států, v souladu se smlouvou, ukládat takové požadavky, jež mohou pokládat za nezbytné k zajištění toho, aby osoby, zvláště pak dělníci, byly chráněny při používání těchto strojních zařízení nebo bezpečnostních součástí, za předpokladu, že to neznamená změnu strojního zařízení a bezpečnostní součásti způsobem neuvedeným v této směrnici. 
Článek 15
Touto směrnicí není dotčeno oprávnění členských států stanovit v souladu s právními předpisy Společenství takové požadavky, jež mohou pokládat za nezbytné, aby osoby, zvláště pak pracovníci, byly chráněny při používání strojních zařízení, pokud to nemá za následek změnu strojního zařízení způsobem neuvedeným v této směrnici.

Redakčně upraveno, obsahově rovnocenné. 
Čl. 2 odst. 3
Členské státy nesmějí na veletrzích, výstavách a při předvádění bránit předvádění strojních zařízení nebo bezpečnostních součástí, které neodpovídají této směrnici za předpokladu, že viditelné označení zřetelně udává, že tato strojní zařízení nebo bezpečnostní součásti směrnici nevyhovují a že nejsou určeny k prodeji, dokud nebudou výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem usazeným ve Společenství uvedeny do souladu s touto směrnicí. V průběhu předvádění musí být přijata přiměřená bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečnosti osob.  
Čl. 6 odst. 3
Členské státy nesmějí na veletrzích, výstavách, při předvádění apod. bránit předvádění strojních zařízení nebo neúplných strojních zařízení, jež nejsou ve shodě s touto směrnicí, pokud viditelné označení zřetelně udává, že tato strojní zařízení nejsou ve shodě s touto směrnicí a že nebudou k dispozici, dokud nebude jejich shoda zajištěna. V průběhu předvádění takovýchto strojních zařízení nebo neúplných strojních zařízení musí být přijata přiměřená bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečnosti osob.

Obsahově rovnocenné. 
Článek 3
Strojní zařízení a bezpečnostní součásti, na které se vztahuje tato směrnice, musí splňovat základní požadavky týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti uvedené v příloze I. 
Čl. 5 odst. 1 písm. a)
Před uvedením strojního zařízení na trh nebo do provozu výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistí, aby splňovalo příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v příloze I.

Obsahově rovnocenné. 
Čl. 4 odst. 1
Členské státy nesmějí na svém území zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění na trh a do provozu těch strojních zařízení nebo bezpečnostních součástí, které splňují ustanovení této směrnice. 
Čl. 6 odst. 1
Členské státy nesmějí na svém území zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění na trh nebo do provozu strojních zařízení, která splňují požadavky této směrnice.

Obsahově rovnocenné. 
Čl. 4 odst. 2 první pododstavec
Členské státy nesmějí zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění strojních zařízení na trh, které jsou podle prohlášení výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství, v souladu s přílohou II B, pokud jsou tato strojní zařízení určena do jiného strojního zařízení nebo sestavena spolu s jiným strojním zařízením tak, že vznikne strojní zařízení, na něž se tato směrnice vztahuje. To neplatí, jsou-li tato strojní zařízení schopna samostatné funkce. 
Čl. 6 odst. 2
Členské státy nesmějí zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění na trh neúplných strojních zařízení, která jsou podle prohlášení o zabudování vydaného výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem v souladu s přílohou II částí 1 oddílem B určena pro zabudování do jiného strojního zařízení nebo pro sestavení s jiným neúplným strojním zařízením tak, že vznikne strojní zařízení.

Zpřesněno, obsahově rovnocenné. 
Čl. 4 odst. 2 druhý pododstavec
„Vyměnitelné přídavné zařízení“ ve smyslu třetí odrážky čl. 1 odst. 2 písm. a) musí být ve všech případech opatřeno označením CE a ES prohlášením o shodě podle přílohy II části A. 

Identická formulace není obsahem návrhu. 
Čl. 4 odst. 3
Členské státy nesmějí zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění bezpečnostních součástí definovaných v čl. 1 odst. 2 na trh, jsou-li výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem usazeným ve Společenství opatřeny ES prohlášením o shodě podle přílohy II části C. 

Není obsahem návrhu, platí čl. 6, odst.1 (bezpečnostní součást zahrnuta pod pojmem strojní zařízení). 
Čl. 5 odst. 1
Členské státy pokládají tato:
– strojní zařízení opatřená označením CE a ES prohlášením o shodě podle přílohy II části A,
– bezpečnostní součásti opatřené ES prohlášením o shodě podle přílohy II části C za vyhovující všem ustanovením této směrnice, včetně postupů pro kontrolu shody podle kapitoly II.

Pokud nejsou k dispozici harmonizované normy, členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zainteresované strany byly informovány o existujících národních normách a technických specifikacích, které pokládají za důležité nebo užitečné pro správnou realizaci základních požadavků na ochranu zdraví a na bezpečnost, uvedených v příloze I. 
Čl. 7 odst. 1
Členské státy pokládají strojní zařízení opatřená označením CE a ES prohlášením o shodě, jehož obsah je uveden v příloze II části 1 oddílu A, za splňující požadavky této směrnice.

Obsahově rovnocenné ustanovení s výjimkou druhého pododstavce, bezpečnostní součást je zahrnuta pod pojmem strojní zařízení. Poslední odstavec původního textu je vypuštěn. 
Čl. 5 odst. 2
Pokud se národní norma přejímající harmonizovanou normu zveřejněnou v Úředním věstníku Evropských společenství vztahuje na jeden nebo na několik základních požadavků na bezpečnost, platí předpoklad, že strojní zařízení nebo bezpečnostní součásti vyrobené v souladu s touto normou splňují příslušné základní požadavky.

Členské státy zveřejní odkazy na národní normy použité pro přejímání harmonizovaných norem.

Členské státy zajistí přijetí vhodných opatření, která umožní sociálním partnerům ovlivňovat na vnitrostátní úrovni proces přípravy a sledování harmonizovaných norem. 
Čl. 7 odst. 2, 3, 4
Strojní zařízení vyrobené v souladu s harmonizovanou normou, na niž byl odkaz zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie, se považuje za splňující základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle takové harmonizované normy.

Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie odkazy na harmonizované normy.

Členské státy přijmou vhodná opatření, která umožní sociálním partnerům ovlivňovat na vnitrostátní úrovni proces přípravy a sledování harmonizovaných norem.

Obsahově rovnocenné s výjimkou druhého odstavce původního textu, který byl vypuštěn.  
Čl. 6 odst. 1
Pokud má členský stát nebo Komise za to, že harmonizované normy podle čl. 5 odst. 2 nesplňují zcela základní požadavky uvedené v článku 3, Komise nebo dotyčný členský stát předloží celou záležitost s udáním důvodu výboru zřízenému směrnicí 83/189/EHS (98/34/ES).Výbor neprodleně zaujme stanovisko. Na základě stanoviska výboru Komise uvědomí členské státy, zda je či není nutné stáhnout tyto normy ze zveřejnění podle čl. 5 odst. 2.  
Článek 10
Postup zpochybnění harmonizované normy. Pokud má členský stát nebo Komise za to, že harmonizovaná norma ne zcela naplňuje příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, které jsou stanoveny v příloze I, předloží Komise nebo členský stát věc s udáním důvodu výboru zřízenému směrnicí 98/34/ES. Výbor neprodleně zaujme stanovisko. Na základě stanoviska výboru Komise rozhodne o tom, zda zveřejní, nezveřejní, zveřejní s omezením, ponechá, ponechá s omezením nebo zruší odkazy na dotyčnou harmonizovanou normu v Úředním věstníku Evropské unie.

Zpřesněno v části závazků Komise. 
Čl. 6 odst. 2
Zřizuje se stálý výbor složený ze zástupců jmenovaných členskými státy, kterému předsedá zástupce Komise.

Stálý výbor vypracuje svůj vlastní jednací řád.

Každá záležitost týkající se provádění a praktického použití této směrnice může být předložena stálému výboru v souladu s níže uvedeným postupem: zástupce Komise předloží stálému výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k tomuto návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci, případně hlasováním. Stanovisko je uvedeno do zápisu; kromě toho má každý členský stát právo požádat, aby byl v tomto zápisu uveden jeho postoj. Komise přihlíží co nejvíce ke stanovisku stálého výboru. Sdělí výboru způsob, jakým vzala toto stanovisko na vědomí. 
Článek 22
Výbor

Komisi je nápomocen výbor, dále jen „Výbor pro strojní zařízení“.

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Výbor pro strojní zařízení přijme svůj jednací řád.

Zpřesněno ve smyslu rozhodnutí 1999/468/ES. 
Nahrávám...
Nahrávám...