dnes je 27.7.2021

Input:

Plněné elektrody pro svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s přívodem nebo bez přívodu ochranného plynu (2021)

5.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.4.1 Plněné elektrody pro svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s přívodem nebo bez přívodu ochranného plynu (2021)

Ing. Josef Trejtnar

Požadavky n a klasifikaci a značení výše uvedeného druhu plněných elektrod, určených pro svařování značného počtu běžných ocelí jsou specifikovány v nové ČSN EN ISO 17632, která nahradila podobně jako u norem jiných druhů svařovacích materiálů předcházející ČSN EN 758. Tato nová norma stanovuje požadavky na klasifikaci plněných elektrod pro svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s nejmenší kluzu do 500 MPa nebo s nejmenší pevností do 570 MPa ve stavu po svařování nebo po tepelném zpracování po svařování. Opět, podobně jako jiné normy pro klasifikaci svařovacích materiálů, využívá možnosti klasifikace podle evropského systému – A nebo podle systému pacifického – B. Oba systémy jsou dále stručně popsány. V obou případech klasifikace vychází z vlastností čistého svarového kovu, který vzniká při svařování klasifikovanou plněnou elektrodou s vhodným ochranným plynem. Průměr elektrody je 1,2 mm nebo větší (pokud menší není vyráběn), pro elektrody s vlastní ochranou pak průměr 2,4 mm nebo větší. Pro svařování se nepoužívá pulzní proud, který může vlastnosti svarového kovu ovlivnit.

Každý typ plněné elektrody přitom může být klasifikován s různým ochranným plynem a podle jednoho nebo obou systémů – pak může být použito jedno nebo obě klasifikační označení.

Podle požadavku čtenářů jsou dále doplněny i klasifikace podle norem AWS A5.18 a A5.20., které tuto skupinu plněných elektrod zahrnují. Přesto, že tyto uvedené normy zůstávají stále v platnosti, byla zpracována a odsouhlasena nová souhrnná norma AWS A5.36, jejíž klasifikační výklad byl dále nově zařazen. V přehledu plněných elektrod této kategorie od několika hlavních výrobců pak naleznete jak označení podle původních norem, tak i klasifikace podle uvedené nové normy. Upozorňuji, že ne všichni výrobci tuto novou klasifikaci již akceptovali.

Klasifikace podle ČSN EN ISO 17632-A

Systém klasifikace -A je založen na hodnotě meze kluzu a průměrné nárazové práce čistého svarového kovu 47 J. Další vysvětlení vyplývá z následujícího příkladu. Jt třeba upozornit na určité rozdíly (naleznete v textu normy) v klasifikaci pro plněné elektrody, určené pro vícevrstvé svařování a pro typy, určené pro jednostranné svary.:

Plněná elektroda: ČSN EN ISO 17632-A T 46 3 1Ni B M21 1 H5

V uvedeném příkladu označení je část T 46 3 1 Ni B M21 částí povinnou, zbytek 1 H5 částí nepovinnou, kterou výrobce nemusí uvádět, protože by bylo nutno specifikovat další podmínky pro svařování.

Význam jednotlivých částí klasifikace je následující:

T – je označení pro plněnou elektrodu

46 – je označení pro pevnostní vlastnosti čistého svarového kovu podle tab.1

Tab.1 Označení pro pevnost a tažnost čistého svarového kovu podle ČSN EN ISO 17632 – A 
Označení  Min.mez kluzu
MPa  
Min.pevnost
MPa  
Min.tažnost
%  
Platí pro vícevrstvé svařování


 
35  355  440 až 570  22  
38  380  470 až 600  20  
42  420  500 až 640  20  
46  460  530 až 680  20  
50  500  560 až 720  18  
3T  355  470     
Platí pro jednostranné svařování
 
4T  420  520     
5T  500  600     

3 – udává teplotu, při které je dosažena průměrná nárazová práce 47 J s významem podle tab.2

Tab.2 Označení nárazové práce čistého svarového kovu -platí pro ČSN EN ISO 17632 -A i -B 
Označení  Teplota pro minimální průměr nárazové práce 47J (27J)  
   ºC  
Z  není požadováno  
A nebo Y  20  
0  0  
2  -20  
3  -30  
4  -40  
5  -50  
6  -50  
7  -70  
8  -80  
9  -90  
10  -100  
Poznámka:  Označení A platí pro ČSN EN ISO 17632 - A  
 Označení Y platí pro ČSN EN ISO 17632 - B  

1Ni - udává chemické složení čistého svarového kovu s významem podle tab.3.

Tab.3 Označení chemického složení čistého svarového kovu podle ČSN EN ISO 17632 - A      
Označení  Chemické složení v %  
   C  Mn  Si  P  S  Cr  Ni  Mo  V  Nb  Al  Cu  
Bez označení  –  2,0  –  –  –  0,2  0,5  0,2  0,08  0,05  2,0  0,3  
Mo  –  1,4  –  –  –  0,2  0,5  0,3 až 0,6  0,08  0,05  2,0  0,3  
MnMo  –  1,4 až 2,0  –  –  –  0,2  0,5  0,3 až 0,6  0,08  0,05  2,0  0,3  
1Ni  –  1,4  0,80  –  –  0,2  0,6 až 1,2  0,2  0,08  0,05  2,0  0,3  
1,5Ni  –  1,6  –  –  –  0,2  1,2 až 1,8  0,2  0,08  0,05  2,0  0,3  
2Ni  –  1,4  –  –  –  0,2  1,8 až 2,6  0,2  0,08  0,05  2,0  0,3  
3Ni  –  1,4  –  –  –  0,2  2,6 až 3,8  0,2  0,08  0,05  2,0  0,3  
Mn1Ni  –  1,4 až 2,0  –  –  –  0,2  0,6 až 1,2  0,2  0,08  0,05  2,0  0,3  
1NiMo  –  1,4  –  –  –  0,2  0,6 až 1,2  0,3 až 0,6  0,08  0,05  2,0  0,3  
Z  jakékoliv jiné dohodnuté složení  

Poznámka: Jednotlivé hodnoty jsou hodnotami maximálními. Obsah Al platí pouze pro plněné elektrody s vlastní ochranou. Jak vyplývá z této tabulky, může tato část klasifikace být i bez označení.

B – je označení pro druh náplně elektrody a pro charakteristiku její strusky.

Vysvětlení podává tab.4

Tab.4 Označení typu náplně elektrody nebo charakteristiky jejího použití  
Označení  Charakteristika náplně  Charakteristika strusky  Vhodnost pro svary  Ochranný plyn  
R rutilová  pomalu tuhnoucí struska  jedno i vícevrstvé  požaduje se  
P rutilová  rychle tuhnoucí struska  jedno- i vícevrstvé  požaduje se  
B bazická     jedno- i vícevrstvé  požaduje se  
M kovový prach     jedno- i vícevrstvé  požaduje se  
V rutilová či bazicko fluoridová  dle náplně  jednovrstvé  nepožaduje se  
W bazicko-fluoridová  pomalu tuhnoucí struska  jedno- i vícevrstvé  nepožaduje se  
Y bazicko-fluoridová  rychle tuhnoucí struska  jedno- i vícevrstvé  nepožaduje se  
Z jiné druhy           

M21 – je označení pro ochranný plyn podle ČSN EN ISO 14175, v tomto případě směsný plyn M21. Pro plněné elektrody pro obloukové svařování bez ochranného plynu (s vlastní ochranou) se použije značení N0

1 – číslice 1 až 5 udávají polohy, které jsou vhodné pro klasifikaci v souladu s normami ČSN EN ISO 17632-1 až 3. Označení poloh je dle ČSN EN ISO 6947 a význam uvádí tab.5.

Tab.5 Označení pro polohu svařování podle ČSN EN ISO 17632-A 
Označení  Polohy svařování  
1  PA, PB, PC, PD,PD, PE, PF a PG  
2  PA, PB, PC, PD, PE a PF  
3  PA a PB  
4  PA  
5  PA, PB a PG  
Pro označení poloh platí dle ČSN EN ISO 6947  
PA  vodorovná shora  
PB  vodorovná šikmo shora  
PC  vodorovná  
PD  vodorovná šikmo nad hlavou  
PE  vodorovná nad hlavou  
PF  svislá nahoru  
PG  svislá dolů  

H5 – písmeno H a číslice 5, 10 resp. 15 udává max. přípustný obsah difúzního vodíku v ml/100g čistého svarového kovu, stanovené měřením podle ČSN EN ISO 3690.

Klasifikace podle ČSN EN ISO 17632-B

Systém klasifikace podle systému –B výše uvedené normy je založen na pevnosti v tahu čistého svarového kovu a jeho průměrné nárazové práci 27 J při zkušební teplotě. Klasifikace je v řadě detailů od klasifikace podle systému – A rozdílná a tyto odchylky jsou patrné z rozboru klasifikačního značení dle dále uvedeného příkladu:

Plněná elektroda ČSN EN ISO 17632-B – T554T5-1M21A-N2-UH5

kde:

T – označuje plněnou elektrodu

55 – značí pevnostní vlastnosti čistého svarového kovu při vícevrstvém svařování nebo pevnost základního materiálu, použitého pro klasifikaci pro jednostranné svařování s významem podle tab.6

Tab. 6 Označení pevnostních vlastností čístého svarového kovu nebo použitého základ. materiálu podle ČSN EN ISO 17632 - B 
   Pevnostní vlastnosti při vícevrstvém svařování  Pro jednovrstvé svařování  
Označení  Min.mez kluzu  Pevnost v tahu  Min. tažnost  min. pevnost ZM nebo svar.kovu  
   MPa  MPa  %  MPa  
43 330  430 až 600  20  430  
49 390  490 až 670  18  490  
55 460  550 až 740  17  550  
57 490  570 až 770  17  570  

4 – udává teplotu, při které je dosažena minimální nárazová práce 27 J s označením dle tab. 3, shodné s klasifikací podle systému – A

T5-zařazení do jedné ze skupin T1 až T15 resp. TG charakterizuje použití dané plněné elektrody. Charakteristiky jsou popsány v tab.č.7

Tab.7 Označení pro charakteristiku použití plněných elektrod podle ČSN EN ISO 17632 - B  
Označení
použití  
Ochranný
plyn  
Proud a
polarita  
Druh
přenosu  
Typ
náplně  
Pro polohy
svařování  
Charakteristika
 
Typy svarů
 
T1  ano   DC +   sprchový   rutilová   0 nebo 1   Nízké ztráty vlivem rozstřiku, plochý až mírněvypouklý tvar housenky, vysoká výtěžnost  jednovrstvé ivícevrstvé  
T2  ano   DC +   sprchový   rutilová   0   podobná T1, vyšší obsah manganu a křemíkupro lepší vlastnosti  jednovrstvé    
T3  nevyžaduje   DC +   kapkový   není určena   0   vysoká rychlost svařování   jednovrstvé   
T4  nevyžaduje   DC +   kapkový   bazická   0   vysoká výtěžnost, odolnost proti praskavostipři vyšších teplotách, malý průvar  jednovrstvé ivícevrstvé  
T5   ano    DC +    kapkový    vápenofluoridová    0 nebo 1    Mírně vypouklá housenka, tenká struska, nepokrývá celou housenku, dobré nárazové vlastnosti a praskavost při vys. teplotách proti T1  jednovrstvé ivícevrstvé   
T6  nevyžaduje   DC +   sprchový   není určena   0   dobré nárazové vlastnosti, dobrý průvar kořene, vynikající odstranitelnost strusky v úkosu  jednovrstvé ivícevrstvé  
T7   nevyžaduje   DC -   malé kapkynebo sprchový  není určena   0 nebo 1   vysoká výtěžnost, vynikající odolnost protipraskavosti při vyšších teplotách  jednovrstvé ivícevrstvé  
T8  nevyžaduje   DC -   malé kapkynebo sprchový  není určena   0 nebo 1   velmi dobré nárazové vlastnosti při nízkých teplotách  jednovrstvé ivícevrstvé  
T 10  nevyžaduje   DC-   malé kapky   není určena   0   vysoká rychlost přenosu, na jakoukoliv tloušťku   jednovrstvé    
T 11  nevyžaduje   DC-   sprchový   není určena   0 nebo 1   některé druhy jsou vhodné jen pro svařovánítenkých plechů. Omezení dodává výrobce.  jednovrstvé ivícevrstvé  
T 12  ano   DC +   sprchový   rutilová   0 nebo 1   podobný typ jako T1, lepší nárazové vlastnostinižší požadavky na obsah Mn  jednovrstvé ivícevrstvé  
T 13  nevyžaduje   DC -   krátký oblouk   není určena   0 nebo 1   pro svařování kořene v nepokryté mezeřejednou housenkou  jednovrstvé    
T 14  nevyžaduje   DC -   sprchový   není určena   0 nebo 1   vysoká rychlost při svařování povlakovanýchocelových plechů  jednovrstvé    
T 15  ano   DC +   jemné kapky   kovový prášek   0 nebo 1   náplň ze slitin kovů a železného prachu, minimální pokrytí struskou  jednovrstvé ivícevrstvé  
TG  dle dohody výrobce-odběratel  

1 – označuje polohy, pro které je plněná elektroda klasifikována. Na rozdíl od systému

  • - A zde existují jen dvě možnosti: označení „0” znamená pouze polohy PA a PB
  • - označení „1” značí polohy PA, PB, PC, PD,PF nebo PG, nebo PF + PG

M21 – označuje ochranný plyn stejným způsobem jako v systému – A., tj. značkou podle ČSN EN ISO 14175. Navíc umožňuje použití písmene „G”, které znamená, že pro klasifikaci byl použit ochranný plyn o složení, které bylo vzájemně dohodnuto s odběratelem

A - znamená, že plněná elektroda byla klasifikována pro svarový kov ve stavu po svařování. Jestliže je klasifikována ve stavu po tepelném zpracování po svařování, je označení písmenem „P”. Existuje i možnost, kdy je klasifikace provedena jak pro stav po svařování, tak i pro stav po tepelném zpracování po svařování-v tomto případě je nutno použít oba symboly, tj. „AP”

N2 – tento symbol udává chemické složení čistého svarového kovu v souladu s tab. č.8.

Jak vyplývá z obsahu této tabulky, může být na tomto místě klasifikace i bez označení chemického složeni Zde končí povinné klasifikační značení.

Tab.8 Označení chemického složení čistého svarového kovu podle ČSN EN ISO 17632 - B     
Označení   Chemické složení (hmotn.%)   
C  Mn  Si  P  S  Cr  Ni  Mo  Cu  V  Al  
bez označení 0,18  2,00  0,90  0,030  0,030  0,20  0,50  0,30  –  0,08  2,0  
K 0,20  1,60  1,00  0,030  0,030  0,20  0,50  0,30  –  0,08     
2M3 0,12  1,50  0,80  0,030  0,030  –  –  0,40 až 0,65  –  –  1,8  
3M2 0,12  1,25 až 2,00  0,80  0,030  0,030  –  –  0,25 až 0,65  –  –  1,8  
N1 0,12  1,75  0,80  0,030  0,030  –  0,30 až 1,0  0,35  –  –  1,8  
N2 0,12  1,75  0,80  0,030  0,030  –  0,80 až 1,20  0,35  –  –  1,8  
N3 0,12  1,75  0,80  0,030  0,030  –  1,0 až 2,0  0,35  –  –  1,8  
N5 0,12  1,75  0,80  0,030  0,030  –  1,75 až 2,75  –  –  –  1,8  
N7 0,12  1,75  0,80  0,030  0,030  –  2,75 až 3,75  –  –  –  1,8  
CC 0,12  0,60 až 1,40  0,20 až 0,80  0,030  0,030  0,30 až 0,60  –  –  0,20 až 0,50  –  1.8  
NCC 0,12  0,60 až 1,40  0,20 až 0,80  0,030  0,030  0,45 až 0,75  0,10 až 0,45  –  0,30 až 0,75  –  1,8  
NCC1 0,12  0,50 až 1,30  0,20 až 0,80  0,030  0,030  0,45 až 0,75  0,30 až 0,80  –  0,30 až 0,75  –  1,8  
N1M2 0,15  2,00  0,80  0,030  0,030  0,20  0,40 až 1,00  0,20 až 0,65  –  0,05  1,8  
N2M2 0,15  2,00  0,80  0,030  0,030  0,20  0,80 až 1,20  0,20 až 0,65  –  0,05  1,8  
N3M2 0,15  2,00  0,80  0,030  0,030  0,20  1,00 až 2,00  0,20 až 0,65  –  0,05  1,8  
G dohodnuté chemické složení s odběratelem   

Nepovinná část klasifikace může mít následující části:

U – používá se pouze v případě, kdy nárazové vlastnosti čistého svarového kovu splňují současně i podmínku hodnoty 47 J.

H5 – znamená obsah difúzního vodíku v ml/100g čistého svarového kovu stejně jako v případě klasifikace podle systému – A,

V klasifikaci podle obou systémů ČSN EN ISO 17632 existují i další rozdíly ve způsobu a podmínkách svařování, tepelném zpracování apod. Tyto je nutno zjistit v citované normě.

Klasifikace podle AWS A5.18

Plněné elektrody s náplní kovového prášku jsou podle této normy chápány jako „kompozitní dráty” a jsou proto klasifikovány obdobným způsobem, jako plné svařovací dráty, tj. podle chemického složení jejich čistého svarového kovu a podle jeho mechanických vlastností.

Způsob klasifikace a značení je vysvětlen již v předchozí kapitole pro plné dráty (MAG, TIG). Na následujícím příkladu jsou vysvětleny jen odchylky a význam nových označení:

E 70C-3M (N) H5

Kde:

E je označení pro plněné elektrody (kompozitní dráty) na rozdíl od značení ER, používaného pro plné dráty

70 označuje minimální pevnost svarového kovu v jednotkách ksí

C – je označení pro plněné elektrody s náplní kovového prášku

3 – resp. 6, G nebo GS charakterizují chemické složení čistého svarového kovu (jestliže je předepsáno) a jeho mechanické vlastnost v souladu s tab. 9 a 10

Tab.9 Chemické složení čistého svarového kovu elektrod plněných kovovým práškem podle AWS A5.18    
Označení  Ochr.plyn  C  Mn  Si  S  P  Ni  Cr  Mo  V  Cu  
E70C-3x 75-80%Ar+ CO2  0,12  1,75  0,90  0,03  0,03  0,50  0,20  0,30  0,08  0,50  
E70C-6x 75-80%Ar+ CO2  0,12  1,75  0,90  0,03  0,03  0,50  0,20  0,30  0,08  0,50  
E70C-G(x) dohodou  není specifikováno složení  
E70C-GS(x) dohodou  není specifikováno složení  

Jednotlivé hodnoty jsou hodnotami maximálními.

Písmeno “x“ nahrazuje druh ochranného plynu a znamená:“ “C pro 100% CO2, “M“ pro směsný plyn

Označení “S “ znamená, že klasifikace byla provedena z jednovrstvého svaru

Tab.10 Mechanické vlastnosti čistého svarového kovu elektrod plněných kovovým práškem podle AWS A5.18 
Označení  Min. pevnost  Min. mez kluzu  Min.tažnost  Min. náraz. práce  
   MPa  MPa  %  J/°C  
E70C-3x 480  400  22  27J/-20°C  
E70C-6x 480  400  22  27J/-30°C  
E70C-G(x) 480  400  22  dle dohody  
E70C-GS(x) 480  nespecifikováno  nespecifikováno  nespecifikováno  

M – označení pro ochranný plyn- v tomto případě směsný plyn typu M21, nebo C pro čistý CO2

Pokud je v klasifikačním značení použito (N) znamená to, že daný typ je klasifikován pro oblast použití v nukleární technice, kde jsou rozdílné požadavky na obsahy nečistot a doprovodných prvků, např. obsah síry musí být nižší než 0,08% a obsah fosforu max. 0,012%.

H5 – je pak max. obsah difúzního vodíku ve svarovém kovu ml/100g svarového kovu

Tato klasifikace je postupně nahrazována klasifikací podle AWS A5.36 – viz dále.

Klasifikace podle AWS A5.20

Podle výše uvedené normy jsou klasifikovány plněné elektrody s tavidlovou náplní. Klasifikační systém je založen na získaných mechanických vlastnostech čistého svarového kovu a odpovídá níže uvedenému příkladu a vysvětlujícím tabulkám: V následujícím příkladu klasifikačního značení

E 71T-1M – J D H5

znamená:

E je obecné označení pro elektrodu pro obloukové svařování

7 je označení pro minimální pevnost v tahu čistého svarového kovu v jednotkách x 10 000 psí – viz tab. 11

Tab.11 Požadované mechanické vlastnosti čistého svarového kovu plněných elektrod podle AWS A5.20 
AWS  Pevnost v tahu  Minimální mez kluzu  Minimální tažnost  Min.nárazová práce  
klasifikace  ksí  MPa  ksí  MPa  %  J/°C  
E7xT-1C , -1M 70 až 95  490 až 670  58  390  22  27J/-20°C  
E7xT-2C, -2M min.70  min.490  nespec.  nespec.  nespec.  nespec.  
E7xT-3 min.70  min.490  nespec.  nespec.  nespec.  nespec.  
E7xT-4 70 až 95  490 až 670  58  390  22  nespec.  
E7xT-5C, -5M 70 až 95  490 až 670  58  390  22  27J/-30°C  
E7xT-6 70 až 95  490 až 670  58  390  22  27J/-30°C  
E7xT-7 70 až 95  490 až 670  58  390  22  nespec.  
E7xT-8 70 až 95  490 až 670  58  390  22  27J/-30°C  
E7xT-9C, -9M 70 až 95  490 až 670  58  390  22  27J/-30°C  
E7xT-10 min.70  min.490  nespec.  nespec.  nespec.  nespec.  
E7xT-11 70 až 95  490 až 670  58  390  20  nespec.  
E7xT-12C, -12M 70 až 90  490 až 620  58  390  22  27J/-30°C  
E6xT-13 min.60  min.430  nespec.  nespec.  nespec.  nespec.  
E7xT-13 min.70  min.490  nespec.  nespec.  nespec.  nespec.  
E7xT-14 min.70  min.490  nespec.  nespec.  nespec.  nespec.  
E6xT-G 60 až 80  430 až 600  48  330  22  nespec.  
E7xT-G 70 až 95  490 až 670  58  390  22  nespec.  
E6xT-GS min.60  min.430  nespec.     nespec.  nespec.  
E7xT-GS min.70  min.490  nespec.     nespec.  nespec.  

Poznámky :Typy E7xT-2C, -2M, E7xT-3, E7xT-10, E7xT-13, E6xT-13,E7xT-14, E6xT-GS a E7xT-G jsou určeny pouze pro jednostranné svary.

1 – označuje vhodnost pro polohu svařování, stejně jako u klasifikace podle ČSN EN ISO 17632-B, tj. „0” pro polohy PA a PB, „1” pro všechny polohy svařování

T – je označení pro tavidlem plněnou elektrodu

1číslo 1 až 14 resp. písmena G nebo GS označují vhodnost pro polohu svařování a ostatní svařovací charakteristiky plněné elektrody podle tab.12

Tab.12 Charakteristika použití plněných elektrod podle AWS A5.20   
Označení  Klasifikace podle  Poloha  Ochranný plyn  Proud a  Použití pro svary  
charakteristiky  AWS A5.20  svařování     polarita     
1 E70T-1C  0   C  DC+   vícevrstvé i jednovrstvé     
E70T-M  M  
E71T-1C  1   C  
E71T-1M  M  
2    E70T-2C  0   C  DC+   jednovrstvé     
E70T-2M  M  
E71T-2C  1   C  
E71T-2M  M  
3 E70T-3  0  žádný  DC+  jednovrstvé  
4 E70T-4  0  žádný  DC+  vícevrstvé i jednovrstvé  
5    E70T-5C  0   C  DC+  jednovrstvé i vícevrstvé     
E70T-5M  M  DC+  
E71T-5C  1   C  DC±  
E71T-5M  M  DC±  
6 E70T-6  0  žádný  DC+  jednovrstvé i vícevrstvé  
7  E70T-7  0  žádný   DC-  jednovrstvé i vícevrstvé   
E71T-7  1     
8  E70T-8  0  žádný   DC-  jednovrstvé i vícevrstvé   
E71T-8  1     
9    E70T-9C  0   C  DC+   jednovrstvé i vícevrstvé     
E70T-9M  M  
E71T-9C  1   C  
E71T-9M  M  
10 E70T-10  0  žádný  DC-  jednovrstvé  
11  E70T-11  0  žádný   DC-   jednovrstvé i vícevrstvé   
E71T-11  1  
12    E70T-12C  0   C  DC+   jednovrstvé i vícevrstvé     
E70T-12M  M  
E71T-12C  1   C  
E71T-12M  N  
13  E61T-13  1  žádný   DC-   jednovrstvé   
E71T-13  1  
14 E71T-14  1  žádný  DC-  jednovrstvé  
G    E60T-G  0  nespecifikováno     nesp.   jednovrstvé i vícevrstvé     
E70T-G  
E61T-G  1   
E71T-G  
GS    E60T-GS  0   nespecifikováno     nesp.   jednovrstvé     
E70T-GS  
E70T-GS  1   
E71T-GS  

Poznámka: Pro polohy svařování platí: “0“ = PA,PB, “1“= PA,PB,PC,PD,PF nebo PG nebo PF + PG

M – označení pro ochranný plyn, použitý pro klasifikaci, v tomto případě směs 75 až 80%Ar + zbytek CO2. Další možné písmeno je „C” pro čistý oxid uhličitý. Pokud toto písmeno chybí, je daná plněná elektroda klasifikována bez ochranného plynu.

Nepovinná část pak může (a nemusí)obsahovat následující sdělení:

J – pokud existuje toto označení, znamená to, že svarový kov má zvýšenou houževnatost a že splňuje podmínku nárazové práce 27 J při –40°C

Písmena „D” resp. „Q” označují, že předepsané mechanické hodnoty svarového kovu jsou dosaženy i při využití nízkého svařovacího příkonu a rychlého ochlazování, resp. vysokého tepelného příkonu a pomalého ochlazování (více v sekci 17 citované normy)

H5 (H10, H15) udávají maximální obsah difúzního vodíku v ml/100g svarového kovu.

Chemické složení čistého svarového kovu se sice v klasifikaci neobjevuje, ale pro některé skupiny jsou stanoveny maximální hodnoty jednotlivých prvků v souladu s tab.13. Pro ostatní neuvedené klasifikované typy není chemické složení specifikováno

Tab.13 Požadavky na chemické složení čistého svarového kovu plněných elektrod podle AWS A5.20    
Klasifikace     Chemické složeni čistého svarového kovu %                       
   C  Mn  Si  S  P  Cr  Ni  Mo  V  Al  Cu  
E7xT-1C, -1M  0,12    1,75    0,9    0,03    0,03    0,2    0,5    0,3    0,08         0,35   
E7xT-5C, -5M 
E7xT-9C, -9M 
E7xT-4  0,3      1,75      0,6      0,03      0,03      0,2      0,5      0,3      0,08      1,8      0,35     
E7xT-6 
E7xT-7 
E7xT-8 
E7xT-11 
ExxT-G 0,18*  1,75  0,9  0,03  0,03  0,2  0,5  0,3  0,08  1,8  0,35  
E7xT-12C,-12M 0,12  1,6  0,9  0,03  0,03  0,2  0,5  0,3  0,08     0,35  

Poznámka: hodnota 0,18%C * platí pro svařování v ochr. plynu, pro elektrody s vlastní ochranou je max.0,30%C

Rovněž tato klasifikace je postupně nahrazována klasifikací podle AWS A5.36.

Klasifikace podle AWS A5.36

Tato nová norma AWS nahrazuje postupně od roku 2012 předchozí dokumenty AWS A5.20 a AWS 5.28, i když tyto dosud platí. Je určena pro plněné elektrody pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí jak s tavidlovou náplní, tak i s náplní kovového prášku, ale určené pro použití s ochranným plynem. Klasifikace je založena na typu náplně elektrody, způsobu ochrany svarového kovu a jeho dosaženého chemického složení a mechanických hodnot včetně údaje o použitelnosti a technologických vlastnostech. Základní schema lze vyznačit následným obecným tvarem:

E 1 2 T 3 - 4 5 6 - 7 - 8 H 9

kde následující indexy označují:

E – je obecné označení pro elektrodu pro svařování

1 – je index, reprezentovaný některým z čísel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 podle následující tabulky, které udává minimální hodnoty pevnosti a meze kluzu jimi získaného čistého svarového kovu v jednotkách ksí (MPa)

Tab.14 Označení pro mechanické hodnoty svarového kovu podle AWS A5.36 (2021) 
Označení Minimální hodnota meze pevnosti (ksí/MPa) Minimální hodnota meze kluzu (ksí/MPa) 
6 60 000 (414)  48 000 (331)  
7 70 000 (483)  58 000 (400)  
8 80 000 (556)  68 000 (469)  
9 90 000 (621)  78 000 (537)  
10 100 000 ( 689)  88 000 (606)  
11 110 000 (758)  98 000 (676)  
12 120 000 (827)  108 000 (744)  
13 130 000 (896)  118 000 (814)  

2 – je označení pro vhodnost použití pro určitou polohu svařování, a to:

0 – pro polohy PA a PB

1 – pro všechny polohy svařování

T – je označení pro plněnou elektrodu

3 - index, charakterizující druh náplně elektrody, způsob ochrany svarového kovu, druh proudu a doporučené polohy svařování.

Doplňující písmeno S doporučuje použití pro zoxydované povrchy svaru.

Přehled označení uvádí následující tabulka:

Tab.15 Označení charakteristiky plněné elektrody-typu náplně,druhu ochrany a použití podle AWS A5.36 (2021) 
Označení Typ elektrody, charakteristika Polarita 
T1 rutilová, s plynovou ochranou, pro všechny polohy svařování kromě PG  DC +  
T1S  rutilová, s plynovou ochranou, pro všechny polohy svařování kromě PG určená pro svařování na jeden průchod   DC +  
T3S  rutil-bazická, s vlastní ochranou, především pro polohu PA,určená pro vysokorychlostní svařování na jeden průchod  DC +   
T4  fluorido-bazická, s vlastní ochranou, pro svařování v poloze PA,s vysokou produktivitou  DC +   
T5 bazická, s plynovou ochranou, pro všechny polohy mimo PG  DC+ nebo DC-  
T6 oxido-bazická, s vlastní ohcranou, ptedevším pro svařování v poloze PA  DC +  
T7   fluorido-bazická, s vlastní ochranou, velké průměry jsou určeny pro produktivní svařování v poloze PAmalé průměra pro všechny polohy mimo PG    DC -  
T8 fluorido-bazická, s vlastní ochranou, pro lepší hodnoty KV při nízkých teplotách  DC -  
T9  rutilová, s plynovou ochranou, pro všechny polohy svařování kromě PG, pro dosažení lepších hodnot KV při nízkých teplotách  DC +   
T 10S  fluorido-bazická, s vlastní ochranou, určená pro rychlostní svařování na jeden průchod v poloze PA  DC -   
T11  tavidlem plněná, s vlastní ochranou, pro svařování ve všech polohách kromě PAtlouštěk do 20mm  DC-   
T12  rutilová, pro všechny polohy mimo PG, produkující svarový kov se sníženýmobsahem Mn pro vyšší hodnoty KV při nízkých teplotách  DC+   
T14S  tavidlem plněná, s vlastní ochranou, pro svařování ve všech polohách kromě PApro rychlostí svařování na jeden průchod  DC -   
T15 plněná kovovým práškem, s vlastní ochranou, pro všechny polohy svařování  DC+nebo DC-  
T16  plněná kovovým práškem, s plynovou ochranou, určená pro svařování při použití modulovaného střídavého proudu   AC -  
T 17   tavidlem plněná, s vlastní ochranou, určená pro svařování při použití modulovanéhostřídavého proudu   AC -  

4 – označení pro druh použitého ochranného plynu podle ČSN EN ISO 14175, tj. např. C1, M21 apod. Pokud označení pro ochranný plyn chybí, jedná se o plněné elektrody s vlastní ochranou.

5 – označení pro stav, ve kterém byly zjišťovány mechanické hodnoty čistého svarového kovu a to takto:

A – stav ihned po svařování

P – stav po tepelném zpracování po svařování dle doporučení této normy

G – stav po tepelném zpracování navrženém výrobcem plněné elektrody

6 – index pro teplotu, při které je dosaženo hodnoty vrubové houževnatosti čistého svarového kovu minimálně 27J s významem podle níže uvedené tabulky

Tab.16 Označení pro minimální nárazovou práci čistého svarového kovu podle AWS A5.36 (2021) 
Označení Teplota pro minimální nárazovou práci KV 27J  
Z  není požadováno  
Y 20 °C  
0 -18°C  
2 -29°C  
4 -40°C  
5 -46°C  
6 -51°C  
8 -62°C  
9 -68°C  
10 -73°C  
15 -101°C  
G podle dohody s odběratelem  

7 – označení pro chemické složení čistého svarového kovu nejčastěji používaných plněných elektrod

Tab.17 Chemické složení čistého navařeného kovu pro jednotlivá označení dle AWS A5.36    
Označení Obsah legujících prvků (%)  
          C  Mn  Si  S  P  Ni  Cr  Mo  V  Al  Cu  
          Plněné elketrody pro nelegované oceli 
CS1 0,12  1,75  0,90  0,03  0,03  0,50  0,20  0,30  0,08     0,35  
CS2 0,12  1,6  0,90  0,03  0,03  0,50  0,20  0,30  0,08     0,35  
CS3 0,30  1,75  0,60  0,03  0,03  0,50  0,20  0,30  0,08  1,8  0,35  
          Plněné elektrody pro oceli, legované molybdenem 
A1 0,12  1,25  0,80  0,03  0,03        0,40 až 0,65           
           Plněné elektrody pro chrom-molybdenové oceli 
B1 0,05 až 0,12  1,25  0,80  0,03  0,03     0,40 až 0,65  0,40 až 0,65           
B1L 0,05  1,25  0,80  0,03  0,03     0,40 až 0,65  0,40 až 0,65           
B2 0,05 až 0,12  1,25  0,80  0,03  0,03     1,00 až 1,50  0,40 až 0,65           
B2L 0,05  1,25  0,80  0,03  0,03     1,00 až 1,50  0,40 až 0,65           
B3 0,05 až 0,12  1,25  0,80  0,03  0,03     2,00 až 2,50  0,90 až 1,20           
B3L 0,05  1,25  0,80  0,03  0,03     2,00 až 2,50  0,90 až 1,20           
B6 0,05 až 0,12  1,20  1,00  0,03  0,025  0,40  4,0 až 6,0  0,45 až 0,65        0,35  
  Plněné elektrodey pro niklem legované oceli 
Ni1 0,12  1,75  0,80  0,03  0,03  0,80 až 1,00  0,15  0,35  0,05  1,8     
Ni2 0,12  1,50  0,80  0,03  0,03  1,75 až 2,75           1,8     
Ni3 0,12  1,50  0,80  0,03  0,03  2,75 až 3,75           1,8     
  Plněné elektrody pro mangan-molybdenové oceli 
D1 0,12  1,25 až 2,00  0,80  0,03  0,03        0,25 až 0,55           
D2 0,15  1,65 až 2,25  0,80  0,03  0,03        0,25 aqž 0,55           
D3 0,12  1,00 až 1,75  0,80  0,03  0,03        0,40 až 0,65           
  Plněné elektrody pro vysokopevnostní oceli 
K1 0,15  0,80 až 1,40  0,80  0,03  0,03  0,80 až 1,40  0,15  0,20 až 0,65  0,05        
K2 0,15  0,50 až 1,75  0,80  0,03  0,03  1,00 až 2,00  0,15  0, 35  0,05  1,8     
K3 0,15  1,75 až 2,25  0,80  0,03  0,03  1,25 až 2,60  0,15  0,25 až 0,65  0,05        
K4 0,15  1,20 až 2,25  0,80  0,03  0,03  1,75 až 2,60  0,20 až 0,60  0,20 až 0,65  0,03        
K5 0,10 až 0,25  0,60 až 1,80  0,80  0,03  0,03  0,75 až 2,00  0,20 až 0,70  0,15 až 0,55  0,05        
  Plněné elektrody podle vzájemné dohody výrobce a odběratele 
G 0,18 až 0,30  není stanoveno  
GS není stanoveno  

Jednotlivé hodnoty jsou hodnotami maximálními.

Údaje pro obsah Al platí pro plněné elektrody s vlastní ochranou

8 – doplňující údaje s ozn. D a Q pro vlastnosti svarového kovu při vysokém příkonu a pomalém ochlazování a naopak, při nízkém příkonu a rychlém ochlazování. Bližší viz v tab.1

Tab.18  Označení pro doplňující vlastnosti svarového kovu při určitých podmínkách svařování podle AWS A5.36 
Označení   Tepelný příkon/ochlazování  Min.pevnost v (MPa)   Min.mez kluzu (MPa)   Min. tažnost (%)   Min hodn. KV při teplotě   
  D     vysoký příkonpomalé ohclazování   483 pro klasifikaciE7xT-xxx-x  400 pro klasifikaciE7xT-xxx-x  22 pro klasifikaciE7xT-xxx-x  54J/+20;C    
nízký příkonrychlé ochlazování   550pro klasifikaciE8xT-xxx-x  470pro klasifikaciE8xT-xxx-x  19pro klasifikaciE8xT-xxx-x  27J/-18°C    
  Q     vysoký příkonpomalé ohclazování     nenístanoveno     400 až 550     min.22       27J/-29°C     
nízký příkonrychlé ochlazování    max.620   

H – označení pro difuzní vodík v navařeném kovu

9 – číslo, označující max. množství difuzního vodíku v navařeném kovu svarového kovu a to v mezích max.:

2 - 4 - 8 a 16

ml/100g navařeného kovu

Příklady klasifikace plněných elektrod pro svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí

Jak je vidět z dále uvedeného přehledu, použití plněných elektrod pro svařování běžných typů ocelí velmi rychle roste a to nejen na úkor obalených elektrod, ale i na úkor běžných plných drátů. Vývojem vzniká i mnoho různých variant, které přizpůsobují jejich použití zcela konkrétním požadavkům uživatelů. Následující přehledy jsou zpracovány z hlediska

původního dělení na plněné elektrody s náplní tavidla a plněné elektrody s náplní kovového prášku. Pokud výrobci udávají již klasifikaci podle AWS A5.36, je doplněna, jinak odpovídá původním normám. Protože výrobců v této skupině je už mnoho, v níže uvedených tabulkách jsou uváděny především ty, jejichž výskyt byl na našem území zjištěn ve větším měřítku. Údaje odpovídají známému stavu k počátku roku 2021.

Tab.20 Příklady tavidlem plněných elektrod, klasifikovaných podle citovaných norem (2021)                   
Výrobce  Označení   Klasifikace podle        Schválení (hlavní)                 Dodávané průměry (mm)     
   EN ISO 17632-A  EN ISO 17632-B  AWS 5.36 (A5.20)  CE  TUV  DB  ABS  LR  GL  BV  DNV  Jiné  0,8  1,0  1,2  1,4  1,6  2,0  2,4  
LINC  Innershield NS 3M  T 38 Z V N 3     E70T4-AZ-CS3                                            x  x  
LINC  Innershield NR 152  T 42 Z Z N 5     E71T-14S                                         x        
LINC  Innershield NR 211 MP  T 42 Z Z N 1 H10     E71T11-AZ.CS3              x     x           0,9  x     1,7  x     
ELJES  Filtub 6 R  T 42 A Z P C1/M21 1 H5  T49YT1-1C/M/A H10  E71T1-G                                   x  x  x        
ELGA  Elgacore DWA 50  T 42 2 P M M21 1 H5     E71T-1M     x  x  x  x  x  x  x  x        x  x  x        
ESAB  Dual Shield 7100 Ultra   T 42 2 P C 1 H10     E71T-1C/9C  x  x  x  x  x  x  x  x  x     x  x  x           
   T 42 2 P M 1 H10     E71T.9M                                                  
ESAB  Dual Shield 7100SRM        E71T-9/12 MJH4              x           x                       
ESAB  Dual Shield II 71 HI        E71T-1C/9C JH4           x  x     x  x  x                       
ESAB  Dual Shield 7100 Ultra  T 42 2 P M/C 1 H10     E71T-1C/9M  x  x  x  x  x  x  x  x  x        x  x  x        
OERL  Citoflux B13-0  T 42 Z Y 1 H15     E71T7-AZ-G-H16                                   x     x        
BW  diamondspark 42 RC   T 42 0 R C1 3 H5     E70T1-C1AZ-CS1-H4  x        x              x     x  x  x  x  x  x  
   T 46 2 R M21 3 H5     E70T1-M21A0-CS1-H4                                                  
OERL  Cristal F 100  T 42 2 P C 1 H5     E71T-1-H4  x        x  x  x  x  x           x              
BW  Union TG 55M   T 46 4 P M21 1 H10     E71T1-M21A4-CS1-H8  x  x  x     x  x  x  x  x        x              
   T 42 2 P C1 1 H5     E71T1-C1A2-CS1-H4                                                  
BW  Bohler Q 71 RC (Ti52-FD)   T 42 2 P C1 1 H5     E71T1-C1A4-CS1-H8  x  x  x  x  x  x  x  x  x        x     x        
   T 46 4 P M 21 1 H10     E71T1-M21A4-CS1-H4                                                  
LINC  Outershield 71T1  T 42 2 P C 2 H10     E71T-1C H8           x  x  x     x  x        x     x        
ESAB   OK E71T-1   T 42 2 P C1 1 H5     E71T1-C1A0-CS2-H4  x        x  x  x  x  x  x        x              
T46 2 P M21 1 H10     E71T1-M21A0-CS2-H8                                                  
ESAB   OK Tubrod 15.13   T 42 2 P C 1 1 H5     E71T1-C1A0-CS2-H4  x  x  x  x  x  x  x  x  x        x              
T 46 2 P M21 1 H10     E71T1-M21A0-CS2-H8                                                  
ESAB   OK TUBROD 15.00   T 42 3 B M 2 H5     E71T5-M21A2-CS1-H4  x  x  x  x  x  x  x  x  x        x     x        
T 42 3 B C 2 H5     E71T5-C1A2-CS1-H4                                                  
ESAB  OK Tubrod 15.13C  T 46 4 P C 1 H5     E71T1-C1A4-CS2-H4           x  x  x  x  x           x              
OERL   Citoflux R00    T42 3 P M 1 H5  T493T1-1MA-UH5  E71T1-M21A2-CS1-H4  x  x  x  x  x  x  x  x  x     x  x     x        
T 42 2 P C 1 H5  T492T1-1CA-UH5  E71T1-C1A0-CS1-H4                                                  
LINC  Innershield NR 232  T 42 3 Y N 2 H15     E71T8-A2-CS3-H16     x     x  x     x  x  x              1,7  x     
LINC  Innershield NR 233  T 42 3 Y N 2 H19     E71T8-A2-CS3-H16                                         x  1,8     
ELGA  Elgacore DWA 55E  T 42 4 P M M21 1 H5     E71T-9MJ     x  x  x  x  x  x  x  x        x     x        
LINC  Innershield NR 203 Ni1  T 42 4 1Ni Y N 1 H10     E71T8-A2-Ni1-H16     x     x  x  x  x  x  x                 x     
LINC  Innershield NR 400  nemá  T496T8-1 N A Ni1-H15  E71T8-K6     x        x     x                       x     
OERL   Citoflux B00   T 42 5 B C 2 H5  T495T5-1CA-UH5  E70T5-C1A6-CS1-H4  x        x  x  x  x  x  x        x  x  x        
T 42 5 B M 2 H5  T495T5-1MA-UH5  E70T5-M21A8-CS1.H4                                                  
OERL  Cristal F 206  T 42 3 M M 1 H5  T493T15-1MA-UH5  E71T15-M21A2-CS1-H4  x  x  x     x     x  x           x  x           
OERL  Citoflux R00C  T 42 3 P C 1 H5  T493T1-1CA-UH5  E71T1-C1A2-CS1.H4  x  x  x  x  x  x  x  x  x        x              
LINC   Outershield 70-H   T 46 0 R C 3 H5     E70T-1C-H4        x                                      x  
T 46 0 R M 3 H5     E70T-1M-H4                                                  
BW   Bohler Q 71 RC (Ti 52-FD)   T42 2 P C 1 H5  T492T1-1CA-UH5  E71T1-C1A2-CS1-H4  x  x  x  x  x  x  x  x  x        x     x        
T 46 4 P M 1 H10  T554T1-1MA-UH10  E71T1-M21A4-CS1-H8                                                  
BW   diamondspark 44 BC   T 42 4 B C M21 1 H5     E71T5-M21A4-CS1-H4  x  x                             x     x        
T 42 4 B C1 1 H5     E71T5-C1A4-CS1-H4                                                  
OERL   Citoflux R 111   T 42 2 1Ni R C 3 H5     E70T1-C1A2-K6-H4                                   x              
T42 2 1Ni R M 3 H10     E70T1-M21A0-K6-H8                                                  
ESAB   Pipeweld 71T-1   T 42 2 P C 1 H4     E71T1-C1A9-CS2-H4                                x                 
T 46 2 P M 1 H10                                                        
ESAB   Filarc PZ 6111   T 42 2 1Ni R C1 3 H10     E70T1-C1A0-G  x  x  x  x  x  x  x  x  x        x  x  x        
T 46 2 1Ni R M21 3 H10     E70T1-M21A0-G                                                  
ESAB   Filarc PZ 6111HS   T 42 2 1Ni R C1 3 H10     E70T1-C1A0-G-H8  x  x  x  x  x  x  x  x                 x        
T 46 2 1Ni R M21 3 H10     E70T1-M21A0-G-H8                                                  
ESAB   Filarc PZ 6112   T 42 2 Z P C 1 H5     E71T1-C1A2-G-H4  x  x  x                          x              
T 46 2 Z P M 1 H10     E71T1-M21A2-G-H8                                                  
OERL   Citoflux R 71   T 42 2 P C 1 H10     E71T1-C1A2-CS1-H8  x  x        x           x  x  x     x           
T 46 2 P M 1 H10     E71T1-M1A2-MS1-H8                                                  
ESAB   Filarc PZ 6113   T 42 3 P C1 1 H5     E71T1-C1A0-CS2-H4  x  x  x  x  x  x  x  x  x        x  x  x        
T 46 4 P M21 1 H5     E71T1-M21A0-CS2-H8                                                  
ESAB  Filarc PZ 6113S  T 46 3 P C1 2 H5     E71T1-C1A2-CS2  x  x     x  x  x  x  x  x        x              
ESAB   Dual Shield Prime 71LTH4   T 42 4 P C1 1 H5  T494 T12 1C 1A H5  E71T-1C/1M/9C-J/9M-J           x           x  x                       
T 42 4 P M21 1 H5  T 494 T12 1M21A H5  E71T1-12C-J/12M-J H4                                                  
ELJESOERL   Filtub 12 BFluxofil 31   T 42 4 B M21/C1 3 H5  T494T5-3M/C/A-2M3H5  E70T-5 M4     x                             x  x  x        
T 42 4 B C 2 H5  T494T5-1CA-UH5  E70T5-C1A4-CS1-H4  x  x  x  x  x  x  x  x  x     x  x  x  x     x  
T 42 4 B M 2 H5  T494T5-1MA-UH5  E70T5-M21A4-CS1-H4                                                  
OERL   Fluxofil 31S   T 42 4 B C 2 H5  T494T5-1CA-UH5  E70T5-C1A4-CS1-H4  x     x  x     x  x  x           x  x  x        
T 42 4 B M 2 H5  T494T5-1MA-UH5  E70T5-M21A4-CS1-H4                                                  
LINC   Outershield T55-H   T 42 4 B C 2 H5     E71T-5C-JH4        x  x  x  x  x  x  x        x     x     x  
T 42 4 B M 2 H5     E71T-5M-JH4                                                  
BW  diamondspark 44 RC-SR(C1)  T 42 5 C1 1 H5     E71T12-C1AP5-CS2-H4  x     x  x  x  x  x  x  x        x  x  x        
BW   diamondspark 46 RC   T 46 3 P M21 1 H5     E71T1-M21A2-CS2-H4  x  x  x  x  x     x  x  x     x  x     x        
T 42 2 P C1 1 H5     E71T1-C1A0-CS2-H4                                                  
BW  diamondspark 46 RC (C1)  T 46 3 P C1 1 H5     E71T1-C1A2-CS1-H4  x  x  x  x  x  x  x  x  x        x     x        
ESAB  OK Tubrod 15.06  T 42 6 1Ni B M 1 H5     E71T5-M21A8-G-H4  x  x  x                          x     x        
ESAB  Filarc PZ 6125  T 42 6 1Ni B M21 1 H5     E71T5-M21A8-G- H4*  x  x  x  x  x  x  x  x  x     x  x     x        
ELJES  Filtub 36 B  T 42 8 2Ni B M3 H5  T498T5-3MA-N5H5  E90T5-G                                x  x  x           
ELJES  Filtub 8 R  T 46 A Mo P M 1 H5  T55YT1-1MA-2M3H5  E81T1-A1                                   x  x  x        
BW  diamondspark 31 NG  T 46 Z Y NO 1 H10     E71T11-AZ-CS3-H8  x                             x  x  x  x  x     
ESAB   OK Tubrod 15.14   T 46 2 P M21 2 H5     E71T1-M21A0-CS2-H8  x  x  x  x  x  x  x  x  x        x  x  x        
T 46 2 P C1 2 H5     E71T1-C1A0-CS2-H8                                                  
ESAB   OK Tubrod 15.15   T 46 2 P C 1 H5     E71T1-C1A0-CS2  x  x  x  x  x  x  x  x  x     x     x           
T 46 2 P M 2 H5     E71T1-M21A0-CS2                                                  
ESAB  Filarc PZ 6114  T 46 4 P M 1 H5     E71T1-M21A4-CS2-H4  x  x  x  x  x  x  x  x  x        x              
ESAB  Filarc PZ 6114S  T 46 4 P C 1 H5     E71T1-C1A4-CS2-H5  x  x  x  x  x  x  x  x  x        x              
ELGA  Megafil 713R  T 46 4 P M21 1 H5     E71T1-M21A4-CS1-H4  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  
ÓERL  Fluxofil 14  T 46 4 P M 1 H5     E71T1-M21A4-CS1-H4  x  x        x           x        x              
ELJES  Filtub 4 R  T 46 4 C1/M21 H5  T554T1-C1/M21 A H10  E71T-1     x     x  x  x  x  x  x        x  x  x        
OERL   Fluxofil 14 HD   T 46 2 P C 1 H5  T552T1-1CA-UH5  E71T1-C1A0-CS1-H4  x  x  x  x  x  x  x  x  x     x  x  x  x        
T 46 2 P M 1 H5  T552T1-1MA-UH5  E71T1-M21A2-CS1-H4                                                  
OERL  Fluxofil 14 HD S  T 46 4 P M 1 H5  T554T1-1MA-UH5  E71T1-M21A4-CS1-H4  x  x        x  x     x           x  x  x        
LINC   Outershield 71M-H   T 46 2 P C 1 H5     E71T-1CJ-H4        x  x  x  x  x  x  x        x     x        
T 42 2 P M 2 H5     E71T-1CJ-H4        x  x  x  x  x  x  x        x     x        
LINC   Outershield 71E-H   T 42 0 P C 1 H5     E71T-1C-H4     x  x  X  X  x  x  X  x        x  x  x        
T 46 3 P M 1 H5     E71T-1M-J     x  x  x  x  x  x  x  x        x     x        
ESAB   OK Tubrod 15.17   T 46 3 1Ni P C 2 H5     E81T1-M21A4-Ni1  x  x  x  x  x  x  x  x  x        x     x        
T 46 4 1Ni P M 2 H5        x  x  x  x  x  x  x  x  x                       
ELGA  Elgacore 791  T 46 3 P M21 2 H5     E71T-1MH8  x        x  x  x  x  x        x  x              
OERLOERL   Fluxofil 19 HDFluxofil 71   T 46 3 P C 1 H5  T493T1-1CA-UH5  E71T1-C1A2-CS1-H4  x  x  x  x  x  x  x  x  x        x     x        
T 46 2 P C 1 H5  T552T1-1CA-UH5  E71T1-C1A0-CS1-H4  x  x  x  x        x     x     x  x     x        
T 46 2 P M 1 H5  T552T1-1MA-UH5  E71T1-M21A0-CS1-H4                                                  
OERL  Fluxofil 464M  T 46 4 P M 1 H5     E71T1-M21A4-CS1-H4     x  x  x  x  x  x  x  x        x              
LINC  Outershield 71MS-H  T 46 4 P C 2 H5     E71T--9C-JH4           x           x           x     x        
BW   diamondspark 52 BC   T 46 4 B M21 3 H5     E70T5-M21A4-CS1-H4  x  x  x  x  x  x  x  x  x        x  x  x     2  
T 42 4 B C1 3 H5     E70T5-C1A4-CS1-H4                                                  
BW   diamondspark 52 RC   T 46 4 P M21 1 H5     E71T1-M21AP5-CS2-DH4  x  x  x  x  x  x  x  x  x     x  x  x  x        
T 46 2 P C1 1 H5     E71T1-C1A4-CS2-DH4                                                  
BW   diamondspark 53 RC   T 46 5 P M21 1 H5     E71T1-M21AP6-CS2-H4                                                  
T 42 2 P C1 1 H5     E71T1-C1A0-CS2-H4  x           x  x     x        x  x  x  x        
BW  diamondspark X52 RC-Pipe  T 46 4 P M21 1 H5     E71T1-M21A4-CS1-H4  x  x                             x              
ELGA  Megafil 781R  T 46 4 Z P M21 1 H5     E81T1-M21A4-G-H4  x                             x  x  x           
ELJES  Filtub 14 B  T 46 4 Mo B C/M 3 H5  T554T5-M/C A -2M3 H5  E80T5-G                                   x  x  x        
ESAB  Filarc PZ 6114  T 46 4 P M 21 1 H5  T 49 4 T12 M1 UH5  E71T1-M21A4-CS2-H4  x  x  x  x  x  x  x  x  x     x  x     x        
ESAB  Filarc PZ 6114S  T 46 4 P C 1 H5     E71T1-C1A4-CS2- H4  x  x  x  x  x  x  x  x  x        x              
OERL   Citoflux R00 Ni   T 46 4 1Ni P C 1 H5  T554T1-1CA-N1-UH5  E81T1-C1A4-G-H4  x     x  x  x     x  x  x        x              
T 46 4 1Ni P M 1 H5  T554T1-1MA-N1-UH5  E81T1-M21A4-G-H4                                                  
OERL  Citoflux R00 NiC  T 46 4 P C 1 H5     E71T1-C1A4-CS1-H4                                   x              
OERL  Fluxofil 20 HD  T 46 4 1Ni P M 1 H5     E81T12-M21A4-Ni1-H4  x  x        x           x        x  x  x        
LINCESAB  Innershield NR 555Primeweld 81-K2  T 46 5 Z Y N 1 H1O  T555T8-1 N A -G H10  E81T8-A5-K8-H8  x                                      x  x     
T 46 6 1,5Ni P C 1 H5     E81T1-C1A8-K2-H4           x  x  x  x  x  x     x                 
BW  diamondspark NiCu1 BC  T 46 6 Z B M21 3 H5     E80T5-M21A8-GH4  x                             x  x  x  x        
BW  diuamondspark Ni1 RC (C1)  T 46 4 1Ni P C1 H5     E81T1-C1A4-Ni1-H4  x  x     x  x  x     x           x  x  x        
BW  diamondspark Ni1 RC-SR  T 50 6 1Ni P M21 1 H5     E81T1-M21AP8-Ni1-H4  x  x     x  x  x     x           x     x        
BW  diamondspark Ni1 BC  T 46 6 1Ni B M21 3 H5     E80T5-M21P8-Ni1-H4  x                                x     x        
BW  diamondspark Ni1 RC  T 50 6 1Ni P M21 1 H5     E81T1-M21A8-Ni1-H4  x  x  x  x  x  x  x  x  x     x  x  x  x        
BW  FOXcore X60 RC-Pipe  T 50 6 1Ni P M21 1 H5     E81T1-M21A8-Ni1-H4  x  x        x  x  x  x        x                 
BW  diamondspark Ni1,5 RC (C1)  T 50 6 1,5Ni P C1 H5     E81T1-C1A8-K2-H4           x  x  x  x  x  x        x              
BW  diamondspark Ni2 RC  T 50 6 2Ni P M21 H4     E81T1-M21A8-Ni2-H4  x        x  x  x     x  x        x     x        
ESAB  Primeweld 81-Ni1  T 46 6 1Ni P C H5     E81T1-C1A8-Ni1-H4           x  x        x  x     x  x              
ESAB  Primeweld 81-Ni1M  T 50 6 1Ni P M 1 H5     E81T1-M21A8-Ni1-H4           x     x     x  x        x              
ELGA   Megafil 731B   T 46 6 B M21 3 H5     E70T5-M21A8-CS1-H4  x  x  x  x     x     x     x  x     x           
T42 4 B C1 3 H5     E70T5-C1A4-CS1-H4                                                  
ELGA  Megafil 716R  T 46 6 P M 1 H5     E81T1-M21A8-CS1-H4  x  x  x        x     x        x     x           
ELJES  Filtub 40 B  T 46 6 1Ni B C 3  T556T5-3M/C A-G H5  E80T5-G                                x  x  x           
OERL  Citoflux R 82  T 46 5 1Ni P M 1 H5  T555T1-1MA-N1-UH5  E81T1-Ni1M-H4*  x        x  x        x           x              
OERL  Citoflux R 83  T 46 6 1Ni P M 1 H5     E81T1-M21G-Ni1-H4           x           x           x              
OERL  Citoflux R83C  T 46 6 1Ni P C 1 H5     E81T1-C1A8-Ni1-H4                                   x              
ELJES  Filtub 7 R  T 46 6 1Ni P M21 1 H5  T556T1-1MA-N1H5  E81T1-Ni1                                   x  x  x        
ELGA  Elgacore DWA 55L  T 46 6 1,5Ni P M21 1 H5     E81T1-K2N     x  xx  x  x  x  x  x  x  x  x     x           
ESAB  Dual Shield II-81-K2  T 46 6 1,5Ni P C 1 H5     E81T1-K2C  cx        x  x  x  x  x           x              
ELGA  Elgacore DW 588  T 50 0 Z P C1 1 H10     E81T1-W2                                   x              
OERL  Fluxofil 18 HD  T 50 3 Z P M 1 H5     E81T1-M21A0-G-H4  x                       x        x  x  x        
ESAB  Filarc PZ 6115  T 50 5 2Ni P M 2 H5                          x  x  x        x              
ESAB  Filarc PZ 6116S  T 46 6 1,5Ni P C 1 H5     E81T1-C1 A8-K2 H4*  x        x  x  x  x  x  x        x     x        
ELGA   Megafil 819R   T 46 4 1Ni P C1 1 H5     E81T1-C1A4-Ni1-H4                                                  
T 50 6 1Ni P M21 1 H5     E81T1-M21A8-Ni1-H4*  x                             x     x           
Nahrávám...
Nahrávám...