dnes je 20.4.2024

Input:

Označování nebezpečných odpadů

11.10.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1.4
Označování nebezpečných odpadů

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Úvod

Označování nebezpečných odpadů upravuje zákon o odpadech v § 13, který stanoví, že původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny příslušným způsobem (odst. 2), jsou také povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit (odst. 3).

Obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu je stanoven vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (příloha č. 3). Pro vyjádření bezpečnostních opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadů a při nehodách haváriích a požárech lze přiměřeně aplikovat ustanovení zvláštních právních předpisů, např. zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.

Vyhláška č. 232/2004 Sb. ze dne 20. dubna 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků upravuje v souladu s právem Evropských společenství mimo jiné

  • standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věta), seznam R-vět je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky,

  • standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta), seznam S-vět je uveden v příloze č. 6 této vyhlášky.

  • Použití R-vět a S-vět není pro označování nebezpečných odpadů povinné.

  • V žádném případě by nemělo být pro vyplnění identifikačního listu nebezpečného odpadu použito pouze zkráceného zápisu, např. R-31, nebo S-29 apod.

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty)

R-věty

Závazné znění rizikových vět je stanoveno přílohou č. 5 k vyhlášce č. 232/2004 Sb. Rizikovými větami se při klasifikaci podrobněji charakterizuje nebezpečná vlastnost základním způsobem vyjádřená výstražným symbolem. Slouží k rozlišení cesty vstupu nebezpečné látky do organismu, k rozlišení cíle účinku, míry účinku a k dalším upřesněním. Zněním rizikové věty se rozumí její textová část. V této podobě musí být používány rizikové věty na označení chemických výrobků. Použití rizikových vět pro vyplnění identifikačního listu nebezpečného odpadu by mělo být pouze přiměřené.

Zkrácený zápis R-vět

Písmeno R a příslušné kódové číslo se používají jako zkrácený zápis věty tam, kde by vypisování celého znění bylo nepohodlné nebo obtížné, např. při záznamu klasifikace látky v odborném textu, v katalogu atd., podobně jako se při zkráceném zápisu používají písmenné ekvivalenty výstražných symbolů.

Kombinované R-věty

V mnoha případech je potřebné přiřadit u jedné látky k vlastnosti vyjádřené jedním symbolem několik R-vět, upřesňujících například danou nebezpečnost podle cesty vstupu látky do organismu. V takových případech je možné použít tzv. kombinované rizikové věty. Kombinované rizikové věty se při použití v označení obalů nebezpečných výrobků považují za větu jednu.

Změny R-vět po změně zákona

V souvislosti se schválením nového zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a s vyhlášením nových prováděcích předpisů k tomuto zákonu došlo ke změně znění vět R 40 a R 64 a k doplnění seznamu R vět o větu R 68. Věta R 64 má stejný obsah jako dříve, ale její znění je mírně upravené na

R 64 Může poškodit kojené dítě.

Věta R 40, která se dříve používala pro označení karcinogenních a mutagenních účinků 3. kategorie má nyní nové znění

R 40 Podezření na karcinogenní účinky

a používá se pouze pro označení účinků karcinogenních 3. kategorie.

Účinky mutagenní 3. kategorie jsou nyní označovány větou R 68, která má znění původní věty R 40 Možné nebezpečí nevratných účinků. Zkrácený zápis kombinované rizikové věty označující akutní neletální rizika na úrovni účinků škodlivých zdraví, např. R 40/20 se podle nového zákona mění na R 68/20, přičemž se znění kombinované věty nijak nemění (Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování).

Tabulka: Jednoduché R-věty

R 1 Výbušný v suchém stavu
R 2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení
R 3 Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení
R 4 Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny
R 5 Zahřívání může způsobit výbuch
R 6 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu
R 7 Může způsobit požár
R 8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár
R 9 Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem
R 10 Hořlavý
R 11 Vysoce hořlavý
R 12 Extrémně hořlavý
R 14 Prudce reaguje s vodou
R 15 Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny
R 16 Výbušný při smíchání s oxidačními látkami
R 17 Samovznětlivý na vzduchu
R 18 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem
R 19 Může vytvářet výbušné peroxidy
R 20 Zdraví škodlivý při vdechování
R 21 Zdraví škodlivý při styku s kůží
R 22 Zdraví škodlivý při požití
R 23 Toxický při vdechování
R 24 Toxický při styku s kůží
R 25 Toxický při požití
R 26 Vysoce toxický při vdechování
R 27 Vysoce toxický při styku s kůží
R 28 Vysoce toxický při požití
R 29 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou
R 30 Při používání se může stát vysoce hořlavým
R 31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami
R 32 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami
R 33 Nebezpečí kumulativních účinků
R 34 Způsobuje poleptání
R 35 Způsobuje těžké poleptání
R 36 Dráždí oči
R 37 Dráždí dýchací orgány
R 38 Dráždí kůži
R 39 Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků
R 40 Podezření na karcinogenní účinky
R 41 Nebezpečí vážného poškození očí
R 42 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování
R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R 44 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu
R 45 Může vyvolat rakovinu
R 46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností
R 48 Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví
R 49 Může vyvolat rakovinu při vdechování
R 50 Vysoce toxický pro vodní organismy
R 51 Toxický pro vodní organismy
R 52 Škodlivý pro vodní organismy
R 53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R 54 Toxický pro rostliny
R 55 Toxický pro živočichy
R 56 Toxický pro půdní organismy
R 57 Toxický pro včely
R 58 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí
R 59 Nebezpečný pro ozónovou vrstvu
R 60 Může poškodit reprodukční schopnost
R 61 Může poškodit plod v těle matky
R 62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti
R 63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky
R 64 Může poškodit kojené dítě
R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
R 68 Možné nebezpečí nevratných účinků

Tabulka: Kombinované R-věty

R 14/15 Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů
R 15/29 Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn
R 20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží
R 20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití
R 20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití
R 21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití
R 23/24 Toxický při vdechování a při styku s kůží
R 23/25 Toxický při vdechování a při požití
R 23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
R 24/25 Toxický při styku s kůží a při požití
R 26/27 Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží
R 26/28 Vysoce toxický při vdechování a při požití
R 26/27/28 Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
R 27/28 Vysoce toxický při styku s kůží a při požití
R 36/37 Dráždí oči a dýchací orgány
R 36/38 Dráždí oči a kůži
R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži
R 39/23 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování
R 39/24 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží
R 39/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití
R 39/23/24 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží
R 39/23/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití
R 39/23/24/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití
R 39/26 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování
R 39/27 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží
R 39/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití
R 39/26/27 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží
R 39/26/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití
R 39/27/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití
R 39/26/27/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití
R 42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží
R 48/20 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
R 48/21 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží
R 48/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním
Nahrávám...
Nahrávám...