dnes je 20.7.2024

Input:

Podnikatelé a životní prostředí

17.1.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.3 Podnikatelé a životní prostředí

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Prakticky každá podnikatelská činnost jistým způsobem souvisí s životním prostředím nebo jej ovlivňuje. Regulátorem těchto jevů je platná legislativa a pak hlavně dobrovolný vztah podnikatelských subjektů k životnímu prostředí.

Spolupráce podnikatelů s ministerstvem životního prostředí

Dnes už není pochyb o tom, že dlouhodobá prosperita a kvalita života ve vyspělé zemi jednoznačně vyžaduje zdravé životní prostředí. Společným strategickým cílem státní administrativy, podnikatelské sféry a také všech občanů je proto takový hospodářský růst, který nepřináší škodlivé dopady na životní prostředí a jeho poškozování. Znamená to hospodářský rozvoj postavený na principech udržitelného rozvoje, zaměřený na zvyšování životní úrovně občanů ve smyslu ekonomické prosperity, sociální spravedlnosti, zabezpečení vysokých environmentálních standardů a šetrného hospodaření přírodními zdroji.

Snaha o prosazování zásad udržitelného rozvoje a konkrétně prosazování změny vzorců spotřeby a výroby není snahou o útlum všech forem lidské činnosti a není útokem na lidskou podnikavost. Není nesena apriorním odporem vůči technice. Naopak, jde o snahu překonat dnešní polovičatost moderních způsobů využívání (včetně zneužívání) techniky. Je proto žádoucí posílit ty potence racionality a humanity, jež byly v dosavadním vývoji z různých důvodů nevyužity, potlačeny či deformovány a které povedou nebo přispějí k udržitelnějším životním stylům, k udržitelnějším sociálním a ekonomickým vztahům a k udržitelnějšímu celkovému obrazu světa v kontextu environmentálním, sociálním i ekonomickém.

Hlavní reprezentace podnikatelských subjektů jsou si vědomy své spoluodpovědnosti za kvalitu životního prostředí i za udržení své konkurenceschopnosti při respektování principů udržitelného rozvoje. Je obecnou pravdou, že podnikatelská sféra vyvinula v uplynulých letech nemalé úsilí a vynaložila značné finanční prostředky na radikální zlepšení životního prostředí v České republice a na jeho ochranu, a má upřímný zájem spolupracovat s Ministerstvem životního prostředí ČR a s dalšími orgány státní správy na ochraně životního prostředí při dalším rozvoji podnikatelských aktivit v ČR.

Aktivity Hospodářské komory ČR

Personální změny ve vedení Hospodářské komory České republiky, ke kterým došlo v roce 2002, zásadním způsobem změnily hlavní cíle nejvyššího vedení komory. Došlo k opuštění cesty konfrontací a prosazování Hospodářské komory jako jediného reprezentanta podnikatelů a k postupnému nastolování ovzduší spolupráce hlavních reprezentantů podnikatelů v těch oblastech, kde existují společné zájmy. Je nasnadě, že těchto zájmů je celá řada a jejich společné prosazování povede ke zlepšení podmínek pro podnikání a ke zkvalitnění podnikatelského prostředí.

Zmíněnými hlavními reprezentanty podnikatelských subjektů v ČR jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Agrární komora ČR, Hospodářská komora ČR. Pracovní název vyjednávací skupiny je „Podnikatelská a zaměstnavatelská rada“.

Iniciátorem společných jednání a společných postupů je Hospodářská komora (HK) ČR.

Smyslem započaté spolupráce je mimo jiné i společně formovat podnikatelské prostředí v ČR, zejména pak legislativu související s podnikáním.

Prakticky paralelně s tímto procesem byly počátkem roku 2003 zahájeny přípravy na vznik odborného poradního orgánu představenstva HK ČR pro oblast ekologie a životního prostředí.

Sekce ekologie a životního prostředí

Vznik sekce ekologie a životního prostředí byl schválen představenstvem HK ČR v lednu roku 2003.

Předsedou sekce byl jmenován Ing. Pavel Bartoš, předseda Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, člen představenstva HK ČR a předseda představenstva FITE, a.s., v Ostravě.

Původní záměr sekce byl prosazovat zájmy členů Hospodářské komory v oblasti životního prostředí. Postupně byli za členy sekce jmenováni zástupci krajských hospodářských komor a vybraných společenstev. Takto navržení členové byli doplněni o zástupce poslanecké sněmovny, kterým se stal RNDr. Miloš Kužvart, a zástupkyni Senátu, jíž se stala RNDr. Jitka Seitlová. Členové sekce byli schváleni představenstvem HK ČR.

Na prvním zasedání v květnu 2003 sekce vytvořila pracovní skupiny (ochrana ovzduší, ochrana vod, odpadové hospodářství a ostatní problematika životního prostředí) a zároveň bylo vytvořeno grémium sekce.

Základní cíle sekce

Představenstvo HK ČR a poté členové sekce se ztotožnili s předloženými základními cíli sekce, kterými jsou:

 • prosazování oprávněných zájmů podnikatelů v dané oblasti,

 • monitorování působení stávající dotčené legislativy a její vyhodnocování s cílem předkládat a iniciovat potřebné změny,

 • úzce spolupracovat při tvorbě legislativy v dané oblasti,

 • podílet se na tvorbě základních strategických dokumentů v oblasti životního prostředí na centrální úrovni,

 • vyhodnocovat přijaté programy v oblasti ekologie na centrální úrovni a navrhnout potřebné změny.

Posléze proběhlo první jednání mezi ministrem životního prostředí RNDr. Liborem Ambrozkem a předsedou sekce Ing. Pavlem Bartošem. Pan ministr uvítal vznik této sekce a její zaměření, doporučil rozšířit oblast působení sekce o některé prvky aktivní ochrany životního prostředí a zároveň vyslovil přání, zda by takto vzniklá sekce mohla rozšířit svůj okruh tak, aby zastupovala co nejširší okruh podnikatelských reprezentací.

Praktickým výstupem z tohoto jednání byla dohoda o uzavření písemného smluvního vztahu mezi MŽP ČR a zástupci podnikatelů, který vymezí rozsah vzájemné spolupráce, a zároveň to, že členové sekce budou nominováni do pracovních týmů pro zpracování „Realizačních programů ČR“ v souvislosti s realizací „Plánu odpadového hospodářství ČR“.

Za účelem efektivní spolupráce, sjednocování podnikatelských zájmů a cílů v oblasti životního prostředí došlo k dohodě rozhodujících reprezentací podnikatelské sféry, tj. Svazu průmyslu a dopravy ČR, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Agrární komory ČR a Hospodářské komory ČR o založení „Společné sekce pro životní prostředí“ a zároveň tyto delegovaly pravomoc na Hospodářskou komoru ČR, aby tato byla smluvním partnerem MŽP ČR.

Společná sekce pro životní prostředí, která vznikla rozšířením původní sekce ekologie a životní prostředí o zástupce uvedených podnikatelských reprezentací, je pověřena k naplňování dohody s MŽP ČR.

Na druhém jednání s ministrem Liborem Ambrozkem za účasti prezidenta Hospodářské komory Jaromíra Drábka byly odsouhlaseny hlavní cíle vzájemné spolupráce, rámcová témata spolupráce a pro zvýšení efektivity spolupráce v zájmu naplnění stanovených cílů i zpracování akčního plánu s vymezením konkrétních úkolů, termínů a probíhá upřesňování jednotlivých formulací tak, aby veškeré dokumenty mohly být podepsány ještě v do konce roku 2003.

Návrh dohody

V návrhu dohody je uveden závazek smluvních stran společně se podílet na řešení otázek ochrany životního prostředí v souvislosti s rozvojem podnikatelských aktivit.

Rámcová témata spolupráce jsou navržena následovně:

 1. V oblasti členství České republiky v Evropské unii:

  • efektivní využívání autorizovaných překladů legislativy životního prostředí Evropských společenství, 6. akčního programu Evropské unie „Životní prostředí 2010: Naše budoucnost, naše volba“ a strategie udržitelného rozvoje Evropské unie,

  • MŽP a Společná sekce ekologie budou spolupracovat na:

   • hodnocení dopadů implementace legislativy ES v oblasti životního prostředí v kontextu prosazování udržitelného rozvoje v podnikatelské sféře;

   • zpracování podkladů pro strategie a programy plnění environmentálních standardů Evropské unie a dalších sektorových politik (např. průmysl, mezinárodní a vnitřní obchod, energetika, zemědělství, doprava, regionální rozvoj, zdravotnictví, věda a výzkum) vyplývajících z členství ČR v Evropské unii.

 2. V legislativní oblasti se spolupráce zaměří na aktivní působení smluvních stran při:

  • přípravě, projednávání a schvalování legislativy v oblasti životního prostředí,

  • přípravě, projednávání a schvalování sektorových politik, např. Státní politiky životního prostředí, Státní energetické koncepce, Koncepce dopravní politiky, které mohou vyústit v návrhy na nová legislativní opatření,

  • průběžné monitorování a pravidelné vyhodnocování dopadů implementace legislativy a strategických dokumentů v oblasti životního prostředí na zlepšení kvality životního prostředí a podmínek života obyvatelstva, na zvýšení výkonnosti ekonomických sektorů a činnost podnikatelských a zaměstnavatelských subjektů a doporučování případných změn a náprav.

 3. V oblasti realizace environmentálních aspektů v praxi se smluvní strany zaměří na:

  • prosazování postupů směřujících k vyššímu využívání obnovitelných zdrojů,

  • prosazování a zavádění nových environmentálních trendů v podnikatelské praxi, s důrazem na ty, které vedou ke kontinuálnímu omezování znečišťování a minimalizaci odpadů a současně zvyšují konkurenceschopnost podniků (EMS/EMAS), prosazováním výroby a užívání ekologicky šetrných výrobků, uplatňováním principů čistší produkce, využívání hodnocení životního cyklu výrobků (LCA), ekodesignu, prodloužené odpovědnosti výrobců za výrobky, přednostnímu nakupování a užívání ekologicky šetrných výrobků a výrobků firem, které implementovaly environmentální přístupy ve výrobním procesu (green purchasing), vytvářením a využíváním obchodních sítí, nabízejících přednostně výrobky a služby příznivé pro životní prostředí (retail), prosazování a uplatňování environmentálních kritérií ve veřejných zakázkách (green procurement)

  • a další.

 4. V oblasti zvyšování a zkvalitňování informovanosti odborné veřejnosti se smluvní strany zaměří na:

  • společnou prezentaci environmentálních aktivit v podnikatelské praxi v dotčených oborech při seminářích, na výstavách a prostřednictvím informačních systémů zúčastněných stran,

  • přípravu soutěží, zaměřených na prosazování environmentálních aspektů v podnikání,

  • případně další.

 5. V oblasti vzdělávání bude spolupráce směřována na:

  • pořádání seminářů a přednášek o požadavcích na ochranu životního prostředí a prosazování principů udržitelného rozvoje a jejich uplatnění v podnikatelské praxi,

  • přípravu projektů postgraduálního studia orientovaného na environmentální aspekty v podnikání, s důrazem na zvyšování konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů České republiky na jednotném evropském trhu, určené pro střední řídící pracovníky a pro managementy velkých podniků.

V souladu se zásadami Úmluvy EHK OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí budou smluvní strany zveřejňovat informace o svých aktivitách ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, a podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Návrh Akčního plánu 2004 - 2005

Ke konkretizaci cílů a úkolů, vyplývajících z Dohody o spolupráci, je navržen Akční plán pro období let 2004 - 2005:

 1. Ministerstvo životního prostředí bude nadále trvale zabezpečovat přístup k autorizovaným překladům směrnic a nařízení EU v oblasti environmentálního práva a na druhé straně také k autorizovaným překladům právních předpisů do angličtiny.
  Termín: průběžně

 2. Ministerstvo životního prostředí zabezpečí, aby v rámci své působnosti příprava nové legislativy v oblasti životního prostředí, dotýkající se podnikání, byla předmětem vzájemného jednání.
  Termín: průběžně

 3. MŽP předpokládá spolupráci smluvních stran zejména při aktualizaci Státní politiky životního prostředí formulováním společných cílů a nástrojů a v následném prosazování environmentálních aspektů v jednotlivých sektorových politikách na základě principu integrity.
  Termín: do konce roku 2003

 4. Kontinuální informovanost zúčastněných stran o nových trendech v ochraně životního prostředí na úrovni EU např. formou vzdělávacích seminářů, poskytnutí příruček a metodických materiálů pro zúčastněné strany a ostatní podnikatelskou veřejnost.
  Termín: průběžně

 5. Za účelem informovanosti zúčastněných stran a jejích členů a ostatní podnikatelské veřejnosti budou využívány

Nahrávám...
Nahrávám...