dnes je 15.7.2024

Input:

Orgány a pracovní skupiny Evropského společenství ve vztahu k odpadovému hospodářství

10.4.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3 Orgány a pracovní skupiny Evropského společenství ve vztahu k odpadovému hospodářství

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

V této kapitole je uveden stručný přehled nejdůležitějších orgánů Evropského společenství, jejich výborů a pracovních skupin, které jsou významné pro oblast odpadového hospodářství. Po rozšíření EU nelze vyloučit změny v tomto přehledu. Rok 2004 je určitý předělový rok, neboť kromě rozšíření EU o 10 nových členů (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Slovinsko, Malta, Kypr), proběhnou volby do Evropského parlamentu a budou uvedeni do funkcí noví členové Evropské komise - komisaři.

Evropská komise

Evropskou komisi tvoří 20 komisařů. Po přistoupení dosáhne jejich počet až 27. Komisařem pro životní prostředí je Margot Wallströmová.

Evropská komise má jednak zákonodárnou iniciativu. V oblasti životního prostředí je jediným orgánem, který může předložit návrh legislativního aktu nebo strategického dokumentu. Legislativní akty i strategické dokumenty se podle článku 175 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen Smlouvy) přijímají vždy procedurou spolurozhodování Rady EU a Evropského parlamentu, s výjimkou prováděcích aktů Evropské komise. Postup při spolurozhodování je stanoven v článku 251 Smlouvy.

O Evropské komisi se někdy hovoří jako o „strážkyni smluv“. Evropská komise sleduje implementaci a vynucování evropského práva. Po vyčerpání prostředků, které umožňuje řízení o porušení Smlouvy, např. při špatné aplikaci komunitárního práva, může Evropská komise podat žalobu na členský stát u Evropského soudního dvora.

Konečně Evropská komise disponuje vlastními výkonnými pravomocemi. Může sama přijímat prováděcí předpisy pro legislativu schválenou Evropským parlamentem a Radou EU v rozsahu, který je v příslušných aktech specifikován. Zpravidla jde o přizpůsobení aktu vědeckému a technickému pokroku. Tyto prováděcí předpisy mají většinou formu rozhodnutí Komise, v některých případech rozhodnutí Rady EU.

Komise má k dispozici rozsáhlý komplex odborných útvarů, rozčleněných do dvaceti generálních ředitelství. Odborný útvar Evropské komise zabývající se problematikou odpadů je organizačně začleněn do Generálního ředitelství pro životní prostředí (Directorate General Environment, zkratka DG ENV). V současné době je to Unit A2 - Production, Consumption and Waste, vedoucím je Marianne Klingbeilová.

Generální ředitelství pro životní prostředí též koordinuje činnost sítě IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law).

Členy sítě jsou orgány členských států, které vynucují environmentální právo. Partnerem v síti IMPEL za Českou republiku je Česká inspekce životního prostředí. Pro oblast odpadů je důležitá část „IMPEL/TFS cluster“, zabývající se vynucováním práva v oblasti přeshraniční přepravy odpadů.

Oblasti odpadů se týká činnost čtyř orgánů Evropské komise. První dva jsou poradní orgány, druhé dva orgány mají určitou rozhodovací pravomoc.

  • Výbor pro odpadové hospodářství (Committee on Waste Management), ustavený rozhodnutím Komise, 76/431/EHS je poradní orgán Evropské komise zejména v oblasti strategie odpadového hospodářství, opatření k prevenci vzniku odpadů, jejich využití a odstranění, dále k implementaci stávající a k návrhům nové evropské odpadové legislativy.

  • Zasedání kontaktních subjektů pro přeshraniční přepravu odpadů (Correspondents Meeting), zřízené na základě článku 37 nařízení Rady (EHS), 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole. Kontaktní subjekty (correspondents) jsou orgány zřízené členskými státy za účelem informování firem a úřadů o přeshraniční přepravě odpadů. Na jejich zasedáních jsou projednávány problémy vzniklé při implementaci uvedeného nařízení.

  • TAC (Technical Adaptation Committee) je výbor ustavený podle článku 18 rámcové směrnice o odpadech 75/442/EHS. Jde o orgán složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Evropské komise. Tento orgán je nápomocen Komisi při výkonu její pravomoci přijímat prováděcí předpisy k odpadové legislativě, s výjimkou směrnice o obalech a obalových odpadech 94/62/ES a nařízení (ES) o statistice odpadů 2150/2002. Působnost tohoto orgánu je přesně specifikována v jednotlivých aktech odpadové

Nahrávám...
Nahrávám...