Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nový přestupkový zákon nabyl účinnosti!

3.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.14
Nový přestupkový zákon nabyl účinnosti!

Mgr. Veronika Vytejčková

Od 1.7.2017 máme k dispozici ucelenou komplexní procesní normu, která bude aplikována na správně právní odpovědnost všech pachatelů, a to podpůrně ve vztahu ke všem normám upravujícím ochranu životního prostředí. Nestanoví-li tedy speciální zákon regulující příslušný úsek ochrany životního prostředí jinak, bude aplikována obecná úprava přestupkového zákona.

Dne 1. července 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „přestupkový zákon”), který společně se zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, nahrazuje dosavadní právní úpravu regulující správní trestání. Podmínky správně právní odpovědnosti byly dosud upraveny ve 250 zákonech a procesní úprava byla roztříštěna mezi speciální normy, přestupkový zákon ve vztahu k fyzickým osobám a zcela nevhodný správní řád ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám. Níže shrnujeme klíčové změny a novinky, které nový přestupkový zákon přináší:

  • Na přestupky a dosavadní jiné správní delikty, s výjimkou disciplinárních deliktů, se ode dne nabytí účinnosti přestupkového zákona hledí jako na přestupky (§ 112 odst. 1, zákona č. 250/2016 Sb.).

  • Došlo k podrobnému rozpracování správně právní odpovědnosti právnických (PO) a podnikajících fyzických osob (PFO). Dosavadní právní úprava věnovala odpovědnosti právnických osob toliko jedno ustanovení … Odpovědnost PO a PFO je i nadále založena „objektivně”, s možností liberace. Zákon taxativně vypočítává fyzické osoby, jejichž jednání je PO nebo PFO „přičitatelné” (§ 20 odst. 2, § 22 odst. 3), zároveň však stanoví, že povinností správního orgánu není zjišťovat konkrétní fyzickou osobu, která za právnickou či podnikající fyzickou osobu jednala (§ 20 odst. 6). Nově je pro PO i PFO zakotvena možnost zproštění odpovědnosti (§ 21, § 23), upraven je také zánik odpovědnosti a právní nástupnictví (viz níže). Pozn. co se týče odpovědnosti fyzických osob, nepřináší nová právní úprava významnější změny, nadále se jedná o subjektivní odpovědnost, která je založena minimálně na nedbalostním zavinění.

  • Právní nástupnictví. Úzce souvisí s problematikou zániku odpovědnosti. V případě zániku právnické osoby s právním nástupcem dochází podle zákona k přechodu odpovědnosti, a to objektivně, není tedy nutná znalost této skutečnosti ze strany právního nástupce. Obdobná úprava platí ve vztahu k podnikajícím fyzickým osobám, kdy odpovědnost přechází na dědice, pokračují-li v podnikatelské činnosti. Zakotvení právního nástupnictví směřuje k zabránění praxe, kdy se právnické osoby zbavovaly odpovědnosti, resp. vysokých sankcí skrze svůj „zánik”. S problematikou souvisí zásadní kompetence správního orgánu spočívající v zákazu zrušení, zániku nebo přeměny obviněné právnické osoby, pokud má důvodné podezření, že by se právnická osoba mohla svým zánikem vyhnout potrestání za přestupek nebo výkonu správního trestu nebo že by mohla zmařit uspokojení nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení, není-li takový postup zjevně nepřiměřený vzhledem k povaze a závažnosti přestupku, ze kterého je obviněna (§ 84).

  • Upraveno je tzv. nepřímé pachatelství. Tedy situace, kdy (nepřímý) pachatel využije ke spáchání přestupku jinou fyzickou či právnickou osobu (tzv. živý nástroj), která za přestupek sama neodpovídá (pro nedostatek věku, z důvodu nepříčetnosti, proto, že se odpovědnosti zprostí či jedná v některé z okolností vylučujících protiprávnost). Nepřímý pachatel je v takovém případě nadále za protiprávní jednání sám odpovědný.

  • Zakotven je omyl skutkový a omyl právní, omyly, které vedou k odložení věci, popř. zastavení řízení. V případě skutkového omylu si pachatel mylně vykládá situaci, ve které se nachází – například si není vědom, že nakládá se zvlášť nebezpečnými látkami – v případě právního omylu si chybně vykládá to, jak se na situaci dívá zákon – například se domnívá, že zákon porušuje, zatímco jedná v některé z okolností vylučujících protiprávnost. Právní omyl předpokládá, že se

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: