dnes je 20.7.2024

Input:

Označování nebezpečných odpadů

11.10.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1.4 Označování nebezpečných odpadů

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Úvod

Označování nebezpečných odpadů upravuje zákon o odpadech v § 13, který stanoví, že původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny příslušným způsobem (odst. 2), jsou také povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit (odst. 3).

Obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu je stanoven vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (příloha č. 3). Pro vyjádření bezpečnostních opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadů a při nehodách haváriích a požárech lze přiměřeně aplikovat ustanovení zvláštních právních předpisů, např. zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.

Vyhláška č. 232/2004 Sb. ze dne 20. dubna 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků upravuje v souladu s právem Evropských společenství mimo jiné

  • standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věta), seznam R-vět je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky,

  • standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta), seznam S-vět je uveden v příloze č. 6 této vyhlášky.

  • Použití R-vět a S-vět není pro označování nebezpečných odpadů povinné.

  • V žádném případě by nemělo být pro vyplnění identifikačního listu nebezpečného odpadu použito pouze zkráceného zápisu, např. R-31, nebo S-29 apod.

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty)

R-věty

Závazné znění rizikových vět je stanoveno přílohou č. 5 k vyhlášce č. 232/2004 Sb. Rizikovými větami se při klasifikaci podrobněji charakterizuje nebezpečná vlastnost základním způsobem vyjádřená výstražným symbolem. Slouží k rozlišení cesty vstupu nebezpečné látky do organismu, k rozlišení cíle účinku, míry účinku a k dalším upřesněním. Zněním rizikové věty se rozumí její textová část. V této podobě musí být používány rizikové věty na označení chemických výrobků. Použití rizikových vět pro vyplnění identifikačního listu nebezpečného odpadu by mělo být pouze přiměřené.

Zkrácený zápis R-vět

Písmeno R a příslušné kódové číslo se používají jako zkrácený zápis věty tam, kde by vypisování celého znění bylo nepohodlné nebo obtížné, např. při záznamu klasifikace látky v odborném textu, v katalogu atd., podobně jako se při zkráceném zápisu používají písmenné ekvivalenty výstražných symbolů.

Kombinované R-věty

V mnoha případech je potřebné přiřadit u jedné látky k vlastnosti vyjádřené jedním symbolem několik R-vět, upřesňujících například danou nebezpečnost podle cesty vstupu látky do organismu. V takových případech je možné použít tzv. kombinované rizikové věty. Kombinované rizikové věty se při použití v označení obalů nebezpečných výrobků považují za větu jednu.

Změny R-vět po změně zákona

V souvislosti se schválením nového zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a s vyhlášením nových prováděcích předpisů k tomuto zákonu došlo ke změně znění vět R 40 a R 64 a k doplnění seznamu R vět o větu R 68. Věta R 64 má stejný obsah jako dříve, ale její znění je mírně upravené na

R 64 Může poškodit kojené dítě.

Věta R 40, která se dříve používala pro označení karcinogenních a mutagenních účinků 3. kategorie má nyní nové znění

R 40 Podezření na karcinogenní účinky

a používá se pouze pro označení účinků karcinogenních 3. kategorie.

Účinky mutagenní 3. kategorie jsou nyní označovány větou R 68, která má znění původní věty R 40 Možné nebezpečí nevratných účinků. Zkrácený zápis kombinované rizikové věty označující akutní neletální rizika na úrovni účinků škodlivých zdraví, např. R 40/20 se podle nového zákona mění na R 68/20, přičemž se znění kombinované věty nijak nemění (Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování).

Tabulka: Jednoduché R-věty

R 1  Výbušný v suchém stavu 
R 2  Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení 
R 3  Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení 
R 4  Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny 
R 5  Zahřívání může způsobit výbuch 
R 6  Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu 
R 7  Může způsobit požár 
R 8  Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár 
R 9  Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem 
R 10  Hořlavý 
R 11  Vysoce hořlavý 
R 12  Extrémně hořlavý 
R 14  Prudce reaguje s vodou 
R 15  Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny 
R 16  Výbušný při smíchání s oxidačními látkami 
R 17  Samovznětlivý na vzduchu 
R 18  Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem 
R 19  Může vytvářet výbušné peroxidy 
R 20  Zdraví škodlivý při vdechování 
R 21  Zdraví škodlivý při styku s kůží 
R 22  Zdraví škodlivý při požití 
R 23  Toxický při vdechování 
R 24  Toxický při styku s kůží 
R 25  Toxický při požití 
R 26  Vysoce toxický při vdechování 
R 27  Vysoce toxický při styku s kůží 
R 28  Vysoce toxický při požití 
R 29  Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou 
R 30  Při používání se může stát vysoce hořlavým 
R 31  Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami 
R 32  Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami 
R 33  Nebezpečí kumulativních účinků 
R 34  Způsobuje poleptání 
R 35  Způsobuje těžké poleptání 
R 36  Dráždí oči 
R 37  Dráždí dýchací orgány 
R 38  Dráždí kůži 
R 39  Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků 
R 40  Podezření na karcinogenní účinky 
R 41  Nebezpečí vážného poškození očí 
R 42  Může vyvolat senzibilizaci při vdechování 
R 43  Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží 
R 44  Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu 
R 45  Může vyvolat rakovinu 
R 46  Může vyvolat poškození dědičných vlastností 
R 48  Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví 
R 49  Může vyvolat rakovinu při vdechování 
R 50  Vysoce toxický pro vodní organismy 
R 51  Toxický pro vodní organismy 
R 52  Škodlivý pro vodní organismy 
R 53  Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 
R 54  Toxický pro rostliny 
R 55  Toxický pro živočichy 
R 56  Toxický pro půdní organismy 
R 57  Toxický pro včely 
R 58  Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí 
R 59  Nebezpečný pro ozónovou vrstvu 
R 60  Může poškodit reprodukční schopnost 
R 61  Může poškodit plod v těle matky 
R 62  Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti 
R 63  Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky 
R 64  Může poškodit kojené dítě 
R 65  Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic 
R 66  Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 
R 67  Vdechování par může způsobit ospalost a závratě 
R 68  Možné nebezpečí nevratných účinků 

Tabulka: Kombinované R-věty

R 14/15  Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů 
R 15/29  Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn 
R 20/21   Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží  
R 20/22  Zdraví škodlivý při vdechování a při požití 
R 20/21/22  Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití 
R 21/22  Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití 
R 23/24  Toxický při vdechování a při styku s kůží 
R 23/25  Toxický při vdechování a při požití 
R 23/24/25  Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití 
R 24/25  Toxický při styku s kůží a při požití  
R 26/27  Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží 
R 26/28   Vysoce toxický při vdechování a při požití 
R 26/27/28  Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití 
R 27/28   Vysoce toxický při styku s kůží a při požití  
R 36/37   Dráždí oči a dýchací orgány 
R 36/38  Dráždí oči a kůži 
R 36/37/38  Dráždí oči, dýchací orgány a kůži 
R 37/38   Dráždí dýchací orgány a kůži 
R 39/23  Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování 
R 39/24   Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží 
R 39/25  Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití 
R 39/23/24  Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží 
R 39/23/25  Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití 
R 39/23/24/25   Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití 
R 39/26  Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování  
R 39/27  Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží 
R 39/28  Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití 
R 39/26/27  Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží 
R 39/26/28  Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití 
R 39/27/28  Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití 
R 39/26/27/28   Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití 
R 42/43  Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží 
R 48/20  Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním 
R 48/21  Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží 
R 48/22  Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním 
Nahrávám...
Nahrávám...