dnes je 4.12.2021

Input:

Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022

21.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6
Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022

Ministerstvo financí

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy

Cílem předložené vyhlášky je zajistit vysílaným zaměstnancům na zahraniční pracovní cesty přiměřenou finanční kompenzaci stanovením základních sazeb stravného pro každou zemi po zohlednění odlišné cenové hladiny v různých destinacích.

Nárok zaměstnanců na zahraniční stravné je zakotven v zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce”). Zmocňovacím ustanovením pro vydání vyhlášky je § 189 odst. 4 ZP.

Stávající vyhláška je platná pouze pro rok 2021. Ačkoli zmocňovací ustanovení nevylučuje stanovit vyhláškou sazby pro delší období, vydávání vyhlášky v jednoletých intervalech, v krajním případě vydání vyhlášky v mimořádném termínu, umožňuje s kratší odezvou reagovat na případné silné výkyvy devizových kurzů nebo při radikální změně meziročních indexů spotřebitelských cen v zahraničí.

Ministerstvo financí je tedy zmocněno a zároveň povinno od 1. ledna roku 2022 stanovit výši základních sazeb zahraničního stravného, a to na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí.

Částky stanovené vyhláškou mají za úkol pokrýt zvýšené náklady zaměstnanců na zajištění jejich běžné celodenní stravy při pracovních cestách v zahraničí ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy, resp. první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky. V uvedených oblastech jde většinou o limitovaný počet vybraných stravovacích zařízení, zpravidla pouze hotelových restaurací, kde se lze bezpečně stravovat.

Návrhy na úpravu výše sazeb připravuje Ministerstvo zahraničních věcí na základě podkladů a konzultací s českými zastupitelskými úřady, jejichž pracovníci jsou bezprostředně seznámeni s  vývojem cenové hladiny ve veřejném stravování v místě svého působení. Při zpracování návrhu Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo financí v souladu se zákonným zmocněním přihlíží k oficiálním statistickým údajům mezinárodních institucí a navrhované změny jsou navíc informativně porovnávány s obdobnými předpisy vybraných států Evropské unie.

U zaměstnavatelů, kteří jsou státem, územním samosprávným celkem, státním fondem, příspěvkovou organizací, regionální radou regionu soudržností, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů nebo školskou právnickou osobou zřízenou podle školského zákona, jsou sazby zahraničního stravného uvedené ve vyhlášce při vybavování jejich zaměstnanců závazné. Podle § 179 zákoníku práce je však možné jejich navýšení pro vedoucí organizačních složek státu a jejich zástupce a statutární orgány a jejich zástupce, a to až o 15 % základní sazby stravného stanoveného vyhláškou. Speciální úpravu v této oblasti pro některé vybrané osoby pak zajišťuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, v platném znění.

Ostatní zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům sazby stanovené vyhláškou snížit podle § 170 odst. 2 zákoníku práce až o 25 %, potažmo o 50 % u posádek plavidel vnitrozemské plavby. Zaměstnavatel může při zahraniční pracovní cestě poskytnout zaměstnanci i další cestovní náhrady.

Náklady na odpovídající finanční vybavení zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty představují výdaje pro jejich zaměstnavatele, které jsou u podnikatelské sféry do výše stanovených základních sazeb zahraničního stravného daňově zohledněny.

Ve vyhlášce jsou uvedeny pouze ty cizí měny (eura, americké dolary, britské libry a švýcarské franky), které lze běžně nakoupit v tuzemských bankách nebo v mimobankovních směnárnách, aby tak nevznikaly zaměstnavatelům potíže při vybavování pracovníků zálohami na zahraniční pracovní cesty, pokud by zaměstnanec trval na vyplacení měny uvedené ve vyhlášce.

Podle § 183 odst. 2 zákoníku práce se ovšem zaměstnavatel může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí zálohy v české měně nebo v jiné cizí měně, než která je uvedena ve vyhlášce, pokud je k této měně vyhlašován Českou národní bankou kurz.

Kontrola nad dodržováním ustanovení zákoníku práce, která se týkají cestovních náhrad, jejichž součástí je i poskytování zahraničního stravného, spadá do kompetence Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce.

Návrh znění vyhlášky s komentářem z aplikace ODok

VYHLÁŠKA

ze dne 2021

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022

Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2022 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Vyhláška č. 510/2020 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021, se zrušuje.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministryně financí:

Ministerstvo zahraničních věcí navrhlo pro rok 2022 úpravu sazeb u 23 položek a dále u tří položek požaduje i změnu měny, ve které je sazba stanovena. Ve všech případech se požaduje zvýšení sazby (v některých případech ale nižší, než původně navrhoval příslušný zastupitelský úřad). Odůvodnilo to zejména tím, že u většiny položek nedošlo již několik let k úpravám. To odráží situaci, že meziročně je inflace poměrně nízká. Návrhy zastupitelských úřadů vycházejí z vývoje cen v místní měně, inflace v přepočtu na dolar resp. euro je však méně dramatická. Ministerstvo financí navrhuje zvýšení sazeb u 9 položek, z toho u Lichtenštejnska v menší míře než požaduje MZV. Požadavek na změnu měny a stanovené sazby ministerstvo financí navrhuje akceptovat.

Pro porovnání životních nákladů v jednotlivých zemích se používá index zpracovaný Komisí pro mezinárodní veřejnou službu (International Civil Service Commission – ICSC), kterou založilo Valné shromáždění OSN jako nezávislou expertní organizaci. Index porovnává životní náklady 178 zemí s životními náklady sídla OSN (New York = 100).

Hodnota indexu životních nákladů v jednotlivých zemích byla ovlivněna i vývojem kurzů jednotlivých měn, ve kterých jsou sazby uvedeny.

Příloha k vyhlášce č. /2021 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2022

Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného
Afghánistán EUR euro 45
Nahrávám...
Nahrávám...