dnes je 27.1.2023

Input:

Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

29.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.15
Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

redakce EnergetikaInfo.cz

Ve Sbírce zákonů ČR vyšlo nařízení vlády č. 343/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

Novela nařízení vlády č. 298/2022 Sb. byla vydána na základě zákonného zmocnění ustanovení § 19d odst. 1, 3 a 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 287/2022 Sb. (dále jen "energetický zákon"), která upravují pravomoci vlády v případě mimořádné tržní situace stanovit nařízením ceny elektřiny nebo plynu na trhu s elektřinou nebo plynem, a dále k provedení ustanovení § 19g odst. 1 energetického zákona, a to na základě generálního zmocnění vlády podle čl. 78 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky (dále jen "Ústava").

Nařízení vlády č. 298/2022 Sb. stanovilo maximální cenu elektřiny a plynu a cenu stálého platu za dodávku elektřiny a za dodávku plynu (pracovně nazývané jako "cenové stropy") do odběrného místa zákazníka, a to pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, s cílem pomoci odběratelům elektřiny a plynu v době vysokého nárůstu cen energií na trzích a jejich vysoké volatility, neboť podstatná část zákazníků čelí enormnímu nárůstu cen elektřiny a plynu z důvodu bezprecedentní situace na trhu s energiemi.

Nařízení vlády č. 298/2022 Sb. dále vedle cenových stropů dále stanovilo rovněž kategorie zákazníků, na jejichž spotřebu elektřiny či plynu se úředně stanovená maximální cena elektřiny a plynu, resp. stanovená cena stálého platu má uplatňovat. Jedná se o:

  • veřejné zadavatele podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o zadávání veřejných zakázek"), kteří jsou v registru ekonomických subjektů vedeném Český statistickým úřadem zařazeni do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 12100 nebo s kódem institucionálního sektoru spadajícím pod 13000;

  • zákazníky v elektroenergetice odebírající elektřinu na hladině nízkého napětí a zákazníky v plynárenství odebírající plyn jako zákazník kategorie domácnost nebo maloodběratel (na spotřebu těchto zákazníků se má vztahovat rovněž regulovaná výše stálého platu);

  • odběratele elektřiny či plynu v odběrném místě, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině vysokého a velmi vysokého napětí, resp. zákazníky, jejichž odběrné místo je podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem zařazeno do kategorie střední odběratel nebo velkoodběratel, pokud je zároveň splněna podmínka, že takový zákazník odebírající elektřinu nebo plyn je subjektem vykonávajícím určené činnosti nebo poskytujícím určené služby;

  • dodávky elektřiny zákazníkům pro napájení elektrické trakce (dopravní podniky provozující tramvajovou nebo trolejbusovou dopravu, provozovatel železniční dopravní cesty);

  • zákazníky, kteří jsou malými nebo středními podnikateli a jsou připojeni k distribuční soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, resp. v plynárenství jsou zařazeni do kategorie střední odběratel, a to na 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny nebo plynu v jejich odběrném místě;

  • zákazníky, kteří dodávku plynu využívají na výrobu tepelné energie, kdy se úředně stanovená maximální cena plynu má uplatnit na poměrnou část této spotřeby za splnění stanovených podmínek.

Novela nařízení vlády upravuje několik změn ve shora popsaných a nařízením vlády č. 298/2022 Sb. stanovených kategoriích zákazníků, na jejichž spotřebu elektřiny či plynu se má uplatnit státem stanovená zastropovaná cena. V případě dodávek elektřiny na hladině vysokého a velmi vysokého napětí se navrhlo především rozšíření výčtu subjektů, které jsou založeny nebo ovládány státem nebo územními samosprávnými celky. Stávající vymezení zákazníků se stropovanou cenou elektřiny a plynu odkazovalo na kód institucionálního sektoru 12100, což je Česká národní banka, a na kódy institucionálního sektoru spadajícím pod 13000, které zahrnují stát, územní samosprávné celky, státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace samosprávných celků, a případně další právnické osoby, jejichž provozní náklady jsou hrazeny z více než 50 % ze státního rozpočtu. Záměrem je rozšířit kategorii zákazníků se stropovanou cenou elektřiny a plynu i o další právnické osoby, které jsou zpravidla obchodními korporacemi, jsou plně ovládány (100% podíl na základním kapitálu v případně obchodních korporací) státem nebo územními samosprávními celky, ale byly založeny za účelem uspokojování veřejných služeb, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu. Proto se stávající kategorie zákazníků se stropovanou cenou rozšiřují o další veřejné zadavatele podle zákona o zadávání veřejných zakázek, jejichž akcionářem nebo společníkem je pouze Česká republika nebo jeden nebo více územních samosprávných celků, a kteří jsou v registru ekonomických subjektů zařazeni pod kódem institucionálního sektoru 11001.

Z obdobných důvodů se rozšiřuje kategorie zákazníků se stropovanou cenou elektřiny a plynu o státní podniky, které zpravidla vykonávají činnosti za účelem plnění významných strategických, hospodářských, společenských, bezpečnostních nebo dalších zájmů státu.

Další změnu představuje rozšíření kategorie zákazníků připojených k distribuční soustavě na hladině vysokého a velmi vysokého napětí, resp. zařazených do kategorie střední odběratel nebo velkoodběratel, pokud je zároveň splněna podmínka, že takový zákazník odebírající elektřinu nebo plyn je sportovní organizací podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu (dále jen "zákon o podpoře sportu"), a současně se nejedná o sportovní organizaci, která by byla obchodní korporací. Smyslem uvedeného rozšíření kategorií zákazníků se stanovenou cenou je poskytnutí ochrany před výrazným nárůstem cen energií i spolkům a dalším nepodnikatelským subjektům, které v rámci své hlavní činnosti nevykonávají podnikatelskou činnost a jejich hlavní činností je provoz sportovních zařízení (např. sportovní haly, zimní stadiony). Protože je stanovena podmínka registrace sportovní organizace v rejstříku sportovních organizací vedeném podle § 3e zákona o podpoře sportu, kdy údaje o zápisu jsou veřejně přístupné, není třeba stanovení dalších podmínek pro uplatnění stanovené ceny elektřiny nebo plynu.

Další změna se týká kategorie zákazníků v plynárenství, u kterých se má zastropovaná cena plynu uplatnit na 80 % spotřeby plynu, kdy by měla být zrušena podmínka, aby byl zákazník v plynárenství zařazen do kategorie střední odběratel. Úředně stanovená maximální cena plynu se tedy má uplatnit na 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny nebo plynu v odběrném místě jakéhokoli zákazníka, který je malým nebo středním podnikatelem, bez ohledu na kategorii odběru podle vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem.

Další významnější změnou, kterou zavádí novela nařízení vlády, je úprava způsobu určení ceny při dodávce elektřiny nebo plynu určeným dodavatelem plynu podle § 19g energetického zákona nebo určeným dodavatelem plynu podle nařízení vlády o zajištění dodávek plynu. Nově má platit, že pokud určený dodavatel plynu sjednává se zákazníkem smlouvu, jejímž předmětem je dodávka elektřiny nebo plynu, podle nařízení vlády č. 298/2022 Sb. za úředně stanovenou cenu a v takové smlouvě má být cena elektřiny nebo plynu sjednaná způsobem určení ceny přímo závislým nebo odvozeným od změn ceny elektřiny nebo plynu na organizovaných trzích s elektřinou nebo plynem (spotový produkt), pak není možné ve způsobu určení ceny elektřiny nebo plynu sjednat jakoukoliv složku ceny dodávané elektřiny nebo plynu nebo jinou obdobnou platbu v takové výši, která by sama nebo v součtu takových cen nebo plateb přesahovala výši stanovenou v nařízení vlády.

Právní úpravou, která vychází z rámce daného energetickým zákonem pro řešení mimořádných tržních situací, vláda prostřednictvím svého nařízení nastaví a zajistí pomoc s vysokými cenami elektřiny a plynu nejen ve vztahu k domácnostem, vládním institucím, školám, poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, provozovatelům veřejné dopravy, ale také státním podnikům, dopravním podnikům, sportovištím, podnikům (veřejným zadavatelům) pod kontrolou státu a krajů a obcí a malým a středním podnikatelům v plynárenství.

V případě nevydání novely nařízení vlády by se nepodařilo upravit požadovaný rozsah subjektů se stanovenou cenou podle politického rozhodnutí vlády tak, jak je tato problematika nyní upravena v nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Komentář k novelizovaným ustanovením z aplikace ODok

§ 2 Ceny elektřiny a plynu

Doplňují se dva nové odstavce do stávajícího znění § 2 nařízení vlády č. 298/2022 Sb. Podle § 19g odst. 3 energetického zákona se po dobu účinnosti nařízení vlády č. 298/2022 Sb. nepoužije cenová regulace Energetického regulačního úřadu pro dodávky poslední instance a dodavatel poslední instance je povinen dodávat za cenu stanovenou vládou. Nařízení vlády je proto nezbytné upravit tak, aby bylo vyjasněno, že v rámci režimu DPI nebyly zastropovány ceny energií i těm kategoriím zákazníků, na které se cenová regulace v podobě stropované ceny nevztahuje. Vedle toho je doplněn odstavec 6, kde je stanoveno, že nárok na ceny stanovené vládou mají také zákazníci odebírající elektřinu nebo plyn přímo od výrobce.

§ 3 Výše maximálních cen elektřiny a plynu

Stávající znění § 3 odst. 5 je doplňováno tak, aby stejná pravidla pro aplikaci stanovených cen platila jak v sektoru elektroenergetiky, tak v sektoru plynárenství, tedy se stanoví maximální cena pro část dodávky, na kterou se neaplikují obecná pravidla pro stanovení cen.

Protože ceny elektřiny a plynu stanovené nařízením vlády č. 298/2022 Sb. jsou cenami maximálními, předpokládá se, že obchodníci s elektřinou a plynem povinní zajišťovat dodávky elektřiny a plynu podle § 19g energetického zákona a rovněž určení dodavatelé plynu podle návrhu nařízení vlády o zajištění dodávek plynu budou se zákazníky sjednávat dodávky elektřiny nebo plynu nikoliv vždy za číselně vyjádřenou cenu (tj. za fixní cenu), ale cenovým vzorcem odvozeným od ceny elektřiny a plynu na spotových trzích. Tento postup není a priori nežádoucí, protože při poklesu spotových cen (jako se nyní aktuálně děje) může takový postup vést k tomu, že za konkrétní zúčtovací období bude sjednaná cena vycházet nižší než maximální cena elektřiny nebo plynu stanovená vládou. V případě obchodníků s elektřinou nebo plynem povinných podle § 19g energetického zákona a určených dodavatelů plynu podle návrhu nařízení vlády o zajištění dodávek plynu je však nezbytné pro takový případ stanovit maximální výši obchodní složky ceny elektřiny nebo plynu tak, aby pozitivní dopad spotových cen nebyl znegován nijak neupraveným prostorem mezi nižší spotovou cenou a cenami elektřiny a plynu stanovenými vládou.

Hodnoty obchodní složky ceny elektřiny a plynu byly stanoveny tak, aby pokrývaly předpokládané náklady obchodníka na odchylku a přiměřenou

Nahrávám...
Nahrávám...