dnes je 15.6.2024

Input:

Persistentní organické polutanty (POP)

28.6.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.4
Persistentní organické polutanty (POP)

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Úvod

Persistentní organické polutanty (dále jen POPs) představují výraznou skupinu velmi rozšířených látek vyznačujících se řadou různých škodlivých vlastností. POPs jsou také v nejrůznější podobě součástí otázek spojených s odpadovým hospodářstvím.

K řešení problémů spojených s ochranou lidského zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy POPs byla 22. května 2001 na Konferenci zplnomocněných zástupců, svolané k tomu účelu výkonným ředitelem Programu OSN pro životní prostředí, sjednána a následně dne 23. května 2001 vystavena k podpisu Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech (Úmluva).

Česká republika je nejen smluvní stranou Úmluvy, ale také dalších mezinárodních smluv souvisejících s problematikou upravenou Úmluvou:

  • Basilejskou úmluvou o kontrole pohybu nebezpečných odpadech přes hranice států a jejich zneškodňování,

  • Rotterdamskou úmluvou o postupu předchozího souhlasu pro

Nahrávám...
Nahrávám...