Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Návrh revize nařízení č. 714/2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou

30.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.3.4
Návrh revize nařízení č. 714/2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.

Vzájemná provázanost zimního balíčku

Komentář k revizi nařízení č. 714/2009 o vnitřním trhu s elektřinou se zaměří pouze na hlavní řešená témata a vzájemnou provázanost s návrhy ostatních nařízení a směrnic. Ze všech legislativních návrhů zimního balíčku je totiž více než zřejmé, že jsou vzájemně provázány a pro úplně pochopení problematiky je nutné mít povědomí o celém tomto balíčku. Z tohoto důvodu je velmi pozitivní, že se Evropské komisi povedlo vydat takto ucelený legislativní rozsah v jednom balíčku.

Důležité články návrhu nařízení

Nový článek 4 uvádí povinnost pro všechny účastníky trhu být odpovědnými za odchylku, kterou způsobí, a to sami v podobě subjektu zúčtování či v přenesené odpovědnosti. Nařízení však umožňuje výjimku pro tzv. pilotní projekty (výrobních zařízení využívajících nových technologií), obnovitelné zdroje elektřiny a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla s instalovaným výkonem do 500 kW, od roku 2026 s výkonem do 250 kW. Zavedení odpovědnosti za odchylku pro všechny subjekty je zajisté pozitivním krokem, otázkou pak je potřeba výjimek z důvodu dosažení cíle jednotného trhu s energií a zajištění rovných podmínek pro všechny účastníky trhu. Na tomto místě je vhodné okomentovat současný způsob řešení odpovědnosti za odchylku v České republice. Podle § 22 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. buď účastníci českého trhu nesou přímou odpovědnost za odchylku, nebo tuto odpovědnost přenášejí na jiný subjekt zúčtování. Jinými slovy Česká republika tuto novou povinnost vyplývající z návrhu nařízení již dávno splňuje.

Článek 7 hovoří o obchodování na denních a vnitrodenních trzích, kdy musí být na trhu nabízeny dostatečné malé produkty, přičemž minimální velikost nabídky musí činit 1 MW nebo méně. Cílem je efektivní zapojení i malých subjektů jak na straně poptávky, tak zdrojů akumulace a malých zdrojů využívajících obnovitelnou energii. Důležité je, že od 1. ledna 2025 je stanovena jednotná zúčtovací perioda pro odchylky na 15 minut, a to ve všech členských státech EU.

Návrh novely nařízení v čl. 11 ustanovuje kritéria přístupu do soustavy, přičemž uvádí přednostní přístup pro výrobní zařízení využívající obnovitelnou energii, kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a pilotní projekty s instalovaným výkonem do 500 kW, od roku 2026 do 250 kW. Výjimka platí rovněž pro již existující zdroje, které již mají garantovaný přednostní přístup. Omezování přednostního přístupu je pro jednotný funkční trh přínosné, otázkou však zůstává vhodnost existence výjimek, což lze považovat za protichůdný krok (obdobně jak bylo uvedeno v komentáři k článku 4).

Článek 12 zavádí povinnost pro provozovatele přenosových soustav při redispečinku a omezování výroby využívat tržní principy v podobě nabídek jednotlivých výrobců. Pouze v případě, kdy nelze uplatnit tržních principů, je možné využít nedobrovolného redispečinku a omezování, kdy jsou výroba z obnovitelných zdrojů energie, kombinovaná výroba elektřiny a tepla a samovýrobci omezováni až v poslední řadě. I zde narážíme v návrhu novely nařízení na stejný problém nutnosti existence odlišného přístupu pro vyjmenované subjekty.

Dle čl. 13 Evropská komise stanoví hranice nabídkových zón podle návrhů provozovatelů přenosových soustav. Ti provedou přezkum konfigurací nabídkových zón podle podmínek daných nařízením 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení, tzv. CACM Guidelines. Ustanovení povede k možnosti změny hranic nabídkových zón, což je pozitivní ve vztahu k zajištění efektivní funkčnosti systému a maximalizaci dostupných kapacit. Explicitním příkladem nevhodně nastavených hranic je region střední Evropy, jejichž důsledkem jsou neplánované toky mezi přenosovými soustavami.

Článkem 16 návrhu novely nařízení Evropská komise pokračuje ve snaze harmonizace tarifů, tentokrát na distribuční úrovni. Definuje principy stanovení povolených výnosů včetně distribučních tarifů. Provozovatelům distribučních soustav musejí regulační orgány poskytnout pobídky pro nákup služeb na provoz a rozvoj sítí a zahrnutí inovativních řešení do sítí. Regulační orgány jsou pak povinny uznat odpovídající náklady a motivovat provozovatele ke zvyšování účinnosti včetně energetické účinnosti. ACER pak v souladu s ustanovením nařízení připraví doporučení pro regulační orgány s cílem zmíněné harmonizace distribučních tarifů. Doporučení ACER bude definovat kategorie nákladů hrazených z regulovaných cen, kategorie zákazníků a další. Myšlenka harmonizace tarifů má na jednotném trhu s energií své místo. Prakticky realizovatelná

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: