dnes je 30.5.2024

Input:

Obvodní báňské úřady (OBÚ)

30.7.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.5
Obvodní báňské úřady (OBÚ)

Ing. Jindřich Stiebitz

V prvé instanci vykonává státní báňskou správu devět obvodních báňských úřadů, jejichž sídla jsou v Kladně, v Plzni, v Sokolově, v Trutnově, v Brně, v Mostě, v Příbrami, v Ostravě a v Liberci. V čele obvodního báňského úřadu je předseda. Obvody působnosti jednotlivých obvodních báňských úřadů jsou přizpůsobeny rozsahu činnosti, která spadá do jejich působnosti. Stanoví je Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

Předseda OBÚ

V čele OBÚ je předseda, který řídí a kontroluje činnost OBÚ ve stanoveném úředním obvodu.

Ve své činnosti je podřízen:

v osobních a pracovněprávních záležitostech předsedovi ČBÚ,

v technických záležitostech výkonu kompetencí orgánu SBS 1. náměstkovi – řediteli sekce báňskotechnické; tomu také plně odpovídá za výsledky práce své i práce jemu podřízených zaměstnanců.

Ve sféře působnosti daného OBÚ zajišťují předsedové OBÚ výkon státní báňské správy, vyplývající z horního zákona a právních předpisů vydaných na jeho základě nebo s ním souvisejících. V jim svěřené působnosti jsou oprávněni samostatně rozhodovat a zastupovat státní báňskou správu navenek.

Působnost předsedy OBÚ

Do působnosti předsedy OBÚ náleží zejména:

Rozhodování o

 • dělbě práce na OBÚ a organizační struktuře útvarů OBÚ, vč. náplně jednotlivých agend,

 • organizačním zajištění výkonu vrchního dozoru na konkrétních pracovištích dozorovaných organizací,

 • výkonu dozoru u organizací nad plněním jim stanovených povinností v oblasti úhrad a tvorbu finančních rezerv podle § 32 a § 37a zákona č. 44/1988 Sb.,

 • povolení výjimek a odchylek v rozsahu zmocnění předsedou ČBÚ,

 • šetření pracovních úrazů, havárií a poruch technických zařízení v jednotlivých konkrétních případech,

 • záležitostech, které jsou OBÚ vyhrazeny podle příslušných předpisů, nebo které si sám vyhradí,

 • o návrhu plánu hlavních úkolů příslušného OBÚ a jeho konečném znění předkládaném ke schválení na ČBÚ,

 • návrzích předkládaných předsedovi ČBÚ a jeho 1. náměstkovi – řediteli sekce báňskotechnické, zejména o návrzích smluv, jimiž má SBS vstupovat do právních vztahů a závazků, hospodářských plánů a rozpočtů,

 • konečném znění návrhů na ustanovení zaměstnanců OBÚ, návrhů jejich platů, návrhů na odměny,

 • předkládá návrhy na vyřazení majetku a po schválení zajišťuje jeho likvidaci.

Vydávání

 • rozhodnutí, upozornění apod. pro organizace svěřeného úředního obvodu,

 • interních aktů řízení pro zajištění chodu jím řízeného úřadu,

 • osvědčení podle vyhlášek ČBÚ,

 • oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,

 • střelmistrovských průkazů,

 • oprávnění a průkazů odpalovače ohňostrojů podle vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb.

Další náplní činnosti jednotlivých OBÚ je zejména

 • ověřování odborné způsobilosti zaměstnanců dozorovaných organizací,

 • vydávání stanovisek pro územní orgány státní správy,

 • vedení evidence vydaných oprávnění a osvědčení,

 • vedení evidence organizací používajících výbušniny.

Předseda OBÚ odpovídá za řádné hospodaření s rozpočtovými prostředky OBÚ. Odpovídá za ochranu a řádné hospodaření s tou částí majetku SBS, která byla svěřena jím řízenému úřadu . (§ 6 vyhl. č. 119/1988 Sb.).

Vedoucí báňský inspektor

Zastupuje předsedu OBÚ v určeném rozsahu

Vedoucí báňský inspektor je technickým zaměstnancem OBÚ, který koncepčně řeší zvlášť složité úkoly SBS, náležející podle platných právních předpisů do působnosti OBÚ.

Ve své činnosti je vedoucí báňský inspektor podřízen předsedovi OBÚ a podle jeho pokynů a příkazů řídí, usměrňuje a kontroluje práci obvodních báňských inspektorů.

Předseda OBÚ může, se souhlasem předsedy ČBÚ, ustanovit vedoucího báňského inspektora vedoucím oddělení OBÚ.

Obvodní báňský inspektor

Obvodní báňský inspektor je technickým pracovníkem OBÚ, který ve vymezené působnosti plní úkoly státní báňské správy, náležející do působnosti OBÚ, jež vyplývá zejména z horního zákona a předpisů souvisejících, ze statutu a z ustanovení organizačního řádu.

V personálních a technických záležitostech je obvodní báňský inspektor podřízen předsedovi OBÚ, organizačně jeho práci řídí, usměrňuje

Nahrávám...
Nahrávám...